Ћекции.ќрг


ѕоиск:
 атегории:

јстрономи€
Ѕиологи€
√еографи€
ƒругие €зыки
»нтернет
»нформатика
»стори€
 ультура
Ћитература
Ћогика
ћатематика
ћедицина
ћеханика
ќхрана труда
ѕедагогика
ѕолитика
ѕраво
ѕсихологи€
–елиги€
–иторика
—оциологи€
—порт
—троительство
“ехнологи€
“ранспорт
‘изика
‘илософи€
‘инансы
’ими€
Ёкологи€
Ёкономика
Ёлектроника

 

 

 

 


–ттер мен жарылыстар кез≥нде адамдардың ≥с-әрекет≥
Өнд≥р≥с орындарындағы өрт кез≥нде әр қызметкерд≥ң б≥р≥нш≥ м≥ндет≥ болып материалды бағалы заттар мен адамдарды құтқару болып табылады. Өрт шыққан кезде әр қызметкер м≥ндетт≥:1.б≥рден 01 телефонына звондап, жақын маңдағы өрт сөнд≥руш≥ мекемеге өрт туралы хабарлау және жоғарғы мекемеге, басқармаға жағдайды айту.2. мекемеден адамдарды шығаруда қолынан келет≥н ≥с-әрекеттер≥н а€мау. јдамдарды шығаруды еңт алдымен өрт басталған ғимараттан, содан кей≥н өртт≥ң таралу қауп≥ бар ғимараттардан шығару керек. 3. эвакуаци€ланған адамдарды қау≥пс≥з жерге орналастыру.4. эвакуци€мен қатар шама келгенше өз күш≥мен және ғимаратта бар өрт сөнд≥рг≥ш заттармен өртт≥ сөнд≥руге ат салысу. 5. шақырылған өрт сөнд≥руш≥лерд≥ң бастығына болған жайды дұрыс түс≥нд≥р≥п бере алатын адамды дайындау. 1өрт шыққан жерге жақындау жолдарын; 2өрт гидранттарының орналасуын;3 жанып, түт≥нден≥п жатқан ғимараттан адамдардың бәр≥ эвакуаци€ жасалды ма және қай ғимараттарда тағы адамдар бар екенд≥г≥н. ≈гер с≥з отырған ғимаратта жарылыс болған болса, ең бастысы Ц сабырлылық сақтау. јман шығатыныңызға сен≥мд≥ болыңыз. ∆арылыс болғаннан кей≥н бұл ғимараттан мүмк≥нд≥г≥нше тез≥рек шығу керек. Қажетт≥ заттарыңызды жинаймын немесе қоңырау шаламын деп ғимаратта бөгел≥п қалмаңыз. ≈гер с≥зд≥ң айналаңызда заттар, бөлшектер құлап жатса жедел парта немесе столдың астына заттардың құлауы тоқтағанша тығылып қалыңыз, содан кей≥н тез арада ғимараттан шығуға тырысыңыз. Ћифтпен пайдаланушы болмаңыз! ∆арылыстан кей≥н өрт шыққан болса, с≥зге мүмк≥нд≥г≥нше төмен и≥л≥п т≥п≥т≥ еңбектеп жүру≥ң≥з керек, бұл жағдайда с≥з тез≥рек ғимараттан шығуыңыз керек. Ѕет≥ң≥зд≥ сулы шүберкпен немесе ки≥ммен орап алыңыз, сол арқылы демалыңыз. ≈гер ғимаратта өрт болып жатса ал с≥зд≥ң алдыңызда ес≥к жабық тұрса, оны ашпастан бұран тұтқасын қолмен ақырын ғана түрт≥п көру керек. ≈гер тұтқасы ыстық болмаса ақырын ашып көрш≥ ғимаратта өрт жоқ па деп көр≥ң≥з де кедерг≥лер болмаса басыңызды төмен басып сыртқа шығып кет≥ң≥з. ≈гер түт≥н мен өрт шығуға кедерг≥ жасаса ес≥кт≥ жауып басқа шығатын жол ≥здең≥з. Ғимараттан сонымен қатар терезе арқылы шығуға болады. ≈гер с≥з ғимараттан шыға алмасаңыз құтқарушыларға көмек керект≥г≥ жайында белг≥ бер≥ң≥з. Ѕұл үш≥н ки≥ммен немесе затпен бұлғаңыз.

 

11∆ер с≥лк≥н≥с≥н≥ң құблысы және түс≥н≥ктер≥ Ц бұл жер Эыртысында немесе манти€ныЬ Йст≥нг≥ бӨл≥г≥нде кенеттен болГан ЭозГалыс пен жарылыс нЇтижес≥нде пайда болГан жЇне елеул≥ ауытЭу тЙр≥нде Йлкен ЭашыЭтыЭқа таралатын жер асты дЙмпу≥ мен жер астының ЭозГалысы. ∆ер с≥лк≥н≥с≥ Ц ЭаЮарлы кездейсоЭ Э±былыс, кенеттен пайда болады жЇне ЭасЭаГым сЇтте Өтед≥. √ипоцентр Ц жер с≥лк≥н≥с≥ басталГан жер ≥ш≥ндег≥ орын. ∆ер с≥лк≥н≥с≥н≥ң сипаттамалары (ошақ, гипоцентр, эпицентр, толқындар). ∆ер қабатының кенеттен жылжуы және жарылуы нәтижес≥нде серп≥нд≥ тербел≥с түр≥нде пайда болатын, орасан зор аймаққа тарайтын жер дүмпулер≥ мен жер бет≥ндег≥ тербел≥с жер с≥лк≥ну деп аталады. ∆ер с≥лк≥н≥с≥ Ц геологи€лық құбылыс. ќлар Ц кез-келген жерде пайда болуы мүмк≥н. ∆ер с≥лк≥н≥с≥н≥ң ошағы жер қойнауында қалыптасады.√еологи€лық ортадағы жылжулар, б≥р≥гулер, жарылулар,ортаюлар сек≥лд≥ тез өзгер≥стер жер с≥лк≥н≥с≥н≥ң пайда болу себеб≥не жатады.Әрб≥р жер с≥лк≥н≥с≥ кез≥нде осы жарылыс нәтижес≥нде жер қойнауында жинақталған энерги€ның б≥р бөл≥г≥ сыртқа шығарылады.∆ер бет≥н≥ң шайқалуы сейсмикалық толқындардың нәтижес≥нде болады.ќсындай толқындар көлемд≥(жер денес≥не таралады) және үст≥нг≥ беттег≥ (жерд≥ң үст≥ңг≥ қабатын қамтитын) сек≥лд≥ 2 түрл≥ болады. өлемд≥ толқындар жерд≥ң үст≥ңг≥ қабатындағы толқындарға қарағанда шапшаң жүред≥ және де жер с≥лк≥н≥с≥н≥ң болғандығын хабарлайтындай бақылау нүктес≥нде алғашқы серп≥л≥с байқалады.∆ерд≥ң үст≥ңг≥ қабатындағы толқындар б≥рнеше секунд кеш болады.ќлар әдетте келес≥ қатты соққыны әкелед≥. —ейсмикалық энерги€ны бөл≥п шығаратын жер аймағы жер с≥лк≥н≥с≥н≥ң ошағы деп аталады. √ипоцентр Ц алғашқы сейсмикалық толқынның басталуы болған ошақтың нег≥зг≥ нүктес≥. Қазақстан аймағында жер қабатының с≥лк≥н≥с ошағының ең жоғарғы тереңд≥г≥50кмаспайды. Ёпицентр Ц бұл гипоцентрд≥ң т≥келей үст≥ндег≥ жер қабатының нег≥зг≥ нүктес≥. ∆ер с≥лк≥н≥с≥ жи≥ жағдайда жерд≥ң жоғарғы қабатындағы жарық-жарылыстармен қоса қабат жүред≥.—≥лк≥ну көлем≥н≥ң шамасы (жер с≥лк≥н≥с≥н≥ң үдемел≥л≥г≥) ғимараттардың бүл≥ну деңгей≥мен жер бет≥н≥ң өзгеру сипатымен анықталады және балмен есептелед≥. —ейсмикалық толқынның жалпы қуатының шамасына жер с≥лк≥н≥с≥н≥ң магнитудасы (кейб≥р шартты белг≥лер≥) жатады.

ѕоделитьс€ с друзь€ми:


ƒата добавлени€: 2015-11-23; ћы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 731 | Ќарушение авторских прав


ѕоиск на сайте:

Ћучшие изречени€:

ƒаже страх см€гчаетс€ привычкой. © Ќеизвестно
==> читать все изречени€...

2253 - | 1979 -


© 2015-2024 lektsii.org -  онтакты - ѕоследнее добавление

√ен: 0.011 с.