Ћекции.ќрг


ѕоиск:
 атегории:

јстрономи€
Ѕиологи€
√еографи€
ƒругие €зыки
»нтернет
»нформатика
»стори€
 ультура
Ћитература
Ћогика
ћатематика
ћедицина
ћеханика
ќхрана труда
ѕедагогика
ѕолитика
ѕраво
ѕсихологи€
–елиги€
–иторика
—оциологи€
—порт
—троительство
“ехнологи€
“ранспорт
‘изика
‘илософи€
‘инансы
’ими€
Ёкологи€
Ёкономика
Ёлектроника

 

 

 

 


“өтенше жағдайда халықты басқару және ұйымдастыру бойынша нег≥зг≥ заңдар және заңдылықтар
“≥рш≥л≥к қау≥пс≥зд≥г≥ түс≥н≥г≥не сипаттама бер≥ң≥з.

Ђ“≥рш≥л≥к қау≥пс≥зд≥к нег≥здер≥ї пән≥ - студенттерд≥ адамның төтенше жағдай кез≥ндег≥ өм≥р сүру ортасымен қау≥пс≥з қарым-қатынасының, шаруашылық обьект≥лер≥н≥н тұракты жұмыс ≥стеу әд≥стер≥н, табиғи және техногенд≥к сипаттағы төтенше жағдайларды ескерту мен салдарын жою және осы заманғы зақымдау құралдарын ажырата б≥луд≥ң аса қажетт≥г≥н көрсетед≥. -ќқыту мақсаты: Ѕолашақ мамандарды теори€лык б≥л≥м және тәж≥рибел≥к дағдыға үйрете отырып, өм≥р т≥рш≥л≥г≥не қау≥пс≥з және зи€нсыз жағдайларын жасауды, экологи€лық қау≥пс≥зд≥к бойынша қаз≥рг≥ заманғы талаптарға сай жаңа техника және технологи€лық процестерд≥ жобалауды, табиғи апаттардың, з≥лзалалардың мүмк≥н болатын апат салдарынан халықты және шаруашылық нысандарының өнд≥р≥с қызметш≥лер≥н, ал сондай-ақ олардың салдарын жою барысындағы қорғаныс бойынша төтенше жағдайларды болжау және сауатты шеш≥мдер қабылдауды, еңбек қызмет≥ мен адам демалысы аймағында қалыпты жағдай жасауды, адам мен оның өм≥р сүру ортасын залалды әсерлерден қорғау жөн≥ндег≥ шараларды әз≥рлеуд≥ң жолдарын үйретуд≥ мақсат етед≥. -ќқыту м≥ндеттер≥:бейб≥т және соғыс уақытындағы төтенше жағдайда халықты қорғау әд≥стер≥н және зардабын жою мен құтқару және басқа да шұғыл жұмыстарды ұйымдастыру нег≥з≥н үйрету; *өм≥р сүру ортасындағы адам қау≥пс≥зд≥г≥н≥ң теори€лық нег≥здер≥ б≥л≥мдер≥н қалыптастыру;т≥рш≥л≥к қау≥пс≥зд≥г≥н≥ң құқықтық және нормативт≥к техникалық нег≥здер≥н үйрету; *студенттерд≥ жарақат алу, зақымдану, қатты ауру, өте қау≥пт≥ жұқпалы аурулар олардың айыру белг≥лер≥ мен медициналық көмек көрсете б≥луге оқыту; *зақымдану ошақтарын сипаттауды үйрету;қаз≥рг≥ зақымдағыш құралдар мен төтенше жағдайлардың *зардабын халықты қорғайтын әд≥стер≥не сипаттама беру. “абиғи сипаттағы “∆ - дүлей з≥лзала (жер с≥лк≥н≥с≥, сел, көшк≥н, су тасқыны және басқалар), табиғи өрт, ≥ндеттер мен малдың жұқпалы аурулары, ауылшаруашылық өс≥мд≥ктер≥н≥ң және ормандардың кеселдер≥ мен зи€нкестер≥ арқылы зақымдануын туғызатын “∆-лар. «≥лзала бұл кенеттен туындайтын және халықтың қалыпты т≥рш≥л≥г≥н≥ң қүрт бүзылуына, адамдар мен хайуанаттардың қаза болуына, материалдық қүндылықтардың бүл≥ну≥не және жойылуына алып келет≥н табиғат қүбылысы. «≥лзала салдарынан төтенше жағдай туады.  өптеген з≥лзалалар адамның ерк≥нен тыс жер с≥лк≥н≥с≥, тасқын, сел, сырғыма, қар көшк≥н≥, долы жел, бүрқасын, орман және дала өрттер≥ си€қты табиғат күштер≥н≥ң әсер≥нен болады.
Әр б≥р з≥лзаланың тек өз≥не ғана тән пайда болу себеб≥, қозғаушы күш≥ дамуының сипаты мен сатысы қоршаған ортаға өз≥нд≥к әсер≥ си€қты физикалық қасиет≥ бар. «≥лзаланың б≥р-б≥р≥нен айырықша ерекшел≥ктер≥мен қарамастан ортақ белг≥лер≥ бар. ќлар: үлкен кең≥ст≥кт≥ қамтуы, қоршаған ортаға айтарлықтай ықпалы, адамға қатты психологи€лық әсер ету≥. јпат - бұл адамның өз≥ күтпеген ≥с-әрекет≥, з≥лзала немесе әлеуметт≥к қиыншылық, олар адамдардың үлкен тобы т≥рш≥л≥г≥н≥ң бұзылуымен, қаза болуымен немесе өм≥р≥ мен денсаулығына төнген қау≥ппен және айтарлықтай экономикалық және экологи€лық залалмен сипатталады.
јзаматтық қорғаныс Ц бұл басқару органдарының мемлекетт≥к жүйес≥ және бейб≥т, соғыс уақытында халықты шаруашылық объект≥- лер≥н және ел аумағын осы заманғы зақымдау құралдарының, табиғи және техногенд≥к сипаттағы төтенше жағдай факторларының зақымдағыш /жойқын/ әсер≥нен қорғау мақсатында өтк≥з≥лет≥н жалпы мем- лекетт≥к шаралардың жиыны. Ўаруашылық объект≥лер≥ - өнеркәс≥пт≥к, ауылшаруашылығы өнд≥р≥с≥ мен қоғам қызмет≥н≥ң басқа салалары мүдделер≥не пайдала- нылатын ғимарат, жәй және басқа да құрылыстар.

“өтенше жағдайда халықты басқару және ұйымдастыру бойынша нег≥зг≥ заңдар және заңдылықтар

“өтенше жағдай-адамдардың қаза табуына әкеп соғатын, олардың денсаулығына қоршаған орта және шаруашылық обьекттер≥не нұқсан келт≥рет≥н, материалдық шығындарға алып келет≥н авари€, з≥лзала немесе апат салдарынан белг≥л≥ б≥р аймақта туындайтын жағдай.

3. “∆ байланысты халыққа төнет≥н нег≥зг≥ қау≥птерд≥ң себептер≥

јдам табиғаттағы, өнд≥р≥стег≥, көл≥к апаттарының “өтенше жағдайының басы қасында болғанда оқиғаны әртүрл≥ бағалайды әр≥ оған психологи€лық кер≥ әсер ету≥ мүмк≥н. ћұның өз≥ сол адамдардың апат зардабын бағалауды, қиып қыстау жағдайда қалай қимылдауды б≥лмегенд≥г≥нен болады. јсып сасушылық басым болуы мүмк≥н. Ѕ≥рер адамнан шыққан үрейлену көпш≥л≥кке бер≥лсе, онда жаппай үрей тууы мүмк≥н. Қорқыныш сез≥м≥н б≥лмеген адамдар жағдайды шынайы бағалай алмайды. Ќемесе асыра с≥лтеуге жақын тұрады. ќлар өз сез≥м≥не бой бер≥п, жауапкерш≥л≥кт≥ жоғалтады. ƒегенмен ең бастысы адамның бұндай жағдайдағы ≥стейт≥н өз ≥с әрекет≥. Ѕ≥р≥нш≥ден, адамның өз≥ ұшыраған жағдайын дұрыс сараптауының, сыртқы факторлардың аптап ыстық дұрыс бағалаудың, қолында бар заттарды дұрыс пайдаланудың және денсаулығын сақтаудың бәр≥н≥ң маңызы өте зор. Ўеш≥м қабылдағанда мына қажетт≥л≥ктерд≥ қатты ескеру қажет. -ƒәргерл≥к көмек көрсетед≥ -—ыртқы дүниемен байланыс орнатуға қам жасады -Ѕаспана ұйымдастыруды -—у мен тағам табуды -јйналаны бағдарлап, зерттеп, жүрет≥н бағытты анықтап алу керек.

 

ѕоделитьс€ с друзь€ми:


ƒата добавлени€: 2015-11-23; ћы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 1406 | Ќарушение авторских прав


ѕоиск на сайте:

Ћучшие изречени€:

“ак просто быть добрым - нужно только представить себ€ на месте другого человека прежде, чем начать его судить. © ћарлен ƒитрих
==> читать все изречени€...

2269 - | 2012 -


© 2015-2024 lektsii.org -  онтакты - ѕоследнее добавление

√ен: 0.014 с.