Тема 2. Діяльність НБУ та порядок створення і організація діяльності комерційних банків
Лекции.Орг

Поиск:


Тема 2. Діяльність НБУ та порядок створення і організація діяльності комерційних банків
Загальні положення

В Україні формуються нові економічні відносини. У цих умовах принципово змінюється і банківська система, діяльність банків, їхній підхід до проведення активних та пасивних операцій.

Для системи державних банків був характерний один вид активних операцій – надання кредитів на різні терміни державним підприємствам та організаціям за затвердженим планом, розробленим на основі загальнодержавних планів економічного і соціального розвитку.

В сучасних умовах банківські установи здійснюють широкий спектр операцій. Вони акумулюють грошові кошти і накопичення, перерозподіляють їх шляхом кредитування, здійснюють грошові розрахунки та операції з цінними паперами, випускають гроші в обіг тощо. Враховуючи загострення конкуренції між установами другої ланки банківської системи, зменшення дохідності традиційних банківських послуг, швидкими темпами розвиваються нетрадиційні банківські послуги такі як факторинг, трастові, консультаційні, інформаційні, гарантійні послуги тощо.

Методичні вказівки для практичних занять, індивідуальної та самостійної роботи розроблені у відповідності до змісту нормативної та робочої програми з дисципліни “Банківська система”. Методичні вказівки є для студентів керівництвом при самостійному опануванні теоретичних основ дисципліни та набутті відповідних практичних навичок в проведенні банківських операцій.

Методичні вказівки розроблені таким чином, щоб студенти могли ознайомитись з діяльністю роботи банківських установ. Для цього в методичних вказівках наводиться перелік питань для обговорення на семінарських заняттях, які розкривають основні теоретичні засади здійснення банківських операцій, а також ряд питань, які дають змогу студентам самостійно більш глибоко ознайомитись із нюансами банківської діяльності. Ці питання є логічним продовженням матеріалу, який розглядається на лекційних заняттях.

Практична частина складається із ситуаційних задач та тестів, які дають можливість студентам перевірити рівень знань та придбати навички проведення розрахунків і прийняття відповідних рішень. Найбільш складні задачі розраховані на аудиторну роботу студентів під керівництвом викладача, частина задач визначена для самостійного вирішення.

Також передбачені індивідуальні завдання з підготовки рефератів по найбільш проблемних питаннях, вивчення яких потребує поглибленого ознайомлення з додатковою літературою.

В додатках до методичних вказівок наведені типові форми договорів, а також матеріал у вигляді рисунків, які схематично розкривають зміст окремих тем і можуть бути використані як під час лекцій так і при самостійному опрацюванні матеріалу по темі.

Методичні вказівки до практичних занять забезпечують:

- закріплення та поглиблення знань студентів у відповідності до лекційного курсу;

- вивчення нормативної та законодавчої бази по темах;

- ознайомлення студентів з конкретними практичними задачами при здійсненні банківських операцій;

- організацію самостійної роботи студентів над учбовою літературою.

 

 

Тема 1. Банківська система України: становлення, сучасний стан, розвиток і особливості функціонування.

 

Питання для обговорення

Становлення банківської системи України. Банківські системи зарубіжних країн.

2. Етапи розвитку банківської системи України.

3. Сучасний стан банківської системи України.

4. Особливості функціонування банківської системи України.

 

Питання для самостійного опрацювання

Та самоперевірки

1. Що таке банківська система?

2. Які види банківських операцій Ви знаєте?

3. Назвіть органи управління державного банку?

4. Який існує порядок створення державного банку?

5. Як поділяються банки за організаційно-правовою формою?

6. Який склад наглядової ради державного банку?

7. Які питання вирішують загальні збори учасників?

8. Назвіть функції спостережної ради банку?

9. Які документи необхідно подати до територіального управління НБУ для державної реєстрації банку?

10. Необхідність і завдання банківського регулювання та нагляду.

 

11. Які операції банки мають право здійснювати лише при наявності банківської ліцензії без одержання письмового дозволу?

 

Завдання для індивідуальної роботи

Реферат на тему:

1. Характерні риси управління банком у порівнянні з іншими фінансовими інститутами.

2. Порівняльний аналіз управління банками з державною та недержавною формами власності.

3. Види діяльності, які підлягають ліцензуванню в Україні.

4. Динаміка розвитку банківського сектору в Україні (світі).

 

Практичні завдання

Задача 1.

До територіального управління НБУ для реєстрації банку надійшли такі документи:

1) заявка про реєстрацію банку;

2) статут банку;

3) протокол установчих зборів;

4) бізнес-план;

5) копія звіту про результати підписки на акції;

6) копії платіжних документів про сплату внесків до статутного капіталу.

Визначте:

а) достатність документів для реєстрації банку;

б) яке рішення прийме територіальне управління НБУ після розгляду пакета документів.

 

Задача 2.

До територіального управління НБУ надійшло клопотання про видачу банківської ліцензії. Згідно з поданими документами встановлено, що банк незабезпечений достатньою мірою комп’ютерною технікою.

Вкажіть:

а) яке рішення прийме НБУ щодо надання банківської ліцензії;

б) дотримання яких умов надає банку право отримати банківську ліцензію?

 

Тести

1. Згідно із Законом України “Про банки і банківську діяльність” банк – це:

а) фінансово-кредитна установа;

б) юридична особа, яка має виключне право на підставі ліцензії НБУ здійснювати у сукупності такі операції:

- залучати вклади грошових коштів фізичних та юридичних осіб;

- розміщувати кошти;

- відкривати та вести банківські рахунки.

в) спеціалізована установа, яка обмежує свою діяльність невеликим колом операцій.

 

2. За формою власності розрізняють такі види банків:

а) роздрібні, оптові;

б) державні, приватні, кооперативні;

в) спеціалізовані, універсальні;

г) міжрегіональні, регіональні; банки, що ведуть діяльність у національному масштабі.

 

3. За територіальним охопленням розрізняють такі види банків:

а) роздрібні, оптові;

б) державні, приватні, кооперативні;

в) спеціалізовані, універсальні;

г) міжрегіональні, регіональні; банки, що ведуть діяльність у національному масштабі.

 

4. За яких підстав банк набуває статусу спеціалізованого банку?

а) у разі, якщо більше 50% його активів є активами одного типу;

б) у разі, якщо понад 50% його пасивів є вкладами фізичних осіб;

в) у разі, якщо банк обслуговує лише фізичних осіб.

 

5. За яких підстав банк набуває статусу спеціалізованого ощадного банку?

а) у разі, якщо більше 50% його активів є активами одного типу;

б) у разі, якщо понад 50% його пасивів є вкладами фізичних осіб;

в) у разі, якщо банк обслуговує лише фізичних осіб.

 

6. Найвищим органом банку є:

а) збори акціонерів (збори учасників);

б) правління банку;

в) ревізійна комісія.

 

7. Наглядова рада та правління є органами управління:

а) державного банку;

б) кооперативного банку;

в) акціонерного банку.

 

8. Державний банк – це:

а) більше 50% статутного капіталу якого належить державі;

б) сто відсотків статутного капіталу якого належить державі;

в) 50% активів якого є активами одного виду.

 

 

Література:

1. Закон України «Про банки і банківську діяльність» від 7.12.2000р.№2121-14 // ВВР – 2001 - №5,6.-ст.36

2. Господарський кодекс від 16 січня 2003р. №436-IV

3. Інструкція “Про порядок регулювання діяльності банків України” затверджена Постановою Правління НБУ від 28.08.01. № 368.

4. Положення “Про порядок видачі банками банківських ліцензій та письмових дозволів на виконання окремих операцій” затверджене постановою Правління НБУ від 17.07.01. №275.

5. Положення “Про порядок створення і державної реєстрації банків, їх філій, представництв, відділень” затверджене постановою Правління НБУ від 31.08.01 №375.

6. Внукова Н.М., Куліков П.М., Череватенко В.А. Ощадна справа: Навч. пос. – Х.: ТОВ “Компанія СМІТ”, 2005. – 480с.

7. Шевченко Р.І. Банківські операції: Навч.-метод. посібник для самостійного вивчення дисципліни - К.: КНЕУ, 2003.- 276с.

8. Орлюк О.П. Банківська система України. Правові засади організації. - К.: Юрінком Інтер, 2003.-240с.

9. Версаль Н.І. Проблеми відкриття філій іноземних банків // Фінанси України. – 2004. - №5. – С.131-137.

10. Кількість і структура банків в Україні // Вісник НБУ. – березень. – 2005. – С. 10.

11. Проблеми та перспективи розвитку банківської системи України // Вісник НБУ. –2005. – січень. – С.45-46.

12. Саченко І. Реєстрація банків: проблеми нового законодавства // Вісник НБУ. – 2005. – січень. – С.15-17.

 

 

Тема 2. Діяльність НБУ та порядок створення і організація діяльності комерційних банків

 

Питання для обговорення

1. Два рівні банківської системи України.

2. Виникнення центральних емісійних банків та загальна характеристика їх статусу.

3. Створення Національного банку України та його статус.

4. Функції Національного банку України.

5. Організаційні основи діяльності Національного банку України.

6. Фінанси НБУ.

7. Особливості діяльності комерційних банків України.

8. Як Ви розумієте поняття “ліцензування”?

 

Питання для самостійного опрацювання

Та самоперевірки

1. Розкрийте функцію НБУ “банку банків” відповідно до Закону України “Про Національний банк України”.

2. Назвіть банківські операції, на здійснення яких НБУ видає банкам ліцензії.

3. Яких обов’язкових умов повинен дотримуватися новостворений банк для отримання ліцензії на здійснення банківських операцій?

4. Які Ви знаєте внутрішні й зовнішні банківські ризики, на зменшення яких спрямована система нагляду НБУ?

5. Перерахуйте операції НБУ.

6. Яким Законом України визначаються умови найму, звільнення, оплати праці, службові обов’язки службовців НБУ?

7. Закінчить вислів: “Службовцям НБУ забороняється…”.

8. В чому полягає економічна самостійність НБУ?

9. Які банки виконують функції центрального банку в США, Німеччині, Японії та Великобританії?

 

Завдання для індивідуальної роботи

Реферат на тему:

Дата добавления: 2016-11-12; просмотров: 353 | Нарушение авторских прав | Изречения для студентов


Читайте также:

Рекомендуемый контект:


Поиск на сайте:© 2015-2020 lektsii.org - Контакты - Последнее добавление

Ген: 0.009 с.