Потоки грошових коштів по фінансовій діяльності
Лекции.Орг

Поиск:


Потоки грошових коштів по фінансовій діяльності
Їх характеристика.

Звіт про рух грошових коштів підрозділяє грошові надходження і виплати на три основні категорії:

- рух грошових коштів у результаті операційної діяльності;

- рух грошових коштів у результаті інвестиційної діяльності;

- рух грошових коштів у результаті фінансової діяльності.

Основна діяльність – це надходження і використання грошових коштів, що забезпечують виконання основних виробничо-комерційних функцій. Тут відображаються ті фінансові показники, що використовуються при розрахунку чистого прибутку. Як правило, операційна діяльність підприємства спрямована на продаж продукції і надання послуг.

Інвестиційна діяльність охоплює в основному операції, що відносяться до змін у необоротних активах, а також короткострокових (поточних) фінансових інвестиціях, що не є еквівалентами грошових коштів. Дані про рух грошових коштів, що пов'язані з інвестиційною діяльністю, важливі, оскільки вони відображають витрати, зроблені у відношенні ресурсів, які можуть створити у майбутньому прибуток і рух грошових коштів.

Фінансова діяльність – це діяльність, результатом якої є зміни в розмірі і складі власного капіталу і позикових засобів підприємства. Інформація про рух грошових коштів, що пов'язані з фінансовою діяльністю, важлива тому, що вона дозволяє прогнозувати майбутній обсяг грошових коштів, на який будуть мати права постачальники капіталу підприємства.

 

           
   
 
   
 
 

 


           
   
 
     
 

 

 


 

           
   
   
 
 

 


 

           
     
 
 

 

 


 

 


 
 

 


Рис.8.1. Цикл матеріальних і грошових потоків

усередині підприємства

 

Потоки грошових коштів по основній (операційної) діяльності

В х і д н і п о т о к і :

1. Надходження від покупців за продані товари або зроблені

послуги.

2. Погашення дебіторської заборгованості.

3. Аванси, що отримані від покупців.

4. Інші грошові надходження (наприклад, орендна плата).

В и х і д н і п о т о к і:

1. Виплати постачальникам за товарно-матеріальні цінності.

2. Сплата зарплати робітникам та службовцям.

3.Відрахування в бюджет, пенсійний фонд, на соціальне страхування.

4. Процентні виплати по банківських кредитах.

 

Потоки грошових коштів по інвестиційній діяльності

В х і д н і п о т о к і :

1. Продаж основних засобів.

2. Продаж цінних паперів.

3. Отримані дивіденди, відсотки від довгострокових фінансових вкладень.

4. Отримання грошей по позиках, що надані іншим компаніям.

В и х і д н і п о т о к і:

1. Придбання основних засобів.

2. Придбання цінних паперів.

3. Наданнягрошей іншим компаніям у борг.

Потоки грошових коштів по фінансовій діяльності

В х і д н і п о т о к і :

1. Отримання банківських кредитів і позик.

2. Надходження від емісії простих і привілейованих акцій.

3. Надходження від випуску облігацій.

4. Цільове фінансування (субсидії, матеріальна допомога і т.д.).

В и х і д н і п о т о к і:

1. Повернення банківських кредитів і позик.

2. Виплата грошових дивідендів.

3. Погашення векселів, облігацій, заставних зобов'язань.

 

Дата добавления: 2016-09-06; просмотров: 322 | Нарушение авторских прав | Изречения для студентов


Читайте также:

Рекомендуемый контект:


Поиск на сайте:© 2015-2020 lektsii.org - Контакты - Последнее добавление

Ген: 0.004 с.