Лекции.Орг
 

Категории:


ОБНОВЛЕНИЕ ЗЕМЛИ: Прошло более трех лет с тех пор, как Совет Министров СССР и Центральный Комитет ВКП...


Поездка - Медвежьегорск - Воттовара - Янгозеро: По изначальному плану мы должны были стартовать с Янгозера...


Макетные упражнения: Макет выполняется в масштабе 1:50, 1:100, 1:200 на подрамнике...

Семінарське заняття № 4.Методи міжнародної торгівліЗагрузка...

Методичні вказівки

Світова практика свідчить, що потенційні суб’єкти міжнародного бізнесового середовища можуть обирати різні методи організації зовнішньоторговельної діяльності. Такий вибір залежить від багатьох чинників, зокрема масштабів виробництва фірми та характеру продукції, що випускається, особливих рис регіональних ринків, на яких реалізується продукція; глибини участі підприємства у міжнародному поділі праці; специфічного методу реалізації товарів або послуг на зовнішньому ринку, що є традиційним для цієї товарної групи, або був обраний керівництвом даного підприємства тощо. Тому під методом міжнародної торгівлі слід розуміти організаційну форму та порядок здійснення зовнішньоторговельної операції. Систематизація методів міжнародної торгівлі базується на загальноприйнятих критеріальних ознаках, що дозволяють виділити основними методами пряму торгівлю, торгівлю через посередників, зустрічну торгівлю.

Метою заняття є: ознайомлення студентів із різноманітними комерційними прийомами виконання міжнародних комерційних операцій, усвідомлення особливостей застосування технологічних схем реалізації міжнародних комерційних операцій у форматі діючого правового поля.

План

1. Систематизація методів міжнародної торгівлі.

2. Послуги посередників у міжнародній торгівлі. Види посередників.

3. Угоди про надання права на продаж (агентська угода).

4. Особливості застосування комісійних угод.

5. Консигнація як форма організації експортної торгівлі.

 

Контрольні питання

1. Які існують методи міжнародної торгівлі? У чому полягають переваги та недоліки прямої торгівлі?

2. Які існують типи непрямої торгівлі? У чому полягає економічна доцільність використання посередництва у міжнародній торгівлі?

3. На які типи поділяється торгівля через посередників?

4. Назвіть види посередницьких операцій у міжнародній торгівлі.

5. На які типи та види можна поділити торговельно-посеред­ницькі фірми?

6. Які існують методи розрахунку та виплати винагороди посередникам у міжнародній торгівлі? У чому полягає основний принцип винагороди посередників? У чому відмінність у визначенні винагороди експортних посередників від імпортних?

7. Чи може посередник-представник підписувати контракт за дорученням принципала?

8. Що означає для посередника працювати від свого імені, але за рахунок принципала?

9. Як захистити інтереси посередника від порушення принципалом його становища на ринку?

10. Чому дистриб’ютора (перепродавця) не можна вважати останнім покупцем?

11. Який вид винагороди ви запропонували б для стимулювання роботи посередника-дистриб’ютора?

12. У чому полягають посередницькі функції лізингової компанії в міжнародній торгівлі?

13. Які функції виконує міжнародна товарна біржа?

14. За якими ознаками можна класифікувати міжнародні товарні біржі?

15. Назвіть тенденції розвитку міжнародних товарних бірж.

 

Завдання для самостійної роботи

Завдання 1

Побудуйте класифікаційну схему, яка б відтворювала різноманіття форм і методів реалізації зовнішньоторговельних операцій залежно від обраних критеріїв систематизації.

Завдання 2

Наведіть і висвітліть приклади посередництва у практиці зовнішньоекономічної діяльності суб’єктів господарювання в Україні.

 

Завдання 3

Посилаючись на положення нормативно-правової бази, прокоментуйте наступну ситуацію і дайте відповідь на запитання.

Комітент здійснив передачу товару комісіонеру для реалізації. Комісіонер реалізував товар, але отримані від продажу кошти не перерахував на рахунок комітенту. Як наслідки при цьому виникають в обох сторін?

Тема 4. Регулювання міжнародної торгівлі

Семінарське заняття № 5. Система регулювання міжнародної торгівлі

Методичні вказівки

Збільшення кількості учасників міжнародних торговельно-економічних відносин, поява нових форм і методів торгівлі, її ускладнення та динамізація об’єктивно зумовили формування системи регулювання міжнародного обміну товарами та послугами, яка являє собою сукупність взаємопов’язаних принципів, норм, правил і процедур впливу на формування регіональних і товарних структур експорту та імпорту за допомогою політичних, економічних, фінансових, правових та адміністративних інструментів. У сучасній системі регулювання міжнародної торгівлі можна виокремити певні рівні (корпоративний, національний, міждержавний, наднаціональний і глобальний), яким притаманні певні механізми та інструменти впливу на темпи, пропорції та структуру світової торгівлі

Метою заняття є: усвідомлення сутності та змісту поняття «регулювання міжнародної торгівлі», визначення відмінностей в основних підходах, напрямках та інструментах регулювання міжнародної торгівлі в межах визначених рівнів; формування уявлення про систему інститутів, що регулюють міжнародну торгівлю на макрорівні та мікрорівні.

План

1. Система регулювання міжнародної торгівлі: рівні, механізми та інструменти регулювання.

1.1. Регулювання міжнародної торгівлі на корпоративному рівні: сутність і зміст обмежувальної практики.

1.2. Національний рівень регулювання міжнародної торгівлі: сутність і зміст зовнішньоекономічної та зовнішньоторговельної політики держави. Система національних інструментів державного регулювання зовнішньої торгівлі.

2. Напрями та інструменти регулювання міжнародної торгівлі на міжнаціональному рівні.

3. Глобальний рівень регулювання міжнародної торгівлі: сутність і зміст. Діяльність міжнародних організацій з регулювання міжнародної торгівлі.

 

Теми рефератів

1. Форми дискримінаційної торгівлі у практиці міжнародних економічних відносин країн

2. Діяльність міжнародних організацій з регулювання міжнародної торгівлі. Контекст співпраці України з СОТ.

3. Концептуальні засади зовнішньоторговельної політики України. Система стимулювання і розвитку ЗЕД.

Контрольні питання

1. Які рівні можна виокремити в системі регулювання міжнародної торгівлі?

2. Які основні типи зовнішньоторговельних політик існують у міжнародній практиці?

3. За якими ознаками можна класифікувати форми протекціонізму?

4. Які напрями та інструменти регулювання міжнародної торгівлі використовують на міжнаціональному рівні?

5. Якими особливостями характеризується наднаціональний рівень регулювання міжнародної торгівлі?

6. За якими критеріями можна класифікувати сучасні інструменти регулювання зовнішньої торгівлі країни?

7. Назвіть основні інститути регулювання зовнішньої торгівлі на наднаціональному рівні.Яка сучасна роль ГАТТ/СОТ у світовій торгівлі?

8. Охарактеризуйте функції та основні напрями діяльності Світової організації торгівлі.

9. Поясніть інституціональну структуру системи державного регулювання зовнішньоекономічної діяльності в Україні.

10. Охарактеризуйте основні напрямки та інструменти державного регулювання зовнішньоекономічної діяльності в Україні.

11. Поясніть порядок здійснення валютного контролю за експортними та імпортними операціями, що реалізуються суб’єктами господарювання в Україні.

12. Охарактеризуйте законодавчу базу державного регулювання зовнішньоекономічної діяльності в Україні.

Завдання для самостійної роботи

Завдання 1

Проаналізуйте та порівняйте інструменти та механізми регулювання міжнародної торгівлі на різних рівнях (корпоративному, національному, міждержавному) в практиці розвинених країн та країн що розвиваються. Наведіть приклади та прокоментуйте наслідки їх застосування.

 

Завдання 2

Визначте економічні ефекти для вироб­ників, споживачів, державного бюджету та країни в цілому від запровадження тарифного мита, якщо при цьому ціна товару на внутрішньому ринку країни пе­ревищує світову ціну на 50 грн., споживання змен­шується з 7 до 8 тис. штук на рік, вітчизняне вироб­ництво зростає з 2,5 до 4 тис. штук на рік.

Завдання 3

Урядом країни намічено розширення об­сягів виробництва в галузі машинобудування з 200 до 320 тис. виробів на рік. Заплановано надання субсидії у розмірі 65 грн. на одиницю продукції. Відтворіть ситуа­цію графічно. Розрахуйте витрати державного бюджету на надання субсидії, виграш вітчизняних товаровироб­ників, витрати на розширення виробництва. Які зміни спричинить надання субсидії у довгостроковому періоді?

 

Завдання 4

Наведіть і висвітліть приклади протекціонізму у зовнішньоторговельних відносинах країн.

 

 

Завдання 5

Відповідно до положень нормативної бази визначити основні положення (занотувати, скласти алгоритм та/або схему) діючої системи валютного контролю за зовнішньоекономічною діяльністю суб’єктів господарювання України. Зазначити санкції, що застосовуються до суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності у випадку порушення норм законодавства з валютного регулювання і контролю.

Основними документами (чинними), що встановлюють особливості правового регулювання всіх видів зовнішньоекономічної діяльності в Україні та відповідальність при здійсненні такої діяльності, є:

· Про зовнішньоекономічну діяльність [Текст] : Закон України від 16.04.91 № 959-XII // Відомості Верховної Ради України. – 1991. – № 29.

· Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті [Текст]: Закон України від 23.09.94 № 185/94-ВР // Урядовий кур’єр. – 1994. – № 15.

· Про систему валютного регулювання і валютного контролю [Текст] : декрет Кабінету Міністрів України від 19.02.93 № 1593 // Відомості Верховної Ради України. – 1993. – № 17.

· Про посилення контролю за проведенням розрахунків резидентів і нерезидентів за зовнішньоекономічними операціями [Текст] : постанова Кабінету Міністрів України і Національного банку України від 12.12.98 № 196 // Урядовий кур’єр. – 1998. – № 49.

 

 

Дата добавления: 2015-11-23; просмотров: 333 | Нарушение авторских прав


Рекомендуемый контект:


Похожая информация:

Поиск на сайте:


© 2015-2019 lektsii.org - Контакты - Последнее добавление

Ген: 0.005 с.