Погорілов Леонід Вікторович
Лекции.Орг

Поиск:


Погорілов Леонід Вікторович
МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ВИКОНАННЯ ІНДИВІДУАЛЬНОГО ЗАВДАННЯ

ВКАЗІВКИ ЩОДО ОРГАНІЗАЦІЇ ВИКОНАННЯ ІНДИВІДУАЛЬНОГО

ЗАВДАННЯ

Індивідуальні завдання є різновидом самостійної роботи студентів, які надають можливість студентам вищих навчальних закладів реалізувати творчі та наукові уподобання, набути навиків науково-пошукової та науково-дослідницької роботи. Індивідуальні завдання можуть мати декілька видів: 1) за рівнем інтелектуальної спрямованості індивідуальні завдання можуть мати: теоретичний характер та теоретичний характер з аналітичними завданнями (наприклад, порівняти явища, систематизувати, визначити особливості тощо); 2) за напрямом підготовки студентів індивідуальні завдання можуть бути: теоретичні та практичні (наприклад, скласти проект договору, оформити заявку).

Навчальною програмою дисципліни «Господарське законодавство» передбачається виконання індивідуального завдання студентами.

Мета виконання індивідуального завдання: напрацювання самостійних творчих навичок з підготовки письмової роботи, яка представляє собою загальний огляд (аналіз) наукових публікацій та розгорнуте і аргументоване викладення власного погляду студента, з можливістю критичного підходу до деяких наукових теоретичних підходів за визначеною темою вивчення.

Питання для виконання індивідуального завдання кожен студент групи повинен отримати у викладача протягом перших двох тижнів від початку лекційного курсу навчальної дисципліни.

Методика виконання індивідуального завдання передбачає ознайомлення студента з темою, переліком рекомендованої літератури. Опрацьовуючи самостійно матеріал, студенти мають використовувати нормативно-правові акти з врахуванням змін, що, в свою чергу, дасть можоливість уникнути використання норм та положень, що втратили чинність.

Форма подання виконаного завдання - паперовий варіант на кафедру філософії та права. Критерії оцінювання:аргументація актуальності запропонованої теми; опрацювання та рівень аналізу наукових (нормативних) джерел; науковий характер розкриття теми; рівень виконання аналітичних завдань; логіка, послідовність та доказовість викладання матеріалу; аргументованість власних думок; оформлення роботи згідно вимог; дотримання строків виконання індивідуального завдання. За виконане індивідуальне завдання студент може отримати від 0 до 10 балів.

Термін виконання – не пізніше як за тиждень до початку модульного контролю в семестрі. Робота, надана після закінчення строку, не оцінюється.

ТЕМИ індивідуальних завдань

для самостійної роботи студентів ІV курсу з дисципліни

“Господарське законодавство ”

Модуль 1

1. Історія становлення та розвитку правового регулювання господарської сфери суспільного життя.

2. Правове становище виконавчих органів акціонерного товариства

3. Роль судової практики в системі правового регулювання господарських відносин.

4. Обмеження у здійсненні підприємницької діяльності та порядок їх закріплення.

5. Види реорганізації юридичних осіб: поняття, характеристика.

6. Акція як об’єкт господарських правовідносин.

7. Правовий статус державних унітарних підприємств.

8. Правовий статус комунальних підприємств в Україні.

9. Права та обов’язки членів сільськогосподарських виробничих кооперативів.

10. Правовий статус казенних підприємств.

11. Правовий статус акціонера в Україні.

12. Підстави припинення юридичних осіб: поняття, характеристика

13. Фізична особа-підприємець як учасник господарських відносин.

14. Договори приєднання, примірні та типові договори: порівняльний аналіз.

15. Порівняння порядку укладання договорів за Цивільним кодексом і Господарським кодексом України.

16. Правовий становище та особливості господарського товариства з одним учасником.

17. Порівняльна характеристика правового становища ТОВ та ТзДВ.

18. Відповідальність за порушення законодавства про державну реєстрацію суб’єктів господарської діяльності.

19. Установчі документи суб’єкта господарювання: поняття, види.

20. Особливості комерційного посередництва як виду господарської діяльності.

21. Правова характеристика приватного підприємства.

22. Порівняльна характеристика статусу ПАТ та ПрАТ.

23. Відшкодування збитків як форма відповідальності в господарській діяльності.

24. Форми правового режиму майна суб’єктів господарської діяльності.

25. Штрафні санкції як форма відповідальності в господарській діяльності.

 

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ІДЗ

Ø Обсяг завдання – до 5 сторінок, текстовий редактор – Microsoft Word, орієнтація – книжкова, поля – усі 20 мм; гарнітура – Times New Roman, кегель – 14, міжрядковий інтервал – 1,5.

Ø Перший рядок – прізвище, ім’я та по-батькові автора (шрифт жирний, вирівнювання - праворуч)

Ø Другий рядок – група та факультет.

Ø Третій – навчальний заклад

Ø Четвертий – назва завдання (великими літерами, шрифт жирний, вирівнювання по центру).

Ø Далі йде текст завдання, вирівняний по ширині з відступом зліва 1,25 см.

Ø Посилання у тексті оформляються у квадратних дужках – [2, 56], де перше число означає порядковий номер у списку використаних джерел, друге – номер сторінки.

Ø Список використаних джерел розміщується наприкінці тексту і повинен бути оформлений відповідно до існуючих стандартів бібліографічного опису (див.: стандарт «Бібліографічний запис. Бібліографічний опис» (ДСТУ 7.1:2006 та Форма 23, затверджена наказом ВАК України від 29 травня 2007 року № 342).

 

 

Зразок оформлення індивідуального завдання

Погорілов Леонід Вікторович

студент групи АМ-119 інженерного факультету

Запорізький інститут економіки та інформаційних технологій

 

Дата добавления: 2016-09-06; просмотров: 157 | Нарушение авторских прав | Изречения для студентов


Читайте также:

Рекомендуемый контект:


Поиск на сайте:© 2015-2020 lektsii.org - Контакты - Последнее добавление

Ген: 0.003 с.