Лекции.Орг


Поиск:
Базовий податковий (звітний) період дорівнює календарному кварталу

Методичні рекомендації до Практичних занять

При контролі активності та систематичності роботи на практичних заняттях оцінці підлягають:

- рівень знань, виявлений студентом у відповідях і виступах на практичних заняттях;

- активність при обговоренні питань, що винесені на практичні заняття;

- реферативні виступи та доповнення з тем дисципліни;

- результати виконання тестування.

За пасивність студентів на практичних заняттях під час поточного модульного контролю та підсумкового контролю (іспиту) знімається до 5 балів.

 

Модуль 1. Організація податкового менеджменту в Україні

Змістовий модуль 1. Теоретико-організаційні засади податкового менеджменту

Практичне заняття № 1

 

Тема 2. Адміністрування податкових зобов’язань

 

Мета заняття: закріпити теоретичні знання та придбати практичні навички з адміністрування податкових зобов’язань.

 

План заняття

 

1. Термін подання податкової звітності і сплати податків.

2. Податкові повідомлення і податкові вимоги.

3. Механізм стягнення податкової заборгованості.

4. Порядок застосування штрафних санкцій і нарахування пені.

 

Обладнання: 1. Законодавчий та інструктивний матеріал. 2. Практичний матеріал наведений в завданнях.

Методичні рекомендації до практичного заняття

Для вирішення завдань 1-4 студенти повинні опрацювати Податковий кодекс України від 02.12.2010 р. № 2755-VI. Особливо уважно потрібно опрацювати: порядок подання податкової декларації та визначення суми податкових зобов’язань; порядок узгодження сум податкових зобов’язань, оскарження рішень контролюючих органів та визначення податкового боргу. Студенти повинні добре засвоїти порядок виписки податкових повідомлень і податкових вимог

Вивчення всього вказаного матеріалу не мало б логічного завершення, якби студенти не опрацювали методику застосування фінансових санкцій. Після закінчення встановлених строків погашення узгодженого податкового зобов’язання на суму податкового боргу нараховується пеня. Детально про методику її застосування сказано в ПКУ. Штрафні санкції за порушення податкового законодавства накладаються на платника податків у розмірах, визначених ПКУ, крім штрафних санкцій за порушення валютного законодавства, що встановлюються окремим законодавством.

 

Тести

1. Контролюючими органами щодо податків, які справляються до бюджетів та державних цільових фондів є:

а) органи державної податкової служби;

б) митні органи;

в) пенсійний фонд.

 

2. Контролюючими органами щодо мита, акцизного податку, податку на додану вартість, інших податків, які справляються у разі ввезення (пересилання) товарів і предметів на митну територію України або територію спеціальної митної зони або вивезення (пересилання) товарів і предметів з митної території України або території спеціальної митної зони, є:

а) органи державної податкової служби;

б) митні органи;

в) контрольно-ревізійні управління.

 

3. Органами стягнення щодо забезпечення погашення податкового боргу є виключно органи:

а) державної податкової служби;

б) митної служби;

в) адміністративні.

 

4. Податкові повідомлення - рішення, податкові вимоги або інші документи, адресовані контролюючим органом платнику податків, повинні бути складені у:

а) письмовій формі, відповідним чином підписані та завірені печаткою відповідних органів;

б) електронній формі;

в) телефонограм ній формі.

 

5. Податкові повідомлення - рішення, податкові вимоги або інші документи, адресовані контролюючим органом платнику податків вважаються належним чином врученими, якщо вони:

а) надіслані за адресою (місцезнаходженням, податковою адресою) платника податків рекомендованим листом з повідомленням про вручення;

б) особисто вручені платнику податків;

в) особисто вручені його законному чи уповноваженому представникові.

 

6. Якщо платник податків протягом чотирьох днів з дня надсилання йому контролюючим органом відповідного документа не повідомив такий контролюючий орган про зміну податкової адреси, повернення документів, як таких, що не знайшли адресата:

а) не звільняє платника податку від їх виконання;

б) звільняє платника податку від їх виконання;

в) частково звільняє платника податку від їх виконання.

 

7. Помилково та/або надміру сплачені суми грошового зобов’язання:

а) підлягають поверненню платнику в обов’язковому порядку;

б) не підлягають поверненню у випадку наявності у такого платника податкового боргу;

в) підлягають поверненню платнику після погашення податкового боргу.

 

8. Платник податків подає заяву на повернення помилково та/або надміру сплачених грошових зобов’язань у довільній формі, в якій зазначає напрям перерахування коштів:

а) на поточний рахунок платника податків в установі банку;

б) на погашення грошового зобов’язання (податкового боргу) з інших платежів, контроль за справлянням яких покладено на контролюючі органи, незалежно від виду бюджету;

в) повернення готівковими коштами за чеком у разі відсутності у платника податків рахунку в банку.

 

9. На підставі отриманого висновку контролюючого органу про повернення відповідних сум коштів орган Державного казначейства України здійснює повернення помилково та/або надміру сплачених грошових зобов’язань платникам податків у порядку, встановленому Державним казначейством України протягом:

а) 5 робочих днів;

б) 10 робочих днів;

в) 20 робочих днів.

 

10. Для цілей оподаткування платники податків зобов’язані вести облік доходів, витрат та інших показників, пов’язаних з визначенням об’єктів оподаткування та/або податкових зобов’язань, на підставі:

а) первинних документів;

б) регістрів бухгалтерського обліку;

в) фінансової звітності;

г) інших документів, пов’язаних з обчисленням і сплатою податків і зборів, ведення яких передбачено законодавством.

 

11. Платники податків зобов’язані забезпечити зберігання первинних документів, регістрів бухгалтерського обліку, фінансової звітності, інших документів, пов’язаних з обчисленням і сплатою податків і зборів, ведення яких передбачено законодавством з дня подання податкової звітності не менш як:

а) 1095 днів;

б) 365 днів;

в) 730 днів.

 

12. У разі ліквідації платника податків документи, пов’язані з обчисленням і сплатою податків і зборів, за період діяльності платника податків не менш як 1095 днів, що передували даті ліквідації платника податків, в установленому законодавством порядку передаються до:

а) архіву;

б) суду;

в) податкової інспекції.

 

13 У разі втрати, пошкодження або дострокового знищення документів пов’язаних з обчисленням і сплатою податків і зборів, платник податків зобов’язаний письмово повідомити орган державної податкової служби за місцем обліку, та митний орган, яким було здійснено митне оформлення відповідної митної декларації у:

а) 5-денний строк з дня такої події;

б) 10 –денний строк з дня такої події;

в) 20- денний строк з дня такої події.

 

14. Після письмового повідомлення органу ДПС та митному органу про втрату (пошкодження, знищення) податкових документів, платник податків зобов’язаний відновити втрачені документи протягом:

а) 90 календарних днів;

б) 100 календарних днів;

в) 150 календарних днів.

 

15. Податковою адресою платника податків - фізичної особи визнається:

а) місце її проживання, за яким вона береться на облік як платник податків в органі державної податкової служби;

б) її робоче місце;

в) адреса її роботодавця.

 

16. Платник податків - фізична особа може мати одночасно не більше:

а) однієї податкової адреси.

б) двох податкових адрес: робочого місця і місця проживання.

в) однієї електронної адреси.

 

17 Податковою адресою юридичної особи (відокремленого підрозділу юридичної особи) є:

а) місцезнаходження такої юридичної особи, відомості про що містяться у Єдиному державному реєстрі підприємств та організацій України;

б) поштова адреса місця проживання засновника підприємства.

 

18. Податкова декларація - документ, що подається платником податків контролюючому органу у строки, встановлені законом, на підставі якого здійснюється:

а) нарахування податкового зобов’язання;

б) сплата податкового зобов’язання.

 

19. Податкова декларація (розрахунок) чи документ, що свідчить:

а) про суми доходу, нарахованого (виплаченого) на користь платників податків - фізичних осіб;

б) суми утриманого та/або сплаченого податку з доходів фізичних осіб.

 

20. Якщо згідно з правилами, визначеними цим Кодексом, податкова звітність з окремого податку складається наростаючим підсумком, податкова декларація за результатами останнього податкового періоду року прирівнюється до річної податкової декларації. У такому разі річна податкова декларація:

а) не подається;

б) подається;

в) подається з окремих додатків.

 

21. Форма податкової декларації встановлюється:

а) центральним органом державної податкової служби за погодженням з Міністерством фінансів України;

б) обласними ДПА за погодженням з фінансовими управліннями;

в) платниками податків.

 

22. Форма спрощеної податкової декларації, що передбачена пунктом 49.2 статті 49 Податкового Кодексу, та порядок переходу платників податків на подання такої декларації встановлюються:

а) Кабінетом Міністрів України;

б) центральним органом державної податкової служби;

в) Міністерством фінансів України.

Ситуаційні вправи

Завдання 1

Потрібно визначити розмір штрафу за неподання у строки та у випадках, передбачених цим Кодексом, заяв або документів для взяття на облік у відповідному органі державної податкової служби, реєстрації змін місцезнаходження чи внесення інших змін до своїх облікових даних, неподання виправлених документів для взяття на облік чи внесення змін, подання з помилками чи у неповному обсязі, неподання відомостей стосовно осіб, відповідальних за ведення бухгалтерського обліку та/або складення податкової звітності, відповідно до вимог встановлених цим Кодексом, (117.1.)для:

- самозайнятих осіб;

- юридичних осіб;

- відокремлених підрозділів юридичної особи, чи юридичній особі, відповідальну за нарахування та сплату податків до бюджету під час виконання договору про спільну діяльність.

Завдання 2

Потрібно визначити розмір штрафу, якщо платник протягом року вдруге не подав заяви або документи для взяття на облік у відповідному органі ДПС та вдруге допустив інші порушення (стаття 117.1 ПКУ) для:

- самозайнятих осіб;

- юридичних осіб;

- відокремлені підрозділи юридичної особи, чи юридичну особу, відповідальну за нарахування та сплату податків до бюджету під час виконання договору про спільну діяльність.

 

Завдання 3

Потрібно визначити, яку суму штрафу потрібно назначити платникам податків, що виробляють спирт етиловий (коньячний, плодовий), алкогольні напої та тютюнові вироби, якщо вони порушують вимоги щодо обов’язкової реєстрації як платника акцизного податку органами державної податкової служби за місцем державної реєстрації таких суб’єктів у п’ятиденний строк з дня отримання ліцензії на виробництво(п.п.117.2).

 

Завдання 4

Потрібно визначити суму штрафу за порушення строку та порядку подання інформації про відкриття або закриття банківських рахунків (Стаття 118):

- за неподання банками або іншими фінансовими установами відповідним органам державної податкової служби в установлений статтею 69 Податкового Кодексу України строк повідомлення про відкриття або закриття рахунків платників податків;

- за здійснення видаткових операцій за рахунком платника податків до отримання повідомлення відповідного органу державної податкової служби про взяття рахунку на облік в органах державної податкової служби (118.2.);

- за неповідомлення фізичними особами-підприємцями та особами, що проводять незалежну професійну діяльність, про свій статус банку або іншій фінансовій установі при відкритті рахунку (118.3).

Завдання 5

Потрібно розкрити умови надсилання платникам податків податкових повідомлень (стаття 58).

Завдання 6

Потрібно розкрити умови надсилання платникам податків податкових вимог (стаття 59).

 

Завдання 7

Потрібно розкрити умови виникнення права податкової застави (Ст. 89.)

Завдання 8

Потрібно визначити суму штрафу платнику податків при наступних умовах.

Під час першої перевірки в поточному році податковим органом фірми «Нектар» було виявлено, що вона не забезпечила зберігання первинних документів облікових та інших регістрів, бухгалтерської та статистичної звітності, інших документів з питань обчислення і сплати податків та зборів протягом установлених статтею 44 Податкового Кодексу строків їх зберігання та не надала контролюючим органам оригіналів документів чи їх копій при здійсненні податкового контролю у випадках, передбачених цим Кодексом (121.1);

При повторній перевірці на протязі року фірми «Нектар», були виявлені ті ж недоліки, що вказані вище, за які уже в поточному році фірма сплатила один раз штраф.

Поделиться с друзьями:


Дата добавления: 2016-11-12; Мы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 337 | Нарушение авторских прав


Поиск на сайте:

Лучшие изречения:

80% успеха - это появиться в нужном месте в нужное время. © Вуди Аллен
==> читать все изречения...

579 - | 562 -


© 2015-2024 lektsii.org - Контакты - Последнее добавление

Ген: 0.012 с.