Ћекции.ќрг


ѕоиск:
 атегории:

јстрономи€
Ѕиологи€
√еографи€
ƒругие €зыки
»нтернет
»нформатика
»стори€
 ультура
Ћитература
Ћогика
ћатематика
ћедицина
ћеханика
ќхрана труда
ѕедагогика
ѕолитика
ѕраво
ѕсихологи€
–елиги€
–иторика
—оциологи€
—порт
—троительство
“ехнологи€
“ранспорт
‘изика
‘илософи€
‘инансы
’ими€
Ёкологи€
Ёкономика
Ёлектроника

 

 

 

 


ядролық қарудың зақымдағыш факторларын атаңыз
ядролық оқ-дәр≥н≥ң жарылысы кез≥нде €дролық жарылыс түз≥лед≥, оның мынандай зақымдағыш факторлары болады:-соққы толқыны-жарық сәулелену-өтк≥ш радиаци€-радиоактивт≥ улану-электромагнитт≥ импульс-рентгенд≥ сәулеленуядролық қарудың зақымдағыш факторларына шалдыққан адамдар, физикалық жарақаттан басқа, қирау мен жарылыстың қорқынышты көр≥н≥с≥нен кей≥н жаман психикалық әсер алады. Ёлектромагнитт≥ импульс т≥р≥ организмдерге зи€н келт≥рмегенмен техниканың жұмыс ≥стеу≥не зи€н келт≥ред≥.

22. јҚ »“∆ жобалау нормаларының талаптары

а ) Ўаруашылық объект≥лер≥н орналастыруға Қала т≥рш≥л≥г≥н қамтамасыз етет≥н кәс≥порындар Қазақстан –ес-публикасының Үк≥мет≥ анықтаған т≥збес≥ндег≥ қалалар шекарасында орналастырады.Қалаларды күндел≥кт≥ жабдықтайтын тауарларды сақтауға арналған жаңа база, қойма, таратқыш, мұздатқыш. Үк≥мет белг≥леген тауарларды сақтау нормасынан артпайтын көлемде жүрг≥зед≥. ќларды қала шет≥нде орналастырады.  атегори€ланған қалаларда т/ж сораптау және техникалық станци€ларын ықтимал күшт≥ қираулар аумағынан алыс жерге ор-наластырады. Қала аумағында жолаушылар немесе жүк станци€лары мен пристаньдарды, тең≥з порттарын қала аумағынан аулақ жерге орналастырылуы ұсынылады. Қаладан тысқары жерлерге троллейбус, трамвай парктер≥ және телефон станци€лары апарылады.ƒемалыс лагерлер≥, пансионаттары, санаторилар, демалыс үйлер≥, базалар және мемлекетт≥к азық-түл≥к және материалдық қорлары, жаңа категори€ланған объект≥лер, хабар берет≥н радио орталықтар, жылжымалы құрал резервтер≥, байланыс тораптар станци€лары, ҚӘ”« базист≥к қоймаларға ықтимал бүл≥ну аумағына және сыртында орна- ластыруға ти≥с.ћагистральдық (транзитт≥к) автомобиль және тем≥ржолдары қаладан аулағырақ жерге төселуге ти≥с. ≤шк≥ қалалық жел≥ сыртқы қалалық жел≥мен орайластырылуы ти≥с. џқтимал апатты субасу аумағында жаңа құрылыс аудандарын, категори€ланған кәс≥порындар, материалдық және азық-түл≥к қой-маларын, жылжымалы құрам тұрақтарын салуға рұқсат ет≥лмейд≥.јталған аумақтарға тау-кен өнд≥р≥с≥н салуға м≥ндет етед≥.
б ) Қалаларды жоспарлау мен құрылыс салу јҚ »“∆ жобалау нормалары талаптарын ескере отырып қала-ларды жоспарлау мен салу елд≥ мекендерд≥ң зақымдалуын, халық шығынын азайтуға және қысқа мерз≥мде ҚЌж≈ жүрг≥зу қаб≥летт≥л≥г≥н жүрг≥зуге ықпал етет≥н маңызды шаралар болып табылады. ∆аңа қалалар онда 200-250 мың тұрғындарды ескере отырып жобаланып салынады.Қала аумағы әрқайсысы 250 га бөл≥нген жекелеген оқшау тұрғын алқаптарына (тел≥м, оран, ықшам аудан) бөл≥нед≥. ќлардың арасында- ғы өрттен қорғау бөл≥ктер≥ 100 м аспауға ти≥с. Үлкен көшелер (даңғылдар) 2 бағытта қаланың орталық бөл≥г≥нен сыртқы аймаққа шығуды қамтамасыз ету≥ ти≥с. ≤шк≥ қалалық көл≥кт≥ жерд≥ сыртқы көл≥кпен, т/ж станци€сымен өзен вокзалымен, әуежаймен, автовокзалмен сен≥мд≥ және ыңғайлы байланыста болуға ти≥с.Қаланың 1 км2 алаңында өзенн≥ң жалпы ағынына орай 3000 м3 көлемдег≥ су алабы болуға ти≥с. ќсындай суат б≥р шақырым бойындағы өрт сөнд≥руд≥ қамсыздандырады.∆аңа көп≥рлер барлығының б≥р жарылыс пен құруын болдырмай-тындай қашықтықта салынуы ти≥с.в) Өнд≥р≥ст≥к ғимараттар мен құрыстарды жобалауға јҚ »“∆ жаңа шаруашылық объектер≥ және коммуналдық-энергетика жүйес≥н, ғимарат пен құрылыс салу кез≥нде экономикалық тұрғыдан аса қажетт≥ және ти≥мд≥.Өнд≥р≥ст≥к ғимараттарды салу мен жобалау кез≥нде жанбайтын немесе ба€у тұтанатын материалдан жасалынған жең≥л қоршау құр-ғыларын пайдалану ұсынылады.Ѕұған пайдалану шарттарымен жол бер≥лген жағдайда шатыр немесе жең≥л жамылғы астындағы ашық алаңдағы технологи€лық қондырғыны орналастырған жөн. јзық-түл≥к және азық-түл≥к шик≥ заты қоймалар үш≥н тұрақ-жайды таңдау кезде сүрлен үлг≥с≥ндег≥ және резервуармен жабылған ғимараттарға артықшылық бер≥лед≥, ғимарат бөлмелер≥нде ес≥к және терезе ойықтары саны шағын болуға ти≥с. Ғимарат пен құрылысты жобалау мен салу кез≥нде оларды радио-активт≥ шаңнан, ”« және бактериологи€лық қорғау бойынша шаралар жүрг≥зу≥ ти≥с.
г) —умен жабдықтау бойынша - категори€ланған қалалар мен объект≥лерд≥ң сумен жабдықтаужүйес≥н қайта жобалауды оларда ек≥ және одан артық сукөз≥ орна- ластырылуы қажет, оның б≥р≥ жабық үлг≥де (жерасты) болуы ти≥с;ек≥ тәуелс≥з көзден сумен қамсыздандыру мүмк≥н емес жағдайда б≥р су көз≥нен жабдықтауға рұқсат ет≥лед≥, бұл жағдайда оған ек≥ басты ғимарат орналастырылуға ти≥с, ал оның б≥р≥ ықтимал қирау ай-мағынан алысырақ жерде болған жөн;сумен жабдықтаудың орталық жүйес≥нде суберу су қысымымұнараларына жетпей бер≥луге ти≥с;таза су көздер≥ ауаның шаңнан тазалайтын желдетк≥шпен,қымтағыш люктермен және жылжымалы ыдысқа су беру үш≥н икем-делг≥штермен жабдықталуға ти≥с;өрт гидранттары, су құбырының жылжымалы нүктелер≥н ажыратуға арналған қозғалтқыштар мүмк≥нд≥г≥нше ғимарат пен бөлме қираған кезде субаспаған аумақта орналастырылғаны жөн.
д) √азбен жабдықтау жүйес≥не Қалалар мен шаруашылық объектер≥не 2 және одан әр≥ дербес газқұбырлары арқылы газ беру ек≥ және одан артық газ тарату стан- ци€лары арқылы жүрг≥з≥лу≥ ти≥с, олар қаланың жобалық құрылыс аумағынан тысқары мүмк≥нд≥г≥нше әртүрл≥ жағынан болуы ти≥с. √аз тарату станци€лары мен нүктелер ажаратқыш автомат қон-дырғылары бар жер асты айналмалы газқұбырымен жабдықталуға ти≥с. јйдағыш және компрессорлық станци€лар ықтимал күшт≥ қираулар және апатты су басу аймағынан аулағырақ орналастырылуы ти≥с.∆ер үст≥ төсем≥ жағдайында газқұбырларын магистралд≥к жол-дарына ықтимал күшт≥ қирау аймағындағы мүмк≥н бүл≥нш≥л≥к аумағы-нан тыс жерлерде төсеуге, терең (жерасты) ұңғымасын жасауға жол бер≥лед≥; ашық төсемге күрдел≥ жер бедер≥нен өткен уақытта болмашы қирау аумағында рұқсат ет≥лед≥. √аз құбырларында құбыр жарылған кезде газдың шығуы авто-матты тоқтататын кран мен қашықтық басқару нүктес≥ бар, тығын арматурасын орнатқан дұрыс. е) Ёнергожабдықтау жүйес≥не ќсы заманғы өнд≥р≥с барысында энерги€ көз≥с≥з мүмк≥н емес. —ондықтан энерги€ жабдықтау жел≥лер≥ мен тұрақтарында јҚ »“∆ мынаны қарасытарды:Ёлектрмен жабдықтау объектер жүйес≥н≥ң тұрақтылығын б≥р-б≥р≥нен ықтимал қирау аумағынан ек≥ радиустық қашықтықта орна-ласқан б≥рнеше көздерге қосу жолымен арттыру. атегори€ланған қалаларда канализаци€ жүйес≥н≥ң объектер≥нде соғыс жағдайының өз≥нде тоқтауға жол бер≥лмейт≥н болса, энерги€мен жабдықтау, өзге энерги€ тұтынушыларын қуаттандыру кез≥нде ажы- ратылмайтын нег≥зг≥ жел≥лер≥ бойынша жүрг≥з≥лу≥ ти≥с.220 квт және одан да жоғары электржүйес≥ және б≥р≥кт≥р≥лген энерги€жүйес≥н≥ң жүйе аралық байланыстар қосалқы станци€сында және ≈∆Ѕ жүйес≥нде қажетт≥ жел≥ ықтимал қирау аумағынан тыс қосалқы станци€лары өтк≥з≥луге және тұрғызылуы ти≥с. јйдағыш насос станци€ларын электрмен жабдықтау ықтимал қирау аумағынан тыс немесе жеке дербес көздер≥нен тыс шекте ор-наласқан қосалқы станци€лардан жүрг≥з≥лу≥ ти≥с.

ѕоделитьс€ с друзь€ми:


ƒата добавлени€: 2015-11-23; ћы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 865 | Ќарушение авторских прав


ѕоиск на сайте:

Ћучшие изречени€:

Ћогика может привести ¬ас от пункта ј к пункту Ѕ, а воображение Ч куда угодно © јльберт Ёйнштейн
==> читать все изречени€...

2023 - | 1985 -


© 2015-2024 lektsii.org -  онтакты - ѕоследнее добавление

√ен: 0.03 с.