СУДОВА МЕДИЦИНА, ЇЇ ВИЗНАЧЕННЯ, ЗМІСТ, ЗАВДАННЯ, ЗНАЧЕННЯ. ІСТОРІЯ РОЗВИТКУ СУДОВОЇ МЕДИЦИНИ ТА ВІДПОВІДНИХ КАФЕДР МЕДИЧНИХ ВУЗІВ УКРАЇНИ
Лекции.Орг

Поиск:


СУДОВА МЕДИЦИНА, ЇЇ ВИЗНАЧЕННЯ, ЗМІСТ, ЗАВДАННЯ, ЗНАЧЕННЯ. ІСТОРІЯ РОЗВИТКУ СУДОВОЇ МЕДИЦИНИ ТА ВІДПОВІДНИХ КАФЕДР МЕДИЧНИХ ВУЗІВ УКРАЇНИ
ПЕРЕДМОВА

З часу виходу підручника з судової медицини украї­нською мовою, який був написаний видатним вченим професором Ю.С. Сапожниковим, минуло чверть сто­річчя. За цей період судова медицина збагатилась новіт­німи даними, які грунтуються на досягненнях інших гплузей медицини і криміналістики. Опрацьовано і впро­ваджено наукові досягнення, які об'єктивізують резуль­тати судово-медичної експертизи. Значного розвитку ипбули і юридичні науки, з якими тісно пов'язана судова

медицина.

У 1991 р. Україна набула незалежності і почала роз­пинатись як самостійна держава, у зв'язку з чим у ній відбувається реформування системи вищої освіти, охо­рони здоров'я, судочинства, що знаходить своє відоб­раження у прийнятих законах. Такі важливі закони як "()снови законодавства України про охорону здоров'я" (Ш^), Закон "Про освіту" (1991, 1996), Закон "Про еудону експертизу" (1994), перегляд кодексів, безумов­но. ннливають на розвиток судової медицини.

Псі ці чинники зумовлюють необхідність видання «оиого підручника з судової медицини, який би відпо­відно до державного стандарту освіти забезпечив дос­піти і й кваліфікаційний та освітній рівень підготовки гучисного лікаря. л'


Знання основ судової медицини необхідне для кож­ного лікаря незалежно від його фаху, оскільки чинним законодавством передбачається в разі потреби залучен­ня лікарів різного профілю до виконання експертних функцій.

У зв'язку з цим колектив кафедри судової медицини Національного медичного університету, яка є голов­ною серед профільних кафедр України, підготував підручник для студентів, інтернів, а також судово-ме­дичних експертів-початківців. При його складанні ав­торський колектив використовував сучасну літературу, досвід практичної експертної, педагогічної і науково-дослідної роботи. Відображені в підручнику нові досяг­нення судової медицини і експертної практики можуть бути корисними не тільки відповідним фахівцям, а й лікарям інших спеціальностей.

Матеріал підручника викладений відповідно до про­грами з судової медицини (1994) на основі сучасних наукових досягнень, змін чинного законодавства Ук­раїни, а також виданих останнім часом офіційних нор­мативних документів, що регламентують проведення судово-медичної сксисрппи.

У підручнику вперше подано стислі відомості ч історії розвитку судової медицини в Україні та відповідних кафедр і курсів медичних нузів.

Розглянуто нові нормативні матеріали з процесуаль­них та організацій и их основ судово-медичної експерти­зи. Наведено матеріал ч річних питань судоно-медичної танатології, в тому числі «іконодннчі иорматини щодо використання органів і тканин ч мстою їх трансплан­


тації, висвітлено сучасні погляди на генез, патоморфо-логію раптової смерті при різних нозологічних формах хвороб тощо.

Велику увагу приділено можливостям судово-ме­дичної травматології у дослідженні механізму виник­нення різного характеру пошкоджень, заподіяних тупи­ми, гострими предметами, вогнепальною зброєю, з'я­суванні питань, які виникають в процесі розслідування кримінальних справ.

Аналізуються особливості дії на організм людини крайніх температур, високого і низького атмосферного тиску, слектротравми та іонізуючого випромінювання.

Матеріал із судово-медичної токсикології наведено з позицій сучасних уявлень про дію на організм людини отруйних речовин, їх діагностику тощо.

Охарактеризовано особливості експертизи потерпі­лих, звинувачених та інших осіб відповідно до статей Кримінального кодексу України, як найпоширенішої за інші види судово-медичних експертиз.

Викладено матеріали судово-медичної експертизи речових доказів, які дозволяють оцінити сучасні мож­ливості дослідження цих об'єктів.

Розглянуто відомості про сучасні судово-медико-криміналістичні методи досліджень, які останнім часом широко використовуються в судово-медичній практиці.

У заключному розділі підручника наведено матеріал про морально-етичну і правову регламентацію лікарсь­кої діяльності і кримінальну відповідальність лікарів за професійно-посадові правопорушення згідно із стаття­ми КК України.


Матеріал підручника ілюстровано фотографіями, ек­спертними випадками, які становлять як навчально-методичний фонд кафедри, так і матеріали судово-ме­дичних експертів,

Колектив кафедри висловлює щиру подяку за допо­могу в наданні ілюстративного матеріалу завідуючому кафедрою анатомії з курсом судової медицини та основ права Тернопільської медичної академії професору А.Х.Завальнюку, професорам С.П.Дідковській, М.Є.По-ліщуку, доктору медичних наук О.В.Філіпчуку та судо­во-медичному експерту Ю.М. Коваленку.

Автори будуть вдячні за критичні зауваження і про­позиції, спрямовані на вдосконалення підручника.

Професор І, О. Концсвич, доктор медичних наук Ь.В, Михайличенко


РОЗДІЛ

СУДОВА МЕДИЦИНА, ЇЇ ВИЗНАЧЕННЯ, ЗМІСТ, ЗАВДАННЯ, ЗНАЧЕННЯ. ІСТОРІЯ РОЗВИТКУ СУДОВОЇ МЕДИЦИНИ ТА ВІДПОВІДНИХ КАФЕДР МЕДИЧНИХ ВУЗІВ УКРАЇНИ

Дата добавления: 2016-07-29; просмотров: 307 | Нарушение авторских прав | Изречения для студентов


Читайте также:


© 2015-2020 lektsii.org - Контакты - Последнее добавление

Ген: 0.002 с.