Ћекции.ќрг


ѕоиск:
 атегории:

јстрономи€
Ѕиологи€
√еографи€
ƒругие €зыки
»нтернет
»нформатика
»стори€
 ультура
Ћитература
Ћогика
ћатематика
ћедицина
ћеханика
ќхрана труда
ѕедагогика
ѕолитика
ѕраво
ѕсихологи€
–елиги€
–иторика
—оциологи€
—порт
—троительство
“ехнологи€
“ранспорт
‘изика
‘илософи€
‘инансы
’ими€
Ёкологи€
Ёкономика
Ёлектроника

 

 

 

 


“ехнолог≥€ прийн€тт€ управл≥нських р≥шень
”правл≥нськ≥ р≥шенн€ Ї в≥дпов≥дною реакц≥Їю на внутр≥шн≥ й зовн≥шн≥ впливи та можуть класиф≥куватис€ за характером ц≥лей (стратег≥чн≥, тактичн≥, оперативн≥); за в≥дношенн€м до загальних функц≥й (планов≥, орган≥зац≥йн≥, прогнозуюч≥, технолог≥чн≥); за характером розробки (одноособов≥, колег≥альн≥, колективн≥); за методом розробки (формал≥зован≥, модельн≥, графоанал≥тичн≥, експертн≥, лог≥ко-≥нтуњтивн≥ тощо). «вичайно, наведений перел≥к можна розширити використанн€м ≥нших п≥дход≥в до класиф≥кац≥њ управл≥нських р≥шень.

—л≥д також п≥дкреслити, що сучасна система цив≥льного захисту в першу чергу розгл€даЇтьс€ €к система соц≥ального характеру, тому ≥ прийн€тт€ управл≥нських р≥шень €к основного продукту управл≥нн€ у сфер≥ цив≥льного захисту Ї вар≥антом розвТ€занн€ тих чи ≥нших соц≥альних проблем.

ѕроцес виробленн€, прийн€тт€ ≥ реал≥зац≥њ управл≥нського р≥шенн€ передбачаЇ його структуризац≥ю, тип≥зац≥ю роб≥т ≥ операц≥й та охоплюЇ:

зб≥р ≥ анал≥з ≥нформац≥њ;

визначенн€ розвитку ситуац≥њ;

формуванн€ ц≥лей;

постановку завдань, €к≥ необх≥дно вир≥шити;

пошук та формуванн€ можливих вар≥ант≥в р≥шень;

оц≥нку вар≥ант≥в р≥шень, виб≥р оптимального вар≥анта;

погодженн€ проекту р≥шенн€ ≥з зац≥кавленими особами;

прийн€тт€ р≥шенн€ (наданн€ йому юридичноњ сили);

доведенн€ р≥шенн€ до орган≥затор≥в виконанн€ та виконавц≥в;

о рган≥зац≥ю взаЇмод≥њ м≥ж виконавц€ми та координац≥ю њх зусиль;

анал≥з реал≥зац≥њ та корегуванн€ р≥шенн€.

” теор≥њ управл≥нн€ вид≥л€ють три основн≥ модел≥ прийн€тт€ р≥шень: класична модель, повед≥нкова модель, ≥ррац≥ональна модель.

 ласична модель спираЇтьс€ на пон€тт€ Урац≥ональност≥Ф в прийн€тт≥ р≥шень. ѕередбачаЇтьс€, що умови прийн€тт€ р≥шенн€ достатньо визначен≥, особа, €ка приймаЇ р≥шенн€, маЇ повну ≥нформац≥ю, рац≥ональну систему упор€дкуванн€ переваг за ступенем њх важливост≥, ус≥ њњ д≥њ в процес≥ прийн€тт€ р≥шень, спр€мован≥ на виб≥р найкращоњ альтернативи.

ѕроте на практиц≥ на процес прийн€тт€ р≥шень впливають чисельн≥ обмежувальн≥ та субТЇктивн≥ фактори, до найважлив≥ших з €ких належать:

час, €кий в≥дводитьс€ на прийн€тт€ р≥шенн€. Ќа практиц≥ б≥льш≥сть кер≥вник≥в не мають можливост≥ проанал≥зувати ус≥ можлив≥ альтернативи, в≥дчуваючи деф≥цит часу;

ризик Ц фактор неправильного р≥шенн€, €кий повТ€заний ≥з зростанн€м в≥дпов≥дальност≥ та враховуЇтьс€ св≥домо або п≥дсв≥домо при прийн€тт≥ р≥шенн€;

субТЇктивний фактор Ц ступ≥нь п≥дготовленост≥ ос≥б, €к≥ приймають р≥шенн€ (управл≥нська та спец≥альна осв≥та, участь у трен≥нгах, досв≥д роботи), а також њх особист≥ риси, €к≥ повинн≥ спри€ти прийн€ттю р≥шень (психолог≥чна стал≥сть, повед≥нков≥ реакц≥њ, ≥нтелект, комун≥кабельн≥сть, в≥дпов≥дальн≥сть).

—укупн≥сть таких фактор≥в у процес≥ прийн€тт€ р≥шень враховують повед≥нкова та ≥ррац≥ональна модел≥. ѕовед≥нкова модель передбачаЇ, що особа, €ка приймаЇ р≥шенн€, не маючи повноњ ≥нформац≥њ щодо ситуац≥њ та можливих альтернатив њњ розвитку намагаЇтьс€ прийн€ти б≥льш-менш рац≥ональне р≥шенн€. ≤ррац≥ональна модель ірунтуЇтьс€ на передбаченн≥, що р≥шенн€ приймаютьс€ ще до того, €к досл≥джуютьс€ альтернативи та менеджер або група менеджер≥в мають достатньо влади, аби навТ€зати своЇ р≥шенн€.

“ехнолог≥€ прийн€тт€ управл≥нських р≥шень щодо д≥й у надзвичайн≥й ситуац≥њ базуЇтьс€ на використанн≥ системи метод≥в, €к≥ умовно можна класиф≥кувати у три групи: евристичн≥, колективн≥, к≥льк≥сн≥.

≈вристичн≥ (неформальн≥) методи прийн€тт€ р≥шень базуютьс€ на ≥нтуњц≥њ та анал≥тичних зд≥бност€х ос≥б, €к≥ приймають управл≥нськ≥ р≥шенн€. ÷е сукупн≥сть лог≥чних прийом≥в ≥ методики вибору оптимальних р≥шень, теоретичне пор≥вн€нн€ альтернатив з урахуванн€м накопиченого досв≥ду, вони оперативн≥, але не гарантують вибору безпомилкових (неефективних) р≥шень.

 олективн≥ методи обговоренн€ ≥ прийн€тт€ р≥шень передбачають визначенн€ учасник≥в певноњ процедури ≥ в≥дб≥р форм груповоњ роботи „аст≥ше усього це тимчасовий колектив, головними критер≥€ми його формуванн€ Ї компетентн≥сть, здатн≥сть вир≥шувати творч≥ задач≥, конструктивн≥сть мисленн€ ≥ комун≥кабельн≥сть.  олективн≥ форми груповоњ роботи можуть бути р≥зними: зас≥данн€, наради, робота в ком≥с≥њ, штаб≥ тощо. Ќайб≥льш поширеним типом методу колективного п≥дготуванн€ управл≥нських р≥шень Ї Ђмозковий штурмї, або Ђмозкова атакаї.

 ≥льк≥сн≥ методи прийн€тт€ р≥шень. ¬ њх основ≥ лежить науково-практичний п≥дх≥д, що припускаЇ виб≥р оптимальних вар≥ант≥в управл≥нських р≥шень шл€хом компТютеризованоњ обробки великих масив≥в ≥нформац≥њ (прогнозуванн€, моделюванн€ сценар≥њв розвитку под≥й тощо).

«д≥йсненн€ процесу п≥дготовки, прийн€тт€ ≥ реал≥зац≥њ управл≥нських р≥шень супроводжуЇтьс€ його правовим, орган≥зац≥йним, ≥нформац≥йним та документальним забезпеченн€м.

ѕравове забезпеченн€ передбачаЇ всеб≥чне використанн€ засоб≥в ≥ форм юридичного впливу на субТЇкт ≥ обТЇкт управл≥нн€ через нормативне закр≥пленн€ функц≥ональних й правових в≥дносин у процес≥ виробленн€ ≥ реал≥зац≥њ р≥шенн€, укладанн€ необх≥дних угод, документальне оформленн€ результат≥в реал≥зац≥њ р≥шень.

ќрган≥зац≥йне забезпеченн€ охоплюЇ плануванн€ виконанн€ р≥шенн€, визначенн€ пром≥жних етап≥в його реал≥зац≥њ, а також форми й обс€ги поточного контролю. ¬ир≥шуютьс€ питанн€, повТ€зан≥ з режимом роботи, розпод≥лам часу та зусиль виконавц≥в, що залежать в≥д р≥вн€ в≥дпов≥дальност≥ та компетентност≥ виконавц≥в.

≤нформац≥йне та документальне забезпеченн€ охоплюЇ комплекс роб≥т стосовно зм≥сту й умов зд≥йсненн€ заключного етапу процесу управл≥нн€. ”с≥ види ≥нформац≥њ складають орган≥зац≥йно оформлену сукупн≥сть ≥нформац≥йних поток≥в, документ≥в, канал≥в зв'€зку й техн≥чних засоб≥в, €к≥ забезпечують взаЇмозв'€зок м≥ж елементами систем управл≥нн€ з метою њњ ефективного функц≥онуванн€ та розвитку.

 

ѕоделитьс€ с друзь€ми:


ƒата добавлени€: 2015-11-23; ћы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 475 | Ќарушение авторских прав


ѕоиск на сайте:

Ћучшие изречени€:

Ќасто€ща€ ответственность бывает только личной. © ‘азиль »скандер
==> читать все изречени€...

2123 - | 1852 -


© 2015-2024 lektsii.org -  онтакты - ѕоследнее добавление

√ен: 0.01 с.