Лекции.Орг


Поиск:
Трудове виховання і профорієнтація учнів.
Економічне виховання

Теоретичні питання

1. Мета, завдання і зміст трудового виховання.

2. Економічне виховання. Реалізація його завдань у процесі трудового виховання.

3. Професійна орієнтація школярів.

4. Засоби, методи і форми трудового та економічного виховання школярів.

Практичні завдання

В словнику: трудового та економічного виховання, п рофесійна орієнтація, суспільно корисна виробнича праця учнів, професійна просвіта, професійне виховання, професійне консультування, елементи професійної адаптації.

В робочому зошиті:

1. Які завдання необхідно вирішити в процесі трудового, економічного виховання?

2. Які риси необхідно сформувати у школярів в процесі трудового виховання.

3. Проаналізуйте взаємозв’язок трудового виховання з іншими напрямками національного виховання.

4. Сформулюйте завдання профорієнтації, розкрийте основні етапи її проведення.

5. Назвіть основні напрями професійної орієнтації школярів.

6. Які методи доцільніше використовувати в профорієнтаційній роботі?

7. Які причини зумовлюють актуальність економічного виховання школярів?

8. Розкрийте сутність понять “економічна культура”, проаналізуйте зміст її основних компонентів.

9. Розкрийте потенційні можливості навчальної роботи з предмету вашої професійної спеціалізації в розв’язанні завдань економічного виховання учнів.

10. Складіть опорну схему напрямків, засобів, форм трудового виховання та профорієнтації учнів старших класів.

11. Підберіть тести, анкети для вивчення професійних інтересів школярів старшокласників.

12. Складіть план індивідуальної бесіди для вивчення пізнавальних інтересів підлітків.

Основна література

1. Волкова Н.П. Педагогіка.- -К., 2001. – С. 118-124.

2. Концепція розвитку економічної освіти в Україні // Освіта України. – 2004. – 23 січня. – С. 4–5.

3. Лозова В.І., Троцко Г.В. Теоретичні основи навчання і виховання. – Харків, 2002. – С. 77–88.

4. Фіцула М.М. Педагогіка. – К., 2003. – С. 278-293.

Додаткова література

1. Алфімов Д. Індивідуалізація підготовки старшокласників до підприємницької діяльності // Рідна школа. – 2005. – № 5. – С. 20 – 21.

2. Біла, І. М. Особливості трудового виховання у Японії / І. М. Біла // Обдарована дитина: Науково-практичний освітньо-популярний журнал. - 2012. - N 3. - С. 39-43Немирич, Т. Н.

3. Производственный сельскохозяйственный труд - базовое условие социализации сельского школьника / Т. Н. Немирич // Воспитание школьников: теорет. и науч.-метод. журн. - 2012. - № 3. - С. 73-77. Тімченко, Т. Г.

4. Світ професій. Засідання клубу старшокласників / Т. Г. Тімченко // Трудове навчання в школі: науково-методичний журнал. Заснований у квітні 2008 р. - 2012. - N 8. - С. 41-44.

5. Софієнко, О. А. Розробка уроку з трудового навчання на тему "Основи виробу професії". 8-11 класи / О. А. Софієнко // Трудове навчання в школі: науково-методичний журнал. Заснований у квітні 2008 р. - 2012. - N 3. - С. 28-29.

6. Булавенко, Олександр. Компетентісний підхід до формування економічної культури учнів загальноосвітньої школи / О. Булавенко, С. Булавенко // Молодь і ринок: щомісяч. наук.-пед. журн. - 2012. - № 3. - С. 22-26.

7. Філонич, Олена. Мотиваційні та соціально-економічні передумови реалізації творчості в трудовій діяльності молоді / О. Філонич, А. Касперський // Молодь і ринок: щомісяч. наук.-пед. журн. - 2012. - № 4. - С. 163-166.

8. Стеблюк, Світлана. Формування економічної культури взаємодією міжпредметних зв'язків / С. Стеблюк // Молодь і ринок: щомісяч. наук.-пед. журн. - 2012. - № 4. - С. 137-140.

9. Сухова, О. С. Готовність до підприємництва: бізнес-сфера самореалізації людини / О. С. Сухова // Економіка в шк. України: наук.-метод. журн. - 2012. - № 3. - С. 17-19.

10. Григоренко, Г. Виховуємо раціонального споживача / Галина Григоренко, Раїса Жадан // Дошкільне виховання. - 2012. - № 1. - С. 16-19.

11. Кулішов, Володимир. Основні складові сучасного економічного виховання школярів / В. Кулішов // Молодь і ринок: щомісяч. наук.-пед. журн. - 2012. - № 1. - С. 154-158.

12. Білоус, Р. М. Мій професійний вибір: тренінг старшокласників / Р. М. Білоус. - Практична психологія та соціальна робота: наук.-практ. та освіт.-метод. журн. - Київ: Ін-т психології ім. Г. С. Костюка АПН України. 2011г. № 1 - С.10-22.

13. Ведмеденко Д. Від інтересу до працьовитості / Д. Ведмеденко // Дошкільне виховання: Світич, 2008. – № 4. – С. 12

14. Пономаренко О. Особливості профорієнтаційної роботи у навчальних закладах Великої Британії/ О. Пономаренко //Вища школа. - К., 2011. - №3. - С. 69-77.

15. Сова Г. В. Виховання економічної культури у дітей дошкільного віку / Г. В. Сова // Економіка в школах України (Осн.): Основа, 2008. – № 4. – С. 4.

16. Технологии подготовки к выбору профессии // Школьный психолог – 2007. – №2, 16–31 января. – (Вкладка).

17. Щекатунова Г. Інноваційний розвиток загальноосвітніх навчальних закладів незалежної України: творення школи майбутнього/ Г. Щекатунова //Рідна школа. - 2011. - N6. - С. 21-27.

Семінарське заняття № 3

Загальні методи виховання

Теоретичні питання

1. Сутність методу і прийому виховання

2. Характеристика основних груп методів виховання:

- методи формування свідомості;

- методи формування суспільної поведінки;

- методи стимулювання діяльності та поведінки.

3. Методи контролю та аналізу рівня вихованості

4. Програми вивчення особистості учня та учнівського колективу

Практичні завдання

І. У педагогічному словнику:

1. Випишіть визначення понять:метод виховання, прийом виховання, засіб виховання, роз’яснення, диспут, педагогічна вимога, виховуючи ситуація, заохочення,

ІІ. У робочому зошиті:

1. Охарактеризуйте основні умови творчого підходу до вибору і використання методів виховання.

2. За яких умов методи стимулювання діяльності і поведінки стають ефективними у вихованні учнів? Що спричинює зниження їх виховної ефективності?

3. Доведіть взаємозумовленість і взаємозв'язок різних методів виховання.

4. Які заохочення і покарання вчителі застосовували до вас під час навчання у школі і який виховний ефект вони мали?

5. Розкрийте зміст орієнтовної програми вивчення особистості учня.

6. Розкрийте зміст орієнтовної програми вивчення учнівського колективу.

Рекомендована література

 

1. Андрєєв В.І. Педагогіка: Навчальний курс для творчого саморозвитку. - 2-е вид. - Казань. Центр інноваційних технологій, 2002р. - 608с.

2. Бабанский Ю.К. Избранные педагогические труды. - М.: Педагогика, 1989. - 560 с.

3. Васьков Ю.В. Педагогічні теорії, технології, досвід (Дидактичний аспект). - X.: Скорпіон, 2000.-120 с

4. Волкова Н.П. Педагогіка. - К.: Академвидав, 2002.- 576 с.

5. Галузинський В.М., Євтух М.Б. Педагогіка: теорія і історія. - К.: Вища школа.1995. -237с.

6. Гончаренко С Український педагогічний словник. -Київ: Либідь, 1997. -376 с

7. Караковський В.А., Новікова Л.І., Селіванова Н.Л. Виховання? Виховання... Виховання! - Теорія і практика виховних систем. - М; 1996р.

8. Кузьмінський А.І., Омеляненко В.Л. Педагогіка. -Київ:„Знання-Прес",2003.-418 с.

9. Лихачев Б.Т. Педагогика. Курс лекций. Учебное пособие для студентов педагогических учебных заведений и слушателей ИПК и ФПК. - М.: Педагогика, 1992.-528 с.

10. Макаренко А.С. Про виховання - М.; Политиздат, 1990.

11. Малафіїк LB.Дидактика. - К.: Кондор, 2005. - 398 с.

12. Маленкова Л.І. Виховання в сучасній школі. - М.: Видавничий Дім «Моосфера», 1999р. - 300с.

13. Мойсеюк Н.Є. Педагогіка. Навчальний посібник: 2-е вид. -К.. 1999. - 350 с.

14. Омельяненко В.Л. Педагогіка: завдання і ситуації: Практикум / Омельяненко В.Л., Кузьмінський А.І., Вовк Л.П. – 2-ге вид., випр. – К.: Знання –Прес, 2006. – 423 с. (Навчально-методичний комплекс з педагогіки).

15. Омельяненко С.В. Педагогіка: Тестові завдання: Навч. посіб. – К.: Знання, 2008. – 391 с. – (Вища освіта XXI століття).

16. Педагогика. Учебное пособие для студентов пединститутов / Под ред.Ю.К.Бабанського. -М.: Педагогика, 1988.-479 с.

17. Педагогика: Учебное пособие для студентов педагогических учебных заведений / Под ред В.А.Сластенина. - М.: Педагогика, 1997. - 512 с.

18. Педагогіка / За ред. М.Д.Ярмаченка. - К.: Вища школа, 1986.- 540 с.

19. Подласый И.П. Педагогика. Новый курс: Учебник: В 2 кн. - М.: Изд. Центр ВЛАДОС, 1999. - Кн.1: Общие основы. Процесс обучения. - 576 с.

20. Подласый И.П. Педагогика. Новый курс: Учебник: В 2 кн. - М.: Изд. Центр ВЛАДОС, 1999. - Кн. 2: Процесс воспитания. - 256 с.

21. Рожков М.І., Байбородова Л.В. Теорія і методика виховання. М.: вид. Владос. 2004.- 382с.

22. Селіванов В.С. Основи загальної педагогіки: Теорія і методика виховання. М.: Академія. 2004.- 336с.

23. Смирнов С.А. Педагогика. - М.э 2001. - 204 с.

24. Степанов О.М., Фіцула М.М. Основи психології і педагогіки. - К.: Академвидав, 2003.-546 с

25. Сухомлинський В. О. Слово про слово. Вибр. твори: У 5-ти т. - К... 1976. - Т. 5.

26. Сухомлинський В. О. Сто порад учителеві. Вибр. твори: У 5-ти т. - К., 1976. - Т. 2.

27. Ушинський К. Д. Людина як предмет виховання. Вибр. пед. твори: У 2-Х т. - К., 1983. - Т. 1.

28. Фіцула М.М. Педагогіка. -К.: Видавничий центр „Академія", 2000.- 544 с.

29. Ягупов В.В. Педагогіка. - К.: Либідь, 2002. - 560 с.

30. Якса Н.В.Педагогіка.-К.,2007.-С. 186-196.

 

 

Семінарське заняття № 4

Форми і засоби виховання

Теоретичні питання

1. Специфіка позакласної і позашкільної виховної роботи

2. Масові, групові та індивідуальні форми виховної роботи

3. Позашкільні навчально-виховні заклади

4. Участь сім'ї і громадськості в організації дозвілля школярів

Практичні завдання

І. У педагогічному словнику:

1. Випишіть визначення понять: позакласна виховна робота, позашкільна виховна робота, індивідуальна виховна робота, позашкільний навчально-виховний заклад.

ІІ. У робочому зошиті:

1. Сформулюйте та запишіть основні завдання позакласної та позашкільної роботи.

2. Заповніть таблицю:

Форми виховної роботи Приклади виховних заходів
Масові  
Групові  
Індивідуальні  

Проаналізуйте взаємозв'язок між масовими, груповими та індивідуальними формами виховної роботи.

3. Сформулюйте основні принципи ефективної організації позакласної та позашкільної виховної роботи.

4. Розкрийте основні особливості та переваги групових форм виховної роботи в школі.

5. Проаналізуйте виховне значення індивідуальних форм виховної роботи.

Рекомендована література

1. Бабанский Ю.К. Избранные педагогические труды. - М.: Педагогика, 1989. - 560 с.

2. Васьков Ю.В. Педагогічні теорії, технології, досвід (Дидактичний аспект). - X.: Скорпіон, 2000.-120 с

3. Волкова Н.П. Педагогіка. - К.: Академвидав, 2002.- 576 с.

4. Галузинський В.М., Євтух М.Б. Педагогіка: теорія і історія. - К.: Вища школа.1995. - 237с.

5. Гончаренко С Український педагогічний словник. -Київ: Либідь, 1997. -376 с.

6. Концепція позакласної виховної роботи в загальноосвітній школі. - К. -1991.

7. Кузьмінський А.І., Омеляненко В.Л. Педагогіка. -Київ:„Знання-Прес",2003.-418 с.

8. Лихачев Б.Т. Педагогика. Курс лекций. Учебное пособие для студентов педагогических учебных заведений и слушателей ИПК и ФПК. - М.: Педагогика, 1992.-528 с.

9. Малафіїк LB.Дидактика. - К.: Кондор, 2005. - 398 с.

10. Мойсеюк Н.Є. Педагогіка. Навчальний посібник: 2-е вид. -К.. 1999. - 350 с.

11. Омельяненко В.Л. Педагогіка: завдання і ситуації: Практикум / Омельяненко В.Л., Кузьмінський А.І., Вовк Л.П. – 2-ге вид., випр. – К.: Знання –Прес, 2006. – 423 с. (Навчально-методичний комплекс з педагогіки).

12. Омельяненко С.В. Педагогіка: Тестові завдання: Навч. посіб. – К.: Знання, 2008. – 391 с. – (Вища освіта XXI століття).

13. Педагогика. Учебное пособие для студентов пединститутов / Под ред.Ю.К.Бабанського. -М.: Педагогика, 1988.-479 с.

14. Педагогика: Учебное пособие для студентов педагогических учебных заведений / Под ред В.А.Сластенина. - М.: Педагогика, 1997. - 512 с.

15. Педагогіка / За ред. М.Д.Ярмаченка. - К.: Вища школа, 1986.- 540 с.

16. Подласый И.П. Педагогика. Новый курс: Учебник: В 2 кн. - М.: Изд. Центр ВЛАДОС, 1999. - Кн.1: Общие основы. Процесс обучения. - 576 с.

17. Подласый И.П. Педагогика. Новый курс: Учебник: В 2 кн. - М.: Изд. Центр ВЛАДОС, 1999. - Кн. 2: Процесс воспитания. - 256 с.

18. Положення про позашкільний навчально-виховний заклад // Законодавство України про середню освіту: Бюлетень законодавства і юридичної практики України. -1999. - № 9. — С. 239—246.

19. Смирнов С.А. Педагогика. - М.э 2001. - 204 с.

20. Степанов О.М., Фіцула М.М. Основи психології і педагогіки. - К.: Академвидав, 2003.-546 с.

21. Суходольська Л. В., Фіцула М. М. Методика виховної роботи. - Тернопіль, 1998.

22. Фіцула М.М. Педагогіка. -К.: Видавничий центр „Академія", 2000.- 544 с.

23. Ягупов В.В. Педагогіка. - К.: Либідь, 2002. - 560 с.

24. Якса Н.В.Педагогіка.-К.,2007.-С. 186-196.

 

Самостійна робота № 4

Форми виховної роботи

Теоретичні питання

1. Методика підготовки та проведення колективних творчих справ.

2. Методика підготовки та проведення етичної бесіди.

3. Методика підготовки та проведення диспуту.

Практичн і завдання

1. У чому сутність особистісно-гуманного виховання?

2. Як співвідносяться поняття «мистецтво виховання» та «технологія виховання»?

3. Що означає поняття «виховні справи»?

4. Розкрийте методику підготовки та проведення колективних творчих справ.

5. Як доцільніше організувати і провести соціально орієнтовані виховні справи?

6. Що таке етичні виховні справи? В якій формі їх доцільніше проводити?

7. Методика підготовки та проведення конференцій в школі?

8. Опишіть методику проведення диспутів із старшокласниками.

9. У чому сутність комплексного підходу в процесі підготовки і проведення виховних справ? Продемонструйте на прикладі підготовленої виховної справи для молодших школярів.

10. Що означає комп’ютерна підтримка виховання? (див. основна література Подласый И. П., С. 177–188).

Основна література

1. Волкова Н.П. Педагогіка. – К., 2001. – С. 165–180.

2. Зайченко І.В. Педагогіка. – Чернігів, 2003. – С. 335–344.

3. Лозова В.І., Троцко Г.В. Теоретичні основи навчання і виховання. – Харків, 2002. – С. 126–154.

4. Подласый И.П. Педагогика. – М., 1996. – С. 569–614.

5. Фіцула М.М. Педагогіка. – К., 2003. – С. 333–347.

Додаткова література

1. "Ситуація успіху як гра і як педагогічна технологія": організаційно-діяльнісна гра// Управління освітою. - 2012. - 4, лютий. - С. 10-12.

2. Абрамова, В. Г. Використання проектної технології як засобу формування особистісного розвитку учня в класному колективі / В. Г. Абрамова // Вихов. робота в шк.: наук.-метод. журн. - 2012. - № 1. - С. 27-35

3. Барилькін, А. І. Громадянське виховання в умовах українського державотворення: (з досвіду роботи політико-правового клубу "Феміда") / А. І. Барилькін. // Виховна робота в школі. – 2012. – № 5. - С.21-29.

4. Бегус, Н. І. Мати - берегиня родини (бесіда до Дня матері, 7-9 кл.) [Текст] / Н. І. Бегус // Виховна робота в школі (Основа): Науково-методичний журнал. - 2012. - N 4. - С. 23-27

5. Диспут "Гендерні відносини в родині" [Текст] // Позакласний час: Часопис. - 2011. - N 8. - С. 23.

6. Иванилова, Н. Н. Развитие творческой одаренности ребенка через театральную деятельность / Н. Н. Иванилова, И. Е. Щербачева // Обдарована дитина: наук.-практ. освіт.-попул. журн. для педагогів, батьків та дітей. - 2012. – № 5. - С.18-23.

7. Иванов Игорь Петрович. Энциклопедия коллективных творческих дел / И. П. Иванов. – М.: Педагогика, 1989. – 206 с.

8. Куприянов, Б. Восемнадцать форм воспитательной работы с детским коллективом класса / Б. Куприянов // классный руководитель. – 2007. – № 6. – С. 103–125.

9. Курганський, С. М. Наука кувала Перемогу: усний журн., присвяч. Дню Перемоги / С. М. Курганський // Хімія: науково-методичний журнал. Заснований у серпні 2002 р. - 2012. - N 8. - С. 27-33

10. Лизинский В. М. Приемы и формы в воспитании: Конкурсы, игры, дела, заботы, праздники, вечера, вернисажи, гостиные, правила и советы, концерты, диспуты, встречи, походы и экскурсии / Лизинский В. М.; редкол.: В. М. Лизинский, Л. Ю. Ермакова; ред. А. Д. Лунина; Центр. "Пед. поиск.". – М.: Центр "Педагогический поиск", 2004. – 160 с.

11. Лобкова, Т. П. Конкурсні розважальні програми: (7-10 кл.) / Т. П. Лобкова. // Виховна робота в школі. – 2012. – № 5. - С.43-47.

12. Марченко, І. В. Велика мандрівка: гра-вікторина для уч. 7 кл. / І. В. Марченко // Географія: науково-методичний журнал. Заснований у серпні 2003 р.. - 2012. - N 9. - С. 37-39

13. Огородницкая, Н. В. 20 конкурсов и заданий, которые можно использовать для создания игровых программ: (6-10 кл.) / Н. В. Огородницкая. // Виховна робота в школі. – 2012. – № 5. - С.48-50.

14. Пирогов, І. А. Козацький турнір: (розважальна програма, 5-9 кл.) / І. А. Пирогов. // Виховна робота в школі. – 2012. – № 5. - С.34-38.

15. Проноза, О. В. Стіннівка як метод позакласної роботи в сучасній школі / О. В. Проноза // Виховна робота в школі (Основа) [Текст]: Науково-методичний журнал. - 2012. – N 3. - С.17-30.

16. Стельник, О. М. Вшанування символів України (матеріали до урочистої лінійки) / О. М. Стельник // Виховна робота в школі (Основа) [Текст]: Науково-методичний журнал. - 2012. – N 3. - С.37-38

17. Стрільченко, Т. И. Чисто не только там, где убирают, но и там, где не сорят!: экологический проект / Т. И. Стрільченко // Дошкіл. навч. закл. - 2011. - № 12. - С. 21-31.

18. Фролова, В. П. Фестиваль красоты и здоровья: (сценарий спортивного празника) / В. П. Фролова. // Виховна робота в школі. – 2012. – № 5. - С.51-53.

19. Фролова, Т. Життя - нескінченне пізнання [Текст]: диспут / Т. Фролова // Психолог (Шкільний світ). - 2011. - N 16. - С. 24-26.

20. Черняєва, В. Ю. Інтелектуальна гра "Автораллі" (5-6кл.) / В. Ю. Черняєва. // Виховна робота в школі. – 2012. – № 5. – С.39-42.

21. Швецова Н.Беседы после уроков / Н. Н. Швецова // Воспитание школьников: теорет. и науч.-метод. журн. - 2011. - № 1. - С. 29-31.

22. Шевченко, С. В. Інтелектуальна гра з хімії "Що? Де? Коли?" / С. В. Шевченко // Хімія - 2012. - N 7. - С. 37-39

23. Яременко Н. Колективна творча справа // Шкільний світ. – 2009. – № 10, березень. – С.11–12.

Семінарське заняття № 5

Поделиться с друзьями:


Дата добавления: 2016-11-12; Мы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 475 | Нарушение авторских прав


Поиск на сайте:

Лучшие изречения:

Сложнее всего начать действовать, все остальное зависит только от упорства. © Амелия Эрхарт
==> читать все изречения...

624 - | 524 -


© 2015-2024 lektsii.org - Контакты - Последнее добавление

Ген: 0.011 с.