E Міжпередсердна перегородка, між правим передсердям і правим шлуночком
Лекции.Орг

Поиск:


E Міжпередсердна перегородка, між правим передсердям і правим шлуночком
146. Яка тривалість ПД кардіоміоцита при тривалості серцевого циклу 0,8с?

A *0,30с

B 0,03с

C 0,27с

D 0,45с

E 0,50с

147. Що з нижчеперечисленого являється порушенням провідності?

A *Атріовентрикулярна блокада

B Дихальна аритмія

C Екстрасистолія

D Миготлива аритмія

E Синусова тахікардія

148. Що таке скоротливість?

A Здатність відповідати на подразнення процесом збудження

B Властивість проведення збудження

C *Властивість зменшувати довжину м’язових волокон у відповідь на подразнення

D Здатність до самозбудження

E Генерація потенціалу дії

149. Що таке атріовентрикулярна затримка?

A Зменшення швидкості проведення збудження від синоатріального вузла до атріовентрикулярного вузла

B *Зменшення швидкості проведення збудження в атріовентрикулярному вузлі

C Збільшення швидкості проведення збудження від синоатріального вузла до атріовентрикулярного вузла

D Зменшення швидкості проведення збудження в синоатріальному вузлі

E Зменшення швидкості проведення збудження пучком Гіса

150. Що таке провідність?

A *Властивість проведення збудження

B Здатність відповідати на подразнення процесом збудження

C Здатність до самозбудження

D Властивість зменшувати довжину м’язових волокон у відповідь на подразнення

E Генерація потенціалу дії

151. Який механізм дії катехоламінів на серце?

A Стимуляція М-холінорецепторів

B Вплив через місцеві рефлекторні дуги

C Стимулюють синтез глікогену

D Активують холінестеразу

E *Стимулюють β1-адренорецептори

152. Які відділи серця іннервуються симпатичними нервами?

A Лише праве передсердя

B Лише ліве передсердя

C Обидва передсердя

D Лише шлуночки

E *Всі відділи серця

153. Батмотропний вплив на серце це:

A Вплив на силу серцевих скорочень

B Вплив на артеріальний тиск

C *Вплив на збудливість міокарду

D Вплив на провідність в міокарді

E Вплив на частоту і ритм серцевих скорочень

154. Під час хірургічного втручання на органах черевної порожнини серце рефлекторно зупинилось. Де знаходиться центр цього рефлексу?

A У середньому мозку

B У спинному мозку

C У корі великих півкуль

D *У довгастому мозку

E У проміжному мозку

155. Дромотропний вплив на серце це:

A Вплив на силу серцевих скорочень

B Вплив на збудливість міокарду

C Вплив на артеріальний тиск

D *Вплив на провідність в міокарді

E Вплив на частоту і ритм серцевих скорочень

156. Які відділи серця іннервують блукаючі нерви?

A *Правий блукаючий нерв - синоатріальний вузол, лівий - атріовентрикулярний вузол

B Передсердя і шлуночки

C Лише шлуночки

D Лише праве передсердя

E Лише ліве передсердя

157. Вкажіть, коли виникає перший тон:

A *На початку систоли шлуночків

B Під час систоли передсердь

C На початку діастоли шлуночків

D В кінці діастоли шлуночків

E В кінці систоли шлуночків

158. Сфігмографія використовується для оцінки:

A Верхівкового поштовху

B Тонів серця

C *Еластичності великих артеріальних судин

D Скоротливої функції серця

E Кровонаповнення великих вен

159. Функція яких клапанів серця забезпечує II тон серця?

A Мітрального

B Трьохстулкового

C Мітрального і трьохстулкового

D Всіх клапанів серця

E *Півмісяцевих

160. Де вислуховують лівий передсердно-шлуночковий клапан?

A *П'яте міжребір'я зліва по середньоключичній лінії

B Друге міжребір'я справа по краю грудини

C Друге міжребір'я зліва по краю грудини

D Над мечевидним відростком

E Третє міжребір'я зліва по середньоключичній лінії

161. Де вислуховують клапан легеневої артерії?

A *В II міжребір'ї по лівому краю грудини

B В II міжребір'ї по правому краю грудини

C В основі мечевидного відростку

D В п’ятому міжребір'ї зліва по середньоключичній лінії

E В п’ятому міжребір'ї справа по середньо-ключичній лінії

162. Які компоненти приймають участь у формуванні І тону?

A *Клапанний, судинний

B Клапанний, м’язовий

C Судинний, м’язовий

D Серцевий, клапанний

E Клапанний, м’язовий, судинний

163. Які тони серця прийнято класифікувати як облігатні?

A *І і ІІ тони

B ІІІ і ІІ тони

C І і ІІІ тони

D ІІІ і ІV тони

E II і IV тони

164. Вкажіть, коли виникає другий тон:

A *На початку діастоли шлуночків

B На початку систоли шлуночків

C В кінці систоли шлуночків

D В кінці діастоли шлуночків

E Під час систоли передсердь

165. Які тони серця прийнято класифікувати як факультативні?

A І і ІІ тони

B ІІІ і ІІ тони

C І і ІІІ тони

D *ІІІ і ІV тони

E II і IV тони

166. Флебографія використовується для оцінки:

A Еластичності великих артеріальних судин

B Скоротливої функції серця

C *Кровонаповнення великих вен

D Верхівкового поштовху

E Тонів серця

167. Функція яких клапанів серця забезпечує І тон серця?

A Півмісяцевих

B Мітрального

C Трьохстулкового

D Всіх клапанів серця

E *Стулкових

168. Де вислуховують аортальний клапан?

A В основі мечевидного відростку

B В п’ятому міжребір'ї зліва по середньоключичній лінії

C *В II міжребір'ї по правому краю грудини

D В п’ятому міжребір'ї справа по середньоключичній лінії

E В II міжребір'ї по лівому краю грудини

169. Які компоненти приймають участь у формуванні ІІ тону?

A Клапанний, м’язовий, судинний

B Клапанний, м’язовий

C Судинний, м’язовий

D Серцевий, клапанний

E *Клапанний, судинний

170. Величина діастолічного тиску в нормі становить:

A 80-120 мм рт.ст.

B 100-130 мм рт.ст.

C *60-90 мм рт.ст.

D 60-70 мм рт.ст.

E 120-140 мм рт.ст.

 

1. Під час емоційного збудження частота серцевих скорочень (ЧСС) у людини 30 років досягла 112 на хвилину. Зміна стану якої структури провідної системи серця є причиною збільшення

A. Волокна Пуркін’є

B. Синоатріальний вузол *

C. Ніжки пучка Гіса

D. Атріовентрикулярний вузол

E. Пучок Гіса

2. У дорослої людини тривалість інтервалу РQ складає 0.25 с . Це свідчить про сповільнення проведення збудження

А. Від передсердь до шлуночків.*

В. По лівій ніжці пучка Гіса.

С. По правій ніжці пучка Гіса.

D. По волокнах Пуркін’є.

Е. По міокарду шлуночків.

3. У студента 18 років під час фізичного навантаження реографічно зареєстровано перерозподіл кровотоку органів. У яких судинах кровотік підвищився найбільшою мірою?

A. Нирки

B. Печінки

C. Головного мозку

D. Скелетних м’язів *

E. Шлунково-кишкового тракту

4. У тварини через 2 години після експериментального звуження ниркової артерії підвищився артеріальний тиск. З дією на судини якого фактору гуморальної регуляції це пов‘язано?

A. Альдостерону.

В. Кортизолу.

C. Ангіотензину ІІ.*

D. Вазопресину.

Е. Дофаміну.

5. На ізольованому серці вивчалась швидкість проведення збудження в різних його ділянках. Де була виявлена найменша швидкість?

А. В атріовентрикулярному вузлі.*

В. В пучку Гіса.

С. В волокнах Пуркін’є.

D. В міокарді передсердь.

Е. В міокарді шлуночків.

6. При аналізі ЕКГ необхідно визначити, що є водієм ритму серця. Зробити це можна на підставі вимірювання:

A. Тривалості комплексу QRST *

B. Амплітуди зубців

C. Напрямку зубців

D. Тривалості зубців

E. Тривалості інтервалу R-R

7. В експерименті на ізольованому серці зареєстровано збільшення частоти та сили скорочень серця після додавання до перфузату певної солі. Яку сіль додали?

A. Хлорид натрію

B. Хлорид калію

C. Хлорид кальцію *

D. Бікарбонат натрію

E. Сульфат магнію

8. Подразнення правого блукаючого нерва спричинило різке сповільнення атріовентрикулярного проведення. На ЕКГ про це буде свідчити подовження:

A. інтервалу РQ. *

B. комплексу QRST.

C. зубця Т.

D. зубця Р.

E. 2нтервалу RR.

9. В эксперименте установлено, что при раздражении усиливающего нерва Павлова наблюдается увеличение силы сердечных сокращений. С действием какого медиатора связан указанный результат?

A. Дофамина

B. Ацетилхолина

C. Серотонина

D. Норадреналина *

E. ГАМК

10. В умовах експерименту у тварини вимірювали залежність артеріального тиску від величини судинного опору. Вкажіть судини, в яких він найбільший ?

A. Капіляри

B. Артерії

C. Аорта

D. Вени

E. Артеріоли *

11. У людини, 40 років, після емоційного збудження виявили підвищення артеріального тиску. Вкажіть можливу причину цього ефекту ?

*A. Підвищення тонусу симпатичної нервової системи *

B. Розширення артеріол

C. Зменшення частоти серцевих скорочень

D. Гіперполяризація кардіоміоцитів.

E. Підвищення тонусу парасимпатичної нервової системи.

12. В експерименті при вивченні процесів збудження кардіоміоцитів встановлено, що у фазу їх швидкої деполяризації іони Nа+ можуть додатково рухатися крізь:

A. Са++ -канали *

B. К+ -канали.

C. Сl-- -канали

D. Мg++ - канали.

E. Li+ - канали

13. У хворого напад тахікардії .Які мембранні циторецептори кардіоміоцитів доцільно заблокувати, щоб припинити напад?

A. Альфа-адренорецептори

B. Бета-адренорецептори *

C. М-холінорецептори

D. Н-холінорецептори

E. М- та Н-холінорецептори

14. У людини з захворюванням нирок виявлено збільшення артеріального тиску, особливо діастолічного. Концентрація якої біологічно-активної речовини збільшена у крові хворого?

A. Реніну *

B. Адреналіну

C. Норадреналіну

D. Вазопресину

E. Катехоламінів

15. У хворого з пересадженим серцем при фізичному навантаженні збільшився хвилинний об"єм крові. Який механізм регуляції забезпечує ці зміни?

A. Симпатичні безумовні рефлекси

B. Катехоламіни *

C. Парасимпатичні безумовні рефлекси

D. Симпатичні умовні рефлекси

E. Парасимпатичні умовні рефлекси

16. У хворого на ЕКГ виявлено, що інтервал RR дорівнює 1,5 с, частота серцевих скорочень - 40 разів за хвилину. Що є водієм ритму серця?

A. Атріовентрикулярний вузол *

B. Синусовий вузол

C. Пучок Гіса

D. Ліва ніжка Гіса

E. Права ніжка Гіса

17. При підйомі на 5 поверх у людини підвищився артеріальний тиск. Причиною являється збільшення:

A. Кількості функціонуючих капілярів.

B. Хвилинного об‘єму крові.*

С. В‘язкості крові.

D. Вмісту іонів в плазмі крові.

Е. Об‘єму циркулюючої крові.

18. При стресі у літньої людини підвищився артеріальний тиск. Причиною являється активація

А. Симпатоадреналової системи.*

В. Парасимпатичного ядра блукаючого нерва.

С. Функції щитовидної залози.

D. Функції ори наднирників.

Е. Функції гіпофіза.

19. Перед стартом у спортсмена збільшились частота і сила серцевих скорочень. Реалізація яких рефлексів викликала ці зміни?

A. Парасимпатичних безумовних.

В. Симпатичних безумовних.

С. Парасимпатичних умовних.

D. Симпатичних умовних.*

Е. Периферичних.

20. На ізольованому серці шляхом охолодження припиняють функціонування окремих структур. Яку структуру охолодили, якщо серце внаслідок цього спочатку припинило скорочення, а далі відновили її з частотою, у 2 рази меншою за вихідну?

A. Ніжки пучка Гіса

B. Атріовентрикулярний вузол

C. Пучок Гіса

D. Синоатріальний вузол *

E. Волокна Пуркін’є

21. При аналізі ЕКГ людини з’ясовано, що у другому стандартному відведенні від кінцівок зубці Т позитивні, їх амплітуда та тривалість нормальні. Вірним є висновок, що у шлуночках серця нормально відбувається процес:

A. Реполяризації *

B. Деполяризації.

C. Збудження

D. Скорочення

E. Розслаблення

22. При обробці атипових кардіоміоцитів біологічно активною речовиною зареєстровано збільшення їх мембранного потенціалу через збільшену проникність для іонів калію. Що впливало на кардіоміоцити?

A. Норадреналін

B. Адреналін

C. Ацетилхолін *

D. Тироксин

E. Атріопептид

23. У жінки 30 років хвилинний об’єм крові у стані спокою становить 5 л/хв. Який об’єм крові проходить у неї через судини легень за 1 хвилину?

A. 1,5 л

B. 3,75 л

C. 2,5 л

D. 2,0 л

E. 5 л *

24. У кроля через місяць після хірургічного звуження ниркової артерії зареєстровано суттєве підвищення системного артеріального тиску. Який з наведених механізмів регуляції спричинив зміну тиску у тварини?

A. Адреналін

B. Вазопресин

C. Ангіотензин-11 *

D. Норадреналін

E. Серотонін

25. Безпосередньо після переходу з горизонтального положення у вертикальне у мужчини частота серцевих скорочень збільшилась на 15 скорочень за хвилину. Які механізми регуляції переважно зумовлюють цю зміну?

A. Умовні симпатичні рефлекси

B. Безумовні симпатичні рефлекси

C. Умовні та безумовні симпатичні рефлекси

D. Катехоламіни

E. Симпатичні рефлекси і катехоламіни *

26. На ізольованому серці кроля частково заблокували кальцієві канали кардіоміоцитів. Які зміни серцевої діяльності відбудуться внаслідок цього?

A. Зменшення частоти і сили скорочень *

B. Зменшення частоти скорочень

C. Зменшення сили скорочень

D. Зупинка серця в діастолі

E. Зупинка серця в систолі

27. У здорової людини фізичне навантаження викликало помірне зниження діастолічного тиску. В чому причина цього явища ?

A. Посилення роботи серця *

B. Зниження тонусу судин у м'язах.

C. Зменшення еластичності судин.

D. Зменшення об"єму циркулюючої крові

E. Збільшення опору судин

28. В експерименті на тварині досліджують серцевий цикл . Закриті усі клапани серця. Якій фазі це відповідає?

A. Ізометричного скорочення. *

B. Асинхронного скорочення.

C. Протодіастолічний період.

D. Швидкого наповнення.

E. Повільного наповнення.

29. У хворого високий артеріальний тиск внаслідок збільшеного тонусу судин. Для зниження тиску доцільно призначити

A. Н1-рецепторів

B. бета-адренорецепторів

C. альфа- та бета-адренорецепторів

D. М-холінорецепторів

E. альфа-адренорецепторів *

30. У пацієнта має місце зменшення швидкості проведення збудження по атріовентрикулярному вузлу. На ЕКГ при цьому буде реєструватися збільшення тривалості:

A. Сегмента S-T

B. Зубця Р

C. Іінтервалу R-R

D. Комплексу QRS

E. Інтервалу Р-Q *

31.У здорової дорослої людини проводять зондування порожнин серця і великих судин. Де знаходиться зонд, якщо протягом серцевого циклу зареєстровані зміни тиску від 0 до 120 мм

A. Аорта

B. Правий шлуночок

C. Лівий шлуночок *

D. Легенева артерія

E. Передсердя

32. В експерименті на кролі через 2 тижні після звуження ниркової артерії виявлено збільшення кількості еритроцитів та гемоглобіну в крові внаслідок стимуляції еритропоезу еритропоетинами. Що посилює утворення еритропоетинів?

A. Гіпоосмія

B. Гіперкапнія

C. Гіперосмія

D. Гіпоксемія *

E. Гіповолемія

33. При реєстрації ЕКГ хворого з гіперфункцією щитовидної залози зареєстровано збільшення частоти серцевих скорочень. Вкорочення якого компоненту ЕКГ про це свідчить?

А. Інтервалу R-R *

B. Сегменту P-Q

C. Інтервалу P-Q

D. Інтервалу P-T

E. Комплексу QRS

34. У пацієнта 70 років швидкість поширення пульсової хвилі виявилась суттєво більшою, ніж у 25-річного. Причиною цього являється пониження

А. Еластичності судинної стінки.*

В. Швидкості кровоточу.

С. Серцевого викиду.

D. Частоти серцевих скорочень.

Е. Артеріального тиску.

35. В експерименті на тварині видалення ділянки кори півкуль мозку призвело до згасання раніше вироблених умовних рефлексів на світлові подразнення. Яка ділянка кори була видалена?

A. Постцентральна закрутка.

В. Пре центральна закрутка.

C. Потилична кора.*

D. Лімбічна кора.

Е. Скронева частка.

36. В досліді перфузували ізольоване серце собаки розчином з надлишковою концентрацією хлористого кальцію. Які зміни роботи серця спостерігалися при цьому?

A. Збільшення частоти та сили скорочень *

B. Зменшення сили скорочень

C. Збільшення частоти скорочень.

D. Зменшення частоти скорочень

E. Зменшення частоти та сили скорочень

37. У хворого виявлено: тахікардія, збільшення основного обміну і температури тіла, схуднення, підвищення збудливості. Збільшена секреція гормонів якої (яких) залози є причиною цих

A. надниркових

B. щитовидної *

C. прищитовидних

D. статевих

E. нейрогіпофіза

38. У хворого на ЕКГ виявили збільшення тривалості зубця Т. Це є наслідком зменшення в шлуночках швидкості:

A. деполяризації та реполяризації

B. реполяризації *

C. деполяризації

D. скорочення

E. розслаблення

39. При штовханні штанги спортсмен закидає голову назад для максимального підвищення тонусу м'язів-розгиначів верхніх кінцівок. Де розташовані центри рефлексів, які при цьому виникають?

A. В спинному мозку

B. В руховій корі

C. В базальних гангліях

D. В червоних ядрах

E. В ядрах Дейтерса *

40. Які зміни з боку ізольованого серця жаби можна очікувати після введення в перфузійний розчин надлишкової кількості хлористого кальцію?

A. Збільшення частоти і сили скорочень *

B. Зменшення сили скорочення

C. Збільшення частоти скорочень

D. Збільшення сили скорочень

E. Зупинка серця в діастолі

41.У хворого на ЕКГ виявлено збільшення тривалості інтервалу QT. Це може бути наслідком зменшення у шлуночках швидкості:

A. Деполяризації

B. Деполяризації та реполяризації

C. Реполяризації

D. Скорочення *

E. Розслаблення

42. При переході здорової людини із положення лежачи в положення стоячи виникають наступні компенсаторні механізми:

A. Збільшення ЧСС *

B. Зменшення ЧСС

C. Зниження діастолічного артеріального тиску

D. Зменшення тонусу судин

E. Зменшення загального периферичного опору

43. У здорової дорослої людини швидкість проведення збудження через атріовентрикулярний вузол дорівнює 0,02-0,05 м за 1 с. Атріовентрикулярна затримка забезпечує :

A. Достатню силу скорочення передсердь

B. Одночасність скорочення обох передсердь

C. Одночасність скорочення обох шлуночків

D. Послідовність скорочення передсердь та шлуночків *

E. Достатню силу скорочення шлуночків

44. В експерименті на собаці електростимуляція барорецепторів каротидного синусу призвела до:

A. Розширення судин *

B. Звуження судин

C. Збільшення частоти скорочень серця

D. Збільшення хвилинного об'єму крові

E. Збільшення систолічного об'єму

45. Під час підготовки пацієнта до операції на серці проведено вимірювання тиску в камерах серця. В одній з них тиск протягом серцевого циклу змінювався від 0 мм рт. ст до 120 мм рт. ст. Назвіть цю камеру серця.

A. Правий шлуночок.

B. Лівий шлуночок. *

C. Праве передсердя.

D. Ліве передсердя.

E.

46. У людини частота серцевих скорочень постійно утримується на рівні 40 разів за хвилину. Що є водієм ритму?

A. Волокна Пуркін'є.

B. Синоатріальний вузол

C. Пучок Гіса.

D. Ніжки пучка Гіса.

E. Атріовентрикулярний вузол. *

47. Під час хірургічного втручання на органах черевної порожнини сталася рефлекторна зупинка серця. Де знаходиться центр рефлексу?

A. Кора великих півкуль.

B. Спинний мозок.

C. Середній мозок.

D. Проміжний мозок.

E. Довгастий мозок. *

48. У жінки обмежений кровотік у нирках, підвищений артеріальний тиск. Гіперсекреція якого гормону зумовила підвищений тиск?

A. Еритропоетину

B. Адреналіну

C. Норадреналіну

D. Реніну *

E. Вазопресину

49. У тварини подразнюється електричними імпульсами симпатичний нерв, який інервує судини шкіри. Яка буде реакція судин?

А. Артерії і вени звужуються .*

В. Реакція відсутня.

С. Артерії розширяться.

D. Артерії і вени розширяться.

Е. вени розширяться.

50. У спортсмена после интенсивной тренировки отмечалось значительное снижение тонуса сосудов в области работающих мышц. Что привело к такому эффекту?

A. Ренин-ангиотензин

B. Метаболиты *

C. Гистамин

D. Натрийуретический гормон

E. Серотонин

51. При дослідженні ізольованого кардіоміоциту (КМЦ) встановлено, що він не генерує імпульси збудження автоматично. КМЦ отримано з :

A. шлуночків *

B. Сино-атріального вузла

C. Атріовентрикулярного вузла

D. Пучка Гіса

E. Волокон Пуркін”є

52. В експерименті на ссавці руйнуванням певної структури серця припинили проведення збудження від передсердь до шлуночків. Що саме зруйнували?

A. Атріовентрикулярний вузол *

B. Синоатріальний вузол

C. Пучок Гіса

D. Ніжки пучка Гіса

E. Волокна Пуркін'є

53. При обстеженні людини встановлено, що хвилинний об'єм серця дорівнює 3500 мл, систолічний об'єм – 50 мл. Якою є у людини частота серцевих скорочень?

A. 80 скорочень за хвилину

B. 60 скорочень за хвилину

C. 50 скорочень за хвилину

D. 70 скорочень за хвилину *

E. 90 скорочень за хвилину

54. При аналізі електрокардіограми встановлено, що тривалість серцевого циклу у людини дорівнює 1 сек. Якою у неї є частота серцевих скорочень за хвилину?

A. 60 *

B. 50

C. 70

D. 80

E. 100

55. У людини необхідно оцінити еластичність великих артеріальних судин. Яким з інструментальних методів дослідження доцільно скористатися для цього?

A. Векторкардіографія

B. Електрокардіографія

C. Фонокардіографія

D. Флебографія

E. Сфігмографія *

56. У людини необхідно оцінити стан клапанів серця. Яким з інструментальних методів дослідження доцільно скористатися для цього?

A. Фонокардіографія *

B. Електрокардіографія

C. Сфігмографія

D. Флебографія

E. Зондування судин

57. У міокарді шлуночків досліджуваної людини порушені процеси реполяризації. Це призведе до порушення амплітуди, конфігурації, тривалості зубця:

A. R

B. Q

C. Т *

D. S

E. P

58. Які з наведених механізмів регуляції не можуть реалізуватися на ізольовану серця ссавця?

A. Центральні рефлекси *

B. Місцеві рефлекси

C. Закон серця Франка-Старлінга

D. Ефект Анрепа

E. Драбина Боудича

59. Необхідно в експерименті оцінити рівень збудливості тканини. Для цього доцільно визначити величину:

A. Потенціалу спокою

B. Порогу деполяризації *

C. Тривалості потенціалу дії

D. Амплітуди потенціалу дії

E.

60. Необхідно у хворого оцінити рівень збудливості нерва. Для цього доцільно визначити для нерва величину:

A. Тривалості потенціалу дії

B. Потенціалу спокою

C. Критичного рівня деполяризації

D. Амплітуди потенціалу дії

E. Порогової сили подразника *

61. В умовах гострого експерименту, кролику зробили перев’язку ниркової артерії. Внаслідок цього значно зріс рівень артеріального тиску, що є результатом збільшення секреції:

A. Вазопресину

B. Адреналіну

C. Реніну *

D. Норадреналіну

E. Натрійуретичного гормону

62. В досліді вимірювали лінійну швидкість руху крові: вона найменша в капіляра. Причина в тому, що капіляри мають:

A. Малу довжину

B. Найбільшу сумарну площу поперечного перерізу *

C. Малий діаметр

D. Малий гідростатичний тиск

E. Найтоншу стінку

63. Які зміни функції ізольованого серця будуть після збільшення у перфузійному розчині концентрації хлориду кальцію?

A. Зменшення частоти і сили скорочень

B. Зменшення сили скорочень

C. Зменшення частоти скорочень

D. Зупинка серця в діастолі

E. Збільшення частоти і сили скорочень *

64. У студента перед екзаменом виникла тахікардія. Які зміни на ЕКГ свідчитимуть про її наявність ?

A. Подовження інтервалу P – Q

B. Подовження інтервалу R – R

C. Розширення комплексу QRS

D. Укорочення інтервалу R – R *

E. Подовження сегменту Q–T

65. У результаті досліджень встановлено, що в нормі вихід рідини в інтерстицій перевищує її зворотний притік через стінку капіляра. Куди потрапляє надлишок рідини?

A. У міжплевральний простір

B. У венозні судини

C. У лімфатичні судини *

D. У черевну порожнину

E. В артеріальні судини

66. Пасажир після кількагодинного сидіння у вимушеній позі в автобусі помітив набряк ступнів і гомілок (щиколоток). Яка причина такого набряку?

A. Венозний застій *

B. Дилятація артеріол

C. Підвищена проникність капілярів

D. Зниження рівня білків плазми

E. Високий рівень гістаміну

67. У пацієнта тривалість інтервалу P-Q ЕКГ перевищує норму при нормальній тривалості зубця Р. Причиною цього є зниження швидкості проведення збудження:

A. Атріовентрикулярним вузлом *

B. Сино-атріальним вузлом

C. Пучком Гіса

D. Ніжками пучка Гіса

E. Волокнами Пуркін'є

68. У хворого спостерігається збільшений тонус артеріол за нормальних показників роботи серця. Як це вплине на величину артеріального тиску ?

A. Зросте переважно систолічний

B. Зросте переважно діастолічний *

C. Тиск не зміниться

D. Зменшиться переважно діастолічний

E. Зменшиться переважно систолічний

69. У практично здорових осіб помірне фізичне навантаження спричиняє зростання систолічного і деяке зниження діастолічного тиску. Чим обумовлені такі зміни ?

*A. Зростанням сили серцевих скорочень і розслабленням артеріол під впливом молочної кислоти *

B. Зростанням тонусу артеріол і збільшенням об’єму депо крові

C. Зростанням викиду реніну внаслідок зменшення кровопостачання нирок

D. Зростанням об’єму циркулюючої крові

E. Зростанням сили і частоти серцевих скорочень

70. В умовах жаркого клімату внаслідок потовиділення зростає в’язкість крові. Як це впливає на величину артеріального тиску

*A. Зростає діастолічний та систолічний тиск при зменшенні пульсового тиску *

B. Зростає систолічний та пульсовий тиск

C. Зростає лише діастолічний тиск

D. Зростає систолічний тиск при зменшенні діастолічного

E. Зростає діастолічний тиск при зменшенні систолічного

71. У пацієнта зроблено пересадку серця. Які нервові механізми регуляції (рефлекси) зумовлюють пристосувальні зміни його діяльності?

A. Парасимпатичні умовні

B. Симпатичні умовні

C. Симпатичні безумовні

D. Місцеві *

E. Парасимпатичні безумовні

72. Внаслідок крововтрати в людини зменшився об’єм циркулюючої крові. Як це вплине на величину артеріального тиску ?

A. Зменшиться лише систолічний тиск

B. Зменшиться систолічний та діастолічний тиск *

C. Зменшиться лише діастолічний тиск

D. Зменшиться систолічний тиск при зростанні діастолічного

E. Зменшиться діастолічний тиск при зростанні систолічного

73. У хворого стійке підвищення артеріального тиску. При клінічному обстеженні встановлено хронічне захворювання нирок з порушенням ниркового кровообігу. Активація яких механізмів регуляції спричиняє підвищення артеріального тиску?

A. Симпато-адреналова система

B. Симпатична нервова система

C. Вазопресин

D. Натрійуретичного гормону

E. Ренін-ангіотензинова система *

74. Хворому внутрішньовенно ввели гіпертонічний розчин глюкози. Це підсилить рух води:

A. З клітин до міжклітинної рідини *

B. З міжклітинної рідини до капілярів

C. З міжклітинної рідини до клітин

D. З капілярів до міжклітинної рідини

E. Змін руху води не буде

75. У лікарню доставлено пацієнта, який втратив біля 500 мл крові. При обстеженні встановлено, що суттєве зменшення ОЦК у нього відсутнє. Підсилена секреція якого з наведених гормонів є причиною цього?

A. Норадреналін

B. Адреналіну

C. Альдостерону *

D. Тироксину

E. Кортизол

76. При лабораторному дослідженні крові пацієнта 44 років виявлено, що вміст білків в плазмі становить 40 г/л. Як це впливає на транскапілярний обмін води?

A. обмін не змінюється

B. збільшується фільтрація і реабсорбція

C. зменшується фільтрація і реабсорбція

D. зменшується фільтрація, збільшується реабсорбція

E. збільшується фільтрація, зменшується реабсорбція *

 

1. Під час емоційного збудження частота серцевих скорочень (ЧСС) у людини 30 років досягла 112 на хвилину. Зміна стану якої структури провідної системи серця є причиною збільшення

A. Волокна Пуркін’є

B. Синоатріальний вузол *

C. Ніжки пучка Гіса

D. Атріовентрикулярний вузол

E. Пучок Гіса

2. У дорослої людини тривалість інтервалу РQ складає 0.25 с. Це свідчить про сповільнення проведення збудження

А. Від передсердь до шлуночків.*

В. По лівій ніжці пучка Гіса.

С. По правій ніжці пучка Гіса.

D. По волокнах Пуркін’є.

Е. По міокарду шлуночків.

3. У студента 18 років під час фізичного навантаження реографічно зареєстровано перерозподіл кровотоку органів. У яких судинах кровотік підвищився найбільшою мірою?

A. Скелетних м’язів *

B. Печінки

C. Головного мозку

D. Нирки

E. Шлунково-кишкового тракту

4. У тварини через 2 години після експериментального звуження ниркової артерії підвищився артеріальний тиск. З дією на судини якого фактору гуморальної регуляції це пов‘язано?

A. Вазопресину.

В. Кортизолу.

С. Альдостерону.

D. Ангіотензину ІІ.*

Е. Дофаміну.

5. На ізольованому серці ввчалась швидкість проведення збудження в різних його ділянках. Де була виявлена найменша швидкість?

А. В атріовентрикулярному вузлі.*

В. В пучку Гіса.

С. В волокнах Пуркін’є.

D. В міокарді передсердь.

Е. В міокарді шлуночків.

6. При аналізі ЕКГ необхідно визначити, що є водієм ритму серця. Зробити це можна на підставі вимірювання:

A. Тривалості інтервалу R-R *

B. Амплітуди зубців

C. Напрямку зубців

D. Тривалості зубців

E. Тривалості комплексу QRST

7. В експерименті на ізольованому серці зареєстровано збільшення частоти та сили скорочень серця після додавання до перфузату певної солі. Яку сіль додали?

A. Хлорид натрію

B. Хлорид калію

C. Хлорид кальцію *

D. Бікарбонат натрію

E. Сульфат магнію

8. Подразнення правого блукаючого нерва спричинило різке сповільнення атріовентрикулярного проведення. На ЕКГ про це буде свідчити подовження:

A. інтервалу РQ. *

B. комплексу QRST.

C. зубця Т.

D. зубця Р.

E. 2нтервалу RR.

9. В експерименті встановлено, що при подразненні посилюючого нерва Павлова можна помітити збільшення сили серцевих скорочень. З дією якого медіатора пов‘язаний цей результат?

A. Ацетилхоліну.

B. Нормадреналіну.*

С. Серотоніну.

D. Дофаміну.

Е. ГАМК.

10. В умовах експерименту у тварини вимірювали залежність артеріального тиску від величини судинного опору. Вкажіть судини, в яких він найбільший ?

A. Артеріоли *

B. Артерії

C. Аорта

D. Вени

E. Капіляри

11. У людини, 40 років, після емоційного збудження виявили підвищення артеріального тиску. Вкажіть можливу причину цього ефекту ?

A. Підвищення тонусу симпатичної нервової системи *

B. Розширення артеріол

C. Зменшення частоти серцевих скорочень

D. Гіперполяризація кардіоміоцитів.

E. Підвищення тонусу парасимпатичної нервової системи.

12. В експерименті при вивченні процесів збудження кардіоміоцитів встановлено, що у фазу їх швидкої деполяризації іони Nа+ можуть додатково рухатися крізь:

A. К+ -канали.

B. Са++ -канали *

C. Сl-- -канали

D. Мg++ - канали.

E. Li+ - канали

13. У хворого напад тахікардії.Які мембранні циторецептори кардіоміоцитів доцільно заблокувати, щоб припинити напад?

A. Бета-адренорецептори *

B. Альфа-адренорецептори

C. М-холінорецептори

D. Н-холінорецептори

E. М- та Н-холінорецептори

14. У людини з захворюванням нирок виявлено збільшення артеріального тиску, особливо діастолічного. Концентрація якої біологічно-активної речовини збільшена у крові хворого?

A. Катехоламінів

B. Адреналіну

C. Норадреналіну

D. Вазопресину

E. Реніну *

15. У хворого з пересадженим серцем при фізичному навантаженні збільшився хвилинний об"єм крові. Який механізм регуляції забезпечує ці зміни?

A. Парасимпатичні безумовні рефлекси

B. Симпатичні безумовні рефлекси

C. Катехоламіни *

D. Симпатичні умовні рефлекси

E. Парасимпатичні умовні рефлекси

16. У хворого на ЕКГ виявлено, що інтервал RR дорівнює 1,5 с, частота серцевих скорочень - 40 разів за хвилину. Що є водієм ритму серця?

A. Атріовентрикулярний вузол *

B. Синусовий вузол

C. Пучок Гіса

D. Ліва ніжка Гіса

E. Права ніжка Гіса

17. При підйомі на 5 поверх у людини підвищився артеріальний тиск. Причиною являється збільшення:

A. Кількості функціонуючих капілярів.

B. Хвилинного об‘єму крові.*

С. В‘язкості крові.

D. Вмісту іонів в плазмі крові.

Е. Об‘єму циркулюючої крові.

18. При стресі у літньої людини підвищився артеріальний тиск. Причиною являється активація

А. Симпатоадреналової системи.*

В. Парасимпатичного ядра блукаючого нерва.

С. Функції щитовидної залози.

D. Функції ори наднирників.

Е. Функції гіпофіза.

19. Перед стартом у спортсмена збільшились частота і сила серцевих скорочень. Реалізація яких рефлексів викликала ці зміни?

A. Парасимпатичних безумовних.

В. Симпатичних безумовних.

С. Парасимпатичних умовних.

D. Симпатичних умовних.*

Е. Периферичних.

20. На ізольованому серці шляхом охолодження припиняють функціонування окремих структур. Яку структуру охолодили, якщо серце внаслідок цього спочатку припинило скорочення, а далі відновили її з частотою, у 2 рази меншою за вихідну?

A. Атріовентрикулярний вузол

B. Синоатріальний вузол *

C. Пучок Гіса

D. Ніжки пучка Гіса

E. Волокна Пуркін’є

21. При аналізі ЕКГ людини з’ясовано, що у другому стандартному відведенні від кінцівок зубці Т позитивні, їх амплітуда та тривалість нормальні. Вірним є висновок, що у шлуночках серця нормально відбувається процес:

A. Реполяризації *

B. Деполяризації.

C. Збудження

D. Скорочення

E. Розслаблення

22. При обробці атипових кардіоміоцитів біологічно активною речовиною зареєстровано збільшення їх мембранного потенціалу через збільшену проникність для іонів калію. Що впливало на кардіоміоцити?

A. Тироксин

B. Адреналін

C. Норадреналін

D. Ацетилхолін *

E. Атріопептид

23. У жінки 30 років хвилинний об’єм крові у стані спокою становить 5 л/хв. Який об’єм крові проходить у неї через судини легень за 1 хвилину?

A. 5 л *

B. 3,75 л

C. 2,5 л

D. 2,0 л

E. 1,5 л

24. У кроля через місяць після хірургічного звуження ниркової артерії зареєстровано суттєве підвищення системного артеріального тиску. Який з наведених механізмів регуляції спричинив зміну тиску у тварини?

A. Адреналін

B. Вазопресин

C. Ангіотензин-ІІ *

D. Норадреналін

E. Серотонін

25. Безпосередньо після переходу з горизонтального положення у вертикальне у мужчини частота серцевих скорочень збільшилась на 15 скорочень за хвилину. Які механізми регуляції переважно зумовлюють цю зміну?

A. Безумовні симпатичні рефлекси

B. Умовні симпатичні рефлекси

C. Умовні та безумовні симпатичні рефлекси

D. Катехоламіни

E. Симпатичні рефлекси і катехоламіни *

26. На ізольованому серці кроля частково заблокували кальцієві канали кардіоміоцитів. Які зміни серцевої діяльності відбудуться внаслідок цього?

A. Зменшення частоти і сили скорочень *

B. Зменшення частоти скорочень

C. Зменшення сили скорочень

D. Зупинка серця в діастолі

E. Зупинка серця в систолі

27. У здорової людини фізичне навантаження викликало помірне зниження діастолічного тиску. В чому причина цього явища ?

A. Зменшення еластичності судин.

B. Посилення роботи серця *

C. Зниження тонусу судин у м'язах.

D. Зменшення об"єму циркулюючої крові

E. Збільшення опору судин

28. В експерименті на тварині досліджують серцевий цикл. Закриті усі клапани серця. Якій фазі це відповідає?

A. Ізометричного скорочення. *

B. Асинхронного скорочення.

C. Протодіастолічний період.

D. Швидкого наповнення.

E. Повільного наповнення.

29. У хворого високий артеріальний тиск внаслідок підвищеного тонусу судин. Для зниження тиску доцільно призначити блокатори:

A. альфа-адренорецепторів *

B. бета-адренорецепторів

C. альфа- та бета-адренорецепторів

D. М-холінорецепторів

E. Н1-рецепторів

30. У пацієнта має місце зменшення швидкості проведення збудження по атріовентрикулярному вузлу. На ЕКГ при цьому буде реєструватися збільшення тривалості:

A. Зубця Р

B. Інтервалу Р-Q *

C. Іінтервалу R-R

D. Комплексу QRS

E. Сегмента S-T

31.У здорової дорослої людини проводять зондування порожнин серця і великих судин. Де знаходиться зонд, якщо протягом серцевого циклу зареєстровані зміни тиску від 0 до 120 мм

A. Правий шлуночок

B. Лівий шлуночок *

C. Аорта

D. Легенева артерія

E. Передсердя

32. В експерименті на кролі через 2 тижні після звуження ниркової артерії виявлено збільшення кількості еритроцитів та гемоглобіну в крові внаслідок стимуляції еритропоезу еритропоетинами. Що посилює утворення еритропоетинів?

A. Гіповолемія

B. Гіперкапнія

C. Гіперосмія

D. Гіпоосмія

E. Гіпоксемія *

33. При реєстрації ЕКГ хворого з гіперфункцією щитовидної залози зареєстровано збільшення частоти серцевих скорочень. Вкорочення якого компоненту ЕКГ про це свідчить?

А. Інтервалу R-R *

B. Сегменту P-Q

C. Інтервалу P-Q

D. Інтервалу P-T

E. Комплексу QRS

34. У пацієнта 70 років швидкість поширення пульсової хвилі виявилась суттєво більшою, ніж у 25-річного. Причиною цього являється пониження

А. Еластичності судинної стінки.*

В. Швидкості кровоточу.

С. Серцевого викиду.

D. Частоти серцевих скорочень.

Е. Артеріального тиску.

35. В експерименті на тварині видалення ділянки кори півкуль мозку призвело до згасання раніше вироблених умовних рефлексів на світлові подразнення. Яка ділянка кори була видалена?

A. Постцентральна закрутка.

В. Пре центральна закрутка.

C. Потилична кора.*

D. Лімбічна кора.

Е. Скронева частка.

36. В досліді перфузували ізольоване серце собаки розчином з надлишковою концентрацією хлористого кальцію. Які зміни роботи серця спостерігалися при цьому?

A. Збільшення частоти та сили скорочень *

B. Зменшення сили скорочень

C. Збільшення частоти скорочень.

D. Зменшення частоти скорочень

E. Зменшення частоти та сили скорочень

37. У хворого виявлено: тахікардія, збільшення основного обміну і температури тіла, схуднення, підвищення збудливості. Збільшена секреція гормонів якої (яких) залози є причиною цих явищ?

A. щитовидної *

B. надниркових

C. прищитовидних

D. статевих

E. нейрогіпофіза

38. У хворого на ЕКГ виявили збільшення тривалості зубця Т. Це є наслідком зменшення в шлуночках швидкості:

A. деполяризації

B. деполяризації та реполяризації

C. реполяризації *

D. скорочення

E. розслаблення

39. Підвищення активності симпато-адреналової системи та зростання при цьому вмісту катехоламінів у крові супроводжується розширенням коронарних судин, тому що в них переважають:

*A. ß1 – адренорецептори*

B. ß2 - адренорецептори

C. α1 - адренорецептори

D. α2 - адренорецептори

E. М – холінорецептори

40. Які зміни з боку ізольованого серця жаби можна очікувати після введення в перфузійний розчин надлишкової кількості хлористого кальцію?

A. Збільшення сили скорочень

B. Зменшення сили скорочення

C. Збільшення частоти скорочень

D. Збільшення частоти і сили скорочень *

E. Зупинка серця в діастолі

41.У хворого на ЕКГ виявлено збільшення тривалості інтервалу QT. Це може бути наслідком зменшення у шлуночках швидкості:

A. Деполяризації та реполяризації

B. Деполяризації

C. Реполяризації

D. Скорочення *

E. Розслаблення

42. При переході здорової людини із положення лежачи в положення стоячи виникають наступні компенсаторні механізми:

A. Збільшення ЧСС *

B. Зменшення ЧСС

C. Зниження діастолічного артеріального тиску

D. Зменшення тонусу судин

E. Зменшення загального периферичного опору

43. У здорової дорослої людини швидкість проведення збудження через атріовентрикулярний вузол дорівнює 0,02-0,05 м за 1 с. Атріовентрикулярна затримка забезпечує :

A. Послідовність скорочення передсердь та шлуночків *

B. Одночасність скорочення обох передсердь

C. Одночасність скорочення обох шлуночків

D. Достатню силу скорочення передсердь

E. Достатню силу скорочення шлуночків

44. В експерименті на собаці електростимуляція барорецепторів каротидного синусу призвела до:

A. Звуження судин

B. Розширення судин *

C. Збільшення частоти скорочень серця

D. Збільшення хвилинного об'єму крові

E. Збільшення систолічного об'єму

45. Під час підготовки пацієнта до операції на серці проведено вимірювання тиску в камерах серця. В одній з них тиск протягом серцевого циклу змінювався від 0 мм рт. ст до 120 мм рт. ст. Назвіть цю камеру серця.

A. Лівий шлуночок. *

B. Правий шлуночок.

C. Праве передсердя.

D. Ліве передсердя.

E.

46. У людини частота серцевих скорочень постійно утримується на рівні 40 разів за хвилину. Що є водієм ритму?

A. Атріовентрикулярний вузол. *

B. Синоатріальний вузол

C. Пучок Гіса.

D. Ніжки пучка Гіса.

E. Волокна Пуркін'є.

47. Під час хірургічного втручання на органах черевної порожнини сталася рефлекторна зупинка серця. Де знаходиться центр рефлексу?

A. Проміжний мозок.

B. Спинний мозок.

C. Середній мозок.

D. Довгастий мозок. *

E. Кора великих півкуль.

48. У жінки обмежений кровотік у нирках, підвищений артеріальний тиск. Гіперсекреція якого гормону зумовила підвищений тиск?

A. Реніну *

B. Адреналіну

C. Норадреналіну

D. Еритропоетину

E. Вазопресину

49. У тварини подразнюється електричними імпульсами симпатичний нерв, який інервує судини шкіри. Яка буде реакція судин?

A. Реакція відсутня.

B. Артерії і вени звужуються.*

С. Артерії розширяться.

D. Артерії і вени розширяться.

Е. вени розширяться.

50. У спортсмена після інтенсивного тренування відмічалось значне зниження тонусу судин в ділянці працюючих м‘язів. Що призвело до такого ефекту?

А. Метаболіти.*

В. Ренін-ангеотензін.

С. Гістамін.

D. Натрійуретичний гормон.

Е. Серотонін.

51. При дослідженні ізольованого кардіоміоциту (КМЦ) встановлено, що він не генерує імпульси збудження автоматично. КМЦ отримано з :

A. Сино-атріального вузла

B. шлуночків *

C. Атріовентрикулярного вузла

D. Пучка Гіса

E. Волокон Пуркін”є

52. В експерименті на ссавці руйнуванням певної структури серця припинили проведення збудження від передсердь до шлуночків. Що саме зруйнували?

A. Атріовентрикулярний вузол *

B. Синоатріальний вузол

C. Пучок Гіса

D. Ніжки пучка Гіса

E. Волокна Пуркін'є

53. При обстеженні людини встановлено, що хвилинний об'єм серця дорівнює 3500 мл, систолічний об'єм – 50 мл. Якою є у людини частота серцевих скорочень?

A. 90 скорочень за хвилину

B. 60 скорочень за хвилину

C. 50 скорочень за хвилину

D. 80 скорочень за хвилину

E. 70 скорочень за хвилину *

54. При аналізі електрокардіограми встановлено, що тривалість серцевого циклу у людини дорівнює 1 сек. Якою у неї є частота серцевих скорочень за хвилину?

A. 60 *

B. 50

C. 70

D. 80

E. 100

55. У людини необхідно оцінити еластичність великих артеріальних судин. Яким з інструментальних методів дослідження доцільно скористатися для цього?

A. Фонокардіографія

B. Електрокардіографія

C. Сфігмографія *

D. Флебографія

E. Векторкардіографія

56. У людини необхідно оцінити стан клапанів серця. Яким з інструментальних методів дослідження доцільно скористатися для цього?

A. Фонокардіографія *

B. Електрокардіографія

C. Сфігмографія

D. Флебографія

E. Зондування судин

57. У міокарді шлуночків досліджуваної людини порушені процеси реполяризації. Це призведе до порушення амплітуди, конфігурації, тривалості зубця:

A. Т *

B. Q

C. R

D. S

E. P

58. Які з наведених механізмів регуляції не можуть реалізуватися на ізольованому серц ссавця?

A. Центральні рефлекси *

B. Місцеві рефлекси

C. Закон серця Франка-Старлінга

D. Ефект Анрепа

E. Драбина Боудича

59. У пацієнта виявлено порушення серцевого ритму. Для відновлення ритму лікар призначив хворому антагоністи кальцію. Як чином іони кальцію впливають на міокард?

A. Збільшують силу і частоту серцевих скорочень*

B. Зменшують силу і частоту серцевих скорочень

C. Активують симпатичний відділ автономної нервової системи

D. Активують парасимпатичний відділ автономної нервової системи

E. Пригнічують симпатичний відділ автономної нервової системи

60. При аналізі ЕКГ виявлено, що зубець Р у стандартних відведеннях від’ємний, комплекс QRS та зубець Т без особливостей, а ЧСС становить 45 уд. за хвилину. Водієм ритму у пацієнта є:

A. Атріовентрикулярний вузол*

B. Синоатріальний вузол

C. Пучок Гісса

D. Волокна Пуркіньє

E. Ектопічне вогнище збудження

61. В умовах гострого експерименту, кролику зробили перев’язку ниркової артерії. Внаслідок цього значно зріс рівень артеріального тиску, що є результатом збільшення секреції:

A. Норадреналіну

B. Адреналіну

C. Вазопресину

D. Реніну *

E. Натрійуретичного гормону

62. В досліді вимірювали лінійну швидкість руху крові: вона найменша в капілярах. Причина в тому, що капіляри мають:

A. Найбільшу сумарну площу поперечного перерізу *

B. Малу довжину

C. Малий діаметр

D. Малий гідростатичний тиск

E. Найтоншу стінку

63. Які зміни функції ізольованого серця будуть після збільшення у перфузійному розчині концентрації хлориду кальцію?

A. Зменшення частоти скорочень

B. Зменшення сили скорочень

C. Збільшення частоти і сили скорочень *

D. Зупинка серця в діастолі

E. Зменшення частоти і сили скорочень

64. У студента перед екзаменом виникла тахікардія. Які зміни на ЕКГ свідчитимуть про її наявність ?

A. Подовження інтервалу R – R

B. Укорочення інтервалу R – R *

C. Розширення комплексу QRS

D. Подовження інтервалу P – Q

E. Подовження сегменту Q–T

65. У результаті досліджень встановлено, що в нормі вихід рідини в інтерстицій перевищує її зворотний притік через стінку капіляра. Куди потрапляє надлишок рідини?

A. У лімфатичні судини *

B. У венозні судини

C. У міжплевральний простір

D. У черевну порожнину

E. В артеріальні судини

66. Пасажир після кількагодинного сидіння у вимушеній позі в автобусі помітив набряк ступнів і гомілок (щиколоток). Яка причина такого набряку?

A. Дилятація артеріол

B. Венозний застій *

C. Підвищена проникність капілярів

D. Зниження рівня білків плазми

E. Високий рівень гістаміну

67. У пацієнта тривалість інтервалу P-Q ЕКГ перевищує норму при нормальній тривалості зубця Р. Причиною цього є зниження швидкості проведення збудження:

A. Атріовентрикулярним вузлом *

B. Сино-атріальним вузлом

C. Пучком Гіса

D. Ніжками пучка Гіса

E. Волокнами Пуркін'є

68. У хворого спостерігається збільшений тонус артеріол за нормальних показників роботи серця. Як це вплине на величину артеріального тиску ?

A. Зросте переважно систолічний

B. Зросте переважно діастолічний *

C. Тиск не зміниться

D. Зменшиться переважно діастолічний

E. Зменшиться переважно систолічний

69. У практично здорових осіб помірне фізичне навантаження спричиняє зростання систолічного і деяке зниження діастолічного тиску. Чим обумовлені такі зміни ?

*A. Зростанням сили серцевих скорочень і розслабленням артеріол під впливом молочної кислоти

B. Зростанням тонусу артеріол і збільшенням об’єму депо крові

C. Зростанням викиду реніну внаслідок зменшення кровопостачання нирок

D. Зростанням об’єму циркулюючої крові

E. Зростанням сили і частоти серцевих скорочень

70. В умовах жаркого клімату внаслідок потовиділення зростає в’язкість крові. Як це впливає на величину артеріального тиску

*A. Зростає діастолічний та систолічний тиск при зменшенні пульсового тиску

B. Зростає систолічний та пульсовий тиск

C. Зростає лише діастолічний тиск

D. Зростає систолічний тиск при зменшенні діастолічного

E. Зростає діастолічний тиск при зменшенні систолічного

71. У пацієнта зроблено пересадку серця. Які нервові механізми регуляції (рефлекси) зумовлюють пристосувальні зміни його діяльності?

A. Парасимпатичні умовні

B. Симпатичні умовні

C. Симпатичні безумовні

D. Місцеві *

E. Парасимпатичні безумовні

72. Внаслідок крововтрати в людини зменшився об’єм циркулюючої крові. Як це вплине на величину артеріального тиску ?

*A. Зменшиться систолічний та діастолічний тиск

B. Зменшиться лише систолічний тиск

C. Зменшиться лише діастолічний тиск

D. Зменшиться систолічний тиск при зростанні діастолічного

E. Зменшиться діастолічний тиск при зростанні систолічного

73. У хворого стійке підвищення артеріального тиску. При клінічному обстеженні встановлено хронічне захворювання нирок з порушенням ниркового кровообігу. Активація яких механізмів регуляції спричиняє підвищення артеріального тиску?

A. Ренін-ангіотензинова система *

B. Симпатична нервова система

C. Вазопресин

D. Натрійуретичного гормону

E. Симпато-адреналова система

74. Хворому внутрішньовенно ввели гіпертонічний розчин глюкози. Це підсилить рух води:

A. З клітин до міжклітинної рідини *

B. З міжклітинної рідини до капілярів

C. З міжклітинної рідини до клітин

D. З капілярів до міжклітинної рідини

E. Змін руху води не буде

75. У лікарню доставлено пацієнта, який втратив біля 500 мл крові. При обстеженні встановлено, що суттєве зменшення ОЦК у нього відсутнє. Підсилена секреція якого з наведених гормонів є причиною цього?

A. Тироксину

B. Адреналіну

C. Норадреналін

D. Альдостерону *

E. Кортизол

76. При лабораторному дослідженні крові пацієнта 44 років виявлено, що вміст білків в плазмі становить 40 г/л. Як це впливає на транскапілярний обмін води?

A. збільшується фільтрація, зменшується реабсорбція *

B. збільшується фільтрація і реабсорбція

C. зменшується фільтрація і реабсорбція

D. зменшується фільтрація, збільшується реабсорбція

E. обмін не змінюється

77. У пацієнта синусова тахікардія. Для відновлення ритму лікар призначив хворому препарати калію та рекомендував споживання продуктів, багатих на калій. Який механізм дії калію на серце?

A. Знижує пейсмекерну активність синусового вузла*

B. Підвищує пейсмекерну активність синусового вузла

C. Активує симпатичний відділ автономної нервової системи

D. Активує парасимпатичний відділ автономної нервової системи

E. Пригнічує симпатичний відділ автономної нервової системи

78. Зменшення тиску в каротидному синусі спричиняє наступні ефекти:

A Рефлекторне гіперпноє

B Падіння венозного тиску

C Рефлекторну брадикардію *

D Зростання частоти серцевих скорочень

E Рефлекторне зростання венозного тиску

79. Походження інтервалу ТР на ЕКГ:

A Електрична діастола серця *

B Розповсюдження збудження по передсердю

C Розповсюдження збудження від передсердя до шлуночків

D Розповсюдження збудження по шлуночках

E Електрична систола серця

80. У хворого виявлено зниження АТ внаслідок постійного подразнення пухлиною анатомічного депрессорного судинно-нервового центру. Де знаходиться даний центр?

A Довгастий мозок *

B Таламус

C Середній мозок

D Мозочок

E Червоне ядро

81. Які зміни з боку ізольованого серця можна очікувати після введення в перфузійний розчин адреналіну?

A Збільшення частоти і сили скорочень. *

B Зменшення сили скорочень.

C Збільшення сили скорочень.

D Зупинка серця в діастолі.

E Збільшення частоти скорочень.

82. Після аналізу записаної у дитини віком 1 рік ЕКГ встановлено, що у всіх серцевих циклах тривалість інтервалів R-R є однаковою та складає 0,40 с. Якою є частота серцевих скорочень (ЧСС) і чи відповідає це фізіологічній нормі?

A 150 за хв. Ні, не відповідає. У дитини першого року життя нормальною є ЧСС до 120 за хв. *

B 150 за хв. Так, відповідає.

C 200 за хв. Ні, не відповідає. У дитини першого року життя нормальною є ЧСС до 150 за хв.

D 200 за хв. Ні, не відповідає. У дитини першого року життя нормальною є ЧСС до 120 за хв.

E 120 за хв. Так, відповідає.

83. У хворого Н., вдалось зупинити напад тахікардії почерговим натисканням на очні яблука. Який із приведених нижче рефлексів лежить в основі виявлених змін?

A Рефлекс Бейнбріджа.

B Рефлекс Гольца.

C Рефлекс Ашнера. *

D Рефлекс Герінга.

E Рефлекс Бернара.

84. У пацієнта, 23 років, на ЕКГ встановлено синдром раннього збудження шлуночків. Це може бути спричинено проведенням збудження від сино-атріального вузла до шлуночків в обхід передсердно-шлуночкового вузла. По якому пучку передається збудження у цьому разі?

A Бахмана.

B Кента. *

C Вакенбаха.

D Тореля.

E Гіса.

85. Дівчина 16 років, при швидкому переході із горизонтального положення у вертикальне знепритомніла. Що з нижче наведеного спричинило виникнення непритомності:

A Зменшення венозного повернення крові до серця. *

B Збільшення венозного повернення крові до серця.

C Підвищення венозного тиску.

D Зниження онкотичного тиску плазми крові.

E Підвищення артеріального тиску.

86. З метою проведення операції на “сухому серці” використовують високі концентрації KCl. Що з перечисленного може викликати зупинку серця при гіперкаліемії?

A Гіперполяризація мембрани кардіоміоцитів

B Зменшення амплітуди потенціалу дії.

C Збільшення тривалості плато фази реполяризації кардіоцитів *

D Зменшення тривалості деполяризації кардіоміоцитів

E Пригнічення калій- натрієвої помпи

87. У хворого в наслідок переливання великої кількості цитратної крові відбулася зупинка діяльності серця. Вкажіть можливий механізм одержаних змін?

A недостача іонів кальцію в крові *

B надлишок в крові заліза

C зниження вмісту фібриногену в крові

D надлишок еритроцитів

E зменшення густини крові

88. При аналізі ЕКГ людини з’ясовано, що у другому стандартному відведенні від кінцівок зубці Р позитивні, їх амплітуда 0,1mV (норма-0,05-0,25mV), тривалість - 0,1с (норма - 0,07-0,10с). Вірним є висновок, що у передсердях нормально відбувається процес:

A Реполяризації

B Деполяризації *

C Збудження

D Скорочення

E Розслаблення

89. Під час бійки у мужчини виникла зупинка серця внаслідок сильного удару у верхню ділянку передньої черевної стінки. Який з зазначених механізмів спричинив зупинку серця?

A Парасимпатичні рефлекси *

B Симпатичні рефлекси

C Рефлекси

D Симпатоадреналова система

E Периферичні рефлекси

90. У юнака 20 років лінійна швидкість руху крові в аорті становить 20 см/с. Якою буде величина цього показника у порожнистих венах?

A 10 см/с

B 15 см/с

C 20 см/с *

D 25 см/с

E 30 см/с

91. У дорослої людини системний артеріальний тиск знизився з 120/70 до 90/50 мм рт.ст., що викликало рефлекторне звуження судин. У якому з зазначених органів звуження судин буде найбільшим?

A Нирки

B Серце

C Головний мозок *

D Кишечник

E Наднирники

Дата добавления: 2016-07-29; просмотров: 864 | Нарушение авторских прав | Изречения для студентов


Читайте также:

Рекомендуемый контект:


Поиск на сайте:© 2015-2021 lektsii.org - Контакты - Последнее добавление

Ген: 0.268 с.