Частина книги, періодичного продовжуваного видання
Лекции.Орг

Поиск:


Частина книги, періодичного продовжуваного видання
1. Козіна Ж. Л. Теоретичні основи і результати практичного застосування системного аналізу в наукових дослідженнях в області спортивних ігор / Ж. Л. Козіна // Теорія та методика фізичного виховання. − 2007. − № 6. − С. 15-18, 35-38.

2. Гранчак Т. Інформаційно-аналітичні структури бібліотек в умовах демократичних перетворень / Тетяна Гранчак, Валерій Горовий // Бібліотечний вісник. − 2006. − № 6. − С. 14-17.

3. Валькман Ю. Р. Моделирование НЕ-факторов − основа интеллектуализации компьютерных технологий / Ю. Р. Валькман, В. С. Быков, А. Ю. Рыхальский //Системні дослідження та інформаційні технології. − 2007. − № 1. − С. 39-61.

4. Ма Шуін. Проблеми психологічної підготовки в системі фізкультурної освіти / Ма Шуін // Теорія та методика фізичного виховання. − 2007. − № 5. − С.12-14.

5. Регіональні особливості смертності населення України / Л. А. Чепелевська, Р. О. Моісеєнко, Г. І. Баторшина [та ін.] // Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров’я України. − 2007. − № 1. − С. 25-29.

6. Валова І. Нові принципи угоди Базель II / І. Валова ; пер. з англ. Н. М. Середи // Банки та банківські системи. − 2007. − Т. 2, № 2. − С. 13-20.

7. Зеров М. Поетична діяльність Куліша // Українське письменство XIX ст. Від Куліша до Винниченка : (нариси з новітнього укр. письменства) : статті / Микола Зеров. − Дрогобич, 2007. − С. 245-291.

8. Третьяк В. В. Возможности использования баз знаний для проектирования технологии взрывной штамповки / В. В. Третьяк, С. А. Стадник, Н. В. Калайтан // Современное состояние использования импульсных источников знергии в промышленности : междунар. науч.-техн. конф., 3-5 окт. 2007 г. : тезисы докл. − X., 2007. – С. 33.

9. Чорний Д. Міське самоврядування: тягарі проблем, принади цивілізації / Д. М. Чорний // По лівий бік Дніпра: проблеми модернізації міст України: (кінець XIX-початок XX ст./Д. М. Чорний. − X., 2007. − Розд. 3. − С. 137-202.

 

Електронні ресурси

1. Богомольний Б. Р. Медицина екстремальних ситуацій [Електронний ресурс] : навч. посіб. для студ. мед. вузів III-IV рівнів акредитації / Б. Р. Богомольний, В. В. Кононенко, П. М. Чуєв. − 80 Min / 700 MB. − Одеса : Одес. мед. ун-т, 2003. − (Бібліотека студента-медика) – 1 електрон, опт. диск (CD-ROM) ; 12 см. − Систем. вимоги: Pentium ; 32 Mb RAM ; Windows 95, 98, 2000, XP ; MS Word 97-2000. − Назва з контейнера.

2. Pозподіл населення найбільш численних національностей за статтю та віком, шлюбним станом, мовними ознаками та рівнем освіти [Електронний ресурс] : за даними Всеукр. перепису населення 2001 р. / Держ. ком. статистики України ; ред. О. Г. Осауленко. − К. : CD-вид-во “Інфодиск”, 2004. − 1 електрон, опт. диск (CD-ROM) : кольор. ; 12 см. − (Всеукр. перепис населення, 2001). − Систем, вимоги: Pentium-266 ; 32 Mb RAM ; Windows 98/2000/NT/XP. − Назва з титул. екрану.

3. Бібліотека і доступність інформації у сучасному світі: електронні ресурси в науці, культурі та освіті (підсумки 10-ї Міжнар. конф. “Крим-2003”) [Електронний ресурс] / Л. Й. Костенко, А. О. Чекмарьов, А. Г. Бровкін, І. А. Павлуша // Бібліотечний вісник – 2003. – № 4. – С. 43. – Режим доступу до журн.:

http://www.nbuv.gov.ua/articles/2003/03klinko.htm.

Додаток В

Лист оцінювання

№ п/п Критерії оцінювання Бали
  Зміст (до 60 балів)  
1. Обґрунтування актуальності теми (до 3 балів)  
2. Повнота розкриття теми (до 10 балів)  
3. Використання достовірних (віртуальних) статистичних і фактичних даних, що характеризують проблему та їх аналіз в динаміці (до 10 балів)  
4. Використання математичних та статистичних методів, методів моделювання, комп’ютерних технологій (до 10 балів)  
5. Використання новітніх інформаційних джерел, чинних нормативних та законодавчих документів (до 2 балів)  
6. Творчий підхід до аналізу проблеми, оригінальність підходів та наукова новизна результатів дослідження (до 10 балів)  
7. Наявність наочних матеріалів (таблиць, графіків, схем), та їх аналіз (до 5 балів)  
8. Обґрунтованість висновків та практична значущість рекомендацій (пропозицій) (до 10 балів)  
  Оформлення та організація виконання (до 10 балів)  
9. Відповідність чинним стандартам щодо оформлення роботи (проекту) в цілому (титульна сторінка, затверджений план, зміст, структура, посилання на літературні джерела) (до 3 балів)  
10. Відповідність чинним стандартам щодо оформлення таблиць, формул, та графічних ілюстрацій (до 2 балів)  
11. Відповідність чинним вимогам щодо оформлення літературних та інших інформаційних джерел (до 2 балів)  
12. Дотримання графіка виконання курсової роботи (до 3 балів)  
  Захист (до 30 балів)  
13. Повнота та лаконічність висвітлення у доповіді ключових аспектів роботи (до 10 балів)  
14. Презентація змісту курсової роботи (до 10 балів)  
15. Аргументованість та повнота відповідей на додаткові питання (до 10 балів)  
  Всього балів  
  Оцінка за національною шкалою  
  Оцінка за шкалою ECTS  
  Підпис членів комісії  

ЗМІСТ

Вступ
Мета, завдання, структура та зміст курсової роботи
Оформлення курсової роботи
Рецензування та захист курсової роботи
Порядок нарахування балів за виконання і захист курсової роботи
Рекомендована література
Додатки

 

Дата добавления: 2016-10-30; просмотров: 176 | Нарушение авторских прав | Изречения для студентов


Читайте также:

Рекомендуемый контект:


Поиск на сайте:© 2015-2020 lektsii.org - Контакты - Последнее добавление

Ген: 0.003 с.