А. Перекладіть поданий текст українською мовою.
Лекции.Орг

Поиск:


А. Перекладіть поданий текст українською мовою.
ВСТУП

Дисципліна "Українська мова (за професійним спрямуванням)" вивчається студентами протягом трьох семестрів. Зміст її сприяє формуванню мовної особистості, обізнаної з культурою усного і писемного мовлення, яка вміє у повному обсязі використовувати набуті знання, уміння і навички для оптимальної мовної поведінки в професійній сфері.

У межах другого навчального модуля «Культура писемної професійної комунікації» необхідно:

- ґрунтовно засвоїти норми сучасної української літературної мови;

- правильно використовувати різні мовні засоби відповідно до комунікативних намірів, пов’язаних з діловою та професійною діяльністю;

-послуговуватися лексикографічними джерелами (словниками) та іншою допоміжною довідковою літературою, необхідною для самостійного вдосконалення мовної культури.

З цією метою студенти повинні опрацювати теоретичний матеріал за темами лекцій № 4-8, підготувати наукову розвідку на задану тему і виступити з повідомленням, виконати індивідуальне семестрове завдання для самостійної роботи.

Наведені індивідуальні завдання краще опрацьовувати в запропонованому порядку, оскільки навчальний матеріал подано за принципом «від простого до складного». Важливо зорієнтуватися в масивах різнотемної та різнотипної інформації українською мовою, використавши різні канали комунікації.

Відомо, що процес учіння є своєрідним процесом "відкриття" уже відомих у науці знань. Як влучно визначав психолог С.Л.Рубінштейн, "людина досконало володіє лише тим, що сама здобуває власною працею".

Методичні поради

Завдання Рекомендована література
[1]
Словник синонімів, тлумачний словник
[1,3,6,11]. Зверніть увагу на передавання прізвищ українською мовою, відмінювання прізвищ, правопис імен та по батькові, специфіку утворення форм кличного відмінка
[1,3,6,10,11]. Зверніть увагу! Укладання будь-якого документа слід починати з вивчення взірця.
[1,3,6,10,11]. Зверніть увагу! Укладання будь-якого документа слід починати з вивчення взірця.
[9]. Зверніть увагу! В усіх словах слід поставити наголос.
[2,4,5] Зверніть увагу! В усіх словах слід поставити наголос.
[4]
[8, С.126-149]
[8, С. 14-16]
[6, С. 68-69]

 

Самостійна робота над пропонованими завданнями сприятиме осмисленню, запам’ятовуванню необхідного теоретичного матеріалу і формуванню важливих комунікативних умінь і навичок.


В-1

Завдання 1

Продовжіть речення:

Резюме – це...

У тексті резюме подаються відомості про....

Вимоги до лексики офіційно-ділового стилю такі:

Мовний стиль – це...

Синтаксис офіційно-ділового стилю характеризується такими ознаками:...

 

Завдання 2

А. Доберіть синоніми до поданих слів (не менше 3-4):

Констатувати - …

Зміст - …

Ідеальний - …

Покарання - …

Тенденція - …

 

Завдання 3

Запишіть словосполучення українською, узгоджуючи подані слова між собою. Поясніть орфограми відповідними правилами.

А) обратиться к...

Б) подать заявление...

В) посоветоваться с...

Г) уважаемый (-ая)

Заведующий отделом Устенко Виталий Ильич, председатель комиссии по делам молодежи Виноградова Зоя Львовна.

Завдання 4

Укладіть документ за поданою ситуацією.

Зверніться із заявою до директора підприємства, де Ви працюєте, про надання чергової відпустки.

 

Завдання 5

Відредагуйте наведений документ (стиль, реквізити), виправте помилки:

Протокол зборів з повісткою дня:

“Звіт директора”

Слушали: директора Валентина Петровича Івченко.

Виступили: Степан Васильович і Людмила Петрівна, які піддержали пропозиції директора.

Постановили: затвердити всі пропозиції директора.

 

Завдання 6

А. Перекладіть наведені слова і словосполучення російською мовою. В усіх словах поставте наголос:

провідна роль поступатися принципами
двостороння справа кошторисна собівартість
розрахунок потужності рекомендований лист
за звичайним порядком важливі чинники
неупереджено прикрий результат
поточний ремонт наражатися на ризик

Б. Перекладіть подані словосполучення українською мовою. В усіх словах поставте наголос:

По вашему усмотрению, по делам службы, нижеподписавшийся, вышеизложенный, упомянутый, заинтересованный, внедряемый, предотвращенный, первостепенный, непригодный, председательствующий, непредвиденный, сотрудник, совещание, сообщество, сообщение, сослуживец, соавтор, соратник.

 

Завдання 7

А. Перекладіть поданий текст українською мовою.

Дата добавления: 2016-11-12; просмотров: 314 | Нарушение авторских прав | Изречения для студентов


Читайте также:

Рекомендуемый контект:


Поиск на сайте:© 2015-2020 lektsii.org - Контакты - Последнее добавление

Ген: 0.004 с.