Лекции.Орг


Поиск:
Aelig;iêòåó ò¸ñiëi 2 страница
Îñûíû» á¸ði ñàëûñòûðìàëû ñàÿñàòòàíóäû» çåðòòåóøiëiê ò¸ñiëiíi» ï¸ðìåíi, º½ðàëäàðû ìåí æàáäûºòàðûның æ¾éåëåíãåí ñàðàïòàó¹à íåãiçäåëåòiíií ½ºòûðàäû. Íຠñîíäûºòàí äà Ò.Ïàðñîíñêå æ¾éåëåíãåí ñàðàïòàóäû ºîëäàíóûíû» àðºàñûíäà º½ðûëûìäûº-òàëäàó òåîðèÿñûí æàñàóäû» ñ¸òi ò¾ñòi. Á½ë ºî¹àìäû çåðòòåóäåãi ¸äiñòåìåëiê ò¸ñiëäåðäi» àñà ìà»ûçäûëàðûíû» áiði áîëûï òàáûëàäû.

²î¹àìäû æ¾éåëåï òàëäàó ò½ð¹ûñûíàí ºàðàñòûð¹àíäà ¼çãå ¸ëåóìåòòiê ºàóûìäàñòûºòû àç ì¼ëøåðäå áîëñà äà íåìåñå ê¼ï ì¼ëøåðäå áîëñà äà áàðûíøà êå» îðòà øå»áåðiíäåãi ò½ðàºòû º½ðûëûì æàñàï ºûçìåò åòåäi äåóãå áîëàäû. ̽íäàé º½ðûëûì á¾òií æ¾éå áîëûï ñèïàòòàëàäû. Îë ¼çàðà áið-áiðiíå ò¸óåëäi ýëåìåíòòåðäi» áåëãiëi áið êåøåíiíåí º½ðàëàäû, ì½íû á¼ëøåêòåï òàëäàó¹à áîëàäû. Á½ë æ¾éåëåð áið-áiðiíåí ê¼ìåñêi áîëñà äà íåìåñå àéºûí áîëñà äà ºîðøà¹àí îðòàäàí øåêàðà æàñàë¹àíäàé á¼ëiíiï ò½ðàäû. Ñîíû» ¼çiíäå îëàð ¼çãå í¸ðñåëåðãå òå»äåñòiðiëìåéòiíäåé ¾ðäiñòå áîëàäû. Ñàÿñàòòàíóäû» çåðòòåóëåðiíå æ¾éåëåíãåí ò¸ñiëäi åíãiçóäå Ã.Àëìîíä, Ä.Áäýê, Ä.Èñòîí, Ê.Äîé÷, Ý.Äîóíñ æ¸íå ¼çãå ¹àëûìäàðäû» ¾ëåñòåði ìîë. Á½ë ò¸ñiëäi» ì¸íiñiне тоқталсақ, ¸ëåìäi ñàÿñè тұрғыда çåðòòåó äåãåíiìiç á¾òií æ¾éåëåðäi º½ðàéòûí ýëåìåíòòåðäi» êåøåíiíåí ò½ðàäû. Àë, îëàð àéíàëàñûíäà¹û îðòàìåí – àçàìàòòûº ºî¹àììåí æ¸íå ýêîíîìèêà-øàðóàøûëûºòûº æ¾éåìåí áàéëàíûñòû áîëàäû. Ñàÿñè ¹ûëûìäàðäà æ¾éåëåíãåí ò¸ñiëäi åíãiçóäi» ºàæåòòiëiãií íåãiçäåé îòûðûï, Ä.Èñòîí áûëàé äåï æàçäû: «Å» ñû óàºûòòàðäà æ¾éå ò¾ñiíiãi çàòºà äåãåí áåëãiëi áið ê¼çºàðàñòû» íåãiçi áîëûï ¼çiíå ê¼»ië àóäàðòà áàñòàäû: ì½íäà àäàì äåíåñiíi» ½ñຠêëåòêàëàðûíàí (жасушаларынан) áàñòàï, áàðûíøà iði æ¸íå ê¼ëåìäi æ¾éåëåðäi – àäàìíû» ¼çií íåìåñå à¹çàñûí, àäàìíû» æåêå áàñûí, øà¹ûí òîïòàð ìåí iði ìåêåìåëåðäi, ºî¹àì ìåí ºî¹àìäàðäû» æèûíòû¹ûí, õàëûºàðàëûº æ¾éåãå äåéií ºàðàñòûðàäû».

ƾéåëåíãåí ò¸ñië ¹ûëûìè ò¾ñiíiêòå áiðºàëûïºà ò¾ñiðiëói æ¸íå åðåêøåëåíói ê¼çäåëiï, ñàÿñè ò½ë¹àëàð ìåí ¼ìið øûíäû¹û æ¼íiíäå æ¾éåëåíäiðiëóií ðåòòåó ºàæåò áîëàäû. Ñîíäûºòàí äà ñàÿñè æ¾éåãå íåãiç áîëûï òàáûëàòûí ¾ø ¼ëøåì ò¸í. Қ½ðàìûíäà áîë¹àí íåìåñå áîëûï îòûð¹àí ê¼ðiíiñòåð; ¸ðåêåò, iñ-ºèìûë æàñàó ðåòi íåìåñå ºûçìåòi; ºàëûïòàñóû íåìåñå ýâîëþöèÿñû îéëà¹àíûìûçäàé äåï үшке бөліп ºàðàñòûð¹àíäà, æ¾éåëåíãåí ò¸ñië îñû ¾ø ¼ëøåìíi» æèûíòû¹ûí ºàìòèäû.

ƾéåëåíãåí ò¸ñiëäi» ì¸íiñi ýëåìåíòòåðäi» ¼çàðà áàéëàíûñû ìåí ¼çàðà ¸ðåêåòií çåðòòåóãå øî¹ûðëàíäûðó áîëûï òàáûëàäû. ƾéåëåíãåí ò¸ñiëäi æàºòàóøûëàð ò¾ðëi ê¼çºàðàñòà áîëóûí àòàï ê¼ðñåòóäi» ìà»ûçû çîð. Ñî¹àí ñ¸éêåñ îëàðäû» içäåíóëåðiíi» í¸òèæåñi áið-áiðiíåí àéûðìàøûëûºòà áîëàäû. ̸ñåëåí, º½ðûëûìäûº-ºûçìåòòiê ñàðàïòàó тұжырымдамаñûíû» íåãiçií ñàëóøûëàðäû» áiði Ò.Ïàðñîíñ ¸ëåóìåòòiê æ¾éåíi» º½ðàìûíäà¹û ýëåìåíòòåðäi» º½ðûëûñû ìåí ºûçìåòi ¼çàðà áàéëàíûñòà áîëàòûíûíà ê¼»ië àóäàðóäû àéòñà, àë Ä.Èñòîí ñàÿñàòòû» í¸òèæåëåði àðàëû¹ûíäà¹û êåði áàéëàíûñ, ò½ð¹ûíäàðäû» áàñûì ê¼ïøiëiãiíi» ñàÿñè æ¾éåíi ºîëäàóû ìåí î¹àí äåãåí òàëàáû æ¼íiíäåãi ìåõàíèçìäåðãå òàëäàó æàñàóäû ¼çiíi» àëäûíà ìàºñàò åòiï ºîéäû.

Ã.Àëìîíäûíû» ò¾ñiíiãiíøå, æ¾éåëåíãåí òàëäàóäà «êiðó» æ¸íå «øû¹ó» ½¹ûìäàðû åðåêøåëåíåäi. «Êiðó» äåãåíäå ñàÿñè æ¾éåëåð ìûíàíäàé ñ¸òòå øåøóøi ìà»ûç¹à èå áîëàäû äåï ñàÿñè ¸ëåóìåòòåíäiðóäi, ì¾ääåëåðäi» ì¾øåëåíiï á¼ëøåêòåíóií æ¸íå ïiøiíäåíóií, îëàðäû» ñàÿñàòòà îðûí àëóûí, ñàÿñè êîììóíèêàöèÿíû àéòó¹à áîëàäû. «Øû¹óäà» åðåæåëåð ìåí çà»äàðäû, áà¹äàðëàìàëàðäû, ñàÿñè áà¹ûòòàðäû, æ¸íå îëàðäû îðûíäàï æ¾çåãå àñûðó ¾øií ºîëäàíó ìåí áàºûëàóäû àíûºòàéìûç. Øûíûíäà äà, æ¾éåëåíãåí ò¸ñië ñàÿñè ò½ë¹àëàðäû, îíû» áàðûíøà ê¾ðäåëi æ¸íå øûòûðìàíäû áîëóûìåí á¾òiíäåé àëûï òàëäàó¹à ì¾ìêiíäiê áåðåäi. ̽íäà ñàÿñàòòû» ¸ëåóìåòòiê íåãiçi äå, ñîíäàé-ຠ¸ëåóìåòòiê øûíäûººà êåðiñiíøå болатын ¸ñåði äå åñêåðiëåäi.

Ñàÿñè ºàðûì-ºàòûíàñ ïåí ¼çàðà ûºïàë åòóøiëiêòi òàëäà¹àíäà á¸ðiíåí á½ðûí îëàðäû» ñóáúåêòiëåðií àíûºòàó ºàæåò. ̸ñåëåí, ñàÿñè îéûíäàðäû» íîðìàëàðû ìåí åðåæåëåðií ìûñàë¹à àëàéûº. Îëàðäû íåãiçãi º½æàò – êîíñòèòóöèÿñûç ¼ç àëäûíà äåðáåñ çåðòòåé áåðóãå áîëà ìà, àë êîíñòèòóöèÿäà ì½íäàé íîðìàëàð ìåí åðåæåëåð çà»äû ò¾ðäå áåëãiëåíãåí. ̽íäà îë æà¹û íåìåñå á½ë æà¹û íåíi», ºàíäàé ìåõàíèçì ìåí º½ðàëäû» ê¼ìåãiìåí áàñºûðûëàäû äåãåí ì¸ñåëåíi» åë ºàëàé áàñºàðûëàäû äåãåí ì¸ñåëåäåí ìà»ûçû êåì áîëìàéäû. Åãåð á½ë ì¸ñåëåëåð æ¼íiíäå ºàçàºñòàíäûºòàð¹à ñàóàë ºîÿòûí áîëñàº, áiç: ïðåçèäåíòïåí òû¹ûç ûíòûìàºòàñòûºòà, ñîíäàé-ຠ̸æiëiñïåí æ¸íå Ñåíàòïåí ¼çàðà ºàðûì-ºàòûíàñòà, ñîíäàé-ຠñîò áèëiãiìåí, ñîíû» ¼çiíäå Êîíñòèòóöèÿíû áàñøûëûººà àëà îòûðûï ¼çàðà ºàðûì-ºàòûíàñòà болу керек деген æàóàïòар àëàð åäiê. Íåìåñå ì½íäàé ñàóàëäû àìåðèêàíäûºòàð¹à ºîéñàº, îíäà: åë ïðåçèäåíòiìåí òû¹ûç ûíòûìàºòàñòûºòà æ¸íå Êîíãðåññïåí ¸ði Æî¹àð¹û ñîòïåí ¼çàðà ºàðûì-ºàòûíàñòà басқарылады деген æàóàï àëóûìûç àéºûí. ̽íàí ¼çãå æ¾éåëåíãåí ò¸ñiëäåí áàñºàøà – ñàÿñàò ñàëàñûíäà îðûíäàóøûëàðäû» ò¾ðëi ºûçìåòi ¼çàðà ºàðûì-ºàòûíàñòà¹û ïðîöåñòi º½ðàéäû деген æàóàï áîëóû да ì¾ìêií. Îë, øûí ì¸íiíäå, àºèºàòòû òîëûº ¼ç ì¸íiíäå ê¼ðñåòå ºîéìàéäû.

Îñû¹àí áàéëàíûñòû: сàÿñè æ¾éåíi çåðòòåãåíäå æ¾éåëåíãåí ò¸ñiëäi áàéûòó ïðîöåñi iñ-æ¾çiíäå áàðëûº æà»àøà, òû» çåðòòåó ò¸ñiëäåði åñåáiíåí æàë¹àñûï îòûðàäû деген ойды àéòó¹à áîëàäû. Àëàéäà ì½íû» ¼çiíäå æ¾éåëåíãåí ò¸ñië ¼çåêòi áîëà îòûðûï, ñàëûñòûðìàëû çåðòòåóëåðäi» òåê á¾òiíäåé ¸äiñòåìåñiíi» àëóàí ò¾ðëi ò¸ñiëäåðiíің ара жігін æûìäàñòûðóøû áîëàäû. Бұл ñàÿñè æ¾éåäåãi æiêòåóгå (òèïòåíäiðó) äå тән áîëàäû. Áàðøà¹à ì¸ëiì, áèëiê æ¾éåñií ò½»¹ûø æiêòåãåí ê¼íå ãðåê îéøûëäàðû Ïëàòîí ìåí Àðèñòîòåëü áîëäû. Êåçiíäå îëàðäû» ò½æûðûìäàðû ìà»ûçäû ¹ûëûìè æåòiñòiê ñàíàëäû. Îëàðäû» ò½æûðûìäàðû ò¾ðëi ä¸óiðëåðäåãi ê¼ïòåãåí ¹àëûìäàðäû» å»áåêòåðiíäå òåðå»äåòiëäi íåìåñå ìîéûíäàëìàäû. ²àçiðãi êåçå»äå ñàÿñè æ¾éåíi òèïòåðãå æiêòåó, басқаша àéòºàíäà, æiêòåóäi» áåëãiëi áið ¸äiñòåìåñi ºàëûïòàñûï îë ¹ûëûìäà êå»iíåí ºîëäàíûëóäà. ̽íû» ì¸íiñi æ¾éåëåðäi ñàëûñòûðó: ñàÿñè æ¾éåíi» òàáè¹àòû (äåìîêðàòèÿ íåìåñå äèêòàòóðà); ñàÿñè ðåæèìíi» ñèïàòû (ìîíàðõèÿ íåìåñå ðåñïóáëèêà, îëàðäû» ì¾ìêií áîë¹àí ò¾ðëåði); ìåìëåêåòòiê-¸êiìøiëiê º½ðûëûìûíû» ò¾ðëåði (óíèòàðëûº, ôåäåðàòèâòiê, êîíôåäåðàòèâòiê) секілді ïðèíöèïòi ¾ø ñèïàòòà áîëàäû.

Поделиться с друзьями:


Дата добавления: 2016-11-12; Мы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 765 | Нарушение авторских прав


Поиск на сайте:

Лучшие изречения:

Если президенты не могут делать этого со своими женами, они делают это со своими странами © Иосиф Бродский
==> читать все изречения...

831 - | 748 -


© 2015-2024 lektsii.org - Контакты - Последнее добавление

Ген: 0.013 с.