Лекции.Орг
 

Категории:


Как ухаживать за кактусами в домашних условиях, цветение: Для кого-то, это странное «колючее» растение, к тому же плохо растет в домашних условиях...


Архитектурное бюро: Доминантами формообразования служат здесь в равной мере как контекст...


Деформации и разрушения дорожных одежд и покрытий: Деформации и разрушения могут быть только покрытий и всей до­рожной одежды в целом. К первым относит...

ОФОРМЛЕННЯ СПИСКУ ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛНТУ

Методичні вказівки до написання курсових робіт з дисципліни «Основи економічної теорії» для студентів всіх спеціальностей та форм навчання / Укл. Л.С. Козак, М.К. Жижома, Н.О. Редько, О.С. Левіщенко. – К.: НТУ, 2015. - 28

ЗМІСТ

Вступ………………………………………………………………..…..4

1. Основні вимоги до курсової роботи………………………………. 5

2. Оформлення основних елементів тексту…………………………12

3. Ілюстрації, таблиці, формули, додатки…………………………...15

4. Оформлення списку використаних джерел………………………19

5. Захист курсової роботи ……………………………………………21

Список рекомендованої літератури …………………………………23

Додаток А. Тематика курсових робіт з основ економічної теорії…25

Додаток Б. Зразок титульного листа…………………………….….. 28

 

ВСТУП

 

Курсова робота є важливою складовою самостійного вивчення студентами курсу основ економічної теорії, одним з видів наукової роботи.

Виконання курсової роботи передбачає більш поглиблене вивчення студентами певної проблеми з основ економічної теорії, оволодіння ними методами дослідження економічних явищ і процесів; удосконалення навичок і вмінь пошуку необхідної наукової інформації, самостійної її обробки та використання для аналізу економічних явищ і процесів.

На якість курсової роботи суттєво впливає вміле використання статистичного матеріалу. Його критичне осмислення та обробка є важливим етапом у підготовці та написанні курсової роботи.

Курсова робота здається студентом на кафедру для перевірки та рецензування науковим керівником не пізніше встановленого терміну. Робота попередньо оцінюється за національною шкалою на «відмінно», «добре», «задовільно» і за шкалою ЕСТS відповідно на «A», «B», «C», «D», «E».

Оцінка курсової роботи враховує не лише якість самого наукового дослідження, вміння захистити сформульовані положення та висновки, але і її оформлення.

Невідповідність оформлення курсової роботи державним стандартам і встановленим вимогам може суттєво вплинути на її остаточну оцінку, а через значні відхилення робота може бути взагалі не допущена до захисту і відправлена ​​на доопрацювання.

Студент, який без поважної причини не захистив курсову роботу в зазначений термін, має академічну заборгованість. За результатами захисту попередня оцінка курсової роботи може бути, як підвищена, так і знижена.

 

1. ОСНОВНІ ВИМОГИ ДО КУРСОВОЇ РОБОТИ

 

Курсова робота повинна містити елементи наукового дослідження, особлива увага повинна бути в ній звернено на глибоке теоретичне обґрунтування досліджуваної проблеми. Слід пам’ятати, що в науковій термінології немає синонімів – інше слово має інше значення. Уміння теоретично обґрунтовано, письмово подати матеріал свідчить про наявність у студента сформованих знань, про вміння їх систематизувати, про свідоме їх засвоєнні. Оволодівши методами наукового дослідження, студент може самостійно, послідовно, відповідно до зазначеної мети, письмово розкрити питання щодо плану обраної теми.

Написання курсової роботи починається з визначення та висвітлення основного питання кожного розділу. Виклад змісту кожного питання повинен бути доказовим, науково обґрунтованим і поясненим (а не описовим). Теоретичні положення та висновки повинні ґрунтуватись на конкретних матеріалах реальної дійсності, факти і приклади повинні бути не випадковими, а типовими. Важливо, щоб матеріал курсової був чітко висвітлений та логічно викладений.

Матеріал курсової роботи може бути вичерпним, а зміст правильно розкритим, якщо студент попередньо вивчив наукові праці українських та зарубіжних учених з обраної тематики, ознайомився з чинним законодавством України, зібрав та проаналізував відповідні статистичні дані, опубліковані в статистичних довідниках та в мережі Internet тощо.

Вимоги до самостійності.

Основною вимогою до студентів, які виконують курсову, є самостійне і творче її виконання. Іноді студенти зловживають цитатами, запозиченими з статей, монографій, підручників та з мережі Internet і тільки з'єднують їх окремими власними фразами. Така робота не може бути позитивно оцінена. Курсова робота, в якій буде виявлено ознаки плагіату знімається з розгляду, а її авторові виставляється оцінка «незадовільно».

Планування роботи.

Процес виконання курсової роботи складається з наступних етапів: (1) вибір і затвердження теми; (2) пошук і вивчення літератури; (3) складання та узгодження з науковим керівником плану курсової роботи; (4) підбір та обробка фактичного і статистичного матеріалу; (5) написання роботи; (6) захист роботи.

Вибір і затвердження теми.

Тему курсової роботи студент вибирає відповідно до тематики, яка розроблена кафедрою, з урахуванням своїх інтересів і можливостей (додаток А). Студент може запропонувати свою тему, в такому випадку він повинен обґрунтувати свій вибір. Обрана тема роботи узгоджується з науковим керівником. Курсові роботи, теми яких не відповідають затвердженій тематиці і не погоджені з науковим керівником, до перевірки не приймаються. Курсова робота здається студентом на кафедру для перевірки та рецензування науковим керівником не пізніш встановленого терміну. Якщо студент не захистив курсову роботу до початку екзаменаційної сесії, він не допускається до іспиту/заліку.

Пошук і вивчення літератури.

У процесі підготовки до написання курсової роботи підбираються і вивчаються літературні джерела, складається бібліографія. Це потрібно для того, щоб з'ясувати і зрозуміти зміст теми, її основні проблеми.

При обробці літератури необхідно:

- Виділити основне з прочитаного;

- Ознайомитися і вивчити основні терміни та категорії теми;

- Визначити, який фактичний і статистичний матеріал можна використовувати і в якій формі його піднести;

- Розібратися в питаннях, які виникли в процесі роботи над літературою, практичним матеріалом або самостійно, або за допомогою наукового керівника;

- Звернути особливу увагу на наявність різних точок зору з дискусійних питань досліджуваної теми, на ідеї та пропозиції щодо їх вирішення.

Пошук літературних джерел здійснюється за допомогою бібліотечних каталогів (систематичного, алфавітного), реферативних журналів, бібліографічних довідників. Особливу увагу потрібно звернути на періодичні видання: газети, журнали, де можна знайти останні результати досліджень фахівців. Спочатку потрібно ознайомитися з основною літературою (підручниками, навчальними посібниками), а потім - прикладної (законодавчими актами, інструктивними матеріалами, статтями про конкретних дослідженнях або досвіді господарювання тощо).

Вивчення монографій, теоретичних статей, законодавчих актів, статистичного матеріалу потрібно починати лише після обробки підручників, навчальних посібників саме з політекономії. Останнє дає можливість студенту зорієнтуватися щодо основних питань, які потрібно розглянути в курсовій роботі.

При написанні курсової роботи необхідно використовувати фактичний і статистичний матеріал. Його обсяг і характер залежать від обраної теми та аспектів її дослідження. У зв'язку з цим потрібно позначити перелік показників, необхідних для аналізу проблем теми. Важливими джерелами таких даних є статистичні довідники, більшість з них випускається щорічно або публікується в мережі Internet. Зібраний практичний матеріал необхідно систематизувати, згрупувати, і, по можливості, представити у вигляді таблиць, діаграм, графіків.

У процесі вивчення літератури на окремих аркушах або картках роблять конспективні записи: виписок з тексту, цитат, цифрового матеріалу. При цьому потрібно обов'язково робити повні бібліографічні записи джерел: автора, назву книги (статті), видавництва (назви журналу), рік видання, обсяг книги (номер журналу), номер сторінки для того, щоб використовувати ці записи для підготовки списку використаної літератури і зробити необхідні посилання на джерела в тексті курсової роботи.

Складання плану роботи.

Після ознайомлення з літературою студент вже має уявлення про основні напрямки свого дослідження і готовий до складання плану дослідження.

Курсова робота, зазвичай, має складний план, який включає вступ, 3 розділи, які поділяються на кілька параграфів, висновки, список використаних джерел та, при необхідності, додатка.

Приклад складання плану:

ЗМІСТ

ВСТУП

РОЗДІЛ І. Назва першого розділу

1.1. Назва першого параграфа 1-го розділу

1.2. Назва другого параграфа 1-го розділу

1.3. Назва третього параграфа 1-го розділу

РОЗДІЛ ІІ. Назва другого розділу

2.1. Назва першого параграфа 2-го розділу

2.2. Назва другого параграфа 2-го розділу

2.3. Назва третього параграфа 2-го розділу

РОЗДІЛ ІІІ. Назва третього розділу

3.1. Назва першого параграфа 3-го розділу

3.2. Назва другого параграфа 3-го розділу

3.3. Назва третього параграфа 3-го розділу

ВИСНОВКИ

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

ДОДАТКИ

Слід мати на увазі, що назва глав не повинно повністю збігатися з назвою курсової роботи (в іншому випадку наявність інших глав стає зайвим), а назва параграфа дублювати назву глави. Структура роботи повинна бути логічно продуманою і повністю відповідати досліджуваної теми.

Самостійно складений студентом план обговорюється з науковим керівником, у разі необхідності коригується й після цього затверджується. План курсової роботи обов'язково повинен бути узгоджений з науковим керівником ще до початку роботи над її текстом.

Обсяг курсової роботи та основні вимоги до її написання.

Рекомендований обсяг курсової роботи – 30 - 35 друкованих сторінок (або 35 - 40 рукописних сторінок). Обсяг може відхилятися в межах не більш ± 30%. Текст роботи набирають на комп'ютері: шрифт Times New Roman (Cyr), 14 кегль, масштаб 100%, звичайний, абзац 1,0 - 1,25 см, міжрядковий інтервал (інтерліньяж) - 1,5 стандарт (29-30 рядків на сторінці ), колір друку - чорний, текст вирівнюється по ширині без переносів. Друкують на принтері з одного боку аркуша білого паперу формату А4 (210х297 мм). У загальний обсяг роботи не включають список використаних джерел і додатки.

Друкуючи роботу, залишають поля: ліве - 30 мм, праве - 10 мм, верхнє і нижнє - 20 мм.

Ілюстративні матеріали повинні відповідати формату А4, їх включають до загальної нумерації сторінок тексту роботи або вміщують у додатках, якщо вони займають більш ніж 2/3 аркуша.

Текст основної частини курсової роботи структурно включає розділи, пункти та підпункти. Заголовки структурних частин роботи "ЗМІСТ", "ПЕРЕЛІК УМОВНИХ СКОРОЧЕНЬ", "ВСТУП", "РОЗДІЛ", "ВИСНОВКИ", "СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ", "ДОДАТКИ" друкують великими літерами симетрично до тексту. Кожну вище названу структурну частину роботи починають з нової сторінки.

Заголовки параграфів друкують маленькими літерами (крім першої великої) з абзацу. У кінці заголовка крапки не ставлять. Якщо заголовок складається з двох або більше речень, їх розділяють крапкою. Після заголовка, перед текстом пропускають один рядок.

Нумерація.

Сторінки, глави, параграфи, пункти, малюнки, таблиці, формули нумерують арабськими цифрами без знака "№".

Першою сторінкою роботи є титульний аркуш, його включають до загальної нумерації сторінок, але номер сторінки на ньому не ставлять. Другою сторінкою є зміст курсової роботи, її включають до загальної нумерації сторінок, але номер сторінки не ставлть. На наступних сторінках номер проставляють у правому верхньому куті сторінки без крапки в кінці.

Номер глави ставлять після слова "РОЗДІЛ", після номера ставлять крапку, потім друкують заголовок глави.

Параграфи нумерують у межах кожного розділу. Номер параграфа складається з номера розділу і порядкового номера параграфа, між якими ставлять крапку. Значок параграфа (§) в курсових роботах не використовуються. В кінці номера параграфа повинна стояти крапка, наприклад: "2.3." (третій параграф другий глави). Потім у тому ж рядку йде заголовок параграфа.

Порядок посилань на джерела.

Посилання в тексті дають у квадратних дужках []. Наприклад: Цитата в тексті: «Інформаційна революція робить істотний вплив на конкуренцію трьома способами:

- Змінює структуру галузі і таким чином встановлює нові правила конкуренції.

- Створює конкурентну перевагу, надаючи компаніям нові можливості перевершити конкурентів в продуктивності.

- Породжує абсолютно нові види бізнесу, часто на основі вже існуючих в компанії процесів і операцій» [7, 108]. Де 7 - порядковий номер джерела в списку літератури, який приводиться в кінці роботи, а 108 - сторінка джерела, звідки процитовано матеріал.

Підбір, опрацювання фактичного та статистичного матеріалу.

Дослідження з основ економічної теорії потребує зусиль для збору фактичного та статистичного матеріалу, його опрацювання. Це стосується насамперед статистики, що публікується в різних країнах. Дані повинні наводитись в однакових одиницях виміру: абсолютних ( млн. грн., тис. дол. США, т, м, шт.) або відносних (%). Допускаються лише загальноприйняті скорочення (тобто занесені до «Словника української мови»). Символи, які використовуються в англомовних джерелах (¥, ¢, $, &, @, £), повинні бути наведені відповідно до українських норм.

 

 

2. ОФОРМЛЕННЯ ОСНОВНИХ ЕЛЕМЕНТІВ ТЕКСТУ

 

Структура курсової роботи включає такі основні елементи: (1) титульний лист, (2) зміст, (3) перелік умовних позначень (при необхідності), (4) введення, (5) основну частину, (6) висновки, (7) список використаних джерел та, за потребою, (8) додатки.

Титульний лист є важливим елементом будь-якої наукової роботи. З нього починається нумерація сторінок, хоча номер сторінки не ставиться. Титульний лист оформляється за встановленою єдиною формою. Дотримання державних стандартів є обов’язковим.

На титульному аркуші курсової роботи вказується: міністерство, найменування ВНЗ, факультету, кафедри, назва дисципліни; тема курсової роботи, дані про студента та керівника роботи, дата і місце виконання. Зразок титульного аркуша див. у Додатку Б.

Завдання на курсову роботу, яке підписує науковий керівник, повинно бути підшите після титульного аркуша. Завдання не є частиною курсової роботи, тому до загальної нумерації сторінок не входить і у змісті не згадується.

Зміст відповідає плану курсової роботи. Єдиною відмінністю є зазначення номерів сторінок. Вказується лише номер початкової сторінки пункту плану. Наприклад:

ЗМІСТ

ВСТУП…………………………………………..…….3

РОЗДІЛ І. Назва першого розділу ………...……......5

2.1. Назва першого параграфа 1-го розділу …….....5

2.2. Назва другого параграфа 1-го розділу…….......8

2.3. Назва третього параграфа 1-го розділу…….....10

РОЗДІЛ ІІ. Назва другого розділу………………..…13

2.1. Назва першого параграфа 2-го розділу……….13

2.2. Назва другого параграфа 2-го розділу………...15

2.3. Назва третього параграфа 2-го розділу……….19

РОЗДІЛ ІІІ. Назва третього розділу……..………...22

3.1. Назва першого параграфа 3-го розділу……….22

3.2. Назва другого параграфа 3-го розділу………..24

3.3. Назва третього параграфа 3-го розділу ….......26

ВИСНОВКИ………………………………………….28

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ….………..30

ДОДАТКИ……………………………………………31

 

Якщо до роботи додається перелік умовних позначень, то він розташовується перед вступом і відображається у змісті.

Перелік умовних позначень. Якщо у роботі використано понад п’ять умовних позначень (абревіатур, символів, скорочень, які не є загальноприйнятими), то це зазначається на окремому аркуші. Який розташовується перед текстом роботи.

Вступ. У вступі (1,5 - 2 стор. друкованого тексту) розкривається суть проблеми, її актуальність, зв'язок обраної теми з іншими економічними явищами і процесами, ступінь її дослідження, наукове і практичне значення, обґрунтовується логіка роботи, її мету та завдання.

Обов’язковими елементами вступу є:

Актуальність проблеми, коротко викладена історія питання (ступінь вивчення теми) за хронологічним чи концептуальним принципом. Висвітлення актуальності не повинно бути багатослівним.

Мета і завдання. Формулюють мету роботи та завдання, які потрібно вирішити для досягнення поставленої мети. Мета курсової роботи тісно пов’язана з її темою.

Наприклад, якщо тема курсової роботи «Капітал підприємства. Основний та оборотний капітал», то метою роботи буде «Визначення сутності капіталу підприємства». Завдання роботи повинні конкретизувати її мету, їх визначення пов’язане з назвами основних розділів і формулюється за допомогою слів: «проаналізувати…», «визначити…», «розробити…», «розрахувати…», «узагальнити…», «виявити…».

Основна частина роботи (25 - 30 стор. друкованого тексту), як правило, складається з 3 розділів, які розкривають основні положення теми, їх бачення автором, містять узагальнення результатів дослідження, пропозиції та рекомендації щодо вирішення проблемних аспектів теми дослідження. Матеріал подається у відповідності з виділеними в плані питаннями. Необхідний логічний перехід від одного питання до іншого. Розділи і підрозділи роботи повинні бути між собою взаємопов'язані, а їх обсяги рівноцінні.

У першому розділі на основі вивчення робіт вітчизняних і зарубіжних авторів викладається сутність досліджуваної теми, розділ служить теоретичним обґрунтуванням майбутніх досліджень.

У другому розділі дається глибокий аналіз досліджуваної теми з використанням різних методів дослідження, розділ служить техніко-економічним обґрунтуванням теми, що досліджується.

У третьому розділі розглядають проблеми, шляхи подолання, перспективи розвитку, пропозиції і рекомендації, придатні до використання на практиці. Базою для розробки таких заходів і пропозицій служить проведений аналіз досліджуваної теми у другому розділі, а також вивчений прогресивний вітчизняний та зарубіжний досвід - в першому розділі.

Висновки. У висновках (1,5 - 2 стор. друкованого тексту) в стислій, тезовій формі представляють результати, проведеного студентом дослідження, відповідно до змісту роботи, її метою і завданнями, визначеними у вступі. Висновки, зроблені студентом і внесені ним пропозиції, повинні бути достатньо обґрунтовані і аргументовані.

 

 

3. ІЛЮСТРАЦІЇ, ТАБЛИЦІ, ФОРМУЛИ, ДОДАТКИ

 

Ілюстрації. У курсовій роботі потрібно використовувати лише штрихові ілюстрації. Ілюстрації повинні мати назву, яку розміщують після номера ілюстрації. Ілюстрації (креслення, схеми, графіки, карти) і таблиці потрібно подавати в роботі безпосередньо після тексту, де вони згадані вперше, або на наступній сторінці. Ілюстрації і таблиці, які розміщені на окремих сторінках роботи, включають до загальної нумерації сторінок. Ілюстрації позначають словом "Рис." і нумерують послідовно в межах розділу, за винятком ілюстрацій, поданих у додатках. Номер ілюстрації повинен складатися з номера розділу курсової роботи і порядкового номера ілюстрації, між якими ставиться крапка. Наприклад:

Рис.1.2. (другий малюнок першого розділу).

Номер ілюстрації, її назва і пояснювальні підписи розміщують послідовно під ілюстрацією. Наприклад:

       
 
   
 


L M N

Рівень податкових ставок у відсотках

 

Рис.1.2. Крива Лаффера

Посилання на ілюстрації вказують порядковим номером ілюстрації, наприклад: (рис.1.2).

Таблиці. Цифровий матеріал потрібно оформляти у вигляді таблиць. Приклад побудови таблиці:

 

 

Таблиця (номер)

Назва таблиці

Шапка

   
Заголовки колонок

       
Підзаголовки колонок

Рядки

       
         
         

Колонки
Заголовки рядків (бокових)

 

 

Кожна таблиця повинна мати назву, яку розміщують над таблицею і друкують симетрично до тексту. Назву і слово "Таблиця" починають з великої літери. Назва призводять жирним шрифтом і не підкреслюють.

Таблицю розміщують після першого згадування про неї в тексті так, щоб її можна було читати без повороту роботи або з поворотом за годинниковою стрілкою. Таблицю з великою кількістю рядків можна переносити на інший аркуш. Якщо цифрові або інші дані в якому-небудь рядку таблиці не даються, то в ній ставлять прочерк (-).

На всі таблиці повинні бути посилання в тексті, при цьому слово "таблиця" в тексті пишуть скорочено, наприклад: "... в табл.1.2". У повторних посиланнях на таблиці та ілюстрації треба вказувати скорочено слово "дивись", наприклад: "див.табл.1.2".

Формули. Пояснення значень символів і числових коефіцієнтів треба подавати безпосередньо під формулою в тій послідовності, в якій вони представлені у формулі. Значення кожного символу і числового коефіцієнта треба подавати з абзацу. Перший рядок пояснення починають зі слова "де" без двокрапки. Рівняння і формули треба виділяти з тексту вільними рядками.

Формули нумеруються в межах розділу. Номер формули складається з номера розділу і порядкового номера формули в розділі, між якими ставлять крапку. Номери формул пишуть біля правого поля аркуша на рівні відповідної формули в круглих дужках, наприклад: (3.1) (перша формула третього розділу). Посилання на формули вказують порядковим номером формули в дужках, наприклад "... у формулі (3.1)".

Наприклад:

 

, (3.1.)

де КГ – кількість грошей, необхідних для обігу;

СЦ – сума цін товарів, реалізованих протягом року;

К – сума цін товарів, проданих у кредит;

П – платежі за кредити минулого року;

ВП – платежі, які взаємно погашаються;

О – швидкість обороту однієї грошової одиниці за рік.

Додатки. У додатки доцільно включати допоміжний матеріал, який потрібен для повноти сприйняття дослідження:

- Проміжні математичні формули і розрахунки;

- Таблиці допоміжних цифрових даних;

- Ілюстрації допоміжного характеру.

Додатки оформляють як продовження роботи на наступних її сторінках, розміщуючи їх у порядку появи посилань у тексті роботи. Додаток повинен мати заголовок, надрукований угорі малими літерами з першої великої симетрично до тексту сторінки. Посередині рядка над заголовком малими літерами з першої великої друкується слово "Додаток" і велика літера, що позначає додаток. Кожне нове додаток починається з нової сторінки. Додатки потрібно позначати послідовно великими літерами алфавіту, наприклад, додаток А, додаток Б і т.д. Один додаток позначається як додаток А.

Ілюстрації, таблиці і формули, які розміщені в додатках, нумерують у межах кожного додатка, наприклад: рис.Д. 2 - другий рисунок додатка Д; формула (А.1) - перша формула додатка А.

 

ОФОРМЛЕННЯ СПИСКУ ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

 

Курсова робота завершується списком використаної літератури. Ця структурна частина наукового дослідження має назву "Список використаних джерел". Інші назви такі як "Література", "Бібліографія" вживати не рекомендується.

Порядок подання літературних джерел в бібліографічному переліку.

Матеріал у бібліографічному переліку може бути розташований в одному з таких порядків: (1) в алфавітному порядку прізвищ перших авторів або заголовків (такий підхід є найбільш поширеним і універсальним); (2) в хронологічному порядку, або (3) у порядку появи посилань у тексті.

У курсових роботах доцільно використовувати алфавітно-нумераційний порядок запису літературних джерел в такій послідовності: державні та урядові документи, далі, в алфавітному порядку, за прізвищами авторів або назв робіт - навчальні посібники, монографії, брошури, статистичні довідники, статті, Internet видання.

Записи розташовують в алфавітному порядку за прізвищами авторів або перших слів назв творів, записаних не так на автора. Авторів, які мають однакові прізвища записують в алфавітному порядку їх ініціалів. Роботи одного автора записують за алфавітом перших букв назв його робіт. Роботи одного автора з однаковою назвою записують за хронологією.

Спочатку подають літературу видану кирилицею, після неї - видану латиною.

Список літератури має єдину наскрізну нумерацію від першого до останнього номера. Основна вимога до складання списку використаних джерел - однотипне оформлення та дотримання чинного стандарту на бібліографічний опис творів друку (ГОСТ 7.1 – 84).

Бібліографічний опис книг може мати два варіанти: книга може бути записана на автора (-ів) або за назвою. Книга одного - трьох авторів записується лише на автора:

Шевченко Л.С. Основи економічної теорії: Підручник. Х., 2008, с. 448.

Книга, яка має понад трьох авторів може бути записана у двох варіантах - за назвою, або за прізвищем першого автора:

Політична економія (економічна теорія): Підручник / За заг. ред. д-ра екон. наук, проф. В.Д. Руднєва. - М .: Видавничо-торгова корпорація «Дашков і К °». 2009. - 856 с.

Книгу колективного автора записують за назвою. Наприклад:

Статистичний щорічник України за 1998 р / Мін. статистики України.- К .: Техніка, 2002.- 746 с.

Бібліографічний опис журнальних статей. Статті, опубліковані в періодичних виданнях, є найбільшою складовою списку використаних джерел. Журнальні статті описуються за такою схемою: прізвище автора (-ів), назва статті, (//), назва журналу, (.-), рік видання, (.-), номер журналу (або те і номер), (.- ), сторінки, на яких надрукована стаття. Приклади бібліографічного опису статей:

Бураковській І. Україна і Європейська інтеграція // Економіка України. - 2007. - № 4. - C. 43-49.

Гоффа Н.В. Вплив кризи на зайнятість і безробіття // Світова економіка і міжнародні відносини. - 2012. - №8. - С. 27-38.

Bagwell K., Staiger R.W. An economic theory of GATT // The American Economic Review.- 1999.- Vol.89, No.1.- P.215-248.

Бібліографічний опис джерел, опублікованих у всесвітній комп'ютерній мережі Internet (World Wide Web). Посилання на електронні джерела є був новим і остаточно неврегульованим. Практикуються такі стилі цитувань: MLA, APA і ISO. Останній - це стандарт ISO 690-2, прийнятий Міжнародною організацією стандартизації. Він передбачає опис джерела, згідно з вимогами 4.4 - 4.6, після якого в [] відзначають, після слова Цит. або Cited і дату відвідування сторінки в Internet. Після цього вказують: Режим доступу: або Available from: і в <> URL адресою сторінки. Наприклад:

Базилевич В.Д. Економічна теорія. Політекономія. - М .: Рибарі, 2009. - 870 с. Режим доступу: http://www.alleng.ru/d/econ/econ298.htm

 

 

5. ЗАХИСТ КУРСОВОЇ РОБОТИ

Подання роботи до захисту. Курсові роботи здаються науковому керівнику на перевірку у визначені ним терміни. Робота попередньо оцінюється у відповідності з наведеними вимогами. При підготовці до захисту необхідно письмово дати відповідь на зауваження рецензента (вони обов'язково залишаються в роботі). Викладач має право перевіряти курсову роботу студента протягом 14 календарних днів.

Курсова робота, виконана з відхиленнями від вимог, що отримала незадовільну оцінку, повертається студенту із зауваженнями. Допрацьована студентом курсова робота надається на кафедру у визначений керівником термін для повторного рецензування.

Захист роботи. Курсові роботи захищаються прилюдно, перед комісією, затвердженої кафедрою. Процедура захисту передбачає короткий виклад студентом головних проблем дослідження та їх рішення, відповіді на запитання членів комісії. До захисту студент отримує свою роботу, знайомиться із рецензією і готується аргументовано відповісти на зауваження та запитання. У процесі захисту членами комісії оцінюється глибина знань студента з досліджуваної теми, вміння вести дискусію, обґрунтовувати і відстоювати свою точку зору, чітко відповідати на поставлені питання.

За результатами захисту, а також з урахуванням студентом зауважень, зроблених під час рецензування, попередня оцінка курсової роботи може бути як підвищена, так і знижена. Остаточна оцінка вноситься у відомість і залікову книжку студента.

Критерії оцінки курсових робіт. Курсова робота не може бути оцінена вище оцінки «задовільно» (за національною шкалою) і, відповідно, «D», «E» (за шкалою ECTS), якщо в ній тільки: прореферировано опубліковані джерела і на їх основі розглянуті питання теми; вона не містить необхідного фактичного і статистичного матеріалу з проблем теми; під час захисту студент не може аргументовано відповісти на зауваження, що містяться в рецензії, на запитання членів комісії; не витримувався графік виконання роботи - («D») і, якщо вона здана несвоєчасно без поважної причини - («E»).

Робота, в якій використана і проаналізована відповідна економічна література; підібраний статистичний матеріал з обраної теми, але в недостатній мірі проаналізований; представлені висновки та пропозиції, але з недостатньою аргументацією, може бути оцінена (за національною шкалою) на «добре» і, (за шкалою, ECTS) - «В», в тому випадку, якщо вона виконана в строк, студент при її захисті орієнтується в матеріалах теми, відповідає на запитання членів комісії; якщо ж студент на запитання відповідає недостатньо впевнено, допускає несуттєві неточності - «С».

Робота, в якій зроблено власна оцінка літературних джерел; підібраний і самостійно проаналізований фактичний і статистичний матеріал; зроблені аргументовані висновки, обґрунтовано пропозиції і вона виконана своєчасно, може бути оцінена на «відмінно» (за національною шкалою) і, відповідно, «А» (за шкалою ECTS) за умови, що студент під час захисту вільно орієнтується у змісті своєї курсової роботи; має свою позицію щодо проблемних аспектам теми і аргументовано її відстоює.

 

СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Економічна теорія: політекономія: підручник. / За ред. В.Д. Базилевича – 7 вид. – К.: Знання-прес, 2008. – 719 с.

2. Економічна теорія: Підручник / За ред. В.М. Тарасевича. – Київ: Центр навчальної літератури, 2006. – 784 с.

3. Заблоцький Б.В. Національна економіка: Підручник. – Львів: Новий світ 2000, 2009. – 582 с.

4. Злупко С.М. Перехідна економіка – сучасна Україна: Навчальний посібник. – К.: Знання, 2006. – 324 с.

5. Кулімов В.В. Основи економічної теорії. – 3 вид. – Львів.: Магнолія, 2007 – 516 с.

6. Леоненко П.М., Черепіна О.І. Сучасні економічні системи: Навчальний посібник – К.: Знання, 2006. – 429 с.

7. Мельник Л.Ю., Макаренко П.М.: Економічна теорія – політекономічний аспект: Навчальний посібник – К.: Кондар, 2008. – 524 с.

8. Міжнародна економіка: підручник для студ. Вищ. навч. закл. / За ред. Ю.Г. Козака. – К.: Центр.учб.літ, 2009. – 560 с.

9. Основи економічної науки: Курс лекцій / В.С. Савчук, О.О. Бєляєв, К.Т. Кривенко та ін..; За аг.ред. д-ра екон.наук, проф., чл..-кор. НАНУ В.С. Савчука. – К.: КНЕУ, 2011. с. 301-377

10. П.С. Єщенко, Ю.І. Палкін. Сучасна економіка. – К. Вища школа, 2005

11. Кульчицький Б.В. Економічна системи суспільства: теорія, методологія, типологізація. – Львів: ЛНУ ім.. Івана Франка, 2003.

12. Основи економічної теорії: посібник для студентів вищих навчальних закладів / Рибалкін В.О., Хмелевський М.О., Біленко Т.І., Прохоренко А.Г. – ВЦ «Академія», 2002.

13. Мочерний С.В. Основи економічних знань. Підручник – К. Академія, 2001.

14. Основи економічної теорії: Політ економічний аспект: Підручник / За ред.. Г.Н. Климко. – 5-те вид., випр.. –К.: Знання-Прес, 2004. – Розд. 4-5.

15. Стеченко Д.М. Державне регулювання економіки. Навч.пос. – К.: Знання, 2007 – 271с.

ІНТЕРНЕТ РЕСУРСИ

1. www.kmu.gov.ua – Урядовий портал Кабінету Міністрів України

2. www.me.gov.ua – Міністерство економіки України

3. www.minfin.gov.ua – Міністерство фінансів України

4. www.scnm.gov.ua - Державний комітет України у справах національностей та міграції

5. www.ukrstat.gov.ua - Державний комітет статистики України

6. www.niss.gov.ua – Національний інститут стратегічних досліджень

7. www.niisp.gov.ua – Національний інститут проблем міжнародної безпеки

8. www.iweir.org.ua – Інститут світової економіки і міжнародних відносин

9. www.igls.com.ua – Інститут глобальних стратегій

10. www.laweukraine.com – База українського законодавства в Інтернеті

11. www.uazone.net – інформаційний сервер про Україну

12. www.reforms.kiev.ua – Міжвідомча рада з впровадження економічних реформ в Україні

13. www.nbuv.gov.ua – Національна бібліотека ім. В.І. Вернадського

14. www.dev.lac.lviv.ua/lib - Електронна бібліотека Львівської комерційної академії

ДОДАТОК А

Тематика курсових робіт з основ економічної теорії

1. Економічна теорія як наука. Економічні закони і категорії.

2. Основні фактори суспільного виробництва, їх взаємозв'язок і взаємодія.

3. Суспільне виробництво. Матеріальне та нематеріальне виробництво.

4. Виробництво, його результативність. Основні фактори підвищення ефективності суспільного виробництва.

5. Економічні потреби суспільства. Закон зростання потреб.

6. Споживання та його роль в суспільному виробництві.

7. Економічні потреби та економічні інтереси суспільства.

8. Економічна система: зміст, основні структурні елементи, джерела руху.

9. Місце і роль людини в економічній системі.

10. Продуктивні сили суспільства, їх стан в сучасних умовах господарювання.

11. Змішана економічна система, її основні риси.

12. Перехідна економіка, особливості розвитку.

13. Новітні тенденції у розвитку відносин власності.

14. Власність у системі виробничих відносин.

15. Еволюція товарної форми організації суспільного виробництва.

16. Розвиток відносин власності в Україні.

17. Оренда об’єктів нерухомості та орендна плата і рента.

18. Товар і його властивості. Величина вартості товару.

19. Закон вартості в системі економічних законів.

20. Функції грошей та їх еволюція.

21. Інфляція: основні причини виникнення, види, соціально-економічні наслідки.

22. Грошова система. Основні типи грошових систем.

23. Капітал. Концентрація та централізація капіталу в сучасних умовах.

24. Первісне нагромадження капіталу та його особливості в Україні.

25. Кругооборот капіталу підприємства і його стадії.

26. Наймана праця в системі сучасних виробничих відносин.

27. Заробітні плата: сутність, функції, організація.

28. Номінальна та реальна заробітна плата, їх динаміка в Україні.

29. Витрати виробництва та вартість товару, чинники впливу.

30. Ціна: сутність, функції, механізм формування в ринковій економіці.

31. Ринок, його сутність, структура та інфраструктура.

32. Механізм функціонування ринку та його закони.

33. Роль конкуренції в ринковій економіці.

34. Монополія: сутність, соціально-економічні наслідки. Досвід проведення антимонопольної політики різними державами.

35. Становлення та розвиток ринкових відносин в Україні.

36. Монополізм та проблеми його подолання в Україні.

37. Доходи домогосподарств та їх диференціація.

38. Підприємство як товаровиробник. Функції та види підприємств.

39. Основний капітал підприємства, проблеми його оновлення в Україні.

40. Фонди підприємств. Основні напрямки підвищення ефективності їх використання.

41. Капітал підприємства. Основний і оборотний капітал.

42. Банки та їх роль в ринковій економіці. Банківський прибуток.

43. Роль підприємництва в ринковій економіці.

44. Витрати виробництва і прибуток підприємства.

45. Малий бізнес в системі підприємництва.

46. Торговий капітал, його роль в ринковій економіці.

47. Грошовий капітал. Економічна природа відсотка.

48. Кредитна система ринкового господарства. Банки.

49. Акціонерний капітал, форми його прояву.

50. Корпоративний капітал і корпоративна власність в сучасних умовах господарювання.

51. Суспільне відтворення: сутність, типи.

52. Сукупний суспільний продукт, його основні форми.

53. Тіньова економіка: причини виникнення, сутність, структура, соціально-економічні наслідки.

54. Економічна криза в Україні та проблеми її подолання.

55. Економічне зростання, його типи, фактори.

56. Циклічність розвитку ринкової економіки. Особливості сучасних економічних циклів.

57. Сукупна робоча сила: сутність, структура, проблеми її відтворення в сучасних умовах.

58. Формування доходів населення. Номінальні і реальні доходи.

59. Безробіття: причини, виникнення, види, соціально-економічні наслідки.

60. Ринок праці. Стан та проблеми розвитку в Україні.

61. Державна власність та державне підприємництво як спосіб реалізації економічних функцій держави.

62. Бюджетно-фінансовий механізм регулювання економіки.

63. Грошово-кредитна політика держави.

64. Особливості формування та функціонування механізму господарювання в Україні.

65. Держбюджет, його роль і функції.

66. Податки як важливий інструмент державного регулювання економіки. Проблеми оподаткування в Україні.

67. Роль і місце міжнародної торгівлі в системі міжнародних економічних відносин.

68. Міжнародні валютно-фінансові відносини.

69. Сутність і форми міжнародного руху капіталу.

70. Світова валютна система: сутність, еволюція, структура.

71. Сутність, причини і форми міжнародної міграції робочої сили.

72. Економічні аспекти глобальних проблем, їх вплив на економічний розвиток в Україні.

73. Економіка України: стан та проблеми розвитку.

74. Проблеми «тінізації» економіки України.

ДОДАТОК Б

Зразок титульного аркушу

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНИЙ ТРАНСПОРТНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Факультет економіки, менеджменту і права

Кафедра економіки

КУРСОВА РОБОТА

з дисципліни «Основи економічної теорії»

на тему:

«Назва теми»

Виконав:

Студент групи ________

ПІБ

№залікова книжки

Науковий керівник:

Звання, посада, ПІБ

Київ 2015

Дата добавления: 2016-11-12; просмотров: 7002 | Нарушение авторских прав


Рекомендуемый контект:


Похожая информация:

Поиск на сайте:


© 2015-2019 lektsii.org - Контакты - Последнее добавление

Ген: 0.054 с.