Ћекции.ќрг


ѕоиск:
 атегории:

јстрономи€
Ѕиологи€
√еографи€
ƒругие €зыки
»нтернет
»нформатика
»стори€
 ультура
Ћитература
Ћогика
ћатематика
ћедицина
ћеханика
ќхрана труда
ѕедагогика
ѕолитика
ѕраво
ѕсихологи€
–елиги€
–иторика
—оциологи€
—порт
—троительство
“ехнологи€
“ранспорт
‘изика
‘илософи€
‘инансы
’ими€
Ёкологи€
Ёкономика
Ёлектроника

 

 

 

 


јзақстандағы жекешеленд≥ру процес≥
Қазақстан –еспубликасында мемлекет иел≥г≥нен алу мен жекешеленд≥ру процес≥ республикамыздың тәуелс≥зд≥к пен егеменд≥кт≥ алуымен 1991 жылы басталған болатын.≈лдег≥ дербес экономикалық са€сатты жүрг≥зуд≥ң басталуы құлдыраған тауар рыногы жағдайындағы кәс≥порындар арасында б≥рыңғай экономикалық кең≥ст≥кт≥ң құлдырау, өнд≥р≥ст≥к байланыстың құру салдарына әкелген жүйел≥ дағдарыспен тұспа-тұс келд≥. —ол уақыттағы экономикалық жағдайға тән ерекшел≥ктер кәс≥порындардың өз жұмысын тоқтатуы, төлемдерд≥ң төленбеу≥, дүкендерд≥ң босауы, инфл€ци€ның басталуы болды. —оциализм кезең≥нде ондаған жылдар бойы қалыптасқан халық менталитет≥ жеке менш≥кт≥ тер≥ске шығарды. Ѕұл ретте, көп деңгейл≥ нарықтық экономиканың нег≥з≥н құратын процес рет≥нде мемлекет иел≥г≥нен алу мен жекешеленд≥руд≥ халық ғана емес, сондай-ақ мемлекетт≥к са€сатты жүзеге асырушы рет≥нде танылған басқарушы элита да қабылдаған жоқ.

ќсы дағдарыс кезең≥нде қоғамды, қоғамдық прогрест≥ дамытудың диалектика заңдылықтары б≥л≥м≥ бар ≈л ѕрезидент≥ Ќ.Ә. Ќазарбаевтың жеке ерл≥г≥, са€си даналығы, қайтпас ж≥гер≥ республикамызда мемлекет иел≥г≥не алу мен жекешеленд≥руд≥ң жоспарлы, кезең-кезеңд≥ процес≥н бастауға мүмк≥нд≥к берд≥.

ћемлекетт≥к менш≥к реформасын өтк≥зу үш≥н ұйымдық нег≥з≥ Ц 1990 жылдың 20 желтоқсанында уәк≥летт≥ мемлекетт≥к орган Ц ћемлекетт≥к мүл≥кт≥ басқару жөн≥ндег≥ Қазақ ——– ћемлекетт≥к комитет≥н≥ң құрылуы болды, кей≥ннен Ђћемлекетт≥к мүл≥кт≥ басқару жөн≥ндег≥ Қазақ ——– ћемлекетт≥к комитет≥н≥ң мәселелер≥ї туралы Қазақ ——– ѕрезидент≥н≥ң 1991 жылы 22 сәу≥рдег≥ ∆арлығымен комитетт≥ң өк≥летт≥ктер≥ нақтыланды және анықталды, ал 1991 жылғы тамызда мемлекетт≥к мүл≥к жөн≥ндег≥ аумақтық органдар ұйымдастырылды.  ей≥ннен республикадағы экономиканы қалыптастырудың әртүрл≥ кезеңдер≥нде және ти≥с≥нше мемлекет иел≥г≥нен алу мен жекешеленд≥руд≥ң мемлекетт≥к бағдарламасын ≥ске асырудың әртүрл≥ кезеңдер≥нде орта мерз≥мд≥ бағдарламалар мен Үк≥мет м≥ндеттемелер≥не байланысты мемлекетт≥к басқару органдарының жүйес≥ндег≥ құрылымдық өзгер≥стер кез≥нде ћемлекетт≥к мүл≥кт≥ басқару жөн≥ндег≥ мемлекетт≥к комитет қайта ұйымдастырылды. 1995 жылы сәу≥рде оның базасында Қазақстан –еспубликасының ћемлекетт≥к мүл≥кт≥ жекешеленд≥ру жөн≥ндег≥ ћемлекетт≥к комитет≥ құрылды. 1997 жылдың а€ғына дей≥нг≥ кезеңде мемлекетт≥к басқару органы жүйес≥нде республикамызда мемлекетт≥к мүл≥кт≥ басқару және оны жекешеленд≥ру жөн≥ндег≥ 2 ћемлекетт≥к комитет жұмыс ≥степ тұрды. 1997 жылдың күз≥нде ћемлекетт≥к мүл≥кт≥ басқару жөн≥ндег≥ мемлекетт≥к комитет пен ћемлекетт≥к мүл≥кт≥ жекешеленд≥ру жөн≥ндег≥ мемлекетт≥к комитет Қазақстан –еспубликасы Қаржы министрл≥г≥н≥ң ћемлекетт≥к мүл≥к және жекешеленд≥ру комитет≥не б≥р≥кт≥ру арқылы қайта ұйымдастырылды. јталған құрылым қаз≥рде жұмыс ≥степ тұр.

1991 жылы 22 маусымда қабылданған Ђћемлекет иел≥г≥нен алу мен жекешеленд≥ру туралыї Қазақ ——–-н≥ң «аңы болғандығын атап өткен жөн, ол республикадағы мемлекетт≥к менш≥кт≥ қайта құрудың құқықтық нег≥здер≥н, ережес≥ мен процедурасын анықтады. ќсы «аңды ≥ске асыру мақсатында Қазақ ——– ѕрезидент≥н≥ң қаулысымен б≥р≥нш≥ бағдарлама Ц 1991-1992 жылдарға арналған Қазақ ——–-да мемлекетт≥к менш≥кт≥ мемлекет иел≥г≥нен алу мен жекешеленд≥ру бағдарламасы (1991 жылғы 13 қйркүйектег≥ є 444) әз≥рленд≥ және бек≥т≥лд≥.

 елес≥ кезеңде 1993 жылы наурызда қабылданған Ђ1993-1995 жылдарға арналған Қазақстан –еспубликасында мемлекет иел≥г≥нен алу мен жекешеленд≥руд≥ң ұлттық бағдарламасыї қабылданды.

1996 жылы ақпанда бек≥т≥лген 1996-1998 жылдарға арналған Қазақстан –еспубликасында мемлекетт≥к менш≥кт≥ жекешеленд≥ру мен құрылымын өзгерту бағдарламасына сәйкес жекешеленд≥руд≥ң жаңа, үш≥нш≥ кезең≥н≥ң бастауы болған, ∆екешеленд≥ру процес≥н≥ң қолданыстағы заңды базасын дамытуда 1995 жылы желтоқсанда заң күш≥ бар Қазақстан –еспубликасы ѕрезидент≥н≥ң Ђ∆екешеленд≥ру туралыї ∆арлығы қабылданды. Ѕұл кезеңн≥ң ерекшел≥г≥ экономиканың әлеуметт≥к, сондай-ақ стратеги€лық салаларында секторлық бағдарламаларды ≥ске асыруға өту болды.

1999-2000 жылдарға арналған жекешеленд≥ру және мемлекетт≥к мүл≥кт≥ басқару ти≥мд≥л≥г≥н арттыру бағдарламасы жекешеленд≥ру са€сатын ≥ске асырудағы кезект≥, төрт≥нш≥ кезең≥н б≥лд≥рд≥.

Ѕұл жерде мемлекетт≥к мүл≥кт≥ басқару және оны жекешеленд≥ру процес≥н≥ң нормативт≥к базасы жаңа экономикалық шындықтарды ескере отырып тұрақты жет≥лд≥р≥лгенд≥г≥н, дамытылғандығын және толықтырылғандығын атап кеткен дұрыс. Ѕұдан басқа, барлық заңды және нормативт≥к-әд≥стемел≥к база 6 томдық жинаққа жүйеленд≥р≥лд≥ және шығарылды, ол республикадағы мемлекетт≥к менш≥кт≥ мемлекет иел≥г≥нен алу мен жекешеленд≥ру мәселелер≥мен айналысатын барлық қызметкерлер үш≥н оқу және әд≥стемел≥к құралға айналды, онда Қазақстандағы мемлекет иел≥г≥нен алу мен жекешеленд≥руд≥ң б≥регей және теңдесс≥з тәж≥рибес≥н≥ң барлық кезеңдер≥ көрсет≥лген.

Өтпел≥ кезеңде нарықтық экономикаға өту мемлекет үш≥н қиын мәселелерд≥ көлденең тартады: менш≥к қатынастарын өзгерте, қайта құру, жалпы жаппай мемлекетт≥к менш≥ктен өнд≥руш≥ мен менш≥ккерд≥ң жақындасу түрлер≥н табу, т≥пт≥ олардың толық б≥р≥гу≥н қамтамасыз ету. ƒемек, мемлекетт≥к менш≥кт≥ реформалау, оны жекешеленд≥ру, мемлекетт≥к мүл≥кт≥ң жеке обьект және жеке ұжымдық (ұжымдық Ц топтық) иел≥г≥не ауыстыру мәселес≥ туындайды. ћемлекетт≥к кәс≥порындарды жекешеленд≥ру ғана кәс≥порынның экономикалық ерк≥нд≥г≥ мен жауапкерш≥л≥г≥н органикалық түрде ымырластыра алады.

ќсылардың барлығы бәсекелест≥к нарықтық ортаны құру үш≥н мемлекетт≥к менш≥кт≥ реформалау қажетт≥л≥г≥н анықтады. ќсыны жүзеге асыру өнд≥руш≥н≥ң тұтынушыға өктемд≥л≥г≥н жоюға, өнд≥р≥с ти≥мд≥л≥г≥н арттыруға, нарықты жоғары сапалы тауар мен қызмет көрсетумен барынша толтыра түсед≥.

ѕоделитьс€ с друзь€ми:


ƒата добавлени€: 2016-11-02; ћы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 2312 | Ќарушение авторских прав


ѕоиск на сайте:

Ћучшие изречени€:

¬ы никогда не пересечете океан, если не наберетесь мужества потер€ть берег из виду. © ’ристофор  олумб
==> читать все изречени€...

2071 - | 1903 -


© 2015-2024 lektsii.org -  онтакты - ѕоследнее добавление

√ен: 0.013 с.