Ћекции.ќрг


ѕоиск:
 атегории:

јстрономи€
Ѕиологи€
√еографи€
ƒругие €зыки
»нтернет
»нформатика
»стори€
 ультура
Ћитература
Ћогика
ћатематика
ћедицина
ћеханика
ќхрана труда
ѕедагогика
ѕолитика
ѕраво
ѕсихологи€
–елиги€
–иторика
—оциологи€
—порт
—троительство
“ехнологи€
“ранспорт
‘изика
‘илософи€
‘инансы
’ими€
Ёкологи€
Ёкономика
Ёлектроника

 

 

 

 


“∆-ларда эвакуаци€лық шараларды ұйымдастыру және өтк≥зу
∆алпы ережелерЁвакуаци€ Ц адамдардың өм≥р≥н сақтау және өнд≥р≥ст≥ң жұмыс ≥стеу≥не жағдай жасау мақсатында халық пен материалдық кұндылықтарды төтенше жағдайлар аймақтарынан және осы заманғы зақымдау құралдары қолданылуы мүмк≥н аудандардан ұйымдасқан түрде қау≥пс≥з жерге көш≥ру.Ёвакуаци€ланған барлық халық қау≥пс≥з аймаққа орналастырылған пункттерде т≥рш≥л≥к қызмет≥не қажетт≥лер≥мен аз шамада қамтамасыз ет≥луге ти≥с.“өтенше жағдай тәрт≥б≥н енг≥зе отырып, соғыс кез≥нде, сондай-ақ табиғи және техногенд≥к сипаттағы төтенше жағдайларда эвакуаци€лауды Қазақстан –еспубликасы Үк≥мет≥н≥ң шеш≥м≥ бойынша жерг≥л≥кт≥ атқарушы органдар, ұйымдар жүрг≥зед≥. Ўараларды жоспарлауды төтенше жағдайлардың туындауы қау≥п≥ мен осы заманғы құралдармен зақымдау ошақтарын ескере отырып, орталық, жерг≥л≥кт≥ атқарушы органдар, ұйымдар алдын ала жүрг≥зед≥.Ѕарлық категори€дағы халықты әкетуд≥ (шығаруды) және оларды қау≥пс≥з аймаққа орналастыруды олардың жұмыс ≥стейт≥н, оқитын, тұратын жерлер≥ бойынша жерг≥л≥кт≥ атқарушы органдар, ұйымдар ұйымдыстырады.’алықты эвакуаци€лау сабақтас тәс≥лмен Ц халықты жа€у немесе көл≥кт≥ барлық түр≥мен көп мөлшерде әкетуд≥ үйлест≥ру жолымен жүзеге асырылады.’алықты эвакуаци€лау үш≥н көл≥кт≥ң барлық түр≥н пайдалану. ∆ұмысшылар мен қызметш≥лерге орналастыратын аймақты алдынала әз≥рлеу.Ёвакуаци€ланған барлық халық маршрутта, орналастырылған пункттерде, бытыраңқы орналастырылған орындарда т≥рш≥л≥к қызмет≥не қамтамасыз ет≥луге ти≥с. Өнд≥р≥ст≥к қызмет≥н одан әр≥ жүрг≥з≥п отырған объектлер үз≥лс≥з әр≥ түрақты жұмыс ≥стеу≥н қамтамасыз ет≥луге ти≥с.ќсы заманғы зақымдау құралдарын қолдану қау≥п≥ төнген кезде өнд≥р≥сте ≥стемейт≥н және қызмет көрсету саласындағы халықты (зейнеткерлер, жоғары оқу орындарынын студенттер≥, колледждерд≥ң, мектеп Ц интернаттардың оқушылары, балалар үйлер≥ тәрбиеленуш≥лер, мүгедектер мен қарттар үйлер≥нде орналасқандар, әк≥мш≥л≥к пен олардың отбасы мүшелер≥мен б≥рлесе отырып) көл≥к жұмысының кестес≥н бұзбастан эвакуаци€лық шаралар басталғанға дей≥н жарым Ц жартылай эвакуаци€лауға жатады.“өтенше жағдайлар қау≥п≥ туындағанда халықты қау≥пт≥ аймақтардан қау≥пс≥з жерлерге уақытша көш≥ру жүзеге асырылды.Ёвакуаци€ мүмк≥нд≥г≥нше қысқа мерз≥мде жүрг≥з≥лед≥. ’алықты қау≥пт≥ аймақтардан тыс жерлерге жетк≥зу (шығару) мерз≥м≥ оның а€қталуы болып саналады.Қау≥пт≥ аймақта эвакуаци€ланатын халық өз облысының аумағында орналастырылады. Әрб≥р ұйымға орналастыру ауданы (пункт≥) белг≥ленед≥.’алықты соғыс кез≥нде орналастыру аудандары (пунктер≥) күн≥ бұрын белг≥ленед≥, жерг≥л≥кт≥ атқарушы органдармен кел≥с≥лед≥, және солардың шеш≥м≥мен (қаулысымен) бек≥т≥лед≥. ќсы шеш≥мдер, (қаулылар) нег≥з≥нде әрб≥р ұйымға ордер бер≥лед≥, оның көш≥рмес≥ ти≥ст≥ қызметтерде сақталады.∆арым-жартылай эвакуаци€лау кез≥нде халықты орналастыру аудандарын (пунктер≥н) –еспублика Үк≥мет≥, жерг≥л≥кт≥ атқарушы органдар белг≥лейд≥.∆арым-жартылай эвакуаци€- осы заманғы зақымдау құралдарын қолдану қау≥п≥ төнген кезде өнд≥р≥сте және қызмет ету саласындағы ≥стемейт≥н халықты көл≥к жұмысының кестес≥н бұзбастан эвакуаци€лық шаралар басталғанға дей≥н жарым-жартылай көш≥ред≥.Ёвакуаци€ланатын халықты б≥р облыстың қау≥пс≥з аудандарына толық орналастыру мүмк≥н болмаған жағдайда, оның б≥р бөл≥г≥ облыс әк≥мдер≥н≥ң кел≥с≥м≥ бойынша көрш≥ облыстарға жетк≥з≥лу≥ мүмк≥н.Ѕытыраңқы орналастыру Ц соғыс кез≥нде өнд≥р≥ст≥к қызмет≥н одан әр≥ жүрг≥з≥п отырған ұйымдардың жүмысшылары мен қызметш≥лер≥н категори€ланған қалалардан ұйымдасқан түрде әкету және қау≥пс≥з аймаққа орналастыру. атегори€ланған қалаларда соғыс кез≥нде жұмысын тоқтатпаған ұйымдардың жұмысшылары мен қызметш≥лер≥ қау≥пс≥з аймаққа орналастырылады. Әр ұйымның жұмысшылар ауысымын жұмыс объект≥лер≥не аз уақытта (2-3 сағаттан көп емес) барып келу≥не тасымалдауды ескере отырып, тем≥р жолға, автомобиль және су жолына жақын орналасқан орналастыру орындары бөл≥нед≥. Ёвакуаци€лық шараларды жоспарлау ’алықты бытыраңқы орналастыру мен эвакуаци€лауды жоспарлау азаматтық қорғаныс қызметтер≥н≥ң, барлық деңгейдег≥ эвакуаци€лық және эвакуаци€лық қабылдау комисси€лары бастықтарының, төтенше жағдайлар жөн≥ндег≥ басқармалар (бөл≥мдер) бастықтарының аса маңызды м≥ндет≥ болып табылады.Ёвакуаци€лық шараларды жоспарлау жоғары деңгейдег≥ бастықтарынан төменге қарай жүрг≥з≥лед≥: –еспублика Ц ќблыс Ц Қала, аудан Ц қәс≥порын.ќблыста эвакуаци€лық шараларды жоспарлау әрб≥р қала мен облыстың әк≥мш≥л≥к орталығының қалалық ауданы үш≥н жүзеге асырылады.  өл≥кт≥, жолдарды, елд≥ мекендер мен аумақтарды пайдалану мәселелер≥ ти≥ст≥ қызметтермен кел≥с≥лед≥.Ёвакуаци€лық шараларды орындаудың көлем≥ мен мерз≥м≥н, халықты бытыраңқы орналастыруды, бөл≥нет≥н көл≥кт≥ және эвакуаци€лауды жүрг≥зуге қажетт≥ басқа да деректерд≥ көрсете отырып, эвакуаци€лық жоспардан алынған үз≥нд≥лер төтенше жағдайлар жөн≥ндег≥ бөл≥мдер≥не жетк≥з≥лед≥. јзаматтық қорғаныс жоспарларында эвакуаци€лық шараларды әз≥рлейд≥, оларды ұйымдарға жетк≥зед≥ және олардың бытыраңқы орналастыру мен эвакуаци€лау жоспарларын жасауды бақылауға алады.јудандар мен қалаларда, менш≥кт≥ң барлық түр≥ндег≥ ауыл шаруашылық кәс≥порындарында бытранқы орналастырылатын және эвакуаци€ланатын халықты қабылдау, орналастыру мен жабдықтау жөн≥ндег≥ шаралар жоспарланады.јудандар мен қала ұйымдарының јзаматтық қорғаныс жоспарлары бытыраңқы орналастыру және эвакуаци€лау мәселер≥ бойынша аудандардың, менш≥кт≥ң барлық түр≥ндег≥ ауыл шаруашылығы кәс≥порындарының јзаматтық қорғаныс жоспарларымен кел≥с≥лед≥.’алықты бытыраңқы орналастыру және эвакуаци€лауды жоспарлау кез≥нде ұйымдардың өнд≥р≥ст≥к қызмет≥ ескер≥лед≥. атегори€ланған қалалар мен қау≥пс≥з аймақта төтенше жағдай мен соғыс уақытында өз қызмет≥н тоқтатпауға ти≥с ұйымдардың т≥збес≥н орталық және жерг≥л≥кт≥ атқару органдары белг≥лейд≥.ќсы т≥збен≥ң үз≥нд≥лер≥ облыстар мен қалалардың төтенше жағдай жөн≥ндег≥ басқармаларына ж≥бер≥лед≥.Ѕытыраңқы орналастыру мен эвакуаци€лау тәрт≥б≥н және кезег≥н анықтау үш≥н қажетт≥ шаралар күн≥ бұрын жүзеге асырылады.

25 .Қазақстандағы табиғи сипаттағы төтенше жағдайлар —ел, сырғыма, опырылма, қар көшк≥н≥н≥ң пайда болу себептер≥ неде?

Қау≥пт≥ табиғи құбылыстар -табиғаттан шыққан стихи€лық құбылыстар, олар өздер≥н≥ң интенсивтылығы, таралу аймағы және созылыңқылығының арқасында адам өм≥р≥не, экономикасына және табиғи а€сына кер≥ әсер етед≥. —ел - өзен, көл, тең≥з суларының жаңбырдың жи≥ жаууынан, қардың еру≥нен, қатты желд≥ң суды айдап әкелу≥нен және басқа да себептермен су де≥гей≥н көтер≥лу≥нен аймақтың су астында қалуы, бұл құбылыс адам денсаулығына зи€н келт≥р≥п т≥пт≥ өл≥мге де әкел≥п соғады және адамдарғ материалды зи€ны да көп. Өзен сел≥н≥ң болу себеб≥ қар немесе мұздақтардың еруңнен оның бассей≥н≥ көлем≥нен су мөлшер≥н≥ң көбею≥. —онымен қатар өзен селдер≥ өзен көздер≥н≥ң мұзбен жабылып қалуынан пайда болады.  ейде сел қатта желд≥ң тең≥здерден көп мөлшерде су әкелу≥нен пайда болады. ћұндай селдер Ћенинградтта ж≥не Ќидерландыда көр≥н≥с тапқан. —елд≥ң пайда болуының тағы б≥р себеб≥, плотиналар мен дамбылардың жарылуы. Қар көшу≥ б≥р қарағанда а€қ асты болатын құбылыс тәр≥зд≥. јл шын мән≥нде ол а€қ асты болмайды. Қардың жоғарғы қабатының температурасы -10∞ және -20∞ түскен кезде, жерге жақын қар қабатындағы температура 0∞ болып сақталады (шамамен -2∞). ќсылайша, қалыңдығы т≥пт≥ 40-50 см болатын қар қабатының аралығында температура айырмашылығы болады. “емператураның әр түрл≥ болуының нәтижес≥нде қардың төменг≥ қабатында су буының қозғалыстары және қардың булануы басталады. јқырындап қардың төменг≥ қабаты қопсый бастап өз≥н≥ң тұрақтылығынан айрыла бастайды да, қау≥пт≥, көшк≥нд≥ қар қабатына айналады. Қар көшк≥н≥н≥ң пайда болуы үш≥н бұл себептер аз. Қар көшк≥н≥ тек қардың шұғыл тау баурайында (15∞ тен бастап және жоғары) жинақталған кез≥нде ғана пайда болады. Әс≥ресе 30-35∞ шұғыл жатқан тау баурайларында өте қау≥пт≥, мұнда қар айтарлықтай қау≥пт≥л≥кке жеткенше жиналады, содан барып қар көшк≥н≥ жерге қарай сырғиды. Қарды≥ құлауы жылы кезеңде қар жауғаннан кей≥н ек≥ күннен кей≥н жүзеге асады. Қар көшк≥н≥ Ц жер шарының таулы аймақтарына тән табиғи сипат. ќпырылмалардың анықтамасы Ц опырылмылыр деп шұғыл жар беткеәлер≥нде өз≥н≥ң тұрақсыздығын жоғалту, байланысының әлс≥здеу≥ салдарынан тау жыныстарының белг≥л≥ б≥р массасының тез бөл≥н≥п құлауы (жер, құм, тас, балшық). “ау жыныстарының опырылуы жер асты және жер үст≥ суларының, желдету процесс≥ әсер≥нен болады.“ау жыныстарның опырылуына жер с≥лк≥н≥с≥ немесе жарылыс салдарынан жер қыртысының сәл ғана қозғалуы және жар шет≥не салмақтың көп түсу≥ себепкер болады. “≥пт≥ опырылманың болуы үш≥н адам салмағы да жетк≥л≥кт≥. ќпырлманың пайда болына сынықтар, олардың қабатты болу сипаты себепкер болады, егер қатты және мақты блоктар арасында балшық болса, оған к≥шкене су немесе қар тигенде ол әлс≥здене бастайды. —ол себепт≥ опырмалар әс≥ресе жаңбырлы кездер≥, қар ер≥ген кезде және жарылғыш заттармен жұмыс ≥стеген кездерде жи≥ болады. —ырғымалар анықтамасы Ц сырғымалар деп ауырлық массасы нәтижес≥нде тау беткей≥мен төмен жылжитын тау жыныстарын айтамыз. —ырғымалардың пайда болу себептер≥. —ырғымалар көб≥не белестерде, тауларда және жыра сайларда, өзендерд≥ң шұғыл жағаларында пайда болады. —ырғымалардың дамуына келес≥ факторлар ықпал етед≥: - шынайы беткей бұрышына сай келмейт≥н шұғыл ылдилар; -жерс≥лк≥н≥с≥;
- ылдилардың жауын-шашын салдарынан тым ылғалданып кету≥; - сумен жуып кету салдарынан ылдилар шұғылдығының жоғарылауы; - желдету салдарынан тау жыныстарының әлс≥здену≥; - қалың тау қабаттарында балшықтың, құмның мұздың болуы; - жыныстардың сынуы;

ѕоделитьс€ с друзь€ми:


ƒата добавлени€: 2015-11-23; ћы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 995 | Ќарушение авторских прав


ѕоиск на сайте:

Ћучшие изречени€:

Ќе будет большим злом, если студент впадет в заблуждение; если же ошибаютс€ великие умы, мир дорого оплачивает их ошибки. © Ќикола “есла
==> читать все изречени€...

2349 - | 2083 -


© 2015-2024 lektsii.org -  онтакты - ѕоследнее добавление

√ен: 0.014 с.