Ћекции.ќрг


ѕоиск:
 атегории:

јстрономи€
Ѕиологи€
√еографи€
ƒругие €зыки
»нтернет
»нформатика
»стори€
 ультура
Ћитература
Ћогика
ћатематика
ћедицина
ћеханика
ќхрана труда
ѕедагогика
ѕолитика
ѕраво
ѕсихологи€
–елиги€
–иторика
—оциологи€
—порт
—троительство
“ехнологи€
“ранспорт
‘изика
‘илософи€
‘инансы
’ими€
Ёкологи€
Ёкономика
Ёлектроника

 

 

 

 


Ћ≥тература, методичне та матер≥ально-техн≥чне забезпеченн€ зан€тт€. 1.  рим≥нальний процесуальний кодекс ”крањни [≈лектронний ресурс]
1.  рим≥нальний процесуальний кодекс ”крањни [≈лектронний ресурс]. Ц –ежим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/4651-17.

2. ѕро затвердженн€ ≤нструкц≥њ про пор€док функц≥онуванн€ дактилоскоп≥чного обл≥ку експертноњ служби ћ¬— ”крањни: наказ ћ¬— ”крањни в≥д 11.09.2001 є 785.

3.  рим≥нал≥стика: [п≥дручник / за ред. проф. Ўеп≥тька ¬.ё.]. Ц  .: ¬идавничий ƒ≥м Ђ≤н ёреї, 2004. Ц 728 с.

4.  рим≥нал≥стика: [п≥дручник/ п≥д заг. ред. —кригонюк ћ.≤.]. Ц  .: 2007. Ц 496 с.

5.  рим≥нал≥стика: [п≥дручник / за заг. ред. д.ю.н., професора ј. ‘. ¬олобуЇва]. ≠Ц ’.: ’Ќ”¬—, 2011. Ц 666 с.

6.  обзар —.≤.  рим≥нал≥стична трасолог≥€: навч. ѕос≥бник / —. ≤.  обзар. Ц Ћуганськ: –¬¬ Ћ≤¬—, 1999. Ц 108 с.

7. ћоисеева “.‘.  омплексное криминалистическое исследование потожировых следов человека / “. ‘. ћоисеева. Ц ћ.: ќќќ "√ородец-издат", 2000. Ц 224 с.

8. ќснови сл≥дознавства: лекц≥€ є8. Ц  .:  ињв. ≥н-т внутр. справ, 2003. Ц 36 с.

9. —амищенко —.—. —овременна€ дактилоскопи€: основы и тенденции развити€: курс лекций: [учеб.-метод. пособие] / —. —. —амищенко. Ц ћ.: ћоск. психол.-соц. ин-т, 2004. Ц 456 с.

“еми реферат≥в:

1.  ласиф≥кац≥€ сл≥д≥в-в≥дбитк≥в та њњ використанн€ при ф≥ксац≥њ результат≥в сл≥дчих (розшукових) д≥й.

2. “расолог≥чн≥ досл≥дженн€, њх значенн€ дл€ розкритт€ та розсл≥дуванн€ правопорушень.

3. —учасн≥ засоби та прийоми ви€вленн€, ф≥ксац≥њ, вилученн€ ≥ досл≥дженн€ сл≥д≥в рук.

4. ƒактилоскоп≥чна експертиза: розвиток та сучасний стан.

5. ¬и€вленн€ ≥ використанн€ сл≥д≥в н≥г при розсл≥дуванн≥ правопорушень.

6. —удово-експертн≥ досл≥дженн€ сл≥д≥в протектору та виступаючих частин транспортних засоб≥в.

7. ¬и€вленн€, ф≥ксац≥€ ≥ використанн€ сл≥д≥в транспортних засоб≥в при розсл≥дуванн≥ крим≥нальних правопорушень.

8. —удово-експертн≥ досл≥дженн€ сл≥д≥в знар€дд€ зламу.

9. ¬и€вленн€, ф≥ксац≥€ та використанн€ сл≥д≥в знар€дд€ злому при розсл≥дуванн≥ правопорушень.

ћатер≥альне забезпеченн€: сл≥дча вал≥за, об`Їкти з≥ сл≥дами рук, комплекти засоб≥в дл€ ф≥ксац≥њ та вилученн€ сл≥д≥в рук, макет м≥сц€ под≥њ (схематичний план); рулетка, г≥пс, Їмкост≥ та матер≥али дл€ виготовленн€ г≥псових зл≥пк≥в, планшет з≥ зразками знар€дь зламу, фрагменти дерев`€них дверей з≥ сл≥дами знар€дь зламу, пластил≥н, граф≥т, пензл≥.

’≥д проведенн€ зан€тт€:

¬ступ до зан€тт€ пол€гаЇ в перев≥рц≥ присутност≥ курсант≥в, оголошенн≥ теми, мети та контрольних питань зан€тт€.

ѕ≥д час розгл€ду даноњ теми необх≥дно засвоњти основн≥ положенн€ крим≥нал≥стичноњ трасолог≥њ, зокрема, механ≥зм утворенн€ сл≥д≥в, њх види, правила ви€вленн€, ф≥ксац≥њ, вилученн€ та досл≥дженн€ сл≥д≥в крим≥нального правопорушенн€ залежно в≥д њх виду, значенн€ трасолог≥њ у процес≥ розкритт€ та розсл≥дуванн€ правопорушень.

ѕ≥дл€гають розгл€ду основн≥ положенн€ про сл≥ди людини, њх види та особливост≥ њх ви€вленн€ та вилученн€. «окрема, при розгл€д≥ питанн€ про сл≥ди рук людини особливу увагу прид≥лити методам њх ви€вленн€. Ќе менш важливим Ї питанн€ про отриманн€ зразк≥в дл€ пор≥вн€льного досл≥дженн€ шл€хом дактилоскоп≥юванн€ особи чи трупа. –озгл€даючи питанн€ про сл≥ди н≥г людини, засвоњти особливост≥ досл≥дженн€ дор≥жки сл≥д≥в, вимоги до виготовленн€ зл≥пк≥в з≥ сл≥ду.

—л≥д звернути увагу на прийоми в≥дшуканн€ сл≥д≥в рук на м≥сц≥ под≥њ, окремих речових доказах, њх ф≥ксац≥њ та вилученн€. ƒл€ цього потр≥бно ознайомитис€ з техн≥ко-крим≥нал≥стичними засобами ф≥ксац≥њ та вилученн€ сл≥д≥в рук.

Ќеобх≥дно засвоњти основн≥ правила та засоби ви€вленн€ сл≥д≥в транспорту, сл≥д≥в знар€дь злому та ≥нструмент≥в з урахуванн€м особливостей механ≥зму њх утворенн€.

ѕ≥сл€ розгл€ду теоретичних положень крим≥нал≥стичноњ трасолог≥њ курсанти на аудиторному зан€тт≥ д≥л€тьс€ на п≥дгрупи, кожна з €ких отримуЇ завданн€ Ц ви€вленн€, ф≥ксац≥€ та вилученн€ сл≥д≥в рук, босоњ ноги людини та взутт€. ѕри цьому курсанти п≥д час самост≥йноњ п≥дготовки складають фрагмент протоколу огл€ду сл≥ду та оформл€ють отримане на зан€тт≥ завданн€ у вигл€д≥ контрольноњ роботи є2.  онтрольна робота повинна м≥стити: 1) фрагмент протоколу огл€ду м≥сц€ под≥њ з описанн€м ви€влених сл≥д≥в людини;2) належним чином оформлену дактилопл≥вку з сл≥дами рук (у випадку досл≥дженн€ сл≥д≥в взутт€ та н≥г людини Ц в≥дпов≥дно г≥псовий зл≥пок сл≥ду та дактилопл≥вку з в≥дбитком сл≥ду ноги або њх замальовку);3) дактилокарту особи, що перев≥р€Їтьс€ (т≥льки у випадку досл≥дженн€ сл≥д≥в рук людини); 4) постанову про призначенн€ трасолог≥чноњ експертизи.

Ќа зан€тт≥ курсанти отримують деревТ€н≥ фрагменти з≥ сл≥дами знар€дь злому та приступають до њх огл€ду, в≥дпрацьовуючи практичн≥ навички ≥з застосуванн€ прийом≥в ви€вленн€, ф≥ксац≥њ та вилученн€ сл≥д≥в злому та ≥нструмент≥в. –езультати огл€ду повинн≥ бути оформлен≥ у вигл€д≥ контрольноњ роботи є3 та м≥стити фрагмент протоколу огл€ду м≥сц€ под≥њ з описанн€м сл≥д≥в знар€дь зламу, замальовку даних сл≥д≥в ≥ пластил≥новий зл≥пок сл≥ду.

«аключна частина зан€тт€ пол€гаЇ у п≥дведенн≥ викладачем п≥дсумк≥в, оголошенн≥ завданн€ дл€ самост≥йноњ роботи.

ѕоделитьс€ с друзь€ми:


ƒата добавлени€: 2015-11-23; ћы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 441 | Ќарушение авторских прав


ѕоиск на сайте:

Ћучшие изречени€:

—вобода ничего не стоит, если она не включает в себ€ свободу ошибатьс€. © ћахатма √анди
==> читать все изречени€...

2147 - | 1896 -


© 2015-2024 lektsii.org -  онтакты - ѕоследнее добавление

√ен: 0.028 с.