Лекции.Орг
 

Категории:


Расположение электрооборудования электропоезда ЭД4М


Архитектурное бюро: Доминантами формообразования служат здесь в равной мере как контекст...


Теория отведений Эйнтховена: Сердце человека – это мощная мышца. При синхронном возбуждении волокон сердечной мышцы...

Який спосіб закріплення прав власності за суб’єктами можна вважати в сучасних умовах основним?Загрузка...

а)силу;

б)звичаї, традиції;

в) релігійні установки;

г) юридичні норми.

5.Об’єктами власності в Україні є:

а)засоби виробництва, будинки, споруди, робоча сила;

б)земля, ліси, водні об’єкти, гроші;

в)культурні, історичні цінності, інтелектуальна власність, цінні папери;

г)всі відповіді вірні.

6.Чітке визначення прав власності важливе тому, що воно сприяє:

а)інвестуванню та економічному зростанню;

б) обміну;

в)розповсюдженню літературних та музичних творів;

г) всі відповіді вірні.

7.Процес привласнення корисного ефекту від споживання блага відображає категорія:

а)користування;

б) володіння;

в) управління;

г) розпорядження.

8.Людина, яка взяла автомобіль напрокат, є:

а)користувачем;

б)розпорядником;

в) володарем;

г) правильно вказане в п. а, в.

9.Приватизація – це:

А)перехід об’єкта у власність місцевих органів влади;

б)передача майна в оренду з правом наступного викупу;

в)відчуження державної власності на користь приватних осіб;

г)розподіл частини державної власності серед юридичних осіб.

10.Оренда підприємства обов’язково спричиняє:

а)зміну його власника;

в) зміни в технології виробництва;

б)зміну користувача;

г) правильно вказане в п. а, б, в.

 

Тема. Основи саморегулювання ринкової економіки

План

1. Суть попиту та пропозиції.

2. Закон попиту та пропозиції.

3. Ринкова рівновага.

Література:

1.Розд. 13-14.

2.Теми 12.

5.Тема 8. 8.Гл.25-28.

 

Вивчаючи дану тему, дайте відповіді на наступні питання.

1. В чому суть ринкової рівноваги?Завдяки чому існує ринкова рівновага?*

 

   
 
 
 
 
 
 
 

 


2. Охарактеризуйте попит та фактори впливу на нього.**

 

   
 
 
 
 
 
 
 


3. Охарактеризуйте пропозицію та фактори впливу на неї.**

 

   
 
 
 
 
 
 
 

 


4. Поясніть, як ефект доходу впливає на ринковий попит.***

 

   
 
 
 
 
 
 
 


Виконайте завдання***

1. Функція попиту на товар має вигляд D = 30 – 5P, а функція пропозиції
S = – 5 + 2P.

Визначте:

а) ціну рівноваги і рівноважний обсяг продажу;

б) яким чином зміняться попит і пропозиція, якщо ринкова ціна встановиться на рівні 4 грн.;

в) що відбудеться з обсягом продажу, якщо ринкова ціна встановиться на рівні 6 грн.

   
 
 
 
 
 
 
 

 


2. У таблиці наведені дані на ринку товару А.

а) побудувати криві попиту та пропозиції товару А;

б) якою є рівноважна ціна та рівноважний обсяг товару А на ринку;

в) якщо ринкова ціна дорівнює 32 грн, що є характерним для даного ринку – дефіцит чи надлишок? Чому дорівнює його величина?

Ціна на товар А Обсяг попиту на тов. А, тис. од. Обсяг пропозиції на тов. А, тис. од.

 

 

   
 
 
 
 
 
 
 

 

 


Тема. Конкуренція та монополія

План

1. Суть та види конкуренції.

2. Монополія ,її види.

3. Антимонопольне законодавство.

Література:

1. ст. 126

Закону України “Про захист економічної конкуренції”

 

 

Вивчаючи дану тему, дайте відповіді на наступні питання.

Знайдіть правильну відповідь**

1. Ринки досконалої й монополістичної конкуренції мають таку загальну рису:

а) випускаються диференційовані товари;

б) на ринку оперує безліч покупців і продавців;

в) випускаються однорідні товари;

г) ринкове поводження кожної фірми не залежить від реакції її конкурентів.

2. Олігополія – це ринкова структура, де оперує:

а) невелика кількість конкуруючих фірм;

б) велика кількість конкуруючих фірм, які виробляють диференційований продукт;

в) велика кількість конкуруючих фірм, що виробляють однорідний продукт;

г) фірми, поведінка яких не залежить від реакції їхніх конкурентів.

3. Лінія попиту фірми, яка працює в умовах досконалої конкуренції являє собою:

а) пряму лінію з негативним нахилом;

б) пряму лінію, паралельну осі ординат;

в) пряму, що збігається з лінією ціни;

г) пряму, що збігається з лінією граничного доходу.

4. Поняття «фірма-досконалий конкурент» має на увазі, що:

а) це фірма, що не робить впливу на формування ринкової ціни;

б) фірма займає домінуюче положення в галузі;

в) на ринку функціонує велика кількість покупців і продавців;

г) фірма бореться зі своїми конкурентами офіційними методами.

5. Конкурентна фірма одержує максимальний прибуток за умови, що:

а) середні загальні витрати дорівнюють граничному доходу;

б) загальний дохід приймає максимальне значення;

в) граничні витрати дорівнюють середньому доходу;

г) граничні витрати дорівнюють граничному доходу й дорівнюють ціні.

6. Фірма, що працює в умовах досконалої конкуренції, готова припинити роботу, коли:

а) ціна постійно падає;

б) Р = МС;

в) ціна дорівнює мінімальним середнім змінним витратам;

г) збитки фірми менше, ніж величина постійних витрат.

 

Дата добавления: 2016-07-29; просмотров: 1060 | Нарушение авторских прав


Рекомендуемый контект:


Похожая информация:

Поиск на сайте:


© 2015-2019 lektsii.org - Контакты - Последнее добавление

Ген: 0.007 с.