Лекции.Орг
 

Категории:


Західно­українські землів 20—30-ті роки 6 страницаПевною мірою на політичні рішення князя впливали поради та підтримка боярської ради. Цей дорадчий орган походить від давньослов'янської ради старійшин. За часів Київської Русі до боярської ради входили старші дружин­ники, міська еліта та представники вищого духовенства, з якими князь обговорював питання оголошення війни та миру, укладення угод, видання законів, вирішував важли­ві адміністративні, фінансові та судові справи. У разі від­сутності князя або після його смерті рада ставала основним органом влади, у компетенції якої були не тільки питання внутрішньої та зовнішньої політики, а й обрання та вста­новлення влади наступного князя. Володіючи правом «ве­то», боярська рада неодноразово змінювала плани великих князів, чим підтверджувала на практиці реальність прав та автономію князівських васалів, з яких вона утворюва­лася. Проте залежність цього дорадчого органу від князя призвела до того, що він не був юридично оформлений і не став повноцінним державним інститутом з чітко визначе­ними функціями.

Важливі громадські та державні справи вирішувало ві­че — народні збори дорослого чоловічого населення. Цей орган влади логічно продовжує слов'янську традицію пле­мінних зборів. У добу посилення монархії та централізму віча занепали, а в період ослаблення князівської влади знову відродилися. В літописах перші згадки про них дату­ються 1016 р. (Новгород), 1068 р. (Київ), 1097 р. (Володи-Київська Русь


мир-Волинський). Право скликати віче мали князь, мит­рополит або ж самі жителі міста. Віче мало досить широкі права: оголошувало війну і укладало мир, виганяло або ж запрошувало князя, розпоряджалося фінансовими та зе­мельними ресурсами, усувало адміністрацію, чинило вічо­вий суд. Механізм прийняття рішень був гранично прос­тим — голосування не проводилося, а підтримка або ж за­перечення висловлювалися гучним криком. Володіючи правом затвердження важливих державних рішень, віче все ж мало обмежену самостійність і рідко виступало із за­конодавчими ініціативами.

Князь, боярська рада, віче — це носії різних форм дер­жавності; основні елементи трьох моделей управління — монархічної, аристократичної та демократичної. Домінува­ла переважно князівська влада, але в періоди її ослаблення на перші ролі висувалися боярська рада і віче. Механізм по­літичної влади Давньоруської держави характеризується не тільки співпрацею, а й суперництвом і протистоянням його елементів, що, безумовно, надавало динаміки суспіль­ному розвитку. Проте боярська рада і віче (на відміну від князя) не стали постійними органами влади з чітко окрес­леними функціями.

2.7. Соціально-економічний розвиток

За часів Київської Русі сформувалося феодальне сус­пільство в східних слов'ян. У цілому становлення феодаль­них відносин у Давньоруській державі відбувалося в загальноєвропейському руслі: від державних форм до сеньйоріальних (вотчинних). Цей процес був складним, тривалим і розгортався поетапно. Спочатку в IX ст. форму­ється система експлуатації всього вільного населення вій­ськовою знаттю (князем та дружиною). Основним елемен­том цієї системи була данина, «полюддя». У X ст. стався переворот у поземельних відносинах: князі захоплюють і концентрують у своїх руках общинні землі, внаслідок чого виникає доменіальне (вотчинне) землеволодіння великого князя. Наступним кроком у процесі феодалізації стала по­ява в XI ст. земельної власності верхівки служилої знаті — бояр та православної церкви.

У X—XII ст. у давньоруському суспільстві активно формувалися васальні відносини: за вірну службу князь


Соціально-економічний розвиток 67

дарував своїм боярам та дружинникам міста і села. Дару­валася не територія, а право стягувати податки. Так посту­пово склалася помісна форма феодального землеволодін­ня, яка не передбачала передачі землі в спадок та її відчу­ження без згоди князя. З ослабленням князівської влади, посиленням відцентрових тенденцій у державі дедалі біль­шого поширення набирає вотчина — спадкове володіння, що могло вільно відчужуватися (продаватися, передавати­ся в спадок, даруватися).

Хоча процес утвердження феодальних відносин у Ки­ївській Русі в цілому збігався із загальноєвропейськими тенденціями, він мав і свої особливості. По-перше, у Дав­ньоруській державі феодалізм зароджувався на основі первіснообщинного ладу, східнослов'янське суспільство перескочило через рабовласницький етап розвитку. По-друге, на Русі темпи феодалізації були уповільненими по­рівняно з Європою, де ще з античних часів прижилися тра­диції приватної власності; по-третє, виникнення та станов­лення великого землеволодіння не призвело до масового обезземелення селян, оскільки в межах державної терито­рії існувала значна кількість незаселеної, господарськи не-освоєної землі.

У X—XIII ст. з поглибленням процесів феодалізації на Русі ускладнювалася ієрархічна структура панівного кла­су, основними категоріями якого були князі, бояри та дру­жинники. Активно йшов процес диференціації серед фео­дально залежного населення. Основними його верствами були:

а) смерди — більша частина селян, що мали приватне
господарство, житло, земельні наділи, платили данину
князю і були відносно вільними;

б) закупи — люди, що через різні причини втрачали
власне господарство і змушені були йти в кабалу до феода­
ла за купу (грошову позичку);

в) рядовичі — селяни, що уклали з феодалом ряд (дого­
вір), на підставі якого визнавали свою залежність від нього і
змушені були працювати за частку виробленої продукції;

г) челядь — особи, що втратили своє господарство і
працювали на феодала. їх продавали, дарували, передава­
ли У спадщину;

ґ) холопи — населення, що перебувало у повній влас­ності феодала.

За феодалізму земля була основним засобом виробниц­тва. Право володіння нею стало юридичним підґрунтям, економічною основою отримання феодалами земельної


ІКиївська Русь


 


Чи


ренти від залежних селян. Характерними ознаками фор­мування відносин залежності були пряме насильство (по­заекономічний примус) та економічне закабалення смер­дів. Історія Київської Русі знає три види ренти, що ніби віддзеркалювали динаміку соціально-економічного роз­витку. На ранньому етапі феодалізму домінувала нату­ральна рента (оброк продуктами), формою якого було «по­люддя» . Захоплення феодальною елітою общинних земель та формування вотчини призвели до появи відробіткової ренти. Подальший розвиток товарно-грошових відносин зумовив зародження в X ст. ще однієї форми ренти — гро­шової, яка згодом стала найпоширенішою.

Провідною галуззю економіки Київської Русі було сільське господарство. Спираючись на давні традиції, особ­ливо великого розвитку досягло землеробство. Це сталося за рахунок використання досконалих та різноманітних знарядь праці (плуг, рало, соха, борона, заступ, мотика, серп, коса) та різних, залежно від географічних умов, сис­тем обробітку ґрунту (вирубна, перелогова та парова з дво­пільною і трипільною сівозмінами). У сукупності ці чин­ники сприяли високому рівню продуктивності зернового господарства. Зокрема, середня врожайність зернових ста­новила сам — 6,2, тобто одна десятина (1,09 га) давала 8 ц зерна. Здобутки в землеробстві в поєднанні із значними площами пасовиськ та сінокосів були підґрунтям для роз­витку приселищного скотарства. Допоміжними галузями господарства стали промисли — бджільництво, мислив­ство, рибальство.

Важливе місце в господарському житті давньоруського суспільства належало ремеслу. У Київській Русі найпоши­ренішими його видами були залізообробне, гончарне, юве­лірне, ткацьке виробництво, всього ж існувало понад 60 видів ремесел. Соціальна організація ремісничого вироб­ництва ніби віддзеркалювала процес розвитку феодальних відносин. Існувало три категорії ремісників: сільські, вот­чинні та міські. На ранньофеодальному етапі переважають перша і друга категорії; за часів роздрібненості дедалі біль­шу роль відіграє третя. Міське ремесло відрізняється від сільського складністю, різноманітністю та якістю. Найбіль­ших успіхів давньоруське ремесло досягло в металургії та обробці заліза. За даними археологічних досліджень, асор­тимент виробів із заліза цього періоду налічує до 150 назв.

Прогресуюче відокремлення ремесла від землеробства, диференціація ремісничих спеціальностей, концентрація та організація ремісників зумовили піднесення торгівлі та


Соціально-економічний розвиток 69

зростання міст. Розквіту Київської Русі сприяло й те, що її територія була вкрита мережею важливих міжнародних торговельних шляхів. Одним із найдавніших і освоєних був «грецький» шлях («із варяг у греки»), що через Дніп­ро зв'язував Прибалтику та Причорномор'я. «Шовковий» шлях, який пролягав через Наддніпрянщину, з'єднував Центральну Європу з Середньою Азією та Китаєм. «Соля­ний» та «залізний» були сполучною ланкою між Кавказом та Прикарпаттям.

Активні торговельні відносини та операції сприяли становленню в Давньоруській державі грошової системи. Перші монети на території України, головним чином, рим­ські, з'явилися в II—III ст. З часом східні слов'яни запро­вадили власну специфічно місцеву грошову одиницю — куну (хутро куниці або білки). Зі зростанням обсягу тор­гівлі з'являється нова лічильна одиниця — гривня, яка в XII ст. дорівнювала 50 кунам. Згодом м'які хутряні гроші поступаються місцем твердій валюті — гривням, що явля­ли собою зливки срібла вагою 160—196 г. Лише наприкін­ці XIII ст. з'являється карбованець — срібний зливок, вагою 1/2 гривні. За часів Володимира Великого почали карбувати золотники і срібляники — перші вітчизняні мо­нети. Проте, незважаючи на появу металевої валюти, хут­ро було загальним ціновим еквівалентом майже до XIV ст., тобто часу, коли почалося систематичне, масове карбуван­ня монет.

У добу піднесення Київської Русі інтенсивно розгорта­ється процес урбанізації. «Гради» (городища) — своєрідні зародки майбутніх міст — виникають у східних слов'ян ще в VI ст. Тоді вони виконували роль міжплемінних центрів з обмеженими функціями — пунктів збору данини, при­кордонних укріплень, місць общинних культових зібрань тощо. Поступово під впливом посилення державних струк­тур, бурхливого розвитку ремесла та торгівлі малочисель-ні тимчасові поселення перетворюються на постійні залюд­нені міста, що стають економічними, політичними, адмі­ністративними та культурними центрами, своєрідними вузлами зв'язку Давньоруської держави. Літописи пові­домляють, що в IX—X ст. існувало понад 20 міст (Київ, Чернігів, Бєлгород, Вишгород, Любеч, Смоленськ, Новго­род та ін.). У XI ст. згадується ще 32 міста. Напередодні монгольської навали на Русі налічувалося понад 300 «гра-ДІв», з яких майже 100 були справжніми містами. У зв'яз­ку з цим не дивно, що варяги ще на межі IX—X ст. назива­ли Русь «Гардаріки» — країна міст (замків). 


Київська Русь


Отже, за доби Київської Русі в соціально-економічній сфері розпочався процес становлення феодальних відно­син — формується система приватного землеволодіння, ускладнюється ієрархія панівного класу, інтенсивно від­бувається диференціація феодально залежного населення. Провідною галуззю економіки цього часу було сільське господарство, розвиток якого спирався на традицію та дос­від попередніх поколінь. Дедалі енергійніше йшов пошук нових технологій обробітку землі, вдосконалювалися зна­ряддя праці. Відокремлення ремесла від землеробства, концентрація ремісників у «градах», активізація обміну та торгівлі сприяли становленню грошової системи.

2.8. Етнічний розвиток


І ЧШ


Визначення етнічної структури в Київській Русі — проблема актуальна і складна. Актуальна, оскільки її роз­в'язання є ключем для визначення спадкоємця києво-руської культурно-історичної спадщини. Складна тому, що вирішенню цього питання заважають не тільки обме­женість та фрагментарність джерел, а й політична кон'юнктура, політико-ідеологічні впливи.

Суть проблеми етнічного складу Київської Русі сфор­мульовано в питанні: «Що існувало в Давньоруській дер­жаві: стійка єдина давньоруська народність чи окремі пра-етноси українців, росіян, білорусів?» Одну з перших спроб дати відповідь на це запитання зробив у другій половині XVII ст. Феодосій Сафонович, який у своїй «Хроніці» по­казував Київську Русь як державу, де проживає єдиний народ від Галича до Володимира-на-Клязьмі. Дещо своє­рідною була інтерпретація ідеї етнічної єдності східних слов'ян російських істориків — М. Карамзіна, С. Соловйо­ва, В. Ключевського, які висвітлювали історію Київської Русі як перший період існування Російської держави, пра­українці та прабілоруси зображалися не як окремі етнічні утворення, а лише як гілки єдиного російського народу. Ще далі в середині XIX ст. пішов М. Погодін. За його кон­цепцією, у Києві до XIII ст. жили росіяни, які тільки піс­ля татарського нашестя емігрували на Верхню Волгу, а на їхнє місце з Галичини та Волині прийшли українці.

Критикуючи погляди М. Погодіна, М. Грушевський заклав підвалини нового підходу до розв'язання проблеми етнічного складу Київської Русі. У своїх працях він обсто-


Етнічний розвитокював ідею безперервності та нерозривності українського іс­торичного процесу і дійшов висновку, що український на­род на своїх історичних землях існує з IV ст. н. є. спершу під назвою антів, потім полян, а згодом русів. Київська держа­ва, право, культура були витвором однієї народності — ук­раїнсько-руської, а Володимиро-Московська держава не була ні спадкоємицею, ані наступницею Київської Русі, вона виросла на своєму корені і є наслідком енергії та ак­тивності народності «великоруської» (російської).

У радянську добу офіційна історична наука до середи­ни 30-х років розглядала етнічні процеси в Київській Русі з позицій близьких до концепції М. Грушевського. Проте в повоєнний період значного поширення набула теорія єди­ної давньоруської народності, родоначальниками якої ста­ли російські історики Б. Греков, В. Мавродін, Л. Черепній. І хоча в наукових дискусіях висловлювалися серйозні кри­тичні зауваження з приводу цієї концепції, вона була ви­знана і схвалена радянським керівництвом, оскільки сприяла зміцненню внутрішньої єдності СРСР. 10 січня 1954 року ЦК КПРС затвердив «Тези про 300-річчя воз­з'єднання України з Росією (1654—1954 рр.)», в основу яких було покладено ідею про те, що російський, україн­ський та білоруський народи походять від єдиного кореня — давньоруської народності. Поява офіційно узаконеної кон­цепції на тривалий час заблокувала наукову розробку проблеми етнічного складу Київської Русі. Надалі теза про єдину давньоруську народність стала своєрідним підґрун­тям для формування постулату про «нову етнополітичну спільність — радянський народ».

З моменту проголошення незалежності України розпо­чинається новий раунд дискусій, у центрі яких опинилися проблеми формування східнослов'янських народностей та етнічної структури Київської Русі. Тезу про існування єди­ної східнослов'янської етнокультурної спільності (в літе­ратурі зустрічаються також терміни «давньоруська народ­ність», «давньоруська етнічна спільність», «єдиний дав­ньоруський етнос» тощо) обстоюють П. Толочко, М. Кот­ляр, О. Моця, В. Ричка та ін. Чимало дослідників (І. Брай-чевський, Я. Ісаєвич, М. Дашкевич, Л. Залізняк та ін.), розвиваючи ідеї М. Грушевського, намагаються обґрунту­вати різні варіанти «окремішності» українського народу, вважаючи саме його засновником і панівним етносом Київ­ської Русі.

Так, прихильники існування єдиної східнослов'янсь­кої етнокультурної спільності переконані, що під впливомКиївська Русь


посилення політичної єдності, зміцнення централізації держави, запровадження єдиної релігії — християнства у ході боротьби проти зовнішнього ворога активно відбува­лися процеси етнічної консолідації давньоруського насе­лення. На їхню думку, про реальне існування в межах Ки­ївської Русі давньоруської народності свідчать такі сус­пільні процеси та явища:

1) сформувалася єдина давньоруська літературна мова
як мова державного управління і законодавства, розвитку
літератури та культури;

2) укорінились єдині традиції, звичаї, юридичні норми
(починаючи з другої половини І тис. на більшій частині
східно-слов'янської території існував стереотипний під-
курганний обряд поховання; на теренах усієї Київської Ру­
сі функціонувала «Руська правда» тощо);

3) усталилась єдина матеріальна культура (археологічні
розкопки та писемні джерела свідчать про повну чи частко­
ву аналогічність у різних районах давньоруської держави
таких компонентів культури, як одяг знаті і воїнів, зброя,
фортеці та інші оборонні споруди, спосіб будівництва до­
ріг, типи тих або інших ремісничих виробів тощо);

4) з'явилась єдина руська етнічна свідомість (літопис­
ці, як правило, говорять про Русь як сукупність усіх зе-
мель-князівств; все східнослов'янське населення органіч­
но прийняло етнонім «руський», «русин», «русич»);

5) консолідувалась елітна верства вищих феодалів Ки­
ївської Русі, що вела свій родовід від династії Рюриковичів
і не поділяла себе етнічно.

Опонуючи теорії єдиної східнослов'янської етнокуль­турної спільності, намагаючись ствердити правомірність свого погляду, прихильники ідеї відокремленого розвитку кожного із східнослов'янських народів висувають свої контраргументи:

1. Утвердження єдиної мови не може бути завершаль­
ним актом, визначальним фактором у процесі етнічної
консолідації.
Адже поширення латини в Західній Європі
не привело до утворення «єдиної латинської народності»
на західноєвропейських теренах. До того ж у Київській Ру­
сі єдиною була тільки церковнослов'янська мова, а мова
світська в процесі освоєння східними слов'янами північ­
них та північно-східних територій зазнала впливів фіно-
угорського та балтійського етнічних масивів. Через це
сформувалася низка діалектів — псковсько-полоцько-смо-
ленський, новгородсько-володимиро-суздальський тощо.

2.Давньоруська держава була поліетнічною. До її скла­
ду входила велика кількість неслов'янських племен: балт-


Етнічний розвиток 73

ські етнічні утворення (лити, пруси, ятвяги та ін.), угро-фіни (меря, мурома, мордва та ін.), тюркські народності (печеніги, торки, берендеї тощо). Навіть ті 15 слов'янсь­ких племен, що увійшли до держави Русь, вже в VIII ст. не були єдиним народом. Ось як характеризує їх Нестор Літо­писець: «Усі племена мали свої звичаї, і закони предків своїх, і заповіти, кожне — свій норов». Щоб переплавити ці різнорідні етнічні утворення в єдину етнокультурну спільність, необхідні були потужні засоби впливу та час. Однак нерозвиненість комунікацій, величезна підвладна територія, відносна слабкість впливу центру на окраїни, нетривалість існування давньоруської держави (лише на­прикінці X ст. остаточно сформувалися державні структу­ри, а вже в середині XII ст. вона розпалася на незалежні князівства) суттєво ускладнювали процес етнічної консо­лідації, ослаблювали єдність і унеможливлювали появу єдиної етнічної свідомості серед широких народних мас.

3. Політична єдність Київської Русі (єдина назва дер­жави, одна правляча династія, загальноруська свідомість правлячої верхівки тощо) не свідчить про етнічну моно­літність. Ці риси притаманні всім імперіям, зокрема, Ро­сійська імперія, яка зібрала під скіпетром Романових 130 народів та народностей, була політично єдиною країною — нею правила одна династія, правляча верхівка в провінці­ях мала московсько-центристські погляди тощо, але зов­сім не являла собою однорідного етнічного масиву1.

В основі альтернативи теорії єдиної східнослов'янської етнокультурної спільноти лежить теза про те, що україн­ська, російська та білоруська народності почали консолі­дуватися задовго до утворення Київської Русі. На основі південно-західних племінних союзів (полян, древлян, сіверян, тиверців та ін.) за участю іранських етнічних еле­ментів формувалася українська народність. Північно-схід­на гілка слов'янських племен інтегрувалася з угро-фін-ськими племенами (чудь, весь, мордва та ін.) і лягла в основу російської народності. Західна група східно­слов'янських племен слов'янізувала споконвічні землі балтів. Внаслідок цих етнічних процесів утворилися бал-то-слов'янські племена — пращури білорусів.

Отже, питання визначення етнічної структури Київ­ської Русі й досі лишається відкритим. Подальші пошуки істини вимагають від дослідників максимального дистан-

1 Залізняк Л. Давньоруська народність: імперський міф чи історична реальність // Пам'ять століть. — 1996. — № 2. — С. 2—14.Київська Русь


ціювання від політичної кон юнктури, розширення кола джерел (археологічних, лінгвістичних тощо), які підда­ються аналізу, пошуку нових ідей та підходів у процесі дослідження та інтерпретації вже відомих фактів та мате­ріалів.

2.9. Хрещення Русі

Запровадження християнства — це епохальний пово­рот в історії Давньоруської держави, який не тільки суттє­во вплинув на всі сфери тогочасного суспільного життя, а й надовго визначив характерні особливості вітчизняної мо­делі історичного розвитку.

Прийшовши до влади, Володимир Великий спробував провести релігійну реформу, суть якої полягала в модерні­зації язичництва, запровадженні на Русі культу єдиного бога — громовержця Перуна. Ієрархія новоствореного пан­теону відповідала розкладу політичних сил у країні, адже верховним божеством було визнано не полянського Даждь-бога, а новгородського Перуна. Очевидно, Володимир мав зважати як на новгородську еліту, завдяки грошам якої прийшов до влади, так і на норманських найманців, на ме­чі яких спирався (громовержець Одін — брат-близнюк ли­товсько-слов'янського Перуна — був покровителем скан­динавської дружини). Проте навіть модернізована стара релігія не відповідала потребам часу: вона гальмувала про­цес державотворення; не захищала багатств і привілеїв феодальної верхівки, що набирала сили; ускладнювала розвиток зв'язків з християнськими країнами. Тому за­провадження нової державної монотеїстичної релігії стало життєвою необхідністю. Вибір було зупинено на христи­янстві візантійського зразка. І це зовсім не випадково. По-перше, ще за часів існування античних міст-держав для Подніпров'я визначився південний вектор цивілізаційноі орієнтації, який значно посилився з появою торгового шляху «із варяг у греки». По-друге, у державної еліти вже існували досвід та традиція хрещення (Аскольд, Ольга), пов'язані з Константинополем. По-третє, відповідно до ві­зантійської моделі християнства світська влада домінува­ла над релігійною, що цілком влаштовувало великого кня­зя: ідеологічну підтримку своїм державотворчим планам він отримував, а контроль над ним з боку церкви не вста­новлювався. По-четверте, візантійське православ'я знайо-


Хрещення Русі 75

мило Русь з християнським віровченням рідною мовою, що значно прискорювало і спрощувало процес поширення та утвердження нової релігії. Єдине, що тривожило Воло­димира, — це реальна загроза через прийняття християн­ства потрапити в ідеологічну або ж навіть політичну за­лежність від Візантії.

Розв'язанню проблеми посприяв збіг обставин. У 986 р. візантійський імператор Василь II, проти якого виступили земельні магнати, попросив у Володимира військової допо­моги для придушення заколотників. Київський князь по­годився, але висунув вимогу — одруження із сестрою імпе­ратора Анною. Це була надзвичайно висока ціна, адже від­повідно до існуючих тоді канонів візантійські принцеси могли виходити заміж лише за рівних собі або хоча б за представників родини німецьких імператорів. Проте об­ставини були сильніші за традиції: реальна загроза Кон­стантинополю змусила Василя II піти на поступки, водно­час він сам висунув вимогу, щоб Володимир охрестився і запровадив християнство на Русі. Виконуючи умови русь­ко-візантійської угоди, у Києві хрестився Володимир.

Шеститисячне руське військо допомогло візантійсько­му імператору розбити сили феодальної опозиції влітку 988 р. у битві під Хрисополем. Проте, опанувавши ситуа­цію, імператор зрікся своїх обіцянок і відмовив князю від­дати за нього сестру. Намагаючись досягти поставленої ме­ти, Володимир здійснює блискавичний похід до Криму і захоплює важливий пункт візантійського панування на півострові, головну житницю імперії — Херсонес (Кор­сунь). Імператору нічого не залишилось, як виконати умо­ви угоди. Саме в Корсуні восени 989 р. Володимир взяв шлюб з Анною. Ця подія і стала точкою відліку процесу насадження християнства на Русі. Драматичні події, пов'язані із запровадженням нової релігії, що відбулися протягом трьох років (988, 989, 990) літописцем спресова­ні в один — 988 р. Насправді християнізація Русі тривала Декілька століть.

Прийняття християнства значно вплинуло на подаль­ший розвиток Київської Русі:

1. Нова віра сприяла остаточному розкладу родового ладу й формуванню та зміцненню нових феодальних від­носин у східних слов'ян. Християнство, сформоване як ре­лігія класового суспільства, освячувало владу панівної елі­ти, соціальну диференціацію та всю феодальну систему, одночас воно рішуче стверджувало рівність усіх передКиївська Русь


Богом, чим закладало принципово нові підвалини в ідеоло­гічні моделі майже всіх соціальних рухів, у тому числі ан­тифеодальних.

2. Православ'я стало надійним ґрунтом для створен­
ня могутньої, централізованої самодержавної країни.
До
кінця 80-х років X ст. Русь була слабоконсолідованою,
поліцентричною державою, що зберігала єдність і форму
завдяки мечам великокнязівської дружини. Одночасне
проведення адміністративної та релігійної реформ якісно
змінило ситуацію. Сприяючи централізації, вони зламали
сепаратизм місцевих князів та племінних вождів, утверди­
ли єдиновладдя київського князя як основу політичної мо­
делі управління Руссю (християнське єдинобожжя стало
своєрідним ідеологічним підґрунтям утвердження особис­
тої влади верховного правителя).

3. Прийняття християнства сприяло зростанню
міжнародного авторитету держави.
Хрещення Русі та од­
руження на сестрі візантійського імператора ввели Воло­
димира у коло християнської сім'ї європейських правите­
лів, а Давньоруській державі відкрили шлях до її визнан­
ня європейською християнською спільнотою. З того часу
великий князь ставав повноцінним суб'єктом міжнародно­
го права: кордони його держави вважалися недоторканни­
ми (бодай номінально); на полі бою княжих воїнів брали в
полон, а не в рабство, та ін. Запровадження нової віри не
стало основою ідеологічної та політичної залежності від
Константинополя. Навпаки, воно сприяло налагодженню і
розширенню плідних зв'язків, заснованих на принципі
рівноправності, з багатьма європейськими країнами. Це
підтверджують тісні контакти з Німеччиною, Польщею,
Швецією, Римом. Після християнізації Русь була навіть
тісніше пов'язана із Заходом, ніж з Візантією, про що свід­
чать численні шлюбні угоди династії Рюриковичів. Зокре­
ма, протягом X—XIII ст. вони уклали 83 шлюби з пред­
ставниками західноєвропейських родин, а з членами ві­
зантійських династій лише 12.

4. Під впливом християнства поступово відбулася до­
корінна зміна світобачення та світосприйняття насе­
лення Давньоруської держави.
Особливістю язичницького
світогляду було обожнення природи. Язичництво пригні­
чувало людську душу і виховувало страх перед природни­
ми силами. Оголошення християнством Бога надприрод­
ною силою, яка керує світом, докорінно змінило ситуацію,
позбавивши людину цього страху. Поступово відбувається
зміщення акценту в релігійній вірі: він переноситься із


Хрещення Русізовнішнього на внутрішній світ людини, внаслідок чого лю­дина отримує свободу вибору поведінки. Справедлива роз­плата чекає в потойбічному світі. Такі якісні зміни помітно вплинули на звичаї та мораль ранньофеодального суспіль­ства: певною мірою пом'якшилися стосунки між людьми, було усунено полігамію, засуджено звичаї родової помсти, поліпшилося ставлення до бідних, особливо до рабів.

5. Нова віра заклала якісно нові підвалини в культур­ній сфері, сприяла розвитку писемності, літератури, ар­хітектури та мистецтва.

Водночас прийняття християнства візантійського зраз­ка спричинило появу низки негативних явищ, тенденцій та процесів:

1. Православна церква не стала справжнім гарантом
захисту різних соціальних верств, вагомою противагою
самодержавній владі.
Це зумовлено насамперед візантій­
ською моделлю християнства. Саме вона дала змогу русь­
ким самодержцям підім'яти під себе духовну владу. По-
перше, відповідно до візантійських канонів церква мала
підпорядковуватися світській владі, тоді як за католициз­
му навпаки — світська влада підкорялася духовній. По-
друге, відсутність целібату (обов'язкова безшлюбність у
католицького духовенства) не давала змоги духовенству
православному, переобтяженому сім'ями, законсервова­
ному практикою передачі своєї професії в спадок, ні по­
повнювати свої кадри за рахунок здібних людей з низів, ні
стати справжнім духовним опонентом світській владі. По-
третє, православна церква не одержувала такої могутньої
підтримки ззовні, яку мала завдяки діям Папи Римського
католицька церква, і тому православ'я не могло стати пе­
решкодою на шляху створення російськими правителями
системи загального підкорення державі всіх сфер суспіль­
ного життя.

Дата добавления: 2016-11-12; просмотров: 176 | Нарушение авторских прав


Рекомендуемый контект:


Похожая информация:

Поиск на сайте:


© 2015-2019 lektsii.org - Контакты - Последнее добавление

Ген: 0.01 с.