ІІІ. Структура курсової роботи
Лекции.Орг

Поиск:


ІІІ. Структура курсової роботи
Осадча О.М.

 

Київ 2013


ЗМІСТ

І. Загальні положення ……………………….……........................................3

ІІ. Вибір теми та її затвердження..……………...........................................3

ІІІ. Структура курсової роботи…….........................................................4 - 6

ІV. Вимоги до виконання курсової роботи..............................................6 - 8

V. Організація виконання та захисту курсової роботи. …………………9 - 11

VІ. Тематика курсових робіт з дисципліни “Фінансовий облік”….......11 - 12

VII. Список літератури.................................................................................12- 13

Додаток 1……………………………………………………………………14

Додаток 2…………………………………………..………………………..15

Додаток 3……………………………………………………………………16

Додаток 4…………………………………………………………………....17

Додаток 5……………………………………………………………………18

 

 

 

І. Загальні положення

 

Курсова робота з фінансового обліку підводить підсумок вивчення курсу "Фінансовий облік", сприяє придбанню студентами збору практичних матеріалів та їх обробки, цілеспрямованого, логічно послідовного, правильного викладу своїх думок, висновків та пропозицій.

У курсовій роботі студент повинен показати глибоку теоретичну підготовку, правильне розуміння ним економічного змісту та значення кола питань, що вивчаються.

Головна мета курсової роботи – розширення і поглиблення теоретичних і практичних знань з фінансового обліку; прищепити студентам навички самостійної роботи зі спеціальною літературою; виробити у студентів навички критичної оцінки практики фінансового обліку, вміння робити висновки та пропозиції по ліквідації недоліків та вдосконаленню обліку.

Виконання курсової роботи передбачає наступні етапи:

1.Вибір теми.

2.Критична оцінка нормативно-правової бази з питань дослідження.

3.Вивчення літературних джерел з даної тематики.

4.Збір та обробка фактографічної інформації.

5.Аналіз матеріалів, обгрунтування висновків та пропозицій.

6.Написання та оформлення курсової роботи.

7.Подання роботи на перевірку та її захист.

Загальне керівництво написанням курсових робіт здійснює циклова комісія. Вона розробляє та затверджує тематику на своїх засіданнях, хід і результати їх написання. Безпосереднє керівництво здійснює викладач фінансового обліку, керівники, яких призначає циклова комісія з урахуванням вибраних тем.

Керівник надає студентові методичну допомогу, дає йому необхідні консультації по підбору та вивченню літературних джерел, збору, узагальненню та оформленню практичних матеріалів.

Курсова робота виконується згідно з тематикою, затвердженою цикловою комісією та узгодженою з викладачем - керівником.

Не дозволяється написання курсової роботи з однієї і тієї ж теми двома студентами однієї групи.

Студент разом з керівником розробляє план курсової роботи, графік її виконання, визначає конкретні джерела, на підставі яких буде проводитись дослідження.

 

ІІ.Вибір теми та її затвердження

Тематика курсових робіт визначена цикловою комісією у відповідності з вимогами до навчальної програми з дисципліни. Підготовка до виконання курсової роботи починається з початком вивчення дисципліни “Фінансовий облік”. Студенти обговорюють відповідні проблеми на семінарських заняттях.

Студент самостійно обирає тему роботи з переліку, який рекомендується цикловою комісією «Економіка і підприємництво».

За бажанням, студент може самостійно обрати тему наукового дослідження.

Обравши тему, студент пише заяву на ім'я голови циклової комісії з проханням закріпити за ним відповідну тему (додаток 1).

На підставі протоколу рішення циклової комісії “Про затвердження тем і наукових керівників курсових робіт” навчальною частиною технікуму видається відповідний наказ, що підтверджує закріплення тем і керівників курсових робіт.

Після цього студенту видається оформлене належним чином завдання (додаток 3), яке є підставою для написання курсової роботи. Вибрана і погоджена з науковим керівником тема курсової роботи закріплюється за студентом на засіданні циклової комісії.

Зміна теми після затвердження наказу не дозволяється.

 

ІІІ. Структура курсової роботи

Курсову роботу студенти виконують самостійно, дотримуючись рекомендованої структури та вимог до технічного оформлення.

Рекомендується така структура курсової роботи:

1. Титульна сторінка.

2. Завдання на курсову роботу.

3. Зміст курсової роботи.

4. Вступ.

5. Основна частина (розділи та підрозділи).

6. Висновки.

7. Список використаних джерел.

8. Додатки (при необхідності).

Курсова робота починається з титульної сторінки. Вона виконується за зразком, наведеним у додатку 2.

Зміст (додаток 3) подають на початку курсової роботи. У ньому наводяться назви всіх структурних складових роботи та номери сторінок: вступ, основна частина, висновки, список використаних джерел. Кожний розділ має свою назву (крім вступу і висновків). До розділу можуть входити окремі питання (2-4 в кожному). Необхідно вказувати номери сторінок, з яких починається відповідна частина.

Вступ.(обсяг 1-3 сторінки)

У вступі слід обгрунтувати актуальність і важливість обраної теми у зв’язку з розвитком галузі господарювання в умовах розвитку ринкових відносин, вказати об’єкт та предмет дослідження за матеріалами якого виконується курсова робота, вказати методи та інформаційну базу (первинні документи, форми звітності та ін.). Обгрунтовується головна мета та завдання курсової роботи.

Основна частина (обсяг 20-25 сторінок)

Основна частина є змістом курсової роботи. Вона складається з двох або трьох розділів. Кожний розділ може складатись з кількох підрозділів.

На початку кожного розділу необхідно вказати, які питання доведеться розглядати, а в кінці розділу – викласти основні висновки. Між двома суміжними розділами повинен бути взаємозв”язок.

У першому розділі необхідно обгрунтувати теоретичну основу предмета дослідження. Теоретична частина (10-12 сторінок) розкриває значення даного питання у фінансовому обліку.

Практична частина (10-12 сторінок) висвітлює документальне оформлення господарських операцій, організацію синтетичного та аналітичного обліку, фінансову звітність на підприємстві, яке вибране студентом для дослідження.

Висновки (обсяг 1-3 сторінки)

Висновки – заключний етап роботи над курсовою. Вони повинні складатися з короткого викладення основних підсумків і пропозицій, які захищають як результат виконаної студентом роботи. У висновках формулюються пропозиції щодо вдосконалення обліку та звітності на даному підприємстві.

Усі частини курсової роботи повинні бути пов”язані між собою, доповнювати та поглиблювати один одного.

Дата добавления: 2016-11-12; просмотров: 310 | Нарушение авторских прав | Изречения для студентов


Читайте также:

Рекомендуемый контект:


Поиск на сайте:© 2015-2020 lektsii.org - Контакты - Последнее добавление

Ген: 0.004 с.