Лекции.Орг


Поиск:
Тема 12. Юридична природа господарського договору. 3 страница
Оцінювання знань студентів по даній дисципліні відбувається на основі результатів поточного контролю знань (6 семестр) та поточного і підсумкового контролю знань (іспиту) (7 семестр).

Оскільки навчальна дисципліна «Господарське право» вивчається протягом 2-х семестрів з підсумковим контролем у формі іспиту, то в підсумковій оцінці враховуються середній бал за результатами поточної успішності в усіх семестрах, в яких вивчалася дисципліна, та результати іспиту. Поточна успішність в усіх семестрах оцінюється в діапазоні від 0 до 50 балів. Результати поточної успішності студентів у кожному семестрі фіксуються у відомості обліку поточної і підсумкової успішності дисципліни, яка викладається протягом 2 семестрів.

Іспит проводиться у формі виконання письмових екзаменаційних завдань.

 

СИСТЕМА ПОТОЧНОГО ТА ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ ЗНАНЬ

за результатами вивчення дисципліни

Для денної та вечірньої форм навчання

№ з/п Об'єкти контролю Кількість балів Результат
1. Оцінка поточної роботи в 6 семестрі, в т.ч.: Від 0 до 50 балів в т.ч.: Набрані бали сумуються, діляться надвоє і зараховуються до підсумкової оцінки  
1.1. Систематичність та активність роботи на семінарських заняттях до 30 балів
1.2. Виконання завдань для самостійної роботи до 10 балів
1.3. Виконання модульних контрольних робіт до 10 балів
2. Оцінка поточної роботи в 7 семестрі, в т.ч.: Від 0 до 50 балів в т.ч.:
2.1. Систематичність та активність роботи на семінарських заняттях до 30 балів
2.2. Виконання завдань для самостійної роботи до 10 балів
2.3. Виконання модульних контрольних робіт до 10 балів
3. Оцінювання письмової екзаменаційної роботи (в 7-му семестрі)   від 0 до 50 балів Проходження підсумкового контролю знань по дисципліні і одержання підсумкової оцінки

ПІДСУМКОВА ОЦІНКА (в балах) =

= результати поточної роботи + результати письмового іспиту

(1. (1.1 + 1.2 + 1.3) + 2. (2.1 + 2.2 + 2.3)) / 2 + 3 (не менше 30 балів).

1. У блоці першому - оцінка поточної роботи 6 семестрі (1.) – максимальна кількість балів – 50.

2. У блоці другому - оцінка поточної роботи в 7 семестрі (2.) – максимальна кількість балів – 50.

3. У блоці третьому - о цінювання письмової екзаменаційної роботи (3.) – максимальна кількість балів – 60 (менше 30 балів не зараховуються).

Поточний контроль знань студентів

Поточний контроль знань студента є обов’язковим видом контролю, що проводиться в КНЕУ протягом навчального семестру і покликаний:

- допомагати студентові в організації його роботи;

- привчати студента до систематичного опрацювання матеріалу і підготовки до сприйняття наступних тем з програми дисципліни;

- виявляти ступінь відповідальності студента та його ставлення до навчання, причини, що перешкоджають виконувати навчальну програму;

- стимулювати активність та інтерес студента до вивчення дисципліни;

- виявляти обсяг, глибину і якість сприйняття студентом матеріалу, який вивчається;

- визначати недоліки і прогалини у знаннях та шляхи їх усунення;

- виявляти рівень опанування навичками самостійної роботи.

 

Об’єктами поточного контролю знань студента є:

1) систематичність та активність роботи на семінарських (практичних) заняттях

2) виконання студентом індивідуальних завдань для самостійної роботи;

3) виконання модульних (контрольних) завдань.

 

Загалом оцінці підлягають:

· систематичність роботи на семінарських (практичних) заняттях;

· рівень знань, продемонстрований у відповідях на питання з тем, винесених для розгляду на семінарське заняття;

· виступи на семінарських заняттях з доповіддю або презентацією;

· активність при обговореннях та дискусіях на семінарських заняттях (включаючи доповнення до виступів, уточнення та виправлення озвучених відповідей інших студентів);

· результати проведення експрес-опитування;

· виконання індивідуальних завдань (підготовка рефератів, есе; заповнення таблиць із завданнями; підготовка навчальних чи наукових текстів тощо);

· самостійне опрацювання тем (розділів, питань);

· виконання модульних завдань.

 

У відповідності до Порядку оцінювання знань студентів кількість модулів (блоків) з навчальної дисципліни не може перевищувати два модулі в семестр. Робоча програма дисципліни передбачає проведення по два модульних контролів семестр для денної та вечірньої форм навчання (для заочної форми навчання – одного модульного контролю).

Оцінювання поточної роботи студента здійснюється в межах 50 балів.

Для студентів заочної форми навчання об’єктом поточного контролю є виконання модульних завдань (один модульний контроль), робота на практичному заняттіта вибіркового індивідуального завдання.

За рішенням кафедри студентам, які брали участь у позанавчальній науковій діяльності – в роботі студентських наукових конференцій, наукових гуртків, проблемних груп, підготовці наукових публікацій тощо – можуть присуджуватись додаткові бали за поточну успішність, але не більше 5 балів. При цьому загальна кількість балів за поточну роботу в семестрі не може перевищувати 50 балів.

 

ПОРЯДОК ОЦІНЮВАННЯ ПОТОЧНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТА

В 6-му та 7-му семестрах

Максимальна кількість балів, яку може набрати студент за результатами поточної роботи протягом семестру, – 50 балів

Для денної форми навчання (в 6-му та 7-му семестрах)

та вечірньої форми навчання(в 6-му семестрі):

Об’єкти контролю:

1) систематичність та активність роботи на семінарських заняттях – до 30 балів:

Максимальна кількість балів, яку студент може набрати на одному семінарському (практичному) занятті, визначається виходячи з максимальної кількості балів за роботу під час семінарських (практичних) занять з дисципліни за семестр, визначених в Порядку оцінювання знань студентів", ухваленого Вченою радою університету від 28.05.2009 р. (для нормативних дисциплін - 30 балів), а також реальної кількості занять, відведених згідно з навчальними планами на даний вид робіт (за виключенням занять для проведення модульних контрольних робіт – 2).

Максимальна кількість балів, яку може набрати студент на одному занятті з дисципліни «Господарське право», різною і може диференціюватися в залежності від більшої чи меншої складності навчального матеріалу заняття, навчальних завдань, що пропонуються для виконання студентам, та різного переліку компетенцій, які повинні сформуватися у студентів під час даного виду занять («ціна» конкретного заняття в межах 2 або 3 балів визначається викладачем самостійно і заздалегідь повідомляється студентам).

Визначений в розрізі дисципліни критеріальний апарат (кількість балів або «ціна» заняття) диференціюється залежно від якості, повноти, самостійності виконання студентами конкретних завдань таким чином:

 

 

Кількість балів Критерії оцінки відповіді
3 або 2 бали   Студент виявив вільне орієнтування в питаннях семінарського заняття, знання назв і змісту передбачених темою нормативно-правових актів, правильне розуміння основних понять і категорій, змісту правових норм, спроможність давати правильне їх тлумачення, логічно і грамотно викладати думки
2 або 1,5 бали   Студент дав досить змістовну відповідь на поставлене питання, але відповідь містить наступні недоліки: є недостатньо повною, має незначні неточності чи прогалини при поясненні того чи іншого аспекту питання, містить посилання не на всі основні нормативно-правові акти, що регулюють відповідні суспільні відносини
1 бал   Студент у цілому відповів на поставлене питання, однак відповідь містить хоча б один з таких недоліків: наявні помилки та (або) неточності при розкритті предмета питання, змісту окремих його понять та категорій, некоректні формулювання їх визначень, вказані помилкові назви нормативно-правових актів, норми яких врегульовують зазначене питання, допущені неточності при розкритті їх змісту; відповідь є неповною; не є аргументованою; дещо порушена логіка викладення матеріалу
  0 балів   Студент не відповів на поставлене питання, або відповідь є неправильною, не розкриває сутності питання, або допущені грубі змістові помилки, які свідчать про неготовність студента до заняття або безсистемність та поверховість його знань, незнання загальних положень теми дисципліни, або студент відмовився відповідати на поставлене питання

 

Якщо на семінарському (практичному) занятті використовується один вид роботи зі студентами, наприклад, усне опитування за темою заняття з елементами дискусії, то максимальна кількість балів, які студент може отримати за одне заняття дорівнює 3 (на двох заняттях) або 2 (на дванадцяти заняттях) балам в залежності від складності навчального матеріалу, винесеного на семінарське заняття (для денної та вечірньої форм навчання у 6 семестрі). При цьому ряд залікових оцінок залежно від якості виконання студентом завдань буде мати наступний вигляд: 3, 2, 1 і 0 балів або 2; 1,5; 1 і 0 балів відповідно.

Якщо на семінарському (практичному) занятті використовується два різні види роботи зі студентами, наприклад, експрес-опитування в усній чи письмовій формі (максимальна кількість балів – 1; при цьому ряд залікових оцінок залежно від якості виконання студентом кожного виду завдань буде мати наступний вигляд: 1; 0,75; 0,5 і 0 балів) та усне обговорення питань за темою заняття з елементами дискусії (максимальна кількість балів – 2 або 1; при цьому ряд залікових оцінок залежно від якості виконання студентом кожного виду завдань буде мати наступний вигляд: 2; 1,5; 1 і 0 балів або 1; 0,75; 0,5 і 0 балів), то максимальна кількість балів, які студент може отримати за одне заняття, буде складатись із суми отриманих за два види робіт балів, проте не може перевищувати 3 або 2 бали відповідно.

Визначений в розрізі дисципліни критеріальний апарат (кількість балів або «ціна»одного виду роботи) диференціюється залежно від якості, повноти, самостійності виконання студентами конкретних завдань таким чином:

 

Кількість балів Критерії оцінки відповіді
2 або 1 бал   Студент виявив вільне орієнтування в питаннях семінарського заняття, знання назв і змісту передбачених темою нормативно-правових актів, правильне розуміння основних понять і категорій, змісту правових норм, спроможність давати правильне їх тлумачення, логічно і грамотно викладати думки
1,5 або 0,75 бали   Студент дав досить змістовну відповідь на поставлене питання, але відповідь містить наступні недоліки: є недостатньо повною, має незначні неточності чи прогалини при поясненні того чи іншого аспекту питання, містить посилання не на всі основні нормативно-правові акти, що регулюють відповідні суспільні відносини
1 або 0,5 бала   Студент у цілому відповів на поставлене питання, однак відповідь містить хоча б один з таких недоліків: наявні помилки та (або) неточності при розкритті предмета питання, змісту окремих його понять та категорій, некоректні формулювання їх визначень, вказані помилкові назви нормативно-правових актів, норми яких врегульовують зазначене питання, допущені неточності при розкритті їх змісту; відповідь є неповною; не є аргументованою; дещо порушена логіка викладення матеріалу
  0 балів   Студент не відповів на поставлене питання, або відповідь є неправильною, не розкриває сутності питання, або допущені грубі змістові помилки, які свідчать про неготовність студента до заняття або безсистемність та поверховість його знань, незнання загальних положень теми дисципліни, або студент відмовився відповідати на поставлене питання

 

Кількість балів, отриманих студентами на кожному семінарському (практичному) занятті, сумується і включається в загальну суму балів поточної успішності разом з балами за модульні контрольні роботи та виконання завдань для самостійної роботи.

Для вечірньої форми навчання (у 7-му семестрі):

1) систематичність та активність роботи на семінарських заняттях – до 30 балів:

Максимальна кількість балів, яку студент може набрати на одному семінарському (практичному) занятті, визначається виходячи з максимальної кількості балів за роботу під час семінарських (практичних) занять з дисципліни за семестр, визначених в Порядку оцінювання знань студентів", ухваленого Вченою радою університету від 28.05.2009 р. (для нормативних дисциплін - 30 балів), а також реальної кількості занять, відведених згідно з навчальними планами на даний вид робіт (за виключенням занять для проведення модульних контрольних робіт – 2).

Максимальна кількість балів, яку може набрати студент на одному занятті з дисципліни, є однаковою для всіх семінарських (практичних) занять з дисципліни, оскільки складність матеріалу занять та обсяги робіт, які має виконувати студент, приблизно однакові, і складає 5 балів.

Якщо на семінарському (практичному) занятті використовується один вид роботи зі студентами, наприклад, усне опитування за темою заняття з елементами дискусії, то максимальна кількість балів, які студент може отримати за одне заняття дорівнює 5 балам. При цьому ряд залікових оцінок залежно від якості виконання студентом завдань буде мати наступний вигляд: 5, 4, 3 і 0 балів.

Визначений в розрізі дисципліни критеріальний апарат (кількість балів або «ціна» заняття) диференціюється залежно від якості, повноти, самостійності виконання студентами конкретних завдань таким чином:

 

Кількість балів Критерії оцінки відповіді
5 балів   Студент виявив вільне орієнтування в питаннях семінарського заняття, знання назв і змісту передбачених темою нормативно-правових актів, правильне розуміння основних понять і категорій, змісту правових норм, спроможність давати правильне їх тлумачення, логічно і грамотно викладати думки
4 бали   Студент дав досить змістовну відповідь на поставлене питання, але відповідь містить наступні недоліки: є недостатньо повною, має незначні неточності чи прогалини при поясненні того чи іншого аспекту питання, містить посилання не на всі основні нормативно-правові акти, що регулюють відповідні суспільні відносини
3 бали   Студент у цілому відповів на поставлене питання, однак відповідь містить хоча б один з таких недоліків: наявні помилки та (або) неточності при розкритті предмета питання, змісту окремих його понять та категорій, некоректні формулювання їх визначень, вказані помилкові назви нормативно-правових актів, норми яких врегульовують зазначене питання, допущені неточності при розкритті їх змісту; відповідь є неповною; не є аргументованою; дещо порушена логіка викладення матеріалу
  0 балів   Студент не відповів на поставлене питання, або відповідь є неправильною, не розкриває сутності питання, або допущені грубі змістові помилки, які свідчать про неготовність студента до заняття або безсистемність та поверховість його знань, незнання загальних положень теми дисципліни, або студент відмовився відповідати на поставлене питання

Якщо на семінарському (практичному) занятті використовується два різні за складністю види роботи зі студентами, наприклад, експрес-опитування в усній чи письмовій формі (максимальна кількість балів – 2) та усне обговорення питань за темою заняття з елементами дискусії (максимальна кількість балів – 3), то максимальна кількість балів, які студент може отримати за одне заняття, буде складатись із суми отриманих за два види робіт балів, проте не може перевищувати 5 балів. При цьому ряд залікових оцінок залежно від якості виконання студентом завдань експрес-опитування в усній чи письмовій формі буде мати наступний вигляд: 2; 1,5; 1 і 0 балів, а ряд залікових оцінок усного обговорення питань за темою семінарського заняття – 3, 2, 1 і 0 балів.

Визначений в розрізі дисципліни критеріальний апарат (кількість балів або «ціна» одного виду роботи) диференціюється залежно від якості, повноти, самостійності виконання студентами конкретних завдань таким чином:

 

Кількість балів Критерії оцінки відповіді
2 чи 3 бали   Студент виявив вільне орієнтування в питаннях семінарського заняття, знання назв і змісту передбачених темою нормативно-правових актів, правильне розуміння основних понять і категорій, змісту правових норм, спроможність давати правильне їх тлумачення, логічно і грамотно викладати думки
1,5 чи 2 бали   Студент дав досить змістовну відповідь на поставлене питання, але відповідь містить наступні недоліки: є недостатньо повною, має незначні неточності чи прогалини при поясненні того чи іншого аспекту питання, містить посилання не на всі основні нормативно-правові акти, що регулюють відповідні суспільні відносини
1 бал   Студент у цілому відповів на поставлене питання, однак відповідь містить хоча б один з таких недоліків: наявні помилки та (або) неточності при розкритті предмета питання, змісту окремих його понять та категорій, некоректні формулювання їх визначень, вказані помилкові назви нормативно-правових актів, норми яких врегульовують зазначене питання, допущені неточності при розкритті їх змісту; відповідь є неповною; не є аргументованою; дещо порушена логіка викладення матеріалу
  0 балів   Студент не відповів на поставлене питання, або відповідь є неправильною, не розкриває сутності питання, або допущені грубі змістові помилки, які свідчать про неготовність студента до заняття або безсистемність та поверховість його знань, незнання загальних положень теми дисципліни, або студент відмовився відповідати на поставлене питання

 

Кількість балів, отриманих студентами на кожному семінарському (практичному) занятті, сумується і включається в загальну суму балів поточної успішності разом з балами за модульні контрольні роботи та виконання завдань для самостійної роботи.

 

2) виконання завдань для самостійної роботи – до 10 балів:

● за виконання обов’язкових видів самостійної роботи – до 5 балів (опрацювання питань, що виносяться на самостійне вивчення; виконання навчальних домашніх завдань);

● за виконання вибіркових видів самостійної роботи – до 5 балів:

- виконання індивідуального завдання теоретичного характеру (підготовка конспектів за темами визначеними викладачем, доповідь на конференції, реферат тощо);

- виконання індивідуального завдання практичного характеру (підготовка юридичних документів, розробка та вирішення кейсів тощо);

 

3) виконання контрольних робіт – до 10 балів (2 модулі по 5 балів в семестр).

За результатами виконання зазначених завдань студент набирає відповідну кількість балів, які зараховуються при підведенні підсумків по дисципліні (додаються до результатів іспиту).

Порядок і критерії оцінювання знань студентів

при проведенні модульного контролю

Для студентів денної та вечірньої форм навчання:

В рамках даної дисципліни передбачено проведення двох модульних контролів в семестр.

На кожен модульний контроль виноситься одне модульне завдання.

Кожне модульне завдання може включати одне або кілька (не більше 3) теоретичних питань, або одне практичне завдання, або блок тестів (не більше 20)

Кожне контрольне завдання оцінюється в 5, 4, 3 або 0 балів відповідно до наведених нижче критеріїв.

Вид завдання Кількість балів Критерії оцінки відповіді
    Теоретичні питання     5 балів   Студент виявив вільне орієнтування в програмі навчальної дисципліни, знання назв і змісту передбачених програмою нормативно-правових актів, правильне розуміння основних понять і категорій, змісту правових норм, їх особливостей, спроможність давати правильне їх тлумачення, логічно і грамотно викладати думки
  4 бали Студент дав досить змістовну відповідь на поставлене питання, але відповідь містить наступні недоліки: є недостатньо повною, має незначні неточності чи прогалини при поясненні того чи іншого аспекту питання, містить посилання не на всі основні нормативно-правові акти, що регулюють відповідні суспільні відносини, або ж їх назви та дати прийняття вказані з помилками
    3 бали Студент у цілому відповів на поставлене питання, однак відповідь містить хоча б один з таких недоліків: наявні помилки та (або) неточності при розкритті предмета питання, змісту окремих понять та категорій, некоректні формулювання їх визначень, вказані помилкові назви нормативно-правових актів, допущені неточності при розкритті їх змісту; відповідь є неповною; не є аргументованою, не містить посилань на джерела (у разі необхідності); дещо порушена логіка викладення матеріалу
  0 балів   Студент не відповів на поставлене питання, або відповідь є неправильною, не розкриває сутності питання, або допущені грубі змістові помилки, які свідчать про відсутність знань у студента або їх безсистемність та поверховість, невміння сформулювати думку та викласти її, незнання загальних положень програми дисципліни
  Практичні завдання   5 балів Студент правильно вирішив ситуацію на основі чинного законодавства, без помилок обґрунтував розв’язання з посиланням на конкретні норми нормативно-правових актів, логічно і послідовно аргументує і викладає свою точку зору
  4 бали Студент в цілому правильно вирішив ситуацію на основі чинного законодавства, вказав при обґрунтуванні розв’язання норми основних нормативно-правових актів, відповідь побудована логічно і послідовно
    3 бали Студент надав загалом правильну відповідь, проте вона містить хоча б один з таких недоліків: є неповною; містить незначні помилки щодо аргументації рішення або перелік аргументів не є вичерпним; в обґрунтуванні рішення відсутні посилання на нормативно-правові джерела або посилання є помилковим, або помилка допущена у назві нормативно-правового чи іншого джерела без викривлення його змісту
0 балів   Студент не вирішив ситуації або вирішив її помилково, або неправильно обґрунтовує своє вирішення, або неспроможний його аргументувати
  Тестові завдання 5 балів Студент вирішив 90-100 % тестових завдань правильно і повно
4 бали Студент вирішив 70-80 % тестових завдань правильно і повно
3 бали Студент вирішив понад 60 % тестових завдань правильно і повно
0 балів Студент вирішив правильно менше 60 % тестових завдань або вирішив їх переважно неправильно, або відповідь на них є неповною

Індивідуальні завдання (обов’язкові та вибіркові) також оцінюються із використанням вищезазначених критеріїв.

 

Пропущені без поважної причини семінарські (практичні) заняття не відпрацьовуються. Втім, якщо семінарське заняття пропущено студентом з поважної причини, що підтверджує відповідний документ, з дозволу декана (зам. декана) йому надається можливість відпрацювати дане заняття, а також скласти модульний контроль, якщо вказаний вид робіт проводився на цьому занятті.

 

Завдання для поточного контролю знань студентів

Й семестр

БЛОК 1 (модуль №1, модуль №2)

№ з/п Теми
1. Господарська діяльність: поняття, ознаки та види
2. Поняття, предмет та система господарського права. Особливості господарських правовідносин
3. Правовий режим майна у сфері господарювання. Право промислової власності
4. Засоби державного регулювання господарської діяльності
5. Загальна характеристика суб’єктів господарських відносин
6. Легітимація суб’єктів господарювання
7. Правовий статус підприємства як суб’єкта господарювання
8. Господарське товариство як суб’єкт господарської діяльності
9. Правовий статус акціонерного товариства як суб’єкта господарської діяльності
10. Правове становище індивідуальних підприємців та інших суб’єктів господарювання
11. Юридична природа господарських об’єднань
12. Юридична природа господарського договору
13. Господарсько-правова відповідальність
14. Правове регулювання відновлення платоспроможності та банкрутства
15. Правові засади обмеження монополізму і захисту економічної конкуренції в Україні

 

Контроль знань здійснюється у формі усних відповідей студентів на запитання та самостійного виконання практичних завдань.

Питання для контролю знань

 1. Співвідношення понять „учасники господарських правовідносин” та „суб'єкти господарювання”: теоретичний та законодавчий аспекти.
 2. Порядок державної реєстрації фізичної особи – підприємця.
 3. Поняття, особливості та порядок укладення господарського договору.
 4. Правове становище товариства з обмеженою відповідальністю.
 5. Господарсько-правові заходи захисту прав споживачів: аналіз та практика застосування.
 6. Відмінності між поняттям господарського права — як правової науки, як галузі права, як навчальної дисципліни.
 7. Порядок та особливості державної реєстрації юридичної особи.
 8. Обмеження щодо участі у господарських товариствах.
 9. Поняття та функції господарського договору.
 10. Основні цілі та завдання законодавства про банкрутство.
 11. Особливості розгляду справ про порушення антимонопольно-конкурентного законодавства.
 12. Поняття, ознаки, види господарської діяльності та принципи її здійснення.
 13. Правове становище товариства з додатковою відповідальністю.
 14. Класифікація господарських договорів, розкрити їх зміст згідно категорій, передбачених теорією та практикою.
 15. Підстави для порушення справи про банкрутство, їх характеристика.
 16. Історія становлення та розвитку правового регулювання господарської сфери суспільного життя.
 17. Правове становище виконавчих органів акціонерного товариства
 18. Правовий статус та ознаки кредитної спілки.
 19. Місце Господарського кодексу в системі господарського законодавства, його співвідношення з Цивільним та спеціальними законами. Розкрийте специфіку господарсько-правових норм.
 20. Поняття та склад збитків за Господарським кодексом України.
 21. Правові форми, методи та із застосуванням яких засобів забезпечується вплив держави на економічну сферу. Методи регулювання відносин у сфері господарювання.
 22. Розкрийте та проаналізуйте основні проблеми господарського законодавства, роль судової практики в системі правового регулювання господарських відносин.
 23. Правове положення повного товариства.
 24. Порядок укладання господарських договорів.
 25. Підстави господарсько-правової відповідальності.
 26. Зміст черговості задоволення вимог кредиторів.
 27. Поняття та значення організаційно-управлінських засад у сфері господарювання. Характеристика рівнів та форм регулювання господарської діяльності.
 28. Обмеження у здійсненні підприємницької діяльності та порядок їх закріплення.
 29. Порядок створення публічного акціонерного товариства.
 30. Господарсько-правова відповідальність: поняття та види.
 31. Судові та досудові процедури, що застосовуються до неплатоспроможного боржника.
 32. Особливості управління господарською діяльністю в державному та комунальному секторах економіки, конституційні засади правопорядку у сфері господарювання.
 33. Акція як об’єкт господарських правовідносин: поняття, види, характеристика.
 34. Правовий режим державного майна.
 35. Зміст попереднього договору та договору про наміри, їх порівняльна характеристика.
 36. Відповідальність за порушення антимонопольно-конкурентного законодавства.
 37. Поняття, ознаки та види суб'єктів господарських правовідносин. Основи правового статусу суб'єктів господарювання.
 38. Правове становище об¢єднань підприємств. Особливості поняття “господарське об’єднання” та його співвідношення з поняттям “об’єднання підприємств”.
 39. Договори приєднання, примірні та типові договори: порівняльний аналіз.
 40. Право господарського відання та оперативного управління.
 41. Правовий статус учасників провадження у справі про банкрутство.
 42. Відмежування господарських відносин від інших видів правовідносин. Основні елементи господарських правовідносин, їх особливості.
 43. Засоби регулюючого впливу держави на діяльність суб’єктів господарювання.
 44. Порівняння порядку укладання договорів за Цивільним кодексом і Господарським кодексом.
 45. Правове положення приватних підприємств.
 46. Види та організаційно-правові форми підприємств. Особливості правового становища окремих видів підприємств.
 47. Підстави скасування державної реєстрації суб’єктів підприємницької діяльності.
 48. Компетенція установчих зборів акціонерного товариства.
 49. Наслідки порушення умов господарського договору.
 50. Ознаки юридичних осіб в праві зарубіжних країн.
 51. Поняття та класифікація господарської діяльності, критерії її класифікації.
 52. Правовий становище та особливості господарського товариства з одним учасником.
 53. Стадії укладання господарського договору.
 54. Штрафні санкції у господарському праві: поняття та види.
 55. Ліцензія: порядок надання та припинення.
 56. Вертикальне та горизонтальне регулювання господарських відносин.
 57. Правове становище фермерського та особистого селянського господарства.
 58. Поняття та ознаки господарського договору.
 59. Оперативно-господарські санкції: поняття та види.
 60. Поняття організаційно-правової форми підприємництва за законодавством України.
 61. Адміністративно-господарські санкції: поняття та види.
 62. Попередній договір за Цивільним та Господарським кодексами України.
 63. Юридична природа та правовий статус сторін у справах про банкрутство.
 64. Монопольне становище на ринку та зловживання ним.
 65. Правове регулювання господарських відносин у галузі зв’язку та телекомунікацій.
 66. Основні права та обов'язки суб'єкта господарювання, їх коротка характеристика.
 67. Види та зміст господарсько-правових санкцій.
 68. Правовий статус малих, середніх та великих підприємств.
 69. Корпоративні права як об’єкт господарських правовідносин.
 70. Способи захисту прав та законних інтересів суб’єктів господарських відносин.
 71. Поняття, система та основні характеристики господарського законодавства.
 72. Правовий статус майна фізичної особи-підприємця, що використовується ним для підприємницької діяльності.
 73. Правове становище товариства з додатковою відповідальністю.
 74. Форми господарсько-правової відповідальності, їх особливості.
 75. Укладення мирової угоди в процедурі банкрутства: порядок та правові наслідки.
Поделиться с друзьями:


Дата добавления: 2016-11-12; Мы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 264 | Нарушение авторских прав


Поиск на сайте:

Лучшие изречения:

Студент всегда отчаянный романтик! Хоть может сдать на двойку романтизм. © Эдуард А. Асадов
==> читать все изречения...

836 - | 639 -


© 2015-2024 lektsii.org - Контакты - Последнее добавление

Ген: 0.011 с.