Ћекции.ќрг


ѕоиск:
 атегории:

јстрономи€
Ѕиологи€
√еографи€
ƒругие €зыки
»нтернет
»нформатика
»стори€
 ультура
Ћитература
Ћогика
ћатематика
ћедицина
ћеханика
ќхрана труда
ѕедагогика
ѕолитика
ѕраво
ѕсихологи€
–елиги€
–иторика
—оциологи€
—порт
—троительство
“ехнологи€
“ранспорт
‘изика
‘илософи€
‘инансы
’ими€
Ёкологи€
Ёкономика
Ёлектроника

 

 

 

 


’јЋџҚ“џ бейб≥т және соғыс уақытында инженерл≥к қорғау
’алықты авари€, апат, з≥лзала салдарынан, сондай-ақ осы заманғы зақымдау құралдарының зақымдағыш факторларынан қорғаудың ең нег≥зг≥ тәс≥лдер≥н≥ң б≥р≥ бұл оларды ұжымдық қорғау құралдары болып табылатын қорғаныс ғимараттарына жасыру. Қорғаныс ғимараттары-ол инженерл≥к құрылыс. Қорғаныс ғимараттар қорғау қасиет≥, мақсаты, орналасу, салыну мерз≥м≥, қорғайтын деңгей≥ бойынша бөл≥нед≥.1Қорғау қасиет≥ бойынша: панахана, радиаци€дан қорғау орындары, қарапайым жасыру орындары.2 ћақсаты бойынша: халықты жасырып сақтау үш≥н, басқару және байланыс тораптарын орналастыру үш≥н.3 ќрналастыру бойынша: үй-астында, ғимараттан бөлек орнату.4—алыну мерз≥м≥ бойынша: алдын ала бейб≥т уақытта салынған, қау≥п төнген кезде жылдам тұрғызылған.5ѕанаханалар қорғайтын деңгей≥ 4 сыныпқа бөл≥нед≥. 1-шы сынып ј-≤, DDPф=500 кѕа,  3=5000, ерекше тапсырыс бойынша салынады (Үк≥метт≥ басқару нүктелер≥).2-шы сынып ј-≤≤, DDPф=300 кѕа,  3=3000, аса маңызды және јҚ бойынша 1 топтағы қалаларда салынады.3-шы сынып ј-≤≤≤, DDPф=200 кѕа,  3=2000, јҚ бойынша 1 мен ≤≤ топтағы қалаларда салынады.4-шы сынып ј-≤V, DDPф=100 кѕа,  3=1000, категори€ланған қалалардың шет≥нде орналасқан аса маңызды объект≥лерде салынады. ћұнда ј-(≤, ≤≤, ≤≤≤, ≤V) - панахана сыныбын б≥лд≥ред≥, DDPф - соңғы толқынының майданындағы артық қысымды тежейд≥ - кѕа.  3-ионданушы сәулелену радиаци€ дозасын әлс≥рету коэффициент≥ (дозаны қанша рет әлс≥ретед≥).ѕанахана толқын соққысынан, жарық сәулес≥нен, өтк≥ш радиаци€дан және радиоактивт≥ зақымданудан - €дролық жарылыстың зақымдағыш факторларынан, сондай-ақ улағыш заттардан (”«), бактери€лық құралдар мен қатты әсер етет≥н улы заттардан ( Ә”«) ықпалынан сен≥мд≥ қорғауды қамтамасыз етед≥.ѕанахалар су баспайтын учаскелерде тереңдет≥лген топыраққа бер≥к материалдардан салынады. ∆амылғының төменг≥ жағы, әдеттег≥дей, жерд≥ң жоспарлық белг≥с≥нен би≥к орнатылмайды. ѕанахана еденн≥ң деңгей≥ жер асты суының деңгей≥нен барынша би≥к болуға, 0,5м кем болмауға ти≥с.ѕанахананың сыйымдылығы отыруға (б≥р≥нш≥ €руста) және жатуға арналған (ек≥нш≥ және үш≥нш≥ €рус) орындардың жиынымен анықталады. Ўағын - 300 адамға дей≥н, орта - 300Е 600 адам, үлкен - 600 ден астам адам.ѕанаханада нег≥зг≥ және қосалқы бөлмелер жасау көзделед≥. Ќег≥зг≥ бөлмелерге жатады: жасырынуға арналған бөлме, басқару нүктес≥не арналған бөлме, санитарлық нүкте (медпункт). Қосалқы бөлмелерге жатады: желдетк≥ш бөлме, санитарлық тораптар, қорғалған дизель электрстанци€, азық-түл≥к сақтайтын бөлме, қорғалған к≥ребер≥стер мен шығабер≥стер, тамбур-шлюз, тамбур.ѕанахананың ≥шк≥ бөл≥мдер≥ (дизель электростанци€ларын, тамбур-шлюздерд≥ және кеңейту камераларын қоспағанда) б≥р жасырынушы үш≥н 1,5м2 кем болмауға ти≥с. Ѕ≥р жасырынушы үш≥н нег≥зг≥ бөлме еден≥ алаңының нормасы ек≥ €русты нар кез≥нде 0,5м2 және үш €русты нар кез≥нде 0,4м2 болуға ти≥с. Ѕөлмен≥ң би≥кт≥г≥ бейб≥т уақытта оны пайдалану талаптарына сәйкес болуы қажет, алайда жабынның маңдайынан еден≥ң төменг≥ жер≥не дей≥нг≥ белг≥де 2,15м Е 3,5м болуға ти≥с (шект жол бер≥лет≥н би≥кт≥к кем≥нде 1,85м).∆атуға арналған орын нар ек≥ €русты болып орналасқанда панаханада жалпы орының 20%-≥н, ал үш €русты орналасқан кезде 30%-≥н құрауға ти≥с.ѕанахана желдетк≥ш≥, әдеттег≥дей, ек≥ режим бойынша қамтамасыз ет≥лед≥: таза желдетк≥ш (≤ режим) және сүзг≥л≥к желдеткк≥ш (≤≤ режим). “аза желдетк≥ш режим≥ кез≥нде панаханаға бер≥лет≥н сыртқы ауа радиоактивт≥ шаңнан, ал сүзг≥л≥к желдетк≥ш режим≥ кез≥нде ”« мен ЅҚ-дан тазартылады.∆ылу орталығынан панахананы жылыту қарастырылады (ғимараттың жылыту жүйес≥).ѕанаханадағы ауыз су қоры әрб≥р адам үш≥н тәул≥г≥не 3л есеппен жасалады.Қорғалған к≥ребер≥стер мен шығабер≥стер. ќлардың саны панахананың сыйымдылығына байланысты, алайда екеуден кем болмауы ти≥с. —ыйымдылығы 300 адамға б≥р к≥ребер≥с ұстауға рұқсат ет≥лед≥, алайда ек≥нш≥с≥ тоннель түр≥нде авари€лық (көш≥ру) шығабер≥с≥ рет≥нде қызмет ету≥ қажет. —ыртқы қабырғасына қорғаныш қымталған ес≥к, ≥шк≥ қабырғасына қымталған ес≥к орнатылады.∆ылдам тұрғызылатын панаханалар дер кез≥нде салынған панаханалдың жетк≥л≥кт≥ саны жоқ жағдайда соғыс барысында немесе шабуыл қау≥пт≥ кез≥нде қалалар мен өнд≥р≥с объект≥лер≥нде салынады. ќлар қысқа мерз≥мд≥ (15 тәул≥ктен 1 айға дей≥н) тем≥р бетон жиналмалы құрылғысынан сыйымдылығы (жататын орынды ескергенде) - 50Е 200 адам.–адиаци€дан қорғайтын орын (–Қќ) ауылды жерлердег≥ және €дролық соққы беру ықтималдылығы өте төмен шағын қалалардағы, сондай-ақ ≥р≥ қалалардан ауылды жерлерге көш≥р≥п-қоныстандырылған халықты радиоактивт≥ зақымданудан қорғау үш≥н пайдаланылады. –Қќ-ын сыйымдылығы 10-15 адам, кейб≥р жағдайда 100-500 адам. ≈к≥ тәул≥к бойында жасырынған адамдар үзд≥кс≥з болады.  ≥ребер≥стер саны панахананың сыйымдылығына байланысты, алайда екеуден кем болмауға ти≥с. —ыйымдылығы 50 адамға дей≥нг≥ б≥р к≥ребер≥с ұстауға рұқсат ет≥лед≥.ѕанаханада нег≥зг≥ және қосалқы бөлмелер жасау көзделед≥. Ќег≥зг≥ бөлмелерге басқару және санитарлық нүктелер≥ бар бөлмелер жатады.Ѕ≥р жасырынушы үш≥н нег≥зг≥ бөлме еден≥ алаңының нормасы ек≥€русты нар кез≥нде 0,5м2 және үш€русты нар кез≥нде 0,4м2 болуға ти≥с.

ѕоделитьс€ с друзь€ми:


ƒата добавлени€: 2015-11-23; ћы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 1067 | Ќарушение авторских прав


ѕоиск на сайте:

Ћучшие изречени€:

„то разум человека может постигнуть и во что он может поверить, того он способен достичь © Ќаполеон ’илл
==> читать все изречени€...

2284 - | 2094 -


© 2015-2024 lektsii.org -  онтакты - ѕоследнее добавление

√ен: 0.008 с.