Лекции.Орг


Поиск:
Роль держави й організацій у підготовці кадрів на виробництві
ПЛАНУВАННЯ Й ОРГАНІЗАЦІЯ

ПРОФЕСІЙНОГО НАВЧАННЯ РОБІТНИКІВ ОРГАНІЗАЦІЇ

 

План

10.1. Типи, види, форми та мета професійного навчання робітників.

10.2. Роль держави й організацій у підготовці кадрів на виробництві.

10.3. Організація підготовки робітників на виробництві.

10.4. Специфіка професійної перепідготовки робітників в організації.

10.5. Планування підвищення рівня кваліфікації робітників в організації.

 

Типи, види, форми та мета професійного навчання робітників

На виробництві виокремлюють три типи професійного навчання робітників: безпосередньо в організації, за межами організації, самостійна підготовка робітників.

Професійне навчання робітників може проводитися на виробництві на власній навчально-виробничій базі своїми педагогічними кадрами.

При укладанні організацією договорів із навчальними закладами професійно-технічної освіти на професійне навчання робітників необхідно враховувати наявність у навчального закладу ліцензії на надання освітніх послуг, якість навчальних планів і програм, стан навчально-матеріальної бази, рівень кваліфікації викладачів, навчально-методичне забезпечення учнів та слухачів, документ про освіту.

Самостійне навчання робітника здійснюється за індивідуальним планом, що затверджується його безпосереднім керівником.

Виокремлюють такі види професійного навчання робітників:

§ первинна професійна підготовка робітників;

§ перепідготовка робітників;

§ підвищення кваліфікації робітників.

За характером професійного навчання розрізняють підготовку робітників з відривом від виробництва та без відриву від виробництва. У разі професійного навчання робітників з відривом від виробництва за ними зберігаються мінімальні державні гарантії у вигляді збереження середньої заробітної плати за основним місцем роботи за час навчання, оплати вартості проїзду працівника до місця навчання та назад і виплати добових за кожний день перебування в дорозі у розмірі, встановленому законодавством для службових відряджень.

Максимальний розмір добових становить 20 % прожиткового мінімуму для працездатної особи, встановленого на 1 січня поточного року. Власник своїм розпорядчим документом може збільшити розмір добових, але тоді на цю різницю буде нараховуватися податок з доходів фізичних осіб.

На час навчання працівники забезпечуються гуртожитком готельного типу. У разі відсутності гуртожитку відшкодування витрат, пов’язаних із наймом житлового приміщення, провадиться в порядку, встановленому законодавством для службових відряджень.

Метою професійного навчання робітників є:

— забезпечення належного рівня підготовки робітників відповідно до

вимог робочого місця;

— створення умов для професійної мобільності робітника, як передумови до підвищення ефективності використання персоналу, професійно-кваліфікацій­ного просування працівників;

— підвищення рівня продуктивності праці, якості продукції та систематичне оновлення номенклатури випуску продукції та забезпечення на цій основі конкурентоспроможності організації на ринку.

 

Роль держави й організацій у підготовці кадрів на виробництві

 

Управління системою професійного навчання кадрів на виробництві здійснює Міністерством соціальної політики, Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України й іншими заінтересованими центральними та місцевими органами виконавчої влади відповідно до їх повноважень.

Міністерство соціальної політики України:

— координує роботу щодо організації професійного навчання кадрів на виробництві, діяльності міністерств та інших центральних органів виконавчої влади, у підпорядкуванні яких перебувають підприємства, з питань підвищення якості, професіоналізму та компетентності робочої сили;

— розробляє проекти нормативно-правових актів щодо забезпечення розвитку, збереження та підвищення якісного рівня кадрового потенціалу та погоджує державні стандарти професійно-технічної освіти;

— організовує розробку кваліфікаційних характеристик, стандартів компетент­ності, навчальних планів і програм, навчально-методичних посібників, літератури та методичних матеріалів для професійного навчання кадрів на виробництві;

— вивчає стан професійного навчання кадрів на виробництві, аналізує статистичні дані та готує пропозиції з удосконалення цього напряму діяльності;

— здійснює контроль за дотриманням вимог нормативно-правових активів щодо організації професійного навчання кадрів на виробництві;

— організовує наукові дослідження та розробляє на цій основі рекомендації щодо підвищення ефективності системи професійного навчання кадрів на виробництві;

— організовує навчання працівників, які займаються питаннями професійного навчання кадрів на виробництві, і здійснює інформаційне забезпечення системи.

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України:

— організує здійснення державної політики в галузі освіти;

— розробляє державні стандарти освіти, затверджує типові навчальні плани та типові навчальні програми, що встановлюють вимоги до змісту, обсягу і рівня професійного навчання кадрів на виробництві;

— проводить контроль за дотриманням організаціями нормативно-правових активів з питань освіти, за дотриманням державних стандартів освіти, здійснює державне інспектування підприємств щодо рівня професійного навчання їх персоналу;

— організує підвищення кваліфікації педагогічних працівників, які залучаються до професійного навчання кадрів на виробництві, відповідно до заявленої організаціями потреби.

Важливим напрямом державної політики в сфері професійного розвитку

персоналу є сертифікація персоналу. Сертифікація персоналу – це процедура підтвердження відповідності, за допомогою якої незалежна установа засвідчує в письмовій формі про те, що працівники сертифікованої організації відповідають професійним стандартам (кваліфікаційним вимогам).

Міжвідомча консультативна рада здійснює аналіз стану професійного навчання кадрів на виробництві та розробляє пропозиції щодо подальшого розвитку й удосконалення цієї системи, сприяє взаємодії заінтересованих централь­них і місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, організацій у сфері професійного навчання кадрів на виробництві. До важливого завдання Міжвідомчої консультативної ради також відноситься вироблення та надання центральним і місцевим органам виконавчої влади пропозицій та рекомендацій щодо удосконалення системи професійного навчання персоналу.

Завданнями організації в сфері професійного навчання кадрів є:

— аналіз професійного навчання персоналу;

— обґрунтування стратегії щодо підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації персоналу;

— визначення додаткової потреби в кадрах у розрізі професій і організація на цій основі навчання персоналу;

— забезпечення вибору найраціональніших форм і методів професійного навчання персоналу з урахуванням наявних ресурсів організації.

Асоціації підприємств різних форм власності з питань професійного навчання кадрів на виробництві виконують такі функції стосовно професійного навчання:

§ визначення й узгодження інтересів, що відносяться до політики в питаннях професійного навчання кадрів;

§ мобілізація фінансових ресурсів на цілі професійного навчання, управління та сприяння контролю за їх витрачанням;

§ лобіювання інтересів в органах законодавчої та виконавчої влади;

§ розробка пропозицій щодо взаємоприйнятних кваліфікаційних вимог і стандартів;

§ сприяння наданню пропозиції освітніх послуг;

§ підготовка пропозицій з удосконалення навчальних планів і програм;

§ сприяння визначенню вимог до змісту навчання та до підтвердження кваліфікації (іспитів);

§ підвищення ефективності державного регулювання професійного навчання (у випадках, коли державні органи залучають асоціації до процесів прийняття державних рішень і передають їм частину регулюючих повноважень).

 

Поделиться с друзьями:


Дата добавления: 2016-11-12; Мы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 477 | Нарушение авторских прав


Поиск на сайте:

Лучшие изречения:

Своим успехом я обязана тому, что никогда не оправдывалась и не принимала оправданий от других. © Флоренс Найтингейл
==> читать все изречения...

673 - | 597 -


© 2015-2024 lektsii.org - Контакты - Последнее добавление

Ген: 0.013 с.