Лекции.Орг

Поиск:


Посередники на фондовому ринкуПосередник - фізична або юридична особа, з участю якої укладаються угоди, ведуться переговори; працює за кошти поручителів, одержуючи від них винагороду (оплату посередницьких послуг).

Фінансові посередники - це сукупність фінансових установ (банки, страхові компанії, кредитні спілки, пенсійні фонди тощо), чиї функції полягають в акумулюванні коштів громадян та юридичних осіб і подальшому їх наданні на комерційних засадах у розпорядження позичальників.

Таблиця 4.3

Характеристика фінансових посередників

Види фінансових посередників Функції фінансових посередників
Банківські установи: - універсальні банки; - спеціалізовані банки (ощадні, інвестиційні, іпотечні, клірингові) Небанківські установи - інститути спільного інвестування; - довірчі товариства; страхові компанії та пенсійні фонди; кредитні спілки; ломбарди - Консолідація і капіталізація розрізнених фінансових активів - Підтримка ліквідності ринку - Забезпечення рівноваги ринку - Перерозподіл і зниження фінансових ризиків - Специфікація прав власності клієнті в-довірителів
Центральне завдання фінансових посередників Основа функціонування фінансових посередників
Спрямування потоків капіталу до ефективних його споживачів Реалізація прямих кредитно-інвестиційних угод (фінансування) Непряме фінансування через випуск власних вторинних зобов’язань
Особливості діяльності фінансових посередників Напрями удосконалення діяльності фінансових посередників
- Домінування банків як фінансових інститутів - Недостатня конкуренція між банками і небанківськими структурами - Уніфікація методів обслуговування клієнтів - Переважання традиційних послуг при зростанні попиту ексклюзивного сервісу - Посилення регулятивних заходів з метою детінізації фінансових потоків - Стимулювання цільової сегментації попиту на фінансові послуги при управлінні довіреними активами - Стимулювання конкуренції між фінансовими інститутами шляхом забезпечення рівних умов їх діяльності - Впровадження нових фінансових послуг і продуктів - Посилення захисту прав власності клієнтів-довірителів - Підвищення обсягів гарантійних відшкодувань фінансових втрат при форс-мажорних обставинах

 

Діяльність посередників на фондовому ринку:

1.. Підприємства, які спеціалізуються на роботі з цінними паперами, здійсненні посередницької діяльності з випуску та обігу цінних паперів, виконанні операцій на фондовому ринку:

- за дорученням та за рахунок своїх клієнтів - комісійна (брокерська) діяльність;

- за власний рахунок - комерційна (дилерська) діяльність;

- за дорученням емітента в процесі первинного розміщення цінних паперів;

- надання інших послуг щодо цінних паперів (інвестиційне консультування, управління портфелем цінних паперів, довірчі операцій з цінними паперами, реєстраційні функції).

2. Банківські установи, поряд з кредитно-фінансовими функціями, здійснюють посередницьку діяльність:

- з випуску та обігу цінних паперів, виконуючи операції на фондовому ринку за власний рахунок, за дорученням і за рахунок своїх клієнтів;

- реєстраційні функції, довірчі операції з цінними паперами;

- надають позики, пов’язані з цінними паперами.

Проводиться робота з розширення можливостей банків щодо інвестування в цінні папери з одночасним забезпеченням захисту вкладників банків через нормативи, встановлені для комерційних банків.

3. Інвестиційні установи: поєднують функції фінансового посередника на фондовому ринку та інстиційного інвестора, тобто інвестора, для якого інвестування в цінні папери є основним джерелом доходів та невід’ємною частиною діяльності.

4. Брокер - це особа, яка діє за рахунок клієнта на основі угод доручення чи комісії. В ролі брокера переважно виступає брокерська компанія (фізична особа теж може бути брокером, здійснюючи брокерські функції, якщо зареєструється як підприємець).

Брокер має комісійні обов’язки - добросовісно виконувати доручення клієнта, яким повинна надаватися перевага порівняно з угодами самого брокера, якщо він також має право виконувати функції дилера.

Угода комісії з брокером може передбачати можливість використовувати кошти клієнта, які призначені для інвестування в цінні папери чи отримання в результаті реалізації цінних паперів, у своїх інтересах до моменту повернення грошових коштів клієнта, при цьому частка прибутку, який о триманий від їх використання згідно з угодою, перераховуватиметься клієнту.

5. Дилер - це особа, яка здійснює угоди купівлі-продажу цінних паперів від свого імені і за свій рахунок на основі публічного оголошення їх котирувань. Дилер - це тільки юридична особа. Дилер отримує прибуток за рахунок своїх джерел:

Він оголошує котирування, за якими готовий купити та продати цінні папери, наприклад, дилер об’являє котирування акцій компанії А як 950 і 1000 грн. Це означає, що дилер готовий продати акції компанії за 1000 грн, а купити за 950 грн. Ціна, за якою дилер готовий продати цінні папери, називається ціною продавця (1000 грн), а ціна, за якою дилер готовий купити цінні папери, називається ціною покупця (950 грн). Різниця між ціною покупця і ціною продавця називається спредом або маржею (дилер отримує прибуток за рахунок спреда).

Чим ринок розвинутий краще, тим величина спреда менша. Також дилер заробляє за рахунок можливого приросту курсової вартості куплених цінних паперів.

6. Інвестиційні фонди - це юридичні особи, які створюються у формі АТ і діють у сфері спільного інвестування: в інтересах і за рахунок засновників інвестиційного фонду шляхом випуску інвестиційних сертифікатів та комерційної діяльності з приватизаційними паперами.

Інвестиційні фонди діяться на дві групи:

Відкриті - фонд, котрий випускає інвестиційні сертифікати із зобов’язанням перед учасниками відносно викупу інвестиційного сертифіката в певний строк.

Закриті - фонд, котрий випускає інвестиційні сертифікати без взятих на себе зобов’язань щодо їх викупу до закінчення строку, на який заснований фонд інвестиційного сертифіката.

 

Особливості інвестиційних фондів
Відкриті Закриті
Засновують на безмежний строк Засновуються на визначений строк (3-30 років)
Приймають зобов’язання про викуп сертифікатів у строки, встановлені декларацією, наприклад, через 5 років Не викуповують сертифікати до закінчення строку діяльності (можуть і викуповувати). По закінченні строку діяльності фонду сертифікати повинні бути викуплені за рахунок коштів самого фонду чи його керуючого
Інвестують кошти в цінні папери інших емітентів Інвестують кошти в цінні папери, нерухомість і майно, котре належить державі в процесі приватизації
Сертифікати не підлягають обігу на вторинному ринку Сертифікати можуть вільно обертатися на вторинному ринку
Сертифікати продаються за гроші Сертифікати продаються за гроші і обмінюються на приватизаційні папери
Ці фонди не працюють з приватизаційними цінними паперами За ліцензією закритим фондам дозволяється робота з приватизаційними цінними паперами

 

7.Інвестиційна компанія - це торговець цінними паперами, котрий крім інших видів діяльності на фондовому ринку може залучати кошти для проведення спільного інвестування шляхом емісії цінних паперів і їх розміщення. Статутний капітал компанії повинен становити 50 тис. мінімальних зарплат.

Для проведення спільної інвестиційної діяльності інвестиційна компанія може створити взаємний фонд у вигляді відокремленого підрозділу.

8. Взаємний фонд інвестиційної компанії є її філією, яка від імені інвестиційної компанії здійснює спільне інвестування. Взаємний фонд має окремий поточний рахунок, окремий баланс і підлягає обов’язковій державній реєстрації. Кількість взаємних фондів, закритих і відкритих, які засновуються однією інвестиційною компанією, не обмежується. Діяльність взаємного фонду носить самостійний характер і спрямована на отримання прибутку.

9. Інститути спільного інвестування (ІСІ) - це корпоративні та пайові інвестиційні фонди, які провадять діяльність, пов’язану з об’єднанням (залученням) грошових коштів інвесторів з метою отримання прибутку від вкладання їх у цінні папери інших емітентів, корпоративні права та нерухомість (Закон України «Про інститути спільного інвестування (пайові та корпоративні інвестиційні фонди)», 2001 р.).

Закон передбачає корпоративні інвестиційні фонди та пайові інвестиційні фонди і не передбачає інвестиційні компанії та їх взаємні фонди.

Позитивний ефект діяльності ІСІ;

- зменшують інвестиційні ризики за рахунок здійснення диверсифікації вкладень (витрати на окремих видах активів компенсуються прибутками від володіння та операцій з цінними паперами інших емітентів, іншими об’єктами інвестицій);

- надають своїм учасникам послуги з професійного управління інвестиціями (фахівці постійно відслідковують значні обсяги ринкової інформації, використовують спеціальні методики аналізу та прогнозування, що дозволяє отримати додаткові прибутки);

- пропонують широкий вибір напрямків інвестицій, а права інвесторів надійно захищені спеціальними законами і правилами для інвестиційних фондів.

10. Торговці цінними паперами - торговці, які мають право здійснювати такі види діяльності:

- комісійну діяльність з цінними паперами;

- комерційну діяльність з цінними паперами;

- діяльність щодо випуску цінних паперів.

Торговці цінними паперами - це юридичні особи, для яких операції з цінними паперами є винятковим видом господарської діяльності.

11. Довірчі товариства - товариства з додатковою відповідальністю, які здійснюють представницьку діяльність відповідно до договору, що укладений з довірителями майна щодо реалізації їхніх прав власників. Сторони трастових (довірчих) відносин - довірителі, трастові

12..Інші посередники:

- клірингові депозитарії;

- реєстратори;

- депозитарії;

- номінальні утримувачі;

- фондові біржі;

- торговельно-інформаційні системи (ТІС).

Основна функція посередників – допомога в передачі коштів від постійних заощаджувачів до потенційних позичальників і навпаки.

 

Дата добавления: 2016-04-03; просмотров: 666 | Нарушение авторских прав


Рекомендуемый контект:


Поиск на сайте:© 2015-2020 lektsii.org - Контакты - Последнее добавление

Ген: 0.005 с.