Лекции.Орг
 

Категории:


ОБНОВЛЕНИЕ ЗЕМЛИ: Прошло более трех лет с тех пор, как Совет Министров СССР и Центральный Комитет ВКП...


Архитектурное бюро: Доминантами формообразования служат здесь в равной мере как контекст...


Объективные признаки состава административного правонарушения: являются общественные отношения, урегулированные нормами права и охраняемые...

Стаття 86. Формування виборчого фонду та здійснення контро­люза надходженням, обліком та використанням його коштів1. Виборчий фонд місцевої організації партії (блоку) формується за
рахунок коштів місцевих організацій партії (блоку), а також добровільних
внесків фізичних осіб, кандидата па посаду сільського, селищного, міського
голови, кандидата у депутати в одномандатному окрузі формуються за ра­
хунок їх власних коштів та добровільних внесків фізичних осіб, а кандидата
у депутати в одномандатному окрузі, висунутого місцевою організацією
партії (блоку), - також і за рахунок коштів цих організацій.

2. Гранична сума витрат виборчого фонду місцевої організації пар­
тії (блоку) не може перевищувати:

 

1) для територіальних громад з чисельністю до 20 тисяч виборців -
20 тисяч гривень;

2) для територіальних громад, районів, районів у містах з чисельніс­
тю до 50 тисяч виборців - 50 тисяч гривень;

3) для територіальних громад, районів, районів у містах з чисельніс­
тю до 100 тисяч виборців - 100 тисяч гривень;

4) для територіальних громад, районів, районів у містах, областей з
чисельністю до 500 тисяч виборців - 250 тисяч гривень;

5) для територіальних громад, районів, областей з чисельністю до 1
мільйона виборців - 500 тисяч гривень;

6) для територіальних громад, областей з чисельністю понад 1 міль­
йон виборців, Автономної Республіки Крим - 1 мільйон гривень;

 

3. Гранична сума витрат виборчого фонду кандидата на посаду сіль­
ського, селищного, міського голови не може перевищувати половини суми,
визначеної частиною другого цієї статті для відповідної територіальної гро­
мади.

4. Гранична сума витрат виборчого фонду кандидата у депутати в
одномандатному виборчому окрузі не може перевищувати 50 розмірів міні­
мальних заробітних плат.

5. Добровільні внески однієї фізичної особи до виборчого фонду не
можуть перевищувати трьох розмірів мінімальних заробітних плат.

6. Забороняється робити добровільні внески до виборчого фонду:

 

1) іноземцям та особам без громадянства;

2) анонімним жертводавцям (без зазначення в платіжному докумен­
ті відомостей, передбачених у частині другій статті 3 цього Закону).

7. Добровільний внесок громадянина України до виборчого фонду
приймається установою банку або відділенням зв'язку за умови подання
громадянином документа, передбаченого частиною другою статті 3 цього
Закону. У платіжному документі при цьому обов'язково зазначаються прі-


 


звище, ім'я, по батькові, дата народження та адреса місця проживання громадянина.

8. Добровільний внесок перераховується установою банку або пере­-
казується відділенням зв'язку на рахунок виборчого фонду не пізніше на­
ступного робочого дня з дня отримання відповідного платіжного документа.
Загальний строк безготівкового перерахування внеску на рахунок виборчого
фонду не повинен перевищувати одного банківського дня.

9. Розпорядники виборчого фонду мають право відмовитися від
внеску фізичної особи, про що вони подають відповідні заяви та платіжні
документи до установи банку, в якій відкрито рахунок виборчого фонду.
Цей внесок повертається фізичній особі за рахунок її добровільного внеску,
а в разі неможливості такого повернення зараховується до відповідного міс­
цевого бюджету.

10. У разі надходження добровільного внеску від фізичної особи,
який перевищує розмір, встановлений частиною третьою цієї статті, сума,
що перевищує встановлений розмір внеску, на підставі відповідної заяви та
платіжного документа, поданих розпорядником виборчого фонду, поверта­
ється фізичній особі установою банку, в якій відкрито рахунок виборчого
фонду, за рахунок цих коштів, а в разі неможливості такого повернення за­
раховується до відповідного місцевого бюджету.

11. Розпорядник виборчого фонду зобов'язаний відмовитися від
внеску фізичної особи, яка відповідно до цього Закону не має права робити
такого внеску. На підставі заяви розпорядника виборчого фонду про відмову
від внеску з цієї причини установа банку, в якій відкрито рахунок виборчого
фонду, перераховує такий внесок до відповідного місцевого бюджету за ра­
хунок коштів цього внеску.

12. Вибірковий контроль за надходженням, обліком і використан­
ням коштів виборчого фонду місцевої організації партії (блоку), кандидатів
у депутати, кандидатів на посаду сільського, селищного, міського голови
здійснюється відповідною територіальною виборчою комісією та установою
банку, в якій відкрито рахунок виборчого фонду.

13. Кошти виборчого фонду, не використані місцевою організацією
партії (блоком), на підставі рішення вищого статутного органу місцевої ор­
ганізації партії, керівного органу місцевих організацій партій, що входять до
блоку, прийнятого у семиденний строк після офіційного оприлюднення ре­
зультатів місцевих виборів, перераховуються розпорядником виборчого
фонду на поточний банківський рахунок місцевої організації партії (блоку),
місцевих організацій партій, що входять до виборчого блоку, у семиденний
строк з дня прийняття відповідного рішення вищого статутного органу міс­
цевої організації партії, керівного органу виборчого блоку. У разі не­
прийняття у зазначений строк такого рішення невикористані кошти вибор­
чого фонду перераховуються установою банку у безспірному порядку довідповідного місцевого бюджету на п'ятнадцятий день з дня офіційного оприлюднення територіальною виборчого комісією результатів місцевих виборів.

14. У разі скасування рішення про реєстрацію кандидатів або ви­
знання виборів депутатів та сільських, селищних, міських голів недійсними
залишки коштів їх виборчих фондів за рішенням територіальної виборчої
комісії перераховуються до відповідного місцевого бюджету.

15. Внески, що надійшли до виборчого фонду після дня місцевих
виборів, повертаються установою банку відповідній фізичній особі за її ра­
хунок, а в разі неможливості такого повернення перераховуються до відпо­
відного місцевого бюджету.

16. Фінансові звіти про надходження та використання коштів вибор­
чого фонду місцевої організації партії (блоку), кандидата у депутати, кан*
дидата на посаду сільського, селищного, міського голови, оприлюднюються
територіального виборчого комісією у місцевих друкованих засобах масової
інформації у п'ятиденний строк з дня їх надходження до виборчої комісії.

Дата добавления: 2015-09-20; просмотров: 190 | Нарушение авторских прав


Рекомендуемый контект:


Похожая информация:

 1. II. Методологічні засади, підходи, принципи, критерії формування позитивної мотивації на здоровий спосіб життя у дітей та молоді
 2. IV. Мета, стратегії та завдання Концепції формування позитивної мотивації на здоровий спосіб життяу дітей та молоді
 3. VII. Система підготовки кадрів до здійснення процесу формування позитивної мотивації на здоровий спосіб життя
 4. VIII. Шляхи, умови та очікувані результати реалізації Концепції формування позитивної мотивації на здоровий спосіб життя у дітей та молоді
 5. Акції з використанням баз даних
 6. Аналіз штатного розпису, продуктивності праці, фонду заробітної плати
 7. Бухгалтерський облік коштів, залучених за ощадними сертифікатами
 8. Відображення отримання нематеріального активуПСП «Жовтневе»за рахунок коштів цільового фінансування
 9. Возникает ли база по налогу на прибыль при передаче ценных бумаг в доверительное управление закрытому паевому инвестиционному фонду (п. 2 ст. 280 и пп. 2 п. 1 ст. 277 НК РФ)?
 10. Г) висновок: там, де є потреба у спілкуванні, ввічливість постає умовою його здійснення
 11. ГЛОСАРІЙ. Абсолютне вивільнення оборотних коштів — пряме скорочення потреби в оборотних коштах проти попереднього періоду за одночасно­го збільшення обсягу виробництва
 12. ДЕКІЛЬКА ПРИКЛАДІВ ВПРАВ, ІГОР З ВИКОРИСТАННЯМ МЕТОДИКИ Ж.-ДАЛЬКРОЗА


Поиск на сайте:


© 2015-2019 lektsii.org - Контакты - Последнее добавление

Ген: 0.002 с.