Лекции.Орг
 

Категории:


Классификация электровозов: Свердловский учебный центр профессиональных квалификаций...


Электрогитара Fender: Эти статьи описывают создание цельнокорпусной, частично-полой и полой электрогитар...


Деформации и разрушения дорожных одежд и покрытий: Деформации и разрушения могут быть только покрытий и всей до­рожной одежды в целом. К первым относит...

Права й обов'язки органів студентського самоврядуванняПОЛОЖЕННЯ

Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна

Про студентське самоврядування та його органи

Ухвалено конференцією осіб, які навчаються в університеті, 21 травня 2010 року

 

Затверджено конференцією трудового колективу університету 30 серпня 2010 року

 

Загальні положення

1.1. Це Положення регламентує порядок створення й функціонування студентського самоврядування та його органів у Харківському національному університеті імені В.Н. Каразіна

(далі – університеті).

1.2. В університеті та його структурних підрозділах діє студентське самоврядування, яке є невід’ємною частиною громадського самоврядування університету.

1.3. У студентському самоврядуванні та його органах беруть участь особи, які навчаються в університеті. Усі особи, які навчаються в університеті, мають рівне право на участь у студентському самоврядуванні.

1.4. Органи студентського самоврядування університету виконують такі завдання:

1.4.1. сприяють вихованню духовних цінностей, громадянської свідомості та моралі;

1.4.2. сприяють формуванню любові до аlma mater у осіб, які навчаються в університеті;

1.4.2. забезпечують захист прав та інтересів осіб, які навчаються в університеті, сприяють задоволенню їх потреб у сфері навчання, побуту, оздоровлення, відпочинку тощо;

1.4.3. допомагають адміністрації університету в організації навчально-виховної роботи в університеті та його підрозділах і сприяють її проведенню;

1.4.4. сприяють дотриманню особами, які навчаються в університеті, дисципліни та правил внутрішнього розпорядку;

1.4.5. сприяють пошуку та підтримці талановитих дослідників серед осіб, які навчаються в університеті, наданню їм всебічної допомоги;

1.4.6. сприяють створенню умов для вільного розвитку осіб, які навчаються в університеті, шляхом їх залучення до різноманітних видів творчої діяльності: науково-дослідницької, технічної, культурної, громадської, спортивної тощо;

1.4.7. сприяють участі осіб, які навчаються в університеті, у міжнародних, всеукраїнських, міжрегіональних, регіональних та інших молодіжних проектах, конкурсах, конференціях;

1.4.8. беруть участь в організації дозвілля та відпочинку осіб, які навчаються в університеті: проводять вечори відпочинку, дискотеки, конкурси, огляди, свята, конференції, спортивні заходи, дні інститутів, факультетів тощо;

1.4.9. пропагують здоровий спосіб життя, застосовують заходів щодо запобігання особами, які навчаються в університеті, правопорушень, уживання ними наркотиків і тютюну та зловживання алкоголем;

1.4.10. залучають осіб, які навчаються в університеті, до участі в охороні громадського порядку на території університету та студмістечка;

1.4.11. створюють у встановленому чинним законодавством порядку, за узгодженням з адміністрацією університету, інститутів, факультетів, студмістечка, різні гуртки, об’єднання, клуби за інтересами, конструкторські бюро тощо;

1.4.12. організують співробітництво зі студентськими організаціями інших вищих навчальних закладів, представляють університет у місцевих, регіональних і всеукраїнських студентських та молодіжних організаціях;

1.4.13. сприяють працевлаштуванню осіб, які навчаються в університеті;

1.4.14. проводять роботу в студентських гуртожитках, беруть участь у поселенні та виселенні осіб, які навчаються, а також сприяють поліпшенню соціально-побутових умов проживання в гуртожитках;

1.4.15. поширюють інформацію про свою діяльність.

1.5. У своїй діяльності органи студентського самоврядування керуються законодавством України, рішеннями Міністерства освіти і науки України, Статутом Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна та цим Положенням.

1.6. Студентське самоврядування виражає інтереси всіх осіб, які навчаються в університеті, незалежно від раси, політичних, релігійних та інших переконань, статі, етнічного та соціального походження, громадянства, майнового стану, місця проживання, мовних або інших ознак.

1.7. Студентське самоврядування діє на основі принципів добровільності, демократичності, законності та гласності.

1.8. Студентське самоврядування та його органи є вільними від втручання будь-яких політичних партій та рухів, громадських і релігійних організацій.

1.9. Фінансовою основою студентського самоврядування є кошти, визначені Вченою радою університету в розмірі не менш ніж 0,5% коштів спеціального фонду університету.

1.10. Керівництво університету має всебічно сприяти створенню належних умов для діяльності органів студентського самоврядування (надання приміщення, меблів, оргтехніки, забезпечення телефонним зв’язком, постійним доступом до мережі Інтернет, відведення місць для встановлення інформаційних стендів тощо).

1.11. Рішення органів студентського самоврядування, прийняті в межах їхніх повноважень, доводяться до відома адміністрації університету.

Права й обов'язки органів студентського самоврядування

2.1. Органи студентського самоврядування мають право:

2.1.1. приймати акти, що регламентують їх організацію та діяльність;

2.1.2. отримувати від адміністрації університету консультативну підтримку та інформацію, необхідну для виконання своїх завдань;

2.1.3. звертати увагу адміністрації університету на дії посадових осіб, викладачів, працівників університету, якщо вони порушують права осіб, які навчаються, подавати скарги на їх дії відповідно до Закону України „Про звернення громадян”, вимагати реагування на скаргу згідно з чинним законодавством;

2.1.4. обирати з числа осіб, які навчаються в університеті, членів Вченої ради університету та вчених рад факультетів;

2.1.5. брати участь у роботі стипендіальних комісій, робочих та дорадчих органів університету;

2.1.6. одержувати від адміністрації університету об’єктивну й повну інформацію з питань, що стосуються осіб, які навчаються, здійснювати її аналіз та пропонувати відповідні заходи;

2.1.7. брати участь у розробці документів, що регламентують діяльність університету з усіх питань, пов'язаних із навчанням, побутом та відпочинком осіб, які навчаються;

2.1.8. розпоряджатися коштами, виділеними згідно з чинним законодавством, зокрема, витрачати не менш ніж 30% на підтримку наукової діяльності осіб, які навчаються в університеті;

2.1.9. делегувати представників до Всеукраїнської студентської ради при Міністерстві освіти і науки України та інших подібних студентських об’єднань;

2.1.10. вносити пропозиції щодо контролю якості навчального процесу в університеті, брати участь у розв’язанні конфліктних ситуацій, що виникають між особами, які навчаються, та представниками адміністрації, іншими працівниками університету;

2.1.11. брати участь у розв’язанні спірних питань, пов’язаних із накладанням дисциплінарних стягнень на осіб, які навчаються в університеті;

2.1.12. проводити організаційні, наукові, культурно-масові, спортивні, оздоровчі та інші заходи;

2.1.13. виконувати інші повноваження, що не суперечать законодавству України.

2.2. Органи студентського самоврядування зобов’язані:

2.2.1. забезпечувати дотримання прав та інтересів осіб, які навчаються в університеті, сприяти виконанню особами, які навчаються, своїх обов’язків;

2.2.2. звітувати перед студентською громадою про свою діяльність;

2.2.3. сприяти розвитку та вдосконаленню студентського самоврядування в університеті;

2.2.4. допомагати адміністрації університету, факультетів (інститутів, відділень), студмістечка, гуртожитків у виконанні завдань навчально-виховної роботи;

2.2.5. допомагати адміністрації університету, інститутів, відділень, факультетів у роботі, спрямованій на поліпшення умов та якості навчання, побуту та відпочинку осіб, які навчаються, реалізації їх творчого потенціалу;

2.2.6. регулярно інформувати осіб, які навчаються, з усіх питань життя університету та студентства, що їх стосуються;

2.2.7. аналізувати й узагальнювати зауваження та пропозиції осіб, які навчаються, щодо організації навчального процесу, соціально-побутових проблем та інших питань життєдіяльності університету й звертатися до адміністрації університету з пропозиціями щодо їх вирішення;

2.2.9. узгоджувати з адміністрацією університету рішення про проведення в університеті заходів, до участі в яких залучаються особи, які не навчаються та не працюють в університеті.

Дата добавления: 2016-09-06; просмотров: 135 | Нарушение авторских прав


Рекомендуемый контект:


Поиск на сайте:


© 2015-2019 lektsii.org - Контакты - Последнее добавление

Ген: 0.003 с.