Ћекции.ќрг


ѕоиск:
 атегории:

јстрономи€
Ѕиологи€
√еографи€
ƒругие €зыки
»нтернет
»нформатика
»стори€
 ультура
Ћитература
Ћогика
ћатематика
ћедицина
ћеханика
ќхрана труда
ѕедагогика
ѕолитика
ѕраво
ѕсихологи€
–елиги€
–иторика
—оциологи€
—порт
—троительство
“ехнологи€
“ранспорт
‘изика
‘илософи€
‘инансы
’ими€
Ёкологи€
Ёкономика
Ёлектроника

 

 

 

 


 еден органдарында

—отта.

 

—отта өнд≥р≥ст≥к практиканы өту кез≥нде студент:

- сот қызмет≥н≥ң ерекшел≥г≥н, оның құрылымын және атқаратын қызметтер≥н зерттеуге;

- азаматтарды қабылдауды жүзеге асыратын судь€ның жұмыс тәрт≥б≥мен танысу, азаматтар шешу үш≥н сотқа жүг≥нет≥н сұрақтарды талдау, мүмк≥н болса судь€лардың азаматтарды қабылдауына қатысуға;

- ≥ст≥ сот мәж≥л≥с≥не дайындауға қатысу, сот процес≥н≥ң ти≥ст≥ сатысында қабылданатын құжаттардың жобаларын дайындау бойынша судь€ның тапсырмаларын орындауға;

- азаматтық, қылмыстық ≥стер бойынша сот процес≥не қатысуға, сот отырысы хаттамасын рәс≥мдеу және жүрг≥зу дағдыларын игеру;

- ≥с бойынша дәлелдемелерд≥ беру тәрт≥б≥мен танысуға, өт≥н≥штерд≥ рәс≥мдеу дағдыларын игеру;

- апелл€ци€лық сот қаулыларын қайта қарау тәрт≥б≥н оқып үйренуге;

- кәмелетт≥к жасқа толмағандардың қылмыстары үш≥н қылмыстық ≥стер бойынша ≥с жүрг≥зу ерекшел≥ктер≥н оқып үйренуге;

- сырттай ≥с жүрг≥зуд≥ң ерекшел≥ктер≥мен және тәрт≥б≥н оқып үйренуге;

- ерекше және ерекше талап қою өнд≥р≥с≥ тәрт≥б≥мен қаралатын азаматтық ≥стерд≥ң ерекшел≥ктер≥н зерттеуге;

- талап арыз қою дағдыларын игеру≥ қажет, кер≥ қайтару туралы арыздар, сот мәж≥л≥с≥н≥ң хаттамасын жүрг≥зу, сот қаулыларын толтыру (анықтамалар, шеш≥мдер, сот шақырулары және сотпен орындалатын басқа да құжаттар) - құжаттардың жобасын есепке т≥ркеуге;

- сот шеш≥мдер≥н орындауға бақылау жүрг≥зу тәрт≥б≥мен танысуға ти≥с;

 

3.3. Құқық қорғау органдарында.

—тудент ≥шк≥ ≥стер органдары мен прокуратурада практика өту кез≥нде:

- органның құрылымы мен, оның мақсаттары, м≥ндеттер≥ және қызметтер≥н оқып үйренуге;

- қылмыстық ≥стерд≥ қозғау нег≥здер≥мен және тәрт≥б≥мен, қылмыстық ≥с жүрг≥зу құжаттарын жүрг≥зуге, оларды сақтауға қойылатын талаптарды оқып үйренуге;

- тергеу әрекеттер≥н жүрг≥зуге қатысуы (жауап алу, беттест≥руд≥ жүрг≥зу, тергеу сараптамасын жүрг≥зу және т.б.);

- әртүрл≥ тергеу әрекеттер≥ хаттамаларын дұрыс және толық қарастырып үйрену≥;

- тергеуш≥ этикасымен танысуы;

- ≥здеу әрекеттер≥н≥ң ережелер≥ мен тәж≥рибес≥мен танысуы;

- жауап алу тәрт≥б≥н меңгеру≥ және жауап алу хаттамасының жобасын құрастыруы;

- қылмыстық ≥стер бойынша болжамдар жасап үйрену≥;

- қылмыскерд≥ ≥здеу үш≥н мәл≥меттерд≥ пайдалану дағдыларын меңгеру≥;

- сараптық зерттеу үш≥н жобаларды алу, сараптама тағайындау тәрт≥б≥н игеру≥;

- алдын ала тергеуд≥ тоқтата түру, қайта қарау және тоқтату ережелер≥н оқып үйренуге;

- сот процес≥не прокурордың қатысу тәрт≥б≥мен, оның процессуалдық жағдайы мен құқықтарымен оқып үйренуге;

- орындау өнд≥р≥с≥н≥ң заңдылығына қадағалауды жүзеге асыру ережелер≥мен танысуы ти≥с;

—тудент есепке қылмыстық ≥с құрайтын құжаттардың үлг≥лер≥н т≥ркеу≥ қажет.

 

3.4. Әд≥лет министрл≥г≥н≥ң органдарында.

—тудент нотариатта, адвокатурада, жылжымайтын мүл≥кт≥ т≥ркеу орталығында практика өту кез≥нде:

- органдардың құзырет≥ мен құрылымымен және олардың қызмет≥н реттейт≥н акт≥лер≥мен танысуы;

- нотариалдық әрекеттерд≥ жасау тәрт≥б≥н үйрену≥;

- нотариалдық әрекеттерд≥ жүзеге асыру дағдыларын игеру;

- нотариуспен нотариалдық әрекеттерд≥ жүзеге асыру үш≥н қажетт≥ құжаттардың т≥з≥м≥н, сондай Цақ оларды рәс≥мдеу талаптарын оқып үйрену≥;

- басқа нотариалдық конторада қайтыс болған адамның өсиет≥ бар немесе екенд≥г≥ туралы мәл≥меттер≥ алу, қайтыс болған немесе хабар Ц ошарсыз кеткен азаматтың мүлк≥н қорғаудың қамтамассыз ету тәрт≥б≥мен танысуы;

- нотариуспен орындалатын құжаттарды құрастыру дағдыларын иегру (өсиетт≥, сен≥мхатты, мәм≥лелерд≥ және т.б. құрастыру және куәландыру);

- жылжымайтын мүл≥кпен жасалатын мәм≥лелерд≥ және оларға құқықтарды т≥ркеу тәрт≥б≥н үйрену, сонымен қатар, осы операци€ларды жүзеге асыру кез≥нде талап ет≥лет≥н құжаттардың нег≥з≥н оқып үйрену≥;

- мүл≥кке кеп≥лд≥ т≥ркеу тәрт≥б≥мен, мүл≥кке бил≥к етуге басқа да шектеулерд≥ салу және оларды алып тастау тәрт≥б≥н оқып үйрену≥;

- жылжымайтын мүл≥кт≥ есепке алу тәрт≥б≥н оқып үйрену≥;

- ’Қ ќ (÷ќЌ) қызметкерлер≥н≥ң өк≥летт≥ктер≥н оқып үйрену≥, оларды орындау дағдыларын игеру;

- т≥ркеуш≥ органдардың құжаттарды орындау дағдыларын оқып үйрену≥;

- азаматтарды жеке және мүл≥кт≥ мүдделер≥н қорғау бойынша процессуалдық әрекеттерге адвокаттың қатысуына ұйымдастыру тәрт≥б≥н оқып үйрену≥;

- азаматтардың құқықтары мен заңды мүдделер≥н қорғауды жүзеге асыру бойынша адвокаттардың құқықтары және м≥ндеттер≥н оқып үйрену≥;

- адвокаттық сұранысқа құжаттарды жинау тәс≥л≥н оқып үйрену≥, бұл әрекеттерд≥ өз бет≥мен жүзеге асыруды үйрену≥;

- сот жарыссөздер≥нде адвокаттың қорғау сөз≥н≥ң мазмұнын дайындау дағдыларын игеру≥;

- сот мәж≥л≥стер≥не қатысу, қорғауды жүзеге асыру бойынша адвокаттың өз құқықтары мен м≥ндеттер≥н жүзеге асыру тәрт≥б≥мен танысуы;

- аппел€ци€лық және қадағалау инстанци€ларына сот шеш≥мдер≥не, үк≥мдер≥не шағымдану дағдыларын игеру, бұл инстанци€ларға ж≥бер≥лген талап арыздарды нег≥здеу дағдыларын үйрену≥;

- қылмыстық және азаматтық ≥стерд≥ құрайтын құжаттарды, азаматтардың атынан және олардың мүдделер≥н қорғау үш≥н бер≥лген шығымдар мен арыздарды құрастыру ережелер≥н б≥лу≥ (есепке құжаттардың жобалары т≥ркелу ти≥с);

- ј’ј∆ органдары қызметкерлер≥н≥ң өк≥летт≥ктер≥мен танысу;

- ј’ј∆ органдарымен жүзеге асырылатын факт≥лерд≥ есепке алу дағдыларын игеру;

- ‘акт≥лерд≥ куәландыру үш≥н қажетт≥ құжаттарды орындау ережелер≥н оқып үйрену≥;

- ј’ј∆ органдарымен жүзегет асырылатын бала асырап алу тәрт≥б≥н игеру;

- құжаттардың нысаны мен мазмұнына қойлатын талаптарды игеру≥ ти≥с: аты-жөн≥н, тег≥н, туу уақытын өзгерту және т.б. (есепке құжаттардың жобалары т≥ркелу≥ ти≥с).

3.5.—алық органдарында, қаржы полици€сында.

—тудент салық органдары мен қаржы полици€ларына практика өту кез≥нде:

- органдардың құзыретт≥л≥г≥, м≥ндеттер≥ және құрылымымен, сонымен қатар, оның қызмет≥н реттейт≥н нормативт≥к құжаттарын оқып үйрену≥;

- салық төлеуш≥лерд≥ есепке алу, оларға т≥ркеу нәм≥р≥н беру тәрт≥б≥мен танысуы;

- нұсқауларды шығару және оларды орындауды бақылау тәрт≥б≥мен танысуы;

- қаржы полици€сы мен салық органдары қолданатын санкци€лар түрлер≥мен және олардың нысаны мен мазмұнына қойлатын талаптарын оқып үйрену≥;

- салық заңдарын бұзушылықтардан мәжбүрл≥ түрде айып өнд≥р≥п алу туралы арызды құрастыру дағдыларын игеру≥;

- сотта салық заңдарын жүзеге асырумен байланысты ≥стерд≥ қарауға қатысуы;

- салық төлеуш≥н≥ң мүлк≥не өнд≥р≥п алуды жүрг≥зу тәрт≥б≥н оқып үйрену≥;

- салық органдарының заң қызмет≥н≥ң дағдыларын игеру≥;

- заң қызметтер≥ дайындайтын құжаттардың жобаларын дайындауға қатысуы ти≥с (есепке құжаттардың жобалары т≥ркелу≥ ти≥с).

 

 еден органдарында

—тудент кеден органдарында практика өту кез≥нде:

- кеден органдарының м≥ндеттер≥н, құрылымын, құзырет≥н және оның қызмет≥н реттейт≥н нормативт≥к акт≥лер≥н оқып үйрену≥;

- Қазақстан –еспубликасының кеденд≥к шекарасынан көл≥к құралдары мен тауарлардың жылжу тәрт≥б≥ және жағдайларын оқып үйрену≥;

- кеденд≥к бақылауды жүзеге асыру үш≥н қажетт≥ құжаттардың т≥збег≥мен және оларды толтыру және беру тәрт≥б≥ және нысандарын оқып үйрену≥;

- кеденд≥к төлемдер мен салықтарды алу тәрт≥б≥н оқып үйрену≥;

- Қазақстан –еспубликасы аумағындағы кеденд≥к режимм≥н оқып үйрену≥;

- тауардың шыққан ел≥н және бұл факт≥н≥ дәлелдейт≥н құжаттардың мазмұнын анықтау тәрт≥б≥н үйрену≥;

- кеден органдарында валюталық бақылауды жүзеге асыру дағдыларын игеру≥;

- жеке тұлғалардың заттарын, ақшаларын, валюталарын кеденд≥к шекарадан өтк≥зу тәрт≥б≥н оқып үйрену≥;

- кеденд≥к ережелерд≥ бұзудың түрлер≥ және оларды есепке алу тәрт≥б≥н үйрену≥;

- контрабанда және кеден ережелер≥н бұзу факт≥лер≥н≥ң алдын алу және анықтау үш≥н кеденд≥к органдардың жүзеге асыратын шараларын оқып үйрену≥;

- кеден ережелер≥н бұзу туралы ≥стер бойынша ≥с жүрг≥зу дағдыларын игеру, санкци€лар қолдану және бұзушылықты жоюмен байланысты құжаттардың жоюасын құрастыруды үйрену≥ ти≥с (есепке құжаттардың жобалары т≥ркелу≥ ти≥с).

 

3.7 Ѕасқа органдарда

—тудент басқа органдарда (жер ресурстары бойынша агентт≥к, биоресурстар және қоршаған ортаны қорғау комитет≥) практика өту кез≥нде:

- органдардың құзыретт≥л≥г≥, м≥ндеттер≥ және құрылымымен, сонымен қатар, оның қызмет≥н реттейт≥н нормативт≥к құжататрын оқып үйрену≥;

- олардың нег≥зг≥ қызметтер≥н орындау бойынша органдарға бер≥лет≥н құжаттардың мазмұны мен нысанына қойылатын талаптарын оқып үйрену≥ (ақылы және ақысыз пайдалануға жер учаскелер≥н беру туралы, жер учаскес≥не менш≥к құқығын бек≥ту туралы шарттар), оларды рәс≥мдеу бойынша дағдыларды игеру;

- жерд≥ пайдалану және қоршаған ортаны қорғау бойынша нормативт≥к акт≥лерд≥ және нормативтерд≥ азаматтар мен ұйымдардың орындауына бақылауды жүзеге асыру тәрт≥б≥н игеру;

- сот тәрт≥б≥мен шеш≥лет≥н даулардың ерекшел≥г≥мен танысу, талап арызды толтыру және қойылған талапты нег≥здейт≥н құжаттардың т≥збег≥н анықтау дағдыларын игеруге;

- студент практика өт≥п жатқан орган тарабы болып табылатын дауларды қарау және шешуге байланысты сот мәж≥л≥стер≥не қатысуға;

- органдардың заң қызмет≥мен танысуға, заң қызметтер≥ дайындайтын құжаттардың жобаларын дайындауға қатысуға м≥ндетт≥ (есепке құжаттардың жобаларын т≥ркелу≥ ти≥с).

≤V. ѕрактика жетекш≥л≥г≥

—туденттерд≥ң практикасына жетекш≥л≥кт≥ кафедраның тәж≥рибел≥ оқытушылары мен жоғары мамандандырылған практика қызметкерлер≥ жүзеге асырады.

”ниверситет атынан практиканы ұйымдастыру мен өтк≥зуге жалпы жетекш≥л≥к пен бақылауды университетт≥ң оқу процес≥н жоспарлау, ұйымдастыру, мониторинг және бақылау департамент≥ жүзеге асырады.

“≥келей жетекш≥л≥кт≥ сол органдардағы жоғары мамандандырылған мамандар жүзеге асырады.

ѕрактика өту орны бойынша жетекш≥лер≥ студенттерге өнд≥р≥ст≥к практика тапсырмаларын уақытында орындау үш≥н көмек көрсетулер≥ ти≥с.

”ниверситеттен практика жетекш≥с≥ м≥ндетт≥:

1. жүйел≥ түрде практиканың өту≥не қадағалау жасауға және студентке кеңестер беруге;

2.  әс≥порыннан практика жетекш≥с≥мен б≥рлесе отыра практиканың күнт≥збел≥к-тақырыптық жоспарын дайындау, практика базасының басшысы арқылы студенттерге қажетт≥ жағдайларды жасау бойынша шаралар қолдану;

3.  үндел≥кт≥ң толтырылуын және есепт≥ң жазылуын тексеруге;

4.  афедраға практика өту бойынша жазбаша п≥к≥р ұсынуға;

5. —тудентт≥ң практика оту бойынша күндел≥г≥н тексеруд≥ жүзеге асыру;

6.  омисси€мен б≥рлесе отырып өнд≥р≥ст≥к практика өту туралы студентт≥ң есеб≥н қорғауды қабылдау.

 

 әспорыннан практика жетекш≥с≥ м≥ндетт≥:

- б≥л≥кт≥ басшылықты жүзеге асыру және әрб≥р практикантты жұмыс орнымен қамтамасыз ету;

- практиканттарға еңбек қау≥пс≥зд≥г≥н қорғау бойынша инструктаждар жүрг≥зу;

- студенттерге қажетт≥ түс≥н≥ктемелер беруге және олардан жұмысты сапалы және уақытында орындауын талап етуге;

- практикаға жетекш≥л≥кт≥ бағдарламаға немесе студентт≥ң жеке жоспарына сәйкес жүзеге асыруға;

- студентт≥ практика бағдарламасын орындау үш≥н қажетт≥ құжаттармен, ведомствалық нормативт≥к акт≥лермен және басқа да материалдармен қамтамасыз етуге;

- күндел≥ктерд≥ң толтырылуын және практика бойынша есепт≥ң жасалуын тексеру;

- практиканттарға м≥нездеме беру;

- практика бойынша есепт≥ тексеру және қол қою;

- є 4 қосымшаны басшылыққа алып, менш≥кт≥ салмағы қорытынды бағадан 40% құрайтын бағаны қою.

 

V. —тудентт≥ң м≥ндеттер≥:

1. практика өтет≥н органға уақытында келуге м≥ндетт≥;

2. ұйымдағы практика жетекш≥с≥мен б≥рлес≥п практиканың жеке күнт≥збел≥к Ц тақырыптық жоспарын құрастыруға ти≥с;

3. студент ұйымдағы ≥шк≥ еңбек тәрт≥п ережелер≥не бағынуға м≥ндетт≥. ≈гер ережелерд≥ бұзған жағдайда ұйым басшысы студентке жазалау шараларын қолданып, университет ректорына хабарлауы мүмк≥н;

4. еңбект≥ қорғау, техника қау≥пс≥зд≥г≥ және өнд≥р≥ст≥к санитари€ ережелер≥н б≥луге және қатаң түрде сақтауға м≥ндетт≥;

5. өз мамандығы бойынша практикалық дағдыларды алуға талпынып, бағдарламада көрсет≥лген жұмыстарды толық жүзеге асыруға м≥ндетт≥;

6. ұйым қызмет≥не қатысты арнайы материалдармен, қаулылармен, нұсқаулармен танысуға м≥ндетт≥, егер олармен азаматтық тұлғалардың танысуына мүмк≥нд≥к бер≥лсе;

7. атқарылған жұмыстар және олардың нәтижелер≥ үш≥н штаттық қызметкерлермен б≥рдей жауапқа тартылады;

8. жоғарғы оқу орны студент≥н≥ң жоғары мәдени деңгей≥н сақтауға м≥ндет≥;

9. белг≥ленген тәрт≥пке сәйкес күндел≥к жүрг≥зуге және практика нәтижес≥ бойынша кафедраға есеп тапсыруға м≥ндетт≥.

10. ћатериалдарды ары-қарай дипломдық жұмыста қолдану мақсатымен жинау.

VI. Өнд≥р≥ст≥к практиканың есеб≥н рәс≥мдеу

1. —тудент өнд≥р≥ст≥к практиканың нәтижелер≥н жазбаша есеп нысанында келт≥ру≥ ти≥с.

2. ≈сеп ек≥ бөл≥мнен тұрады: нег≥зг≥ және қосымша. ≈септ≥ң нег≥зг≥ бөл≥м≥н≥ң көлем≥ қолжазба текстпен 15-20 (10-15 баспа текстпен) бет құрайды. ≈септ≥ң нег≥зг≥ бөл≥м≥ б≥р б≥р≥не жақын тең ек≥ бөл≥мге бөл≥нед≥: теоретикалық және тәж≥рибел≥к.

3. —тудент теоретикалық бөл≥м≥нде практика базасының қызмет≥н≥ң құқықтық нег≥здер≥н көрсетед≥, практика базасы-органның құрылымын, оның м≥ндеттер≥ мен қызметтер≥н сипаттайды.

4. —тудент есепт≥ң практикалық бөл≥м≥н практика өту кезең≥нде атқарылған жұмысын көрсетет≥н күндел≥кке күн сайынғы жазбалары нег≥з≥нде құрайды. Ѕер≥лген бөл≥мн≥ң мазмұнында практика бағдарламасын және студентпен практикалық дағдыларды және құзыреттерд≥ игерген≥н б≥лд≥рет≥н атқарған жұмысы сипатталады, сондай-ақ студентпен жасалған қорытындылар және ұсыныстар.

5. ≈септ≥ң қосымша бөл≥м≥ бағдарламамен сәйкес практика кезең≥нде студентпен орындалған ≥с жүрг≥зу құжаттарының жобаларынан тұрады, сондай-ақ толтырылған бланктерд≥, өңделген құжаттарды, нақты ұйымның есепт≥к статистикалық ақпараттарын және есепт≥ң нег≥зг≥ бөл≥м≥н көрсетет≥н құжаттарды т≥ркеуге болады.

6. ≈септ≥ ј-4 форматты қағаздың б≥р жақ бет≥не, қара си€мен немесе шарикт≥к қаламмен жазу керек. ≈сеп беттер≥ және оның қосымшалары нөм≥рлену≥ ти≥с.

7. ѕрактика кез≥нде штаттық лауазымда жұмыс ≥стейт≥н студент атқарылған жұмыс туралы қосымшаларымен б≥рге есеп дайындайды және ұйым басшысының қолы қойылған және мөр≥ басылған жұмыс туралы анықтама тапсырады.

8. —ырттай-қашықтықтан технологи€сы бойынша оқитын және штаттық лауазымда Дёриспруденци€У мамандығы бойынша қызмет атқаратын студент практиканы жұмыс орны бойынша өтед≥. Ѕер≥лген жағдайда ол кафедраға жең≥лдет≥лген нысандағы есепт≥ ұсынады. ќларға: жұмыс орны бойынша анықтама, оның кәс≥би қызмет≥н сипаттайтын м≥нездеме, оның лауазымдық қызметт≥к м≥ндеттер≥н≥ң көш≥рмес≥, сондай-ақ практиканттың жұмыс орны бойынша орындаған құжаттарының жобалары т≥ркелед≥.

9. ≈септ≥ң мұқабасы көрсет≥лген үлг≥ (1 қосымша) бойынша рәс≥мделед≥.

≈сеп келес≥ тәрт≥ппен рәс≥мделу≥ ти≥с:

1. ћұқаба (1 қосымша).

2. ѕрактикаға келу≥н растау құжаты (бағыттаманың түб≥ртег≥)

3. ѕрактиканың жеке күнт≥збел≥к жоспары (2 қосымша).

4.  үндел≥к (3 қосымша).

5. ѕрактика базасы жетекш≥с≥н≥ң қолы қойылған және кәс≥порын мөр≥мен бек≥т≥лген студент м≥нездемес≥.

6. Қол және мөр қойылып расталған практика жетекш≥с≥н≥ң практиканы бағалауы;

7. ѕрактика туралы есеп.

8. ѕрактикада орындалған құжаттар жобалары түр≥ндег≥ қосымшалар.

 

VII. ѕрактика қорытындыларын шығару және есепт≥ қорғау.

ѕрактика а€қталғаннан кей≥н жетекш≥лер практика бойынша студент есептер≥н дайындауды және қорғауды ұйымдастырады.

ѕрактика а€қталғаннан кей≥н 7 күннен кеш≥кт≥рмей студент м≥ндетт≥ түрде өнд≥р≥ст≥к практиканың есеб≥н жетекш≥ге тапсыру ти≥с. ѕрактика бойынша есеп практика кез≥ндег≥ студент қызмет≥н сипаттайтын нег≥зг≥ құжат болып табылады.

ѕрактика есеб≥н қорғау кафедрамен бек≥т≥лген, оның б≥ту≥ мерз≥м≥нен кей≥н 10 күн ≥ш≥нде жүрг≥з≥лед≥.

≈септ≥ қорғау кез≥нде практика жетекш≥лер≥ келес≥ мәселелерге көң≥л аударуы керек:

- жиналған материалдардың практика өту бағдарламасына сәйкес болуы, олардың толықтығы және дұрыстығы;

- студенттерд≥ң м≥нездемелер≥нде және күндел≥ктер≥нде органның б≥р≥нш≥ басшыларының қолдарының және мөрлер≥н≥ң болуы;

- студент-практиканттардың күндел≥ктер≥нде атқарылған жұмыс туралы апталық жазбаларының астында қолдардың болуы;

- есепте атқарылған жұмыс түрлер≥н≥ң толық көрсет≥лу≥, олардың практика өту бағдарламасына сәйкес болуы;

- жиналған материалдар мерз≥м≥н≥ң практика өту мерз≥м≥не сәйкес келу≥;

- студенттерд≥ң практиканы ұйымдастыру және өтк≥зу бойынша бер≥лген қорытындыларының, ескертулер≥н≥ң және ұсыныстарының дұрыстығы.

 

Қорытынды бағаны анықтау кез≥нде жұмыс беруш≥н≥ң бағасы (40%) және кафедра комисси€сы алдында есепт≥ қорғау бағасы (60%) жиынтығы ескер≥лед≥.

ƒәлелд≥ себепс≥з практикаға келмеген немесе белг≥ленген мерз≥мде практика есеб≥н қорғамаған немесе қорытынды бақылау бойынша ДFУ бағасын алған студенттер академи€лық үлгер≥мс≥здер қатарында саналады және олар дипломдық жұмысты қорғауға және мемлекетт≥к емтихандар тапсыруға ж≥бер≥лмейд≥.

 

 

Қосымша є1

 

_________________________ практикадан өту

≈—≈Ѕ≤

ќ“„≈“<== предыдуща€ лекци€ | следующа€ лекци€ ==>
Ётапы самосто€тельной работы студента | ¬ыращивание декоративных растений
ѕоделитьс€ с друзь€ми:


ƒата добавлени€: 2015-05-05; ћы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 1107 | Ќарушение авторских прав


ѕоиск на сайте:

Ћучшие изречени€:

ѕобеда - это еще не все, все - это посто€нное желание побеждать. © ¬инс Ћомбарди
==> читать все изречени€...

2013 - | 1870 -


© 2015-2024 lektsii.org -  онтакты - ѕоследнее добавление

√ен: 0.064 с.