Предмет та завдання адміністративного менеджменту
Лекции.Орг

Поиск:


Предмет та завдання адміністративного менеджменту
Тема № 1

 

Тестові завдання +

 

1. Менеджмент це:

г) процес планування, організації, мотивації та контролю, необхідний для того, щоб сформулювати та досягти цілей організації.

2. Менеджмент можна розглядати з різних точок зору, а саме, як:

а) явище, процес;

б) система, наука;

в) мистецтво, апарат управління;

г) всі відповіді правильні;

3. Існуються такі школи менеджменту:

б) школа наукового управління, адміністративна школа, школа людських відносин, школа науки управління, школа соціальних систем;

4. Засновником адміністративної школи управління є:

в) А. Файоль;

5. Адміністративний менеджмент – це:

б) один з напрямків сучасного менеджменту, який вивчає адміністративно-розпорядчі форми управління;

6. Послідовниками ідей Файоля та школи адміністративного менеджменту є:

 

в) Л. Увік, Дж. Муні та А. Рейлі;

7. А. Файоль розробив:

а) принципи управління, і показав, що складний процес управління є безперервним процесом, який починається з планування та закінчується контролем;

 

8. Напрямками адміністративного менеджменту є:

а) розробка раціональної системи управління організації;

б) побудова раціональної структури організації;

в) побудова дерева цілей організації;

г) правильними є відповіді – а, б;

д) правильними є відповіді – в, г;

9. Об’єктом дослідження адіністративного менеджменту є:

а) організація з її внутрішнім і зовнішнім середовищем, а також з усіма процесами, які в ній відбуваються, починаючи з моменту її створення і під час її діяльності;

 

10. Особливостями адміністративного менеджменту є :

а) переважно застосування лінійної або лінійно-функціональної системи управління;

б) жорстка ієрархія та формалізований спосіб прийняття і фіксації управлінських рішень;

в) чітке розмежування посадових повноважень закріплених у вигляді наказів і посадових інструкцій;

г) розподіл влади;

д) усі відповіді правильні.

11. Припустимо, у первісному суспільстві виникла необхідність перемістити з одного місця на інше який-небудь важкий предмет, підняти або зрушити з місця який одна людина не в змозі. Наприклад, камінь, поліно чи тушу убитої тварини. Дві первісні людини беруться за виконання цього нескладного завдання. З чим ми маємо справу в цьому випадку?

б) з проявом організації;

 

12. Розробка раціональної системи управління організації зводиться до:

а) визначення основних функцій діяльності персоналу, розміщення елементів організації в просторі, встановлення інформаційних зв’язків між елементами організації і розробка регламенту про процеси, які відбуваються в її внутрішньому середовищі;

13. В основі побудови раціональної структури організації лежить:

б) застосування основних законів управління, а також загальних та спеціальних принципів управління з урахуванням організаційної поведінки (не розглядаючи поведінку персоналу, як самостійний об’єкт дослідження);

14. Визначити основний недолік адміністративної школи менеджменту:

б) ігнорування окремої людини з її здібностями;

15. За Файолем принцип управління „скалярний ланцюг” полягає в тому, що:

б) підлеглі повинні дотримуватися формального ланцюга комунікацій доти, доки не отримають вказівок щодо обміну інформацією з ким-небудь іншим;

16. Визначити правильну комбінацію цифр і букв.

Точки зору, з яких можна розглядати менеджмент Твердження
1 Менеджмент, як явище а) спирається на існуючі концепції, закони, принципи і методи. Даний підхід базується на тому, що будь-яка організація як об’єкт управлінської діяльності є сукупністю складних соціально-технічних систем, на функціонування яких впливають внутрішні та зовнішні фактори.
2. Менеджмент, як процес б) це галузь знання, яка вивчає проблеми управління. Основними завданнями є: пояснення природи управлінської діяльності, встановлення причинно-наслідкових зв’язків в управлінських процесах, виявлення умов, при яких спільна праця людей найефективніша.
3. Менеджмент, як система в) містить ряд послідовних функцій, таких як планування, організація, мотивація, контроль, регулювання, облік.
4. Менеджмент, як наука г) праця, яка лежить у координації зусиль всього персоналу для досягнення цілей функціонування підприємства.
5. Менеджмент, як мистецтво д) цілеспрямована планомірна дія на об’єкт управління з боку суб’єкта.
6. Менеджмент, як категорія людей, які зайняті управлінням е) сукупність взаємопов’язаних елементів, таких як, люди, інформація, структура, тощо.

 

Г) 1-д; 2-в; 3-е; 4-б; 5-а; 6-г.

17. Виберіть термін:

Управління, завідування; формально бюрократичне управління, яке здійснюється за допомогою наказів, розпоряджень, постанов; командування та ігнорування ролі мас в управлінні виробництвом – це:

в) адміністрування;

18. Виберіть термін:

Дослідження історії управління найкраще розглядати з точки зору ............................... підходу, який грунтується на твердженні про соціально-історичне походження управління, тобто даний підхід стверджує, що розвиток теорії і практики управління нерозривно пов’язаний з еволюцією людського суспільства.

а) соціального;

19. Вибрати правильний варіант..

Сучасний етап розвитку .............................................. об’єднує й ефективне ділове адміністрування, і менеджмент людських ресурсів, і менеджмент бізнесу для гармонійного розвитку суспільства.

б) менеджменту;

20. Визначити правильну комбінацію цифр і букв:

Школи менеджменту Основні постулати шкіл менеджменту
1. Школа наукового управління а) Ефективність організації залежить від людського чинника, тобто вчені довели доцільність відкритого спілкування з працівниками, а також можливість підвищення продуктивності праці шляхом впливу на людину, а не змінами у виробництві.
2. Адміністративна школа б) Вчені вперше розробили організаційні принципи децентралізації для великого бізнесу, тобто вони зрозуміли, що для успішного розвитку необхідно орієнтуватися на зовнішні зміни (на споживача), і таким чином визначили розвиток менеджменту від замкнутості до відкритості, тим самим зумовивши інтенсивний розвиток маркетингу.
3. Школа людських відносин в) Кожне підприємство, окрім отримання прибутку, має визначати свою міру соціальної відповідальності перед суспільством.
4. Кількісна школа г) Запропонований раціональний підхід до організації промислового підприємства. Розроблені принципи управління, а також показано, що складний процес управління, який є безперервним, можна поділити на послідовно пов’язані сфери та функції.
5. Школа соціальних систем д) Бізнес здійснювався за допомогою нормативів, установлених на базі систематичних спостережень, дослідів і логічних міркувань.

 

Г) 1-д; 2-г; 3-а; 4-б; 5-в.

Тема №2

Дата добавления: 2016-09-03; просмотров: 366 | Нарушение авторских прав | Изречения для студентов


Читайте также:

Рекомендуемый контект:


Поиск на сайте:© 2015-2020 lektsii.org - Контакты - Последнее добавление

Ген: 0.003 с.