Ћекции.ќрг


ѕоиск:
 атегории:

јстрономи€
Ѕиологи€
√еографи€
ƒругие €зыки
»нтернет
»нформатика
»стори€
 ультура
Ћитература
Ћогика
ћатематика
ћедицина
ћеханика
ќхрана труда
ѕедагогика
ѕолитика
ѕраво
ѕсихологи€
–елиги€
–иторика
—оциологи€
—порт
—троительство
“ехнологи€
“ранспорт
‘изика
‘илософи€
‘инансы
’ими€
Ёкологи€
Ёкономика
Ёлектроника

 

 

 

 


 онтроль знань ≥ розпод≥л бал≥в, €к≥ отримують студенти
 »ѓ¬—№ »… Ќј÷≤ќЌјЋ№Ќ»… ”Ќ≤¬≈–—»“≈“

≤ћ≈Ќ≤ “ј–ј—ј Ў≈¬„≈Ќ ј

ё–»ƒ»„Ќ»… ‘ј ”Ћ№“≈“

 ј‘≈ƒ–ј Ќќ“ј–≤јЋ№Ќќ√ќ “ј ¬» ќЌј¬„ќ√ќ ѕ–ќ÷≈—” ≤ јƒ¬ќ ј“”–»

Ђ«ј“¬≈–ƒ∆”ёї

«аступник декана юридичного факультету з навчальноњ роботи

___________ Ћотюк ќ.—.

Ђ____ї________20__ року

 

–ќЅќ„ј ѕ–ќ√–јћј Ќј¬„јЋ№Ќќѓ ƒ»—÷»ѕЋ≤Ќ»

¬«ј™ћќƒ≤я ƒ≈–∆ј¬Ќќѓ ¬» ќЌј¬„ќѓ —Ћ”∆Ѕ» « ≤ЌЎ»ћ» ѕ–ј¬ќќ’ќ–ќЌЌ»ћ» ќ–√јЌјћ»

ƒл€ студент≥в

галузь знань Ц 0304 Ђѕравої

напр€м п≥дготовки Ц 6.030401 Ђѕравознавствої

 

 

 

 »ѓ¬ Ц 2013


–обоча програма навчальноњ дисципл≥ни Ђ¬заЇмод≥€ ƒержавноњ виконавчоњ служби з ≥ншими правоохоронними органамиї дл€ студент≥в галуз≥ знань Ђѕравої, напр€му п≥дготовки Ђѕравознавствої.

Ђ__ї ______________ 2013 року Ц 29 с.

 

–озробник: ћельник ≤рина —тепан≥вна,

асистент кафедри нотар≥ального та виконавчого процесу ≥ адвокатури, кандидат юридичних наук

 

 

–обоча програма навчальноњ дисципл≥ни Ђ¬заЇмод≥€ ƒержавноњ виконавчоњ служби з ≥ншими правоохоронними органамиї затверджена на зас≥данн≥ кафедри нотар≥ального та виконавчого процесу ≥ адвокатури

 

 

ѕротокол є ___ в≥д Ђ___ї ___________ 2013 року

 

«ав≥дувач кафедри

нотар≥ального та виконавчого процесу ≥ адвокатури

д.ю.н., проф. ‘урса —.я. _____________________ (_______________)

(п≥дпис) (пр≥звище та ≥н≥ц≥али)

Ђ____ї _____________ 2013року

 

—хвалено науково - методичною ком≥с≥Їю юридичного факультету

 

ѕротокол є___ в≥д Ђ___ї __________ 20___ року

√олова науково-методичноњ ком≥с≥њ ____________Ѕезклубий ≤.ј.

Ђ___ї __________ 20___ року

 

 

—хвалено предметною ком≥с≥ю з економ≥чних та юридичних наук при Ќауково-методичн≥й рад≥ ”н≥верситету

 

ѕротокол є___ в≥д Ђ___ї __________ 20___ року

 

√олова предметноњ ком≥с≥њ _____________Ћуцишин «.ќ.

Ђ___ї __________ 20___ року

 

 

© ћельник ≤.—., 2013

¬—“”ѕ

Ќавчальна дисципл≥на Ђ¬заЇмод≥€ ƒержавноњ виконавчоњ служби з ≥ншими правоохоронними органамиї Ї складовою осв≥тньо-профес≥йноњ програми п≥дготовки фах≥вц≥в за осв≥тньо-квал≥ф≥кац≥йним р≥внем Ђмаг≥стрї галуз≥ знань права з напр€му п≥дготовки ƒ  009:2005 У Ќотар≥альна та ≥нша юридична д≥€льн≥стьФ, спец≥альност≥ - 8.03040201 Ђѕравознавствої.

ƒана дисципл≥на за вибором за спец≥ал≥зац≥Їю Ђ¬иконавче право та процесї.

¬икладаЇтьс€ у ≤I≤ семестр≥ 2 курсу маг≥стратури в обс€з≥ Ц 108 год.

(3 кредити ECTS) зокрема: лекц≥њ Ц 34+.... год., практичн≥ - 0 год. сем≥нарськ≥ зан€тт€ Ц 17+.... год., лабораторн≥ Ц 0 год., самост≥йна робота Ц 57+.... год. ” курс≥ передбачено 2 зм≥стових модул≥ та 2 модульн≥ контрольн≥ роботи. «авершуЇтьс€ дисципл≥на Ц зал≥ком.

ћета: мета вивченн€ дисципл≥ни спр€мована на розгл€д загальних теоретичних та практичних проблем взаЇмод≥њ державноњ виконавчоњ служби з правоохоронними органами ”крањни.

«авданн€: навчальне завданн€ курсу спр€моване на формуванн€ у студент≥в теоретичних знань щодо взаЇмод≥њ державноњ виконавчоњ служби з правоохоронними органами ”крањни; виробленн€ у студент≥в вм≥нн€ системного анал≥зу законодавства, €ке регулюЇ механ≥зм взаЇмод≥њ державноњ виконавчоњ служби з правоохоронними органами ”крањни.

—труктура курсу розкриваЇтьс€ в темах:

- зм≥стовний модуль 1

- зм≥стовний модуль 2

Ќавчальна дисципл≥на складаЇтьс€ з двох зм≥стовних модул≥в та вивчаЇтьс€ прот€гом одного семестру (≤II семестр 2 курсу маг≥стратури). «а п≥дсумками вивченн€ кожноњ частини передбачаЇтьс€ складанн€ зм≥стового модул€, шл€хом написанн€ модульноњ контрольноњ роботи.

«авершуЇтьс€ вивченн€ дисципл≥ни Ђ¬заЇмод≥€ ƒержавноњ виконавчоњ служби з ≥ншими правоохоронними органамиї складанн€м зал≥ку.

¬ результат≥ вивченн€ навчальноњ дисципл≥ни студент повинен

знати:

- теор≥ю виконавчого процесу, зокрема пон€т≥йний апарат, норми, њх сутн≥сть;

- пон€тт€ ≥ систему правоохоронних орган≥в ”крањни

- д≥њ державного виконавц€ на вс≥х стад≥€х виконавчого провадженн€ при необх≥дност≥ взаЇмод≥њ з правоохоронними органами ”крањни;

вм≥ти:

- анал≥зувати правов≥дносини, що виникають у процес≥ взаЇмод≥њ з правоохоронними органами ”крањни;

- використовувати набут≥ знанн€ у практичн≥й д≥€льност≥;

- в≥льно волод≥ти державною мовою;

- грамотно письмово висловлювати власн≥ думки;

- правильно застосовувати норми матер≥ального права.

ѕредмет: досл≥дженн€ проблемних теоретичних та практичних аспект≥в взаЇмод≥њ державноњ виконавчоњ служби з правоохоронними органами ”крањни, в тому числ≥ анал≥зу категор≥й виконавчих проваджень та сутност≥ питань, щодо €ких необх≥дна або доц≥льна взаЇмод≥€ державноњ виконавчоњ служби з правоохоронними органами ”крањни.

«м≥ст дисципл≥ни розкриваЇтьс€ в темах: пон€тт€ ≥ система правоохоронних орган≥в в ”крањн≥: проблемн≥ аспекти; взаЇмод≥€ €к правова категор≥€; взаЇмод≥€ державноњ виконавчоњ служби з органами прокуратури ”крањни: проблемн≥ аспекти; взаЇмод≥€ державноњ виконавчоњ служби з органами внутр≥шн≥х справ ”крањни: проблемн≥ аспекти; взаЇмод≥€ державноњ виконавчоњ служби з органами охорони державного кордону ”крањни: проблемн≥ аспекти; взаЇмод≥€ державноњ виконавчоњ служби з органами доход≥в ≥ збор≥в ”крањни: проблемн≥ аспекти; взаЇмод≥€ державноњ виконавчоњ служби з органами рибоохорони ”крањни: проблемн≥ аспекти; взаЇмод≥€ державноњ виконавчоњ служби з органами державноњ л≥совоњ охорони ”крањни: проблемн≥ аспекти; взаЇмод≥€ державноњ виконавчоњ служби з органами державного ф≥нансового контролю ”крањни: проблемн≥ аспекти; взаЇмод≥€ державноњ виконавчоњ служби з органами служби безпеки ”крањни: проблемн≥ аспекти; взаЇмод≥€ державноњ виконавчоњ служби з органами в≥йськовоњ служби правопор€дку у «бройних —илах ”крањни: проблемн≥ аспекти; взаЇмод≥€ державноњ виконавчоњ служби з органами ≥ установами виконанн€ покарань ”крањни: проблемн≥ аспекти; взаЇмод≥€ державноњ виконавчоњ служби з ≥ншими органами €к≥ зд≥йснюють правозастосовн≥ або правоохоронн≥ функц≥њ ”крањни: проблемн≥ аспекти;

ћ≥сце дисципл≥ни- знанн€, отриман≥ при вивченн≥ даноњ дисципл≥ни допоможуть студентам при зд≥йсненн≥ ними њх профес≥йноњ д≥€льност≥. ƒана дисципл≥на передбачаЇ формуванн€ у студент≥в теоретичних знань у дан≥й галуз≥ правовоњ науки та практичних навичок щодо питань взаЇмод≥њ державноњ виконавчоњ служби з правоохоронними органами ”крањни.

«вТ€зок з ≥ншими дисципл≥нами. ƒаний спецкурс перебуваЇ у т≥сному зв'€зку з такими дисципл≥нами €к: ¬иконавчий процесї, Ђ–≥шенн€ €к п≥дстави дл€ в≥дкритт€ виконавчого провадженн€ї, Ђћетодика розшуку. ќпису, збер≥ганн€, управл≥нн€ та реал≥зац≥њ майна боржникаї, Ђѕровадженн€ щодо зверненн€ ст€гненн€ на майно боржникаї тощо.

 онтроль знань ≥ розпод≥л бал≥в, €к≥ отримують студенти.

 онтроль зд≥йснюЇтьс€ за модульно-рейтинговою системою.

” зм≥стовий модуль 1 («ћ1) вход€ть теми 1 - 3, а у зм≥стовий модуль 2 («ћ2) Ц теми 4 - 6. ќбовТ€зковим зал≥ку Ї написанн€ модульних контрольних роб≥т. ƒо зал≥ку допускаютьс€ вс≥ студенти, €к≥ в≥дв≥дували лекц≥йн≥ зан€тт€ та набрали за результатами сем≥нарських зан€ть не менше 20 бал≥в.

ќц≥нюванн€ за формами контролю:

  «ћ1 «ћ 2
Min. Ц 10 бал≥в Max. Ц 20 бали Min. Ц 10бали Max. Ц 20 бал≥в
”сна в≥дпов≥дь        
ƒоповненн€ 0,5   0,5  
—амост≥йна робота        
¬ир≥шенн€ задач≥        
–еферат        
ћодульна контрольна робота        
 

 

ƒл€ студент≥в, €к≥ набрали сумарно меншу к≥льк≥сть бал≥в н≥ж критично-розрахунковий м≥н≥мум Ц20 бал≥в дл€ одержанн€ зал≥ку обовТ€зково в≥дпрацюванн€ через усне опитуванн€ в поза аудиторний час (час консультац≥й викладача) або шл€хом написанн€ реферату на тему, задану викладачем. «а 10 дн≥в до початку складанн€ зал≥ку викладач припин€Ї приймати в≥дпрацюванн€.

” випадку в≥дсутност≥ студента з поважних причин в≥дпрацюванн€ та перездач≥ ћ – зд≥йснюютьс€ у в≥дпов≥дност≥ до Дѕоложенн€ про пор€док оц≥нюванн€ знань студент≥в при кредитно-модульн≥й систем≥ орган≥зац≥њ навчального процесуФ в≥д 1 жовтн€ 2010 року.

Ћектор може додати ще до 20 бал≥в, до отриманих на практичних зан€тт€х, за рахунок виконанн€ додаткових завдань наданих викладачем студентам.

 

ѕри простому розрахунку отримаЇмо:

  «м≥стовий модуль1 «м≥стовий модуль2 зал≥к ѕ≥дсумкова оц≥нка
ћ≥н≥мум        
ћаксимум        

ѕри цьому, к≥льк≥сть бал≥в:

Ј 1-34 в≥дпов≥даЇ оц≥нц≥ Ђнезадов≥льної з обовТ€зковим повторним вивченн€м дисципл≥ни;

Ј 35-59 в≥дпов≥даЇ оц≥нц≥ Ђнезадов≥льної з можлив≥стю повторного складанн€;

Ј 60-64 в≥дпов≥даЇ оц≥нц≥ Ђзадов≥льної (Ђдостатньої);

Ј 65-74 в≥дпов≥даЇ оц≥нц≥ Ђзадов≥льної;

Ј 75 - 84 в≥дпов≥даЇ оц≥нц≥ Ђдобреї;

Ј 85 - 89 в≥дпов≥даЇ оц≥нц≥ Ђдобреї (Ђдуже добреї);

Ј 90 - 100 в≥дпов≥даЇ оц≥нц≥ Ђв≥дм≥нної.

 

ѕоделитьс€ с друзь€ми:


ƒата добавлени€: 2015-05-06; ћы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 518 | Ќарушение авторских прав


ѕоиск на сайте:

Ћучшие изречени€:

Ћогика может привести ¬ас от пункта ј к пункту Ѕ, а воображение Ч куда угодно © јльберт Ёйнштейн
==> читать все изречени€...

2041 - | 1998 -


© 2015-2024 lektsii.org -  онтакты - ѕоследнее добавление

√ен: 0.018 с.