Короткий словник основних термінів
Лекции.Орг

Поиск:


Короткий словник основних термінів
 

Фронтальна композиція характеризується розвиненістю об'ємів в одному напрямі. Така композиція характерна для будівель театрів.

Вільна композиція звичайна не підпорядкована точним геометричним закономірностям. Різні за розмірами й формою об'єми поєднуються між собою, підлягаючи найзручнішому функціональному зв'язку між приміщеннями. При цьому будівля немов вписується в навколишнє середовище, вільно розташовуючись по рельєфу, повторюючи його обриси.

Симетрією називається закономірне розташування окремих елементів будівлі щодо осі або площини, що проходить через центр. Якщо симетрія стосується об'єму будівлі в цілому, то її називають центричною.

Ритм в архітектурі означає закономірне чергування однакових й однохарактерних архітектурних форм і членувань або інтервалів між ними. Ритмічна побудова може бути розвинута як по горизонталі, так і по вертикалі.

Спорудою прийнято називати все, що штучно зведено людиною для задоволення матеріальних і духовних потреб суспільства.

Будинком називається наземна споруда, що має внутрішній простір, призначений і пристосований для того чи іншого виду людської діяльності (наприклад, житлові будинки, заводські корпуси, вокзали і т. д.).

Міцністю будинку називається здатність сприймати впливи без руйнування та істотних залишкових деформацій.

Стійкістю (твердістю) будинку називається здатність зберігати рівновагу при зовнішніх впливах.

Довговічність означає міцність, стійкість і схоронність як будинку в цілому, так і його елементів у часі.

Баланс міської території - площа міських земель з розподілом її за характером використання. Поділяється на сєльбищну територію, територію в межах міста. Виражається в абсолютних (та) і відносних величинах.

Житловий район - структурний елемент сельбищної території площею 80-400 та, в межах якого формуються житлові квартали, розміщуються установи, підприємства, об’єкти міського значення, межі житлового району - магістральні вулиці, дороги загальноміського значення, природні й штучні рубежі.

Житловий квартал (житловий комплекс) - первинний структурний елемент житлового середовища, обмежений магістральними чи житловими вулицями, проїздами, природними рубежами площею 20-50 та з повним комплексом установ і підприємств обслуговування місцевого значення.

Забудова квартальна - забудова, поділена на квартали, обмежені з усіх боків вулицями загального користування.

Забудова вільна - забудова, що складається з окремих вільно розташованих будинків чи труті, з урахуванням рельєфу території і сприятливої орієнтації.

Коефіцієнт приведення - коефіцієнт, що дозволяє представити змішаний транспортний потік у вигляді однорідного потоку, що складається з легкових автомобілів.

Місто - велике поселення, що володіє різноманіттям соціально-економічних функцій, з високою щільністю населення, зайнятого е неаграрних сферах діяльності.

Міська транспортна система - мережа вулиць і доріг, призначена для руху різних видів транспорту і пішоходів у напрямках, порядку і складі, ще визначається системою регулювання.

Промисловими називають будинки, споруджені для розміщення знарядь виробництв а і виконання трудових процесів, у результаті яких виходить промислова продукція (будинки цехів, електростанцій, транспорту. склали та ін)

Сільськогосподарськими називають будинки, що обслуговують потреби сільського господарства (будинки для утримання худоби, тварин і птахів, теплиці, склади сільськогосподарських продуктів і т.ін).

Житловий район - структурний елемент сельбищної території, площею 80-400 га, в межах якого формуються житлові квартали, розміщуються установи та підприємства, радіус обслуговування яких не більше 1500 м.

 

Мікрорайон (збільшений квартал) - це частина житлової території, обмежена магістральними й житловими вулицями і достатня за розмірами для розміщення житлових будинків і установ повсякденного обслуговування населення, яке проживає в ньому .

Гармонія- це насамперед комплексність, домірність загального об'ємно-просторового рішення, побудованого на контрасті чи супідрядності всіх об'єктів і елементів забудови між собою і з відкритими просторами, цілісність і масштабність, органічний зв'язок із природою.

Села — це населені пункти зі сталим складом населення, переважна частина якого зайнята в сільськогосподарському виробництві.

Селища— це міські населені пункти, розташовані при промислових підприємствах, будовах, залізничних вузлах, гідротехнічних спорудах, підприємствах по виробництву і переробці сільськогосподарської продукції, га інші населені пункти, що мають комунальну і соціальну інфраструктуру, переважна частина населення яких зайнята у промисловому виробництві чи соціально-культурній сфері.

Функціональне зонування території - розподіл території на функціональні зони, при якому за кожною виділеною зоною закріплюється певний режим містобудівного освоєння і переважний напрямок господарського використання на далеку перспективу.

Центр міський - частина міста, де зосереджені громадські, адміністративні, господарські, культурні та інші будинки і споруди загальноміського і державного значення, а також відбуваються демонстрації, мітинги, народні свята і масові видовища.

Центр громадський - комплекс установ і будинків громадського обслуговування населення в місті або сельбищному, житловому промисловому районах.

Червона лінія - умовна лінія, що обмежує забудову по обидва боки вулиці, в межах якої розміщують основні елементи міських, вулиць-інженерні й транспортні споруди.

 

Список літератури:

 

1. ДБН 360-92* Містобудування. Планування і забудова міських і сільских поселень -К.:Укрархбудінформ, 1993. - 107 с.

2. Лобанов Е.М. Транспортная планировка городов : Учебник для студентов вузов. М.: Транспорт. 1990. - 240 с.

3. Урбаністка: Навч. посібник'' О.С. Безлюбченко, О.В. Завальний. -Харків: ХДАМГ, 2003,- 254 с.

4. ДБН В.2.3-15-2007 Автостоянки і гаражі для легкових автомобілів -К.;Мінбуд України, 2007. -41 с,

5. ДБН А. 2.2-3-2004 Склад, порядок розроблення, погодження і затвердження проектної документації для будівництва.

6. ДБН В. 2.3-5-2001 Вулиці і дороги населених пунктів.

7. Гетун Г. В. Архітектура будівель і споруд. Книга 1. Основи проектування: Підручник. - К.: Кондор, - 2011 р. - 387 с.

8. Гетун Г.В. Основи проектування промислових будівель/ Гетун Г.В.-К.: КОНДОР, 2003.-210 с.

9. Архітектура. Короткий словник-довідник. /За загальною редакцією А.П.Мардера. - К.: Будівельник, 1995. - 334 е.

10. Гутнов А., Глазьічев В.. Мир архитектурьі: лицо города. - М.: Мол. гвардия, 1990. - 350 с.

11. Посацький Б.С.. Основи урбаністики: навч. посібник для архіт. спен. Львів: Арніка, 1997. -116 с.

12. Кандилис Ж. Стать архитектором. Пер. с фр. ~ М.: Стройиздат, 1979.-272 с.

13. Жестаз Б. Ренессанс, От Брунеллески до Палладио. Пер. с фр. - М.: Астрель, 2003. - 160 с.

14. Шубин Л.Ф. Архитектура гражданских и промьшленньїх зданий. Т.5. Промьішленньїе здания/ Шубин Л.Ф. - М.: Стройиздат, 1986. - 335 с,

15. Король В.П. Архітектурне проектування житла/ Король В ГІ. - К.:

ФЕНІКС, 2006. - 208 с.

16. Ковригин С.Д., Крьішов С.И. Архитектурно-строительная акустика Коврьігин С.Д., Крьішов С.И. - М.: Вьісшая школа, 1986. - 256 с.

17. Мхитарян Н.М. Енергосберегающие технологій в жилищном в гражданс-ком строительстве: Монография/ Мхитарян Н.М. - К Наукова думка, 2000.-417 с.

18. Цим бал С.Й, Підземне будівництво: Навч. посібник/ Цим бал С.И. -К.:КНУБА, 2004. - і 48 с.

19. Бунин А.В., Саваренская Т.В. История градостроительного искусс-тва / Бунин А.В., Саваренская Т.В. -1, М.: Стройиздат, 1979. - 445 с.

 

 

ДОДАТКИ

Дата добавления: 2016-11-12; просмотров: 217 | Нарушение авторских прав | Изречения для студентов


Читайте также:

Рекомендуемый контект:


Поиск на сайте:© 2015-2020 lektsii.org - Контакты - Последнее добавление

Ген: 0.004 с.