Лекции.Орг


Поиск:
Результати навчальної діяльності студентів вищих навчальних закладів з історії України
Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Чорноморський державний університет

Імені Петра Могили

комплексу «Києво-Могилянська академія»

 

 

ЗАТВЕРДЖУЮ

Перший проректор

______________ О.М.Трунов

"____"______________2011 р.

 

КОМПЛЕКСНА КОНТРОЛЬНА РОБОТА

З дисципліни

«ІСТОРІЯ УКРАЇНИ»

для напряму підготовки 6.030101 – «Соціологія»

 

Декан факультету політичних наук

__________________ Н.В.Шевченко

"____"_______________2011 р.

 

Завідувач кафедри історії

__________________ Ю.В.Котляр

"_____"______________2011 р.

 

Автор-укладач

__________________ О.С.Морозова

"_____"______________2011 р.

 

Схвалено на засіданні кафедри історії

(Протокол №8 від 15 березня 2011 року)

 

Миколаїв – 2011

АНОТАЦІЯ ДО КОМПЛЕКСНОЇ КОНТОРОЛЬНОЇ РОБОТИ

Мета й цілі комплексної контрольної роботи

Мета написання комплексної контрольної роботи з курсу «Історія України» – оцінити рівень професійної підготовки студентів. Комплексна контрольна робота має такі цілі:

1. Перевірити відповідність знань і умінь студентів програмовим вимогам.

2. Виявити рівень навчальних досягнень студентів.

3. Оцінити ступінь підготовленості студентів до подальшого навчання у вищому навчальному закладі.

 

Вимоги до освітньої підготовки студентів з історії України

2.1. Головні цілі навчання історії у вищих навчальних закладах:

• формувати історичні знання;

• розвивати історичне мислення студентів, яке передбачає загальне розуміння історичного процесу в його різноманітності й суперечливості;

• розвивати здатність застосовувати історичні знання і набуті вміння;

• виховувати в учнів особисті риси громадянина України, загальнолюдські духовні ціннісні орієнтації, сприйняття ідей гуманізму та демократизму, патріотизму і взаєморозуміння між народами на основі особистісного усвідомлення досвіду історії;

• підготувати студентів до свідомої активної участі в суспільному житті української держави, до усвідомлення її ролі та місця в Європі й у світі.

Вивчення історії України у вузі має сприяти:

• розвиткові історичної свідомості, розумінню завдань, що стоять перед державою і світовою цивілізацією, критичному осмисленню минулого;

• осмисленню ролі людини (себе також) в історії, відповідальності особистості за власні дії, усвідомленню студентами права на вибір моделі поведінки з урахуванням і дотриманням правових гуманістичних засад;

• розвиткові системного мислення-погляду на суспільство як на взаємозумовлену єдність історико-антропологічного, соціокультурного та культурно-історичного чинників;

• вихованню громадянської свідомості, гідності, честі в гармонійному поєднанні національних і загальнолюдських цінностей, утвердженню ідеалів гуманізму, демократії, добра і справедливості;

• формуванню толерантного, неупередженого ставлення до інших народів, груп та особистостей;

• розвиткові творчого мислення, формуванню власного погляду та критичного ставлення до інформації;

• розкриттю і розвиткові здібностей студентів;

• розвиткові у студентів інтересу та поваги до історії і культури свого та інших народів, прагненню зберігати, примножувати культурну спадщину своєї країни й усього людства.

 

Результати навчальної діяльності студентів вищих навчальних закладів з історії України

Знання:

• основних політичних, соціально-економічних, культурних подій;

• змісту, учасників і наслідків історичних подій;

• фактів біографії і діяльності історичних осіб, структур та організацій;

• змісту історичних джерел, документів, творів, пам'яток культури;

• змісту історичних понять і термінів.

 

Уміння:

• визначати хронологічні межі соціально-економічних та політичних подій, їх зміст та послідовність;

• визначати передумови, причини, наслідки та особливості історичних подій, явищ і процесів;

• встановлювати причино-наслідкові зв'язки подій і явищ;

• визначати найважливіші зміни, що відбувалися й відбуваються в житті людства;

• порівнювати різноманітні події і процеси в історії України та у всесвітній історії;

• визначати й аналізувати періоди прогресу, застою і регресу в політиці та економіці;

• систематизувати документальні джерела і статистичні матеріали;

• застосовувати набуті знання в аналізі подій сьогодення;

• розкривати роль особистості в історії;

• коментувати різні погляди на історичні події, факти, персоналії;

• аргументовано відстоювати власну думку й позицію щодо історичних подій, фактів, персоналій;

• інтегрувати явища національної культури в контексті європейської та світової культури;

• користуватися історичною та політичною картами для висвітленні відповідних питань.

 

2.3. Комплексна контрольна робота з історії України – засіб виявити такі знання і уміння студентів:

Знання:

• часових і просторово-географічних координат історичних подій;

• змісту й учасників історичних подій;

• причин і наслідків історичних подій;

• фактів біографії та діяльності історичних подій;

• змісту і напрямів діяльності історичних структур та організацій;

• змісту історичних джерел, документів, творів, пам’яток культури;

• змісту історичних понять і термінів.

Уміння:

• орієнтуватися в хронології, відтворювати послідовність подій;

• класифікувати факти і явища, які визначають епоху;

• визначати головні проблеми різних епох;

• визначати причини та наслідки історичних подій;

• аналізувати, інтерпретувати і застосовувати матеріали історичних джерел;

• визначати масштаб і динаміку історичних змін;

• чітко формулювати зміст основних історичних понять і термінів;

• чітко формулювати власну обґрунтовану думку;

• встановлювати взаємозв’язки між історичними подіями, особами, поняттями, термінами, джерелами;

• користуватися історичними картами, схемами, плакатами.

 

Поделиться с друзьями:


Дата добавления: 2016-11-12; Мы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 322 | Нарушение авторских прав


Поиск на сайте:

Лучшие изречения:

Настоящая ответственность бывает только личной. © Фазиль Искандер
==> читать все изречения...

616 - | 531 -


© 2015-2024 lektsii.org - Контакты - Последнее добавление

Ген: 0.008 с.