Лекции.Орг
 

Категории:


ОБНОВЛЕНИЕ ЗЕМЛИ: Прошло более трех лет с тех пор, как Совет Министров СССР и Центральный Комитет ВКП...


Универсальный восьмиосный полувагона: Передний упор отлит в одно целое с ударной розеткой. Концевая балка 2 сварная, коробчатого сечения. Она состоит из...


Электрогитара Fender: Эти статьи описывают создание цельнокорпусной, частично-полой и полой электрогитар...

ТЕМА 1. Генезис сучасних економічних теорій. Предмет дисципліни

Загрузка...

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

АКАДЕМІЯ МУНІЦИПАЛЬНОГО УПРАВЛІННЯ

Кафедра економічної теорії та економіки підприємства

 

 

РОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА

З дисципліни СУЧАСНІ ЕКОНОМІЧНІ ТЕОРІЇ

для підготовки магістра галузі знань 0305 «Економіка та підприємництво»

спеціальності 8.030509 «Облік i аудит»

денна та заочна форми навчання

УХВАЛЕНО:

на засіданні кафедри

економічної теорії та економіки підприємства

 

Протокол № від 2015 р. Завідувач кафедри __________

проф. Шевченко Н.О.

 

 

Київ - 2015

 

Робоча програма з дисципліни “Сучасні економічні теорії” для студентів за напрямом підготовки магістра галузі знань 0305 «Економіка та підприємництво», спеціальності «Облік i аудит» (денна та заочна форми навчання).

« » 2015 року, с.

 

Укладач:Савенко Анна Євгенівна, доцент кафедри економічної теорії та економіки підприємства, канд. екон. наук, доцент.

 

ЗМІСТ

 

Вступ………………………………………………………………………...
Розділ 1. Тематичний план дисципліни…………………………………...
Розділ 2. Зміст дисципліни…………………………………………………
Розділ 3. Плани лекцій……………………………………………………..
Розділ 4. Плани семінарських занять……………………………………..
Розділ 5. Самостійна робота студентів
5.1.Організація самостійної роботи студентів
5.2. Індивідуальні навчально-дослідні завдання……………………....
Розділ 6. Методи активізації навчального процесу…………………..
Розділ 7. Система поточного і підсумкового контролю знань…………..
7.1. Порядок поточного та підсумкового контролю знань студентів…
7.2. Організація підсумкового контролю. Перелік питань для підготовки до підсумкового контролю……………………………………
Рекомендована література (основна і додаткова)………………………..
Інтернет джерела…………………………………………………………..

ВСТУП

 

Мета опанування дисципліни: сформувати у студентів знання основних проблем сучасної економічної теорії і провідних її напрямів і закономірностей розвитку механізмів функціонування господарських систем з позицій найвідоміших шкіл сучасної економічної теорії

Завдання дисципліни:

- забезпечення фундаментальної економічної підготовки фахівців з

урахуванням передових надбань світової теоретичної думки;

- опанування категоріально-понятійним апаратом та методологією

досліджень різних шкіл;

- формування уявлень про основні і альтернативні течії сучасної

економічної думки;

- аналіз наукового внеску окремих представників, шкіл та напрямів у

сучасну економічну теорію.

Предмет навчальної дисципліни – теоретико-методологічні концепції та інструментарій економічного аналізу основних шкіл економічної теорії на зламі ХХ – ХХІ ст..

Місце дисципліни у структурно логічній схемі підготовки фахівців. Навчальна дисципліна за вибором студента «Сучасні економічні теорії» є складовою циклу професійної підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр», які спеціалізуються в галузі знань Економіка та підприємництво. Система знань, отримана при вивченні дисципліни “Сучасні економічні теорії”, є необхідною для вільного ознайомлення з науковою літературою та підвищення фахових знань, з метою їх застосування в практичній діяльності.

Перелік знаньяких набуває студент після опанування даної дисципліни:

- основну проблематику досліджень у сучасній економічній думці;

- головні напрями і школи сучасної економічної теорії;

- наукові здобутки провідних представників сучасної економічної науки;

- місце і роль економічних ідей і пропозицій сучасної теорії в

економічній політиці провідних країн Заходу;

Для реалізації завдань дисципліни студент повинен уміти:

- аналізувати економічні ситуації з позицій різних шкіл сучасної

економічної думки;

- охарактеризувати основні течії сучасної економічної теорії та погляди її

провідних представників;

- робити порівняльний аналіз окремих доктрин, шкіл, течій сучасної економічної теорії.

РОЗДІЛ 1. ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛІНИ

 

 

  Назва теми Кількість годин*
Денна форма Заочна форма
Л С І, К Р С Р С Л С І, К Р С Р С
Модуль 1. Еволюція економічної теорії Заходу др. пол. ХХ – поч. ХХІ ст
1. Генезис сучасних економічних теорій. Предмет дисципліни - - - -
2. Методологія економічної науки та сучасні моделі розвитку економічної теорії - - - -
3. Сучасні концепції неолібералізму і соціальної школи - - - -
4. Еволюція кейнсіанства. Теорії посткейнсіанства і нового кейнсіанства. - - - -
5. Монетаризм як основна школа сучасної неокласики - - - -
6. Сучасні неоконсервативні теорії - - - -
Модульна контрольна робота 1              
Модуль 2. Новітні економічні теорії
7. Соціально-інституціональні технократичні теорії 0,5 0,5 - - - -
8. Теоретико-методологічні засади, структура та основні теорії неоінституціоналізму - - - -
9. Теорія суспільного вибору 0,5 0,5 - - - -
10. Економісти - лауреати Нобелівської премії - - - - -
Модульна контрольна робота 2                
Разом годин - - - -
                     

 

* де Л – лекції, С – семінари, І – індивідуальна робота, КР – консультативна робота, СРС – самостійна робота студентів.

 

РОЗДІЛ 2. ЗМІСТ ДИСЦИПЛІНИ

Модуль 1.Еволюція економічної теорії Заходу др. пол. ХХ – поч. ХХІ ст.

ТЕМА 1. Генезис сучасних економічних теорій. Предмет дисципліни

Генезис сучасних економічних теорій (СЕТ). СЕТ як хронологічний опис розвитку світової економіки та економічної думки на сучасному етапі. Мета та завдання дисципліни, її суспільні, навчальні та практичні функції. Актуальність вивчення СЕТ для підготовки фахівців.

Предмет курсу СЕТ. Визначення теоретичної основи СЕТ. Джерела та історіографія.

 


<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>
Тема 3.2. Корпоративна безпека. 1. Ринкові зовнішні корпоративні загрози об’єкта економіки | ТЕМА 3. Сучасні концепції неолібералізму і соціальної школи

Дата добавления: 2016-03-28; просмотров: 107 | Нарушение авторских прав


Рекомендуемый контект:


Поиск на сайте:


© 2015-2019 lektsii.org - Контакты - Последнее добавление

Ген: 0.006 с.