Дисперсія оцінена помилки для прогнозу індивідуального значення регресанда 6 страница
Лекции.Орг

Поиск:


Дисперсія оцінена помилки для прогнозу індивідуального значення регресанда 6 страница
Праця Неймана[рос. труд Неймана] - праця найманого робітника, що працює за договором наймання на підприємстві, власником якого не є даний працівник.

Предикторы в моделі регресії[рос. предикторы в модели регрессии] -пояснювальні змінні.

Предмет економічної науки[рос. предмет экономической науки] —діяльність людини, домогосподарства, фірми, суспільства, держави у виробництві, обміні, розподілі і споживанні благ. Економічна наука вивчає, як суб'єкти економіки використовують обмежені ресурси для виробництва благ і розподілу їх між членами суспільства.

Предмет статистики кон 'юнктури ринку[рос. предмет статистики конъюнктуры рынка] - масові явища та процеси, що характеризують ринкову ситуацію й умови, які її визначають.

Предмет статистики ринку товарів(продуктів і послуг) [рос. предмет статистики рынка товаров (продуктов и услуг)] - масові явища і процеси ринкової діяльності, що можуть бути виражені кількісно.

Предмет теоретичної економіки[рос. предмет теоретической экономики] -вивчення ефективного використання обмежених виробничих ресурсів, необхідних для задоволення потреб суспільства.

Прибуток[англ. income, рос. доход] - економічний прибуток і нормальний прибуток: дохід тих, хто забезпечує економіку підприємницькими здібностями.

Приведення динамічних рядів до однієї основи[рос. приведение динамических рядов к одному основанию] - прийняття однієї з величин за базу. За базу (основу) можуть бути взяті: сума членів ряду, одна з величин ряду (початкова, середня, найбільша, найменша і т.п.). Визначаються відношення кожного члена ряду до бази.

Прикладний технічний аналіз[рос. прикладной технический анализ] -сукупність методів прогнозування динаміки цін, відповідно до якого вся інформація про майбутні ціни укладена в самій передісторії зміни цін. Основні способи прикладного аналізу — графічні й статистичні.

Принцип (закон)[англ. principle (law), рос. принцип (закон)]-узагальнення, яке характеризує мотиви і практику поведінки індивідів та інститутів.

Принцип акселератора[рос. принцип акселератора] - зростання (зменшення) прибутку зумовлює зростання (зменшення) інвестицій, пропорційно до зменшення доходу.

Принципи основні дослідження, створення і використання складних систем [рос. принципы основные исследования, создания и использования сложных систем]-

фізичності[рос. физичности] - будь-якій системі властиві фізичні закономірності (можливо унікальні), що визначають специфіку її внутрішніх причинно-наслідкових зв'язків, які зумовлюють характер існування та функціонування системи під впливом зовнішнього середовища. Інші закономірності для пояснення дії систем будь-якої природи (у тому числі соціально-економічної) не потрібні;

модельованості[рос. моделируемости] - складна система відображається кінцевою множиною моделей, кожна з яких відображає певну грань суттєвості системи; досліджує певну властивість або групу властивостей складної системи за допомогою однієї або декількох спрощених (вузькоорієнтованих) моделей;

цілеспрямованості[рос. целенаправленности] - сукупність функцій складної системи не послаблює процеси, які стимулюють певні Стани системи; визначає особливе місце та роль складних систем. Цілеспрямованість — функціональна тенденція, що спрямована на досягнення системою деякого стану, або на посилення, зменшення або збереження деякого процесу. При цьому система виявляється здатною протистояти зовнішньому впливу, а також використовувати середовище та випадкові події.

Припущення"ceteris-paribus" [лат. "ceteris-paribus", англ. "other things being equal" assumption, рос. допущение "ceteris-paribus"] - припущення, відповідно до якого інші фактори, за винятком тих, що досліджуються, є постійними.

Природна система одиниць[рос. естественная система единиц] - система одиниць, заснована на універсальних економічних постійних; зручна для побудови економічних теорій, однак для практичних вимірів не застосовується через відсутність економічних постійних, які іноді зручно вважати заданими при побудові математичних моделей економічних систем і просторів.

Причина[рос. причина] - перший бік процесу.

Причинний аналіз[рос. причинный анализ] - опис системи взаємозв'язаних змінних, при якому можливо зазначити змінні, які є "причинами", змінні, які є "наслідками", і прогнозувати другі по перших.

Причинний зв'язок[рос. причинная связь] - з'єднання процесів реальної дійсності, при якому зміна одного з них є наслідком зміни іншого.

Пробіт-модель[рос. пробит-модель] - модель вигляду Р(уi, = 1/Хi) = Ф(В'Хi), дерезультуючі змінні уі, набувають тільки одне з двох значень - 0 або 1, а Ф( Xі) —В\ стандартна нормальна імовірнісна функція розподілу, тобто

Проблема аналізу[рос. проблема анализа] - дослідження поведінки моделі за її описом.

Проблема ідентифікації[рос. проблема идентификации] - побудова опису досліджуваної системи або її елементів у вигляді структурно-функціональних відносин.

Проблема ідентифікації економетричної моделі[рос. проблема идентификации эконометрической модели] - можливість визначення структурних параметрів на основі спостережень над спільнозалежними та. зумовленими змінними.

Проблема синтезу[рос. проблема синтеза] конструювання опису за поведінкою моделі.

Проблемна ситуація [ рос. проблемная ситуация] - ситуація, яку не можна вирішити наявними засобами.

Прогноз[англ. forecast, рос. прогноз]:

довгостроковий[рос. долгосрочный] — (умовно) від 6 років і більше; інтервальний індивідуального значення [рос. интервальный индивидуального значения]-

Для знаходження межі надійних інтервалів індивідуальних прогнозних значень для парної регресії обчислюють значення

а межі надійних інтервалів індивідуальних прогнозних значень набудуть вигляду (ypi ypi

короткостроковий[рос. краткосрочный] — (умовно) до 3 років;

середньостроковий[рос. среднесрочный] - (умовно) від 3 до 6 років;

точковий[рос. точечный] : розглядається як точкова оцінка математичного сподівання прогнозного значення Yp; як індивідуальне значення Yp для вектора незалежних змінних , що лежать за межами базового періоду. Для лінійної парної регресії ур= b0+b1x для знаходження прогнозу необхідно підставити значення xpi рівняння регресії.

Прогнозна (приведена) форма моделі[рос. прогнозная (приведенная) форма модели] – Y= зворотна матриця до матриці Г в економетричній моделi.

Прогнозних значень довірчий інтервал[рос. прогнозных значений доверительный интервал] –

 

або у матричному вигляді

Прогнозування[рос. прогнозирование] - перенесення на майбутнє закономірностей, що діяли в минулому.

Прогнозування попиту[рос. прогнозирование спроса] - науково обґрунтоване пророкування розвитку попиту на майбутнє. Розрізняються оперативний, коротко-, середньо- і довгостроковий (перспективний) прогнози. Для П.п. використовуються методи експертних оцінок, екстраполяції, коефіцієнтів еластичності, ситуаційних, аналогових і регресійних моделей.

Продаж послуг[рос. продажа услуг] - процес обміну послуг на гроші, самостійна частина товарообігу. '

Продаж товарів[рос. продажа товаров] - процес обміну товарів на гроші, те саме, що і товарообіг; іноді розуміється як продаж продукту.

Продукт[рос. продукт] - предмет, що характеризується корисними властивостями і призначений для продажу (специфічний продукт, що не мас матеріально-речовинної форми — інтелектуальний продукт); П.—одна з форм товару.

Продуктивність (ефективність) праці в торгівлі(збуті, сфері послуг) [рос. производительность (эффективность) труда в торговле (сбыте, сфере услуг)] - товарообіг (продаж послуг) на одного працівника з урахуванням трудомісткості продажу.

Продуктивність праці[рос. производительность труда] - відношення результату функціонування ринку товарів (обсягу товарообігу, реалізації товарів і послуг) до середньорічної чисельності зайнятих.

Проміжне споживання[рос. промежуточное потребление] - вартість усіх продуктів (крім основних фондів) і ринкових послуг, спожитих протягом даного періоду в процесі обертання товарів, доведення їх до споживача шляхом реалізації.

Пропозиція товарів[рос. предложение товаров] - обсяг товарів, призначених на продаж і пропонованих покупцям на ринку протягом якогось часу за визначеною ринковою ціною.

Пропорційність ринку[рос. пропорциональность рынка] - оптимальне співвідношення між різними елементами і процесами ринку; вивчається за допомогою балансів, відносних показників структури і координації, компаративних індексів, коефіцієнтів еластичності і бета-коефіцієнтів (у багатофакторних регресійних моделях).

Пропускна здатність підприємства торгівлі (послуг)[рос. пропускная способность предприятия торговли (услуг)] - число покупців (клієнтів), що може бути обслужене при даній формі торгівлі (послуг) за робочий день чи годину.

Проста (парна) регресія[рос. простая (парная) регрессия] - регресія між двома змінними.

Простий випадковий відбір[рос. простой случайный отбор] - спосіб діставання п об'єктів з генеральної сукупності Nоб'єктів, при якому кожна з можливих вибірок має однакову імовірність бути відібраною.

Процес[лат. prosessum проходження, просунення, англ. process, рос. процесс] -двостороння зміна форми руху матерії, в ході якої спостерігається перехід від одного боку явища до іншого, зовнішньо прихований сферою невизначеності.

Процес знаходження функції регресії[рос. процесс нахождения функции регрессии] - вирівнювання окремих значень залежної змінної.

Психографічні моделі споживачів[рос. психографические модели потребите­лей] - угруповання споживачів стосовно товару в залежності від належності до визначе­ного класу, способу життя, психологічних факторів.

Ранг спостереження[рос. ранг наблюдения] - номер, який одержить це спостереження в упорядкованій сукупності всіх даних, після їх упорядкування за визначеним правилом.

Рандомізація[рос. рандомизация] - відбір одиниць за принципом випадкової вибірки. Термін введено Р.А.Фішером.

Ранжировка[рос. ранжировка] - результат ранжування.

Ранжування[рос. ранжирование] - процедура переходу від сукупності спостереження до послідовності їх рангів.

Розщеплювані інтервали[рос. расщепленные интервалы] —перегрупування варіаційного ряду, не звертаючись до первинного матеріалу.

Реальний комплекс умов[рос. реальний комплекс условий] - ситуації, коли не існує практичної або хоча б принципової (уявної) можливості багатократного тотожного відтворення основного комплексу умов, при яких вимірювалися аналізовані дані.

Реалістична ситуація[рос. реалистическая ситуация] - стосовно до побудови і дослідження регресійних моделей (класичної та узагальненої) означає, що функція регресії розглядається лише як деяка апроксимація невідомої функції.

Регресія[англ. regression, рос. регрессия] — одностороння стохастична залежність однієї випадкової змінної від іншої чи кількох інших випадкових змінних.

Резервний (страховий) обсяг товарних запасів[ рос. резервный (страховой) объем товарных запасов] - постійна кількість товарної маси, що гарантує своєму власнику безперебійну роботу торгового підприємства чи складу в непередбачених випадках.

Рекурсивна система[рос. рекурсивная система] - система, в якій усі причинні зв'язки в системі рекурсивні. Термін "рекурсивний" використовується тільки для підкреслення спеціального типу причинного зв'язку. Коефіцієнти моделі оцінюються в цьому випадку звичайним МНК.

Рентабельність[ рос. рентабельность] - основний показник економічної ефективності торгівлі (збуту, послуг); обчислюється як відносний рівень прибутку до товарообігу, витратам звертання та ін.

Репрезентативна (показова) вибірка[рос. репрезентативная (показательная) выборка] - вибірка, за якою досить переконливо судять про цікавлячу нас ознаку генеральної сукупності.

Ризик(комерційний чи ринковий) [ рос. риск (коммерческий или рыночный)] - небезпека потерпіти поразку на ринку: не продати товар, не дістати запланованого прибутку, потерпіти збитки, бути витиснутим з ринку тощо; оцінюється за допомогою експертних, статистичних та інших методів (див. Модель оцінки ризику).

Ринкова економіка[англ. market economy, рос. рыночная экономика] - економічна система, заснована на приватній власності, господарський розвиток якої регулюється винятково ціновим механізмом.

Ринкова ситуація[рос. рыночная ситуация] - конкретний стан основних параметрів ринку на якийсь момент чи їхня зміна за якийсь проміжок часу (див. Кон'юнктура ринку).

Ринок[рос. рынок] - 1) сукупність соціально-економічних відносин у сфері обміну, за допомогою яких здійснюється реалізація товарної продукції й послуг та остаточно визнається суспільний характер вкладеної в неї праці; 2) всякий інститут або механізм, що зводить разом покупців і продавців конкретного товару або послуг.

Ринок аграрний[рос. рынок аграрный] - ринок сільськогосподарської продукції.

Ринок активний[рос. рынок активный] - див. Ринок "швидкий".

Ринок акцій [рос. рынок акций] - сукупність економічних відносин між продавцями і покупцями цінних паперів - акцій. Торгівля акціями відбувається на фондовій біржі, а також через позабіржову торгівлю. Умови і порядок торгівлі акціями регулюються відповідним законодавством.

Ринок банківських акцептів[рос. рынок банковских акцептов] - частина ринку позичкових капіталів, де здійснюється купівля-продаж векселів та інших платіжних документів, що мають банківський акцепт.

Ринок валютний[рос. рынок валютный ] - 1) офіційний центр, у якому зосереджені купівля-продаж валют на основі попиту і пропозиції; 2) система стійких економічних і організаційних відносин з операцій купівлі-продажу іноземних валют і платіжних документів в іноземних валютах. Включає ринок євродепозита, ринок єврокредитів, ринок єврооблігацій тощо.

Ринок валютний подвійний[рос. рынок валютный двойной] - форма організації валютного ринку, що передбачає подвійне нотування валютних курсів: окремо з комерційних і фінансових операцій.

Ринок "ведмедів "[рос. рынок "медведей "] - ринок, на якому ціни в цілому падають і спостерігається тенденція прискорення цього падіння.

Ринок виробників[рос. рынок производителей] -1 Сукупність організацій, що купують товари і послуги для використання їх у процесі виробництва; 2) див. Ринок первинний.

Ринок відкритий[рос. рынок открытый] - здійснення продажу і купівлі центральним банком цінних паперів із метою впливу на масу грошей в обертанні й обсягу кредитів. Операції проводяться здебільшого з короткостроковими урядовими цінними паперами, але іноді і зі середньо- і довгостроковими паперами. За допомогою купівлі збільшується вкладення коштів в економічну систему, внаслідок чого підвищується обсяг кредитів; ефект від продажу зворотний.

Ринок вільний[рос. рынок свободный] — встановлення ціни тільки відповідно до попиту і пропозиції, незалежно від впливу яких-небудь зовнішніх чинників.

Ринок "внутрішній" фондовий[рос. рынок "внутренний" фондовый] - ринок, утворений із сприятливих оптових ринкових цін, що даються тільки визнаними учасниками позабіржового ринку й інших членів національної асоціації дилерів з операцій з цінними паперами.

Ринок вторинний[рос. рынок вторичный] — 1) ринок без посередників, на якому відбуваються операції з купівлі або з продажу цінних паперів між особами, що не є початковими кредиторами, і позичальниками. Кошти від такого продажу надходять власнику паперу (інвестору), а не організації, що випустила її. Підтримується банками і спеціалізованими фірмами; 2) при товарних угодах - продаж або перепродаж посередником, а не початковим продавцем.

Ринок вузький[рос. рынок узкий] - ситуація, при якій відбувається: 1) невелике число угод при деякій понижуючій тенденції цін; 2) відсутність угод і зниження цін.

Ринок "вуличний"[рос. рынок "уличный"] - мережа посередників, покупців і продавців цінних паперів, що спілкуються між собою за допомогою телекомунікації. Практично всі облігації й акції, не включені в біржовий список, продаються на Р. "в".

Ринок грошовий[рос. рынок денежный] - частина ринку позичкових капіталів, де здійснюються здебільшого короткострокові депозитно-позичкові операції, що обслуговують, головним чином, рух оборотного капіталу фірм, короткострокових ресурсів банків, закладів, держави і приватних осіб.

Ринок двосторонній[рос. рынок двухсторонний] - ринок, на якому дилери котуують одночасно ціни продавця і покупця.

Ринок двох'ярусний[рос. рынок двухъярусный] - валютний ринок із подвійним режимом, при якому один курс валюти є вільним і залежить від дії ринкових сил, а інший регулюється урядом шляхом інтервенцій або контролю, наприклад курси бельгійського фінансового і конвертованого франків.

Ринок державних закладів[рос. рынок, государственных учреждений] -організації федерального уряду, урядів республік і місцевих органів, областей, країв, що закуповують або орендують товари, необхідні їм для виконання своїх основних функцій.

Ринок дисконтний[рос. рынок дисконтный] — див. Ринок обліковий.

Ринок дійсний[рос. рынок действительный]-ринок, на якому дилер може зробити операцію на досить велику суму, а також нотування ціни на ринку зі значним обсягом продажів.

Ринок довгострокового позичкового капіталу[рос. рынок долгосрочного ссудного капитала] - ринок, де відбуваються операції з цінними паперами компаній (акції, облігації) на відміну від грошового ринку, де відбуваються переважно операції з короткострокового фінансування.

Ринок експериментальний[рос. рынок экспериментальный] - обмежений ринок, використовуваний у рамках маркетингу і вивчення ринку дня іспиту нових або видозмінених продуктів. При цьому вивчають ризик при впровадженні продукту на ринку і випробують концепції маркетингу. До Р.е. ставиться ряд вимог: просторова обмеженість, певна відповідність стану в країні в цілому стосовно структури населення, стану торгівлі і конкуренції, а також інфраструктури. У ході вивчення Р.е. одержують інформацію про суб'єктивні оцінки товару (наприклад щодо упаковки, форми, ціни, найменування). Іменується перевіркою на прийнятність або перевіркою сприйняття продукту. Результати вивчення використовують для оптимізації конструкції виробу, визначення остаточної ціни, найменування тощо. Методами такої перевірки служать одиничні тести, послідовні й одночасні парні порівняння. Такі дослідження проводить підприємство на відміну від іспитів продукту, що можуть проводити незалежні організації.

Ринок ефективний[рос. рынок эффективный] - ринок, на якому вартість цінних паперів миттєво реагує на нову інформацію; залежно від характеру цієї інформації розрізняють слабко ефективний ринок, квазіефективний ринок і сильно ефективний ринок.

Ринок евровалют[рос. рынок евровалют] - міжнародний ринок валют країн Західної Європи, де операції здійснюються у валютах цих країн. Р.є.в. є одним із секторів євроринка, де здійснюються також масштабні кредитні операції й угоди з цінними паперами.

Ринок євродипозитів[рос. рынок євродипозитов] - стійкі валютно-фінансові відносини з формування вкладів в іноземній валюті у великих комерційних банках капіталістичних країн за рахунок засобів, що утворяться на ринку євровалют.

Ринок євродоларів[рос. рынок евродолларов] - загальноєвропейський ринок американських доларів, що різниться високою мобільністю й оперативністю. Р.є.д. складається з декількох сотень банків-посередників, які знаходяться в найбільших фінансових центрах Європи. На Р.є.д. переважають міжбанківські кредитні і депозитні операції з американськими доларами. Перевагою Р.є.д. для власників капіталів є більш висока прибутковість вкладень коштів на цьому ринку в порівнянні з рядом національних грошових ринків.

Ринок єврокредитов[рос. рынок еврокредитов] - стійкі кредитні зв'язки з надання міжнародних позик у евровалюті великими комерційними банками розвинутих країн. Як позичальники євровалют виступають здебільшого транснаціональні корпорації і великі національні монополії, що потребують кредити для фінансування масштабних проектів і заходів, а також держави з відчутним дефіцитом платіжних балансів.

Ринок єврооблігацій[рос. рынок єврооблигаций] - стійкі відносини з боргових зобов'язань при довгострокових позиках у євровалютах, що оформляються у вигляді облігацій позичальників. Останні містять дані про суму боргу, умови і терміни його погашення, порядок одержання відсотків відповідно до купонів.

Ринок загальний[рос. рынок общий]- Європейське економічне співтовариство (ЄЕС) західноєвропейських держав: Німеччина, Франція, Італія, Бельгія, Нідерланди, Люксембург, Велика Британія, Данія, Ірландія, Греція, Іспанія, Португалія: Цілі ЄЕС: створення митного союзу і загального ринку з вільним переміщенням у рамках ЄЕС капіталів, товарів, послуг, робочої сили; проведення єдиної торгової політики стосовно третіх країн; уніфікація фінансових систем і проведення загальної валютної політики.

Керівні органи ЄЕС - Комісія і Рада Міністрів - знаходяться в м. Брюсселі (Бельгія).

Ринок "закинутий"[рос. рынок "заброшенный"] - біржовий жаргон; стан ринку, при якому спостерігається повна відсутність інтересу до укладання угод.

Ринок закритий[рос. рынок закрытый] - ринок із міцними комерційними і господарськими зв'язками, проникнення на який ускладнено в силу протекціоністських бар'єрів, національних традицій, технічних стандартів тощо.

Ринок засобів виробництва[рос. рынок средств производства] -товарно-грошові відносини у сфері реалізації засобів виробництва. Суб'єктами ринкових відносин є промислові підприємства, що продають і купують товари виробничо-технічного призначення. Формами організації Р.з.в. служать товарні і сировинні біржі, торгово-посередницькі фірми, комерційні центри, лізингові компанії, аукціони, ярмарки, страхові фонди. Р. з.в. контролюється державою, що вживає заходи до усунення його монопольного характеру.

Ринок з двостороннім рухам[рос. рынок с двусторонним движением]-ринок, на якому дилери, укладаючи угоди, активно котують курси як купівлі, так і продажу.

Ринок землекористування[рос. рынок землепользования] - суспільні відносини з приводу володіння землею, основою яких є економічна рента, що складає ціну землі. Суб'єктами ринку є землевласники й орендарі. Особливістю даного ринку є нульова еластичність пропозиції від ціни на землю при її оренді, зумовлена прагненням землевласника одержати будь-який прибуток від наявної в нього землі. При продажі землі її ціна визначається, як і у випадку будь-якого товару, попитом і пропозицією.

Ринок золота[рос. рынок золота] - особливий центр, де відбувається регулярний продаж золота. Представлений об'єднаннями банків і спеціалізованих фірм з торгівлі золотом, його очищення і виготовлення злитків. Головні міжнародні Р.з.—Лондон і Цюріх. Ціна золота на цих ринках виступає як його світова ціна.

Ринок "зроблений "[рос. рынок "сделанный"] - ринок з єдиними умовами реалізації однакових товарів.

Ринок "зчеплений "[рос. рынок "сцепленный"] - конкурентний ринок, на якому пропозиції і запити цін тимчасово однакові, тобто "зчеплені".

Ринок ідеальний[рос. рынок идеальный] — досконалий, вільний ринок; висококонкурентний ринок, що має такі ознаки: необмежене число учасників рш4у; значне число продавців і покупців; вільний вхід і вихід із нього; вільні ціни; однорідність однойменних поданих на ринку продуктів; відсутність тиску, примуси з боку одних учасників стосовно інших.

Ринок інженерно-консультаційних послуг[рос. рынок инженерно-консультационных услуг] - загальний обсяг інжинірингових послуг, наданих на світовому ринку.

Ринок іпотечний [рос. рынок ипотечный] - складова частина ринку позичкових капіталів, де акумулюються довгострокові грошові накопичення шляхом випуску іпотечних облігацій, використовуваних для надання кредиту під застав); нерухомості.

Ринок капіталів[рос. рынок капиталов] - частина ринку позичкових капіталів, де формується попит і пропозиція на середньо - і довгостроковий позичковий капітал.

Ринок капіталів міжнародний[рос. рынок капиталов международный]—складова частина ринку позичкових капіталів.

Дата добавления: 2016-07-29; просмотров: 169 | Нарушение авторских прав | Изречения для студентов


Читайте также:

Рекомендуемый контект:


Поиск на сайте:© 2015-2020 lektsii.org - Контакты - Последнее добавление

Ген: 0.019 с.