Лекции.Орг
 

Категории:


Электрогитара Fender: Эти статьи описывают создание цельнокорпусной, частично-полой и полой электрогитар...


Классификация электровозов: Свердловский учебный центр профессиональных квалификаций...


ОБНОВЛЕНИЕ ЗЕМЛИ: Прошло более трех лет с тех пор, как Совет Министров СССР и Центральный Комитет ВКП...

Ресурси соціально- педагогічної діяльностіРесурси (в широкому сенсі)- запаси чегось, що можливо використати в разі потреби.

З точки зору Соціальної педагогіки Ресурси– джерело та арсенал засобів та можливостей до яких можно вдаватися в міру необхідності з метою виконання завданя та вдосконалення.

Процес пошуку та залучення ресурсів називаеться фандрейзінг.

Виокремлюють Зовнішні та внутрішні ресурси соціально- педагогічної діяльності.

До внутрішніх відносять:

-особливості психічних пізновальних процесів особистості (сприймання, увага, пам'ять, мислиння, уявлення, мова)

- прояви емоційно- вольових процесів та психічних станів (збудження, прояв сили волі та т.і)

-особистісни характеристики (риси характеру, темперамент, потреби, інтереси, цінності, мотиви)

-показники освітнього рівня людини

- професійні та соціальні уміння та навички

До зовнішніх ресурсів відносять:

-матеріальні ( фінансові та нефінансові, офіційні та неофіційні, всі види грошових надходжень для реалізації соц- педагогічної роботи- бюджетні витрати на забеспечення діяльності соц. Служб, пенсій та ін. види виплат передбачені законодавством, спонсорські надходження, групова допомога друзів, робітників, колег)

- людські ресурси ( спеціалісти, соціальні працівники, психологи, волонтери, реабілітологи, працівники різних соц. Інститутів)

- інформаційні ( спеціальна література, буклети, листівки, брошури, рекламна продукція, інформація ЗМІ, наявність фондів, соц. Програм тощо

- соціальні (сукупність форм методів, засобів та прийомів що застосовуються соц. Службамі, соц. Обслуговуванням, соц. Працівникамі з метою досягненя успіху та забеспеченя завдань соц. Захисту населення)

організаційні форми, діагностичні техніки, психотерапівничні методи, індивідуальні консультування тощо.

- технологічні

Сімя -окремий ресурс, елемент соц. розвитку та соціалізації, покликана бути соц. захисником людини.

Функції педагога в загально освітніх навчальних закладах

1 навчально-освітня – забезпечує цілеспрямований педагогічний влив на діяльність, поведінку дітей и дорослих, повноцінне використання у виховному процесі засобів та можливостей соціальних інститутів, потенціалу самої особистості як активного суб’єкту виховного процесу.

2 діагностична - вивчає медико-психологічні та вікові особливості, здібності людини, її інтереси, коло спілкування, умови життя, виявляє негативні та позитивні впливи проблеми.

3 організаторська - організація соц.- пед. діяльності з дітьми та дорослими, організація їх ініціативи, творчості з впливом на зміст дозвілля, проф. орієнтація та адаптація, пов’язані з взаємодією медичних, освітніх, культурних закладів у соц.- пед роботі.

4 прогностична - передбачає участь у програмуванні, прогнозуванні та проектуванні процесу соціального розвитку певного мікросоціуму, діяльності різних інституцій, що знімається соціальною роботою.

5 профілактична - врахування та здійснення соц. - правових , юридичних, психологічних, педагогічних механізмів попередження та подолання негативних впливів соціуму на особистість.

6 соц – терапевтична – пов’язана з організацією соціо – терапевтичної допомоги тим, хто її потребує, забезпеченням захисту їх прав.

Соціально педагогічні функції у школі виконує не лише соціальний педагог , а і усі члени колективу: директор, який відповідає за виконання законів про освіту, заступник директора з виховної роботи, заступник директора з навчального процесу, педагог організатор, вчителі.

Планування діяльності соціального педагога в загальноосвітньому навчальному закладі.

Документація: план роботи на рік, тижневий план роботи, журнал обліку роботи, журнал спостережень корекційної роботи, протокол індивідуальних консультацій. Враховується:

1) специфіка навчально-виховного закладу;

2) заходи педагогічного колективу, специфіка завдань. Спеціалізація і рівень кваліфікації спеціалістів.

Журнал обліку складається з 8 стовпчиків: 1)дата заходу, 2)час 3)вид, 4)с ким проводиться робота, 5) зміст роботи, 6) кількість людей що брали участь, 7)результат, 8) примітки.

 

Дата добавления: 2016-04-03; просмотров: 1025 | Нарушение авторских прав


Рекомендуемый контект:


Похожая информация:

 1. II.Повідомлення теми та мети заняття. Мотивація діяльності
 2. SWOT-аналіз маркетингової діяльності фірми
 3. Адвокатура в Україні: правовий статус, завдання та принципи її діяльності на сучасному етапі
 4. Алгоритм діяльності керівника в процесі управління конфліктом. Правила діагностування, профілактики і розв'язання конфліктів
 5. Аналіз беззбитковості діяльності аптек
 6. Аналіз господарської діяльності підприємства
 7. Аналіз і оцінка економічних показників господарської діяльності підприємства
 8. Аналіз маркетингової діяльності підприємства
 9. Аналіз прибутковості діяльності аптек
 10. Аналіз собівартості та фінансових результатів діяльності підприємства
 11. АНАЛІЗ СТАНУ ТА РЕЗУЛЬТАТІВ ОКРЕМИХ НАПРЯМІВ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА – ОБ’ЄКТА ПРАКТИКИ
 12. АНАЛІЗ СТАНУ ТА РЕЗУЛЬТАТІВ ОКРЕМИХ НАПРЯМІВ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА – ОБ’ЄКТА ПРАКТИКИ


Поиск на сайте:


© 2015-2019 lektsii.org - Контакты - Последнее добавление

Ген: 0.002 с.