Лекции.Орг


Поиск:
B) Презентація індивідуальних завдань – 0-10 балів ( денна форма навчання)та
0-20 балів (вечірня форма навчання)

Розподіл балів відповідно до рівня знань студента:

Рівень знань Кількість балів Критерій оцінювання*
Денна форма навчання Вечірня форма навчання
Відмінний     Чітка постановка актуальної проблеми, високий рівень систематизації матеріалів, висока якість аналізу, вагома аргументація, обґрунтованість і конкретність висновків
Дуже добрий     Недостатній рівень (у незначній мірі) виконання хоча б одного з вищеназваних критеріїв
Добрий     Недостатній рівень (у значній мірі) виконання хоча б одного з вищеназваних критеріїв
Задовільний     Недостатній рівень (у значній мірі) виконання декількох з вищеназваних критеріїв
Мінімальний     Нечітко поставлена проблема, низька якість систематизації матеріалів, описовий характер фактичних даних, невагома аргументація, недостатня обґрунтованість висновків
Незадовільний     Відсутність чіткої постановки проблеми, несистематизований матеріал, описовий характер даних, відсутність аргументації, необґрунтованість і неконкретність висновків

* Під час оцінювання викладач обов’язково враховує (1) самостійність проведення дослідження, (2) якість представлення результатів дослідження, вміння самостійно викладати текст (без зачитування)

 

(c) Виконання 1 контрольного (модульного) завдання – 0-10 балів.

Модульний контроль може здійснюватись у наступних формах:

(1) шляхом виконання модуля у письмовій формі, який проводиться в аудиторії під час практичних занять під контролем викладача;

(2) шляхом комп’ютерного тестового контролю.

(1) Модуль у письмовій формі

Розподіл балів відповідно до рівня знань студента:

Рівень знань Кількість балів Критерій оцінювання – це рівень розкриття завдань модуля
Відмінний   90-100%
Дуже добрий   80-89 %
Добрий   70-79 %
Задовільний   60-69%
Мінімальний   50-59 %
Незадовільний   0-49 %

За використання недозволених джерел і підказок студент отримує 0 балів (без права повторного виконання модуля)

 

(2) Комп’ютерний тестовий контроль (КТК)

Результати КТК за один блок перераховуються у наступні поточні бали:

 

Кількість набраних балів за КТК Кількість балів, що виставляється до журналу
   
1-3  
4-6  
7-9  
10-12  
13-15  
16-18  
19-21  
22-24  
25-27  
28-30  

 

Оцінки поточної успішності студента виставляються до журналу з кратністю до 0,5 балів, а підсумкова оцінка – з кратністю до 1 бала (з округленням на користь студента).

Кількість балів, отриманих студентами на кожному семінарському занятті, сумується і включається в загальну суму балів поточної успішності разом з балами за модульні контрольні роботи.

 

У разі невиконання завдань поточного контролю з об’єктивних причин, студент має право, за дозволом декана, скласти їх до останнього семінарського заняття. Час та порядок складання визначає викладач, який проводить семінари.

 

Результати поточного контролю вносяться до відомості, яка зберігається в деканаті до кінця наступного семестру.

 

Самостійна робота студентів з дисципліни охоплює два види робіт:

- самостійна робота, що забезпечує підготовку до поточних аудиторних занять;

- пошуково-аналітична та наукова робота.

3.3.Самостійна робота, що забезпечує підготовку до поточних аудиторних занять, проводиться в таких формах:

3.3.1. опрацювання теоретичних основ прослуханого лекційного матеріалу;

3.3.2. вивчення окремих тем і питань для самостійного опрацювання;

3.3.3. підготовка до семінарських занять;

3.3.4. систематизація матеріалу перед написанням модулів та іспитом;

3.3.5. виконання індивідуальних завдань.

 

3.3. 1. Опрацювання теоретичних основ прослуханого лекційного матеріалу

Ця робота проводиться студентами самостійно у позааудиторний час і передбачає вивчення лекцій, обов’язкової та додаткової літератури.

Опрацювання теоретичних основ курсу здійснюється студентами регулярно і підлягає контролю з боку викладача під час проведення семінарських занять у формі усного опитування та виконання завдань оперативного письмового контролю, а також модулів.

 

3.3. 2. Вивчення окремих тем і питань для самостійного опрацювання

Перелік питань для самостійного опрацювання студентами у розрізі окремих тем курсу включає:

Поделиться с друзьями:


Дата добавления: 2016-11-12; Мы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 405 | Нарушение авторских прав


Поиск на сайте:

Лучшие изречения:

Не будет большим злом, если студент впадет в заблуждение; если же ошибаются великие умы, мир дорого оплачивает их ошибки. © Никола Тесла
==> читать все изречения...

848 - | 660 -


© 2015-2024 lektsii.org - Контакты - Последнее добавление

Ген: 0.01 с.