SWOT-аналіз підприємства. Матриці оцінки впливу факторів та вибору стратегії конкурентної боротьби
Лекции.Орг

Поиск:


SWOT-аналіз підприємства. Матриці оцінки впливу факторів та вибору стратегії конкурентної боротьби
Swot-аналіз підприємства. Загальна характеристика методу та основні етапи.

Метод SWOT аналізу (назва утворилася як абр. 4х англ.слів, що у перекладі означають «сили, слабкості, можливості, загрози»). SWOT- аналіз дає змогу формувати загальний перелік стратегій підприємства з урахуванням їхніх особливостей: відповідно до зміс­ту стратегії — адаптації до (чи формування впливу на) середовища. Він витримав перевірку часом, і досі доводить свою необхідність як важливий елемент раціоналістичного підходу для розробки та реалізації стратегії SWOT- аналіз — це своєрідна форма; він не містить остаточної інформації для прийняття управлінських рішень, але дає змогу впо­рядкувати процес обмірковування всієї наявної інформації з викори­станням власних думок та оцінок. Для будь-якого керівника або управлінського працівника, зорієнтованого на поточну роботу, це корисна справа, яка вимагає від будь-кого, хто застосовує SWOT- аналіз, замислитися на перспективу. Ідея SWOT- аналізу складається в наступному:1.перетворення слабостей в сильну сторону , а загроз в можливості для конкретного підприємства; 2.розвиток сильних сторін підприємства виходячи з обмежених можливостей. Основними етапами SWOT-аналізу є: 1.вивчення сили підприємства, тобто його конкурентних переваг в різних сферах; 2.вивчення слабких сторін підприємства; 3.вивчення макроекономічного середовища та прогнозування можливих загроз; 4.вивчення стратегічних можливостей підприємства, які необхідно використати для попередження появи існуючих загроз. За допомогою такої схеми проведення SWOT- аналізу досягається його мета – перетворення загроз в можливості, а слабостей в силу.

SWOT-аналіз підприємства – загальна оцінка методичного підходу.Використання SWOT-аналізу базується на з’ясуванні можливостей та загроз зовнішнього середовища, а також сильних і слабких сторін підприємства.Основні характеристики, які використовують при SWOT-аналізі

До сильних сторін підприємства можна віднести конкурентні переваги, сильну позицію у специфічних-ринкових сегментах, обґрунтований стратегічний набір, концентрацію на швидко зростаючих сегментах ринку, диференціацію товарів, достатні фінансові ресурси і т. д.

До слабких сторін підприємства відносяться: відсутність реальних конкурентних переваг, низькі й середні темпи зростання, втрата репутації в споживачів, недостатня увага до досліджень і розробок, слабка система розподілу, виробництво з високими витратами, старіння устаткування, недостача заходів для пом'якшення конкурентного тиску та ін.

Як зовнішні можливості можна виділити розвиток економіки країни, соціально-політичну стабільність, обґрунтоване законодавство, входження в нові ринки, розширення виробництва для задоволення зростаючих потреб споживачів, швидке зростання ринку і т. д.

Потенційними зовнішніми погрозами є інфляція, висока імовірність виникнення нових конкурентів, зростання збуту товарів-замінників, посилення тиску конкурентів, повільний зростання ринку або його спад, зміни у вимогах споживачів та ін.

З метою виявлення впливу можливостей та загроз зовнішнього середовища на стратегію підприємства слід використовувати метод позиціювання кожної конкретної можливості та кожної конкретної загрози. Для цього складають матрицю можливостей та матрицю загроз.

SWOT-аналіз підприємства. Матриці оцінки впливу факторів та вибору стратегії конкурентної боротьби.

Для кожного фактора виконують експертну оцінку його вагомості і визначають рівень важливості фактора для підприємства (як добуток експертних оцінок вагомості фактора, впливу кожного фактора на діяльність підприємства (сильний, помірний, слабкий, відсутній), напряму впливу (позитивний негативний).

Можливий табличний варіант розрахунку (табл. 4.2) [22]:

Таблиця 4.2. -Оцінка факторів внутрішнього (зовнішнього) середовища

підприємства

За названим рівнем вибирають найважливіші фактори для подальшої їх оцінки при розробці конкурентної стратегії. На основі проведеного аналізу для виявлення найбільш впливових чинників складають матрицю Вільсона, за допомогою якої визначають вплив факторів на підприємство (табл. 4.3) та ймовірність посилення їх впливу.

Значення факторів середовища підприємства, які містяться на полях матриці ВВ, ВС, СВ, вважають високими, й їх обов'язково необхідно врахувати при розробці стратегії.

Значну увагу необхідно приділити факторам, що знаходяться на полях ВН, СС, хоча їх вплив середній, а значення досить високе. Інші чинники можна не брати до уваги.

Для оцінки взаємного впливу розглянутих вище факторів, з метою вибору стратегії конкурентної боротьби будується розширена SWOT матриця, наведена в Табл.. За допомогою цієї матриці встановлюються зв'язки між найбільш впливовими факторами зовнішнього та внутрішнього середовища.

 

Внутрішнє середовище Зовнішнє середовище
    Можливості: Загрози 1. 1. 2. 2. Загрози 1. 2.
Сильні сторони: 1. 2. Поле СиМ Поле СиЗ Поле СиЗ
Слабкі сторони 1. 2. Поле СлМ Поле СлЗ Поле СлЗ

 

Рис 4.4. Розширена матриця SWOT-аналізу для вибору стратегії конкурентної

боротьби.

У кожному з чотирьох полів матриці слід розглянути всі можливі парні комбінації між погрозами, можливостями, сильними й слабкими сторонами. На підставі аналізу розширеної матриці можна сгенерувати стратегії чотирьої типів.

Стратегії виду "сильні сторони — можливості" (СиМ)— вимагає розробки заходів підтримки і розвитку сильних сторін підприємства в напрямку реалізації шансів зовнішнього оточення. Це краща атакуюча стратегія називається тах-тах. Тобто підприємство прагне максимізувати одночасно як сили так і можливості.

Стратегії виду " сильні сторони — загрози" (СиЗ)— припускає формування заходів використання сильних сторін з метою усунення погроз. Це стратегія тах-тіпі, яка максимізує сили з метою мінімізації загроз.

Стратегії виду "слабкі сторони — можливості"(СлМ)— припускає розробку заходів подолання слабкостей підприємства за рахунок можливостей зовнішнього середовища. Стратегія тіпі-тах мінімізації слабкостей з метою максимізації можливостей.

Стратегії виду "слабкі сторони — загрози"(СлЗ)— стратегія тіпі-тіпі сама слабка і є стратегією оборони з метою мінімізації слабих сторін та загроз.

Дата добавления: 2016-10-06; просмотров: 1053 | Нарушение авторских прав | Изречения для студентов


Читайте также:

Рекомендуемый контект:


Поиск на сайте:© 2015-2020 lektsii.org - Контакты - Последнее добавление

Ген: 0.003 с.