ДАВНЯ ТА СЕРЕДНЬОВІЧНА ІСТОРІЯ УКРАЇНИ
Лекции.Орг

Поиск:


ДАВНЯ ТА СЕРЕДНЬОВІЧНА ІСТОРІЯ УКРАЇНИ
ЛЕКЦІЇ

Лекція 1

Давня історія України

(2 год.)

Тематичний план:

1. Палеоліт і мезоліт.

2. Неоліт і енеоліт.

3. Доба бронзи.

4. Доба раннього заліза.

5. Антична цивілізація в Північному Причорномор’ї.

6. Давні слов’яни.

Основні поняття теми: первісне суспільство, аграрне суспільство, палеоліт, мезоліт, неоліт, енеоліт, бронзовий вік, ранній залізний вік, номадизм, грецька колонізація, етногенез слов’ян, Велике переселення народів.

Лекція 2

Середньовічна історія України

(2 год.)

Тематичний план:

1. Східні слов’яни у ранньому середньовіччі.

2. Київська Русь: тенденції політичного та соціального розвитку.

3. Монгольська навала та її значення в українській історії.

4. Політичні та соціальні процеси в українських землях у складі Великого князівства литовського і Польського королівства в добу пізнього середньовіччя.

Основні поняття теми: державність, удільне князівство, удільна роздробленість, середньовічне суспільство.

СЕМІНАРСЬКІ ЗАНЯТТЯ

Семінарське заняття 1

Давня історія України

(2 год.)

План заняття (перелік питань для обговорення):

1. Становлення, розвиток та розклад первісного суспільства на теренах України.

2. Античність в історії України.

3. Етногенез слов’ян і українців.

Рекомендована література:

1. Археологія України: Курс лекцій / Л.Л. Залізняк, О.П. Моця, В.М. Зубар та ін. – К., 2005.

2. Баран В.Д. Походження українського народу / В.Д. Баран, Я.В. Баран. – К., 2002.

3. Залізняк Л.Л. Первісна історія України / Л.Л. Залізняк. – К., 1999.

4. Зубар В.М. Античний світ Північного Причорномор’я / В.М. Зубар, Є.А. Ліньова, Н.О. Сон. – К., 1999.

Семінарське заняття 2

Середньовічна історія України

(2 год.)

План заняття (перелік питань для обговорення):

1. Київська Русь: держава та суспільство.

2. Хрещення Русі та його історичне значення.

3. Причини та наслідки політичної роздробленості Русі ХІІ – ХІІІ ст. Внутрішня та зовнішня політика удільних князів.

4. Політична і соціальна історія українських земель у складі Литовського великого князівства і Польського королівства.

Рекомендована література:

1. Котляр М.Ф. Галицько-Волинська Русь / М.Ф. Котляр. – К., 1998.

2. Русина О.В. Україна під під татарами і Литвою / О.В. Русина. – К., 1998.

3. Толочко О.П. Київська Русь / О.П. Толочко, П.П. Толочко. – К., 1998.

4. Шабульдо Ф.М. Земли Юго-Западной Руси в составе Великого княжества Ли­товского / Ф.М. Шабульдо. – К., 1987.

5. Яковенко Н. Нарис історії середньовічної та ранньомодерної України / Н. Яковенко. – К., 2006.

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ ІІ

НОВА ТА НОВІТНЯ ІСТОРІЯ УКРАЇНИ

ЛЕКЦІЇ

Лекція 3

Ранньонова історія України

(4 год.)

Тематичний план:

1. Українські землі у складі Речі Посполитої в другій половині ХVI – першій половині ХVIІ ст.

2. Національно-визвольна війна середини ХVIІ ст.

3. Україна в добу Руїни.

4. Лівобережна Україна у складі Російської держави з другої половини ХVIІ до кінця ХVІIІ ст.

5. Правобережна та Західна Україна під владою Речі Посполитої у ХVІIІ ст.

Основні поняття теми: унія політична, унія церковна, національно-визвольний рух, сотенно-полковий устрій, гетьман, старшина, рада, полонізація, русифікація.

Лекція 4

Нова історія України

(4 год.)

Тематичний план:

1. Соціальна історія України нового часу.

2. Українське національне відродження ХІХ ст.: сутність, періодизація, регіональні особливості.

3. Українофільство першої половини ХІХ ст.

4. Громадсько-політичні рухи другої половини ХІХ – початку ХХ ст.

Основні поняття теми: національне відродження, українофільство, індустріальне суспільство, громади, політичні партії, нація, націоналізм, соціалізм, лібералізм, консерватизм.

Лекція 5

Новітня історія України

(4 год.)

Тематичний план:

1. Українська революція 1917 – 1921 рр.

2. Україна у 20-х – 30-х рр. ХХ ст.

3. Україна під час Другої світової війни.

4. Україна у другій половині ХХ ст.

5. Україна в роки незалежності (1991 – 2010).

Основні поняття теми: національно-демократична революція, контрреволюція, більшовизм, військовий комунізм, радянська влада, Нова економічна політика, українізація, індустріалізація, колективізація, тоталітаризм, сталінізм, інтегральний націоналізм, радянізація, нацизм, окупаційний режим, Рух Опору, системна криза радянського режиму, дисидентство, система владних відносин, приватизація, фінансово-промислові групи, олігархія, бізнесово-політичні клани, постіндустріальне суспільство.

СЕМІНАРСЬКІ ЗАНЯТТЯ

Семінарське заняття 3

Дата добавления: 2016-03-28; просмотров: 570 | Нарушение авторских прав | Изречения для студентов


Читайте также:

Рекомендуемый контект:


Поиск на сайте:© 2015-2020 lektsii.org - Контакты - Последнее добавление

Ген: 0.004 с.