Лекции.Орг
 

Категории:


Расположение электрооборудования электропоезда ЭД4М


Объективные признаки состава административного правонарушения: являются общественные отношения, урегулированные нормами права и охраняемые...


Теория отведений Эйнтховена: Сердце человека – это мощная мышца. При синхронном возбуждении волокон сердечной мышцы...

Зі зростанням доходу споживача бюджетна лінія змінює положення: АЗалежність видатків споживачів від доходу для предметів першої та другої необхідності й предметів розкоші описують:

В) криві Торнквіста

Зі зниженням ціни одного з благ за інших рівних умов:

В)зростає обсяг індивідуального попиту на нього

З підвищенням ціни нижчого блага:

А) ефект доходу спонукатиме споживача купувати його більше, а ефект заміни – менше

Згідно критерію Парето-ефективності в економіці відбувається покращення, якщо в результаті перерозподілу:

Б) підвищується добробут хоча б одного суб’єкта без погіршення добробуту всіх інших

За умов недосконалої конкуренції:

Б)гранична цінність товару для покупців перевищує граничні витрати його виробництва

Зміна пропонування деякого ресурсу призводить до зміни параметрів рівноваги на ринках:

Г) всі відповіді правильні

За наявності численних недоліків конкурентних ринковий механізм має незаперечну перевагу:

Б)ефективний розподіл доходів

Закон спадної віддачі полягає в тому, що:

В)скорочується граничний продукт змінного фактора за незмінних обсягів використання інших факторів.

Звязок між граничними і середніми сукупними витратами є таким:

Г) якщо МС менші за АТС, то АТС повинні знижуватись.

Зі зростанням обсягу виробництва ізокванта буде зміщуватись:

В) праворуч вгору.

Заміна одного фактора виробництва іншим відбувається:

А) При русі вздовж ізокванти та ізокости.

Зростаючий ефект масштабу має місце, коли:

А) темп зростання обсягів виробництва перевищує темп зростання обсягі залучених ресурсів.

І

Ізокванта – це:

В) крива, що характеризує різні комбінації двох ресурсів, використання яких забезпечує однаковий обсяг випуску.

Ізокванта ілюструє:

В) всі можливі комбінації праці та капіталу, які забезпечують виробництво одного і того самого обсягу продукції.

Ізокоста – це лінія:

А) Незмінних втитрат, яка показує всі можливі комбінації праці і капіталу, які фірма може придбати за даного рівня витрат.

К

Компромісний вибір в економіці є неминучим, оскільки потреби необмежені, а ресурси:

в) рідкісні

Країна, в економіці якої задіяні всі ресурси, виробляє два товари- автомобілі та бензин. Уряд країни бажає збільшити виробництво автомобілів. За цих обставин йому можна порадити:

а) зменшити виробництво бензину

Коли ціна товару зростає, то:

в) крива попиту на товари - компоненти зміщується ліворуч

Крива попиту зрушиться ліворуч, якщо:

г) знизиться ціна товару - субституту

Крива попиту є лінійною. Цінова еластичність попиту:

б) буде вищою зі зростанням ціни

Коефіцієнт еластичності попиту на товар Н за доходом = 1,75. Можна стверджувати, що цей товар є:

б)нормальним товаром з еластичним попитом за доходом

Кожна точка лінійної кривої пропонування , що виходить з початку координат:

а)має одиничну еластичність

Крива пропонування монополії:

Г)відсутня, монополія не має кривої пропонування

Компанія «АВС» знизила на 10% ціни на свою продукцію, після чого решта фірм галузі зробила те саме. Ринкова структура, в якій вони працюють, - це:

В)олігополія

Кавртель буде діяти успішніше,якщо:

Г) всі відповіді правильні

Крива контрактів у продуктовій скриньці Еджворта:

Г) всі відповіді правильні

Крива контрактів трансформується у:

А)межу можливих корисностей

Крива виробничих контрактів у ресурсній скриньці Еджворта:

Г) всі відповіді правильні

Крива виробничих виробничих контрактів трансформується у:

Б)межу виробничих можливостей

Крива трансформації показує:

Б)множину максимального можливих обсягів виробництва всіх товарів за використання двох видів ресурсів

Корисність – це:

В)задоволення, яке отримує людина від споживання благ

Корисність благ:

Г) всі відповіді правильні

Кардиналістська модель поведінки споживача:

Г)передбачає можливість визначення кількісної величини корисності

Криві байдужості – це криві:

Б)однакового рівня корисності наборів двох благ

Криві байдужості мають такі властивості:

Г) всі відповіді правильні

Карта байдужості – це:

Б)сукупність кривих однакового рівня корисності, кожна з яких представляє деякий інший рівень

Крива «доход-споживання»:

Б)сполучає всі точки рівновага споживача, пов’язані зі зміною доходу, на її основі будуються криві Енгеля

Крива «доход-споживання»:

Г) всі відповіді правильні

Криві Енгеля характеризують:

А)залежність обсягу споживання товару від доходу споживача

Крива Енгеля є монотонно висхідною, якщо:

Б)товар є нормальним благом

Крива «ціна-споживання»:

А)сполучає всі точки рівноваги споживача, пов’язані зі зміною ціни одного з товарів, на її основі будується крива індивідуального попиту

Коли ціна нормального блага знижується, то:

Б)в результаті дії і ефекту заміни, і ефекту доходу споживач купує більше цього блага

Крива індивідуального попиту:

Г) всі відповіді правильні

Крива ринкового попиту:

А)отримується шляхом додавання обсягів індивідуального попиту за кожної з можливих цін

Конкурентна рівновага на ринку певного товару означає, що:

Г) всі відповіді правильні

Крива контрактів у продуктовій скриньці Еджворта:

Г) всі відповіді правильні

Крива контрактів трансформується у:

А)межу можливих корисностей

Крива виробничих контрактів у ресурсній скриньці Еджворта:

Г) всі відповіді правильні

Крива виробничих виробничих контрактів трансформується у:

Б)межу виробничих можливостей

Крива трансформації показує:

Б)множину максимального можливих обсягів виробництва всіх товарів за використання двох видів ресурсів

Крива попиту на продукцію конкурентної фірми:

Г) всі відповіді правильні.

Крива попиту на продукцію конкурентної фірми співпадає з:

Б) кривою граничного та середнього виторгу.

Конкурентній фірмі у короткостроковому періоді слід виробляти продукцію, якщо:

Г) всі відповіді правильні.

Конкурентна фірма максимізуватиме прибуток або мінімізуватиме збитки, виробляючи обсяг продукції, для якого:

Б) ціна дорівнює граничним витратам.

Конкурентна фірма досягає точки беззбитковості, якщо:

Г) правильні відповіді а і б.

Конкурентна фірма максимізує прибуток у короткостроковому періоді, виробляючи оптимальний обсяг продукції, якщо:

Б) Ціна перевищує середні сукупні витрати.

Конкурентна фірма може мінімізувати збитки у короткостроковому періоді:

Г) Правильні відповіді а і в

Конкурентній фірмі яка одержує нульовий економічний прибуток, треба:

Г) Діяти так, як і раніше, нічого не змінювати.

Конкурентна фірма, для якої P=minATC:

В) Отримує нормальний прибуток, оскількі ціна покриває АТС.

Конкурентна фірма має більше шансів залишитися на ринку і продовжувати працювати в умовах збитковості:

А) Чим більшою є частка постійних витрат у її сукупних витратах.

Короткострокова крива пропонування конкурентної фірми співпадає з кривою:

В) граничних витрат вище мінімуму кривої середніх змінних витрат.

Короткострокова крива ринкового пропонування конкурентної галузі може бути одержана:

Б) Як горизонтальна сума відрізків кривих МС вище мінімуму AVC всіх фірм галузі.

Короткострокова крива ринкового пропонування конкурентної галузі:

Г) Всі відповіді правильні.

Конкурентна фірма виробляє 500 одиниць продукції. Витрати виробництва даного обсягу становлять: AVC= 3 грн., AFC= 5 грн., МС= 4 грн. Ринкова ціна продукції дорівнює 6 грн.

Фірмі доцільно:

В) збідбшити обсяг випуску для мінімізації збитків шляхом виробництва.

Конкурентна фірма виробляє оптимальний обсяг оптимальних обсяг продукції, для якого АТС становлять 8 грн., AVC – 5 грн., МС – 10 грн., який забезпечує сукупний виторг у розмірі 5000 грн. Фірма виробляє:

Б) 500 одиниць продукції.

Конкурентна фірма максимізує економічний прибуток, виробляючи 200 одиниць продукції. Її сукупні витрати становлять 22 тис.грн., в т.ч. постійні – 2 тис.грн. Якщо її постійні витрати несподівано зростуть вдвічі, то фірма:

В) не змінить обсягу випуску.

Л

Лінія розширеного бюджетного обмеження:

Г) всі відповіді правильні

М

Мікроекономіка вивчає:

б) поведінку індивідуальних господарських суб’єктів у різних ринкових структурах

Мікроекономіка досліджує:

а) поведінку окремих економічних суб’єктів, котрі приймають рішення в умовах обмеженості ресурсів

Мікроекономіка:

б) досліджує поведінку споживачів і фірм у різних ринкових структурах

Мікроекономіка вивчає, як ринковий механізм вивчає:

г) будь-які ціни

*монополіст прагне збільшити обсяги виробництва і продажу з 300 до 400 одиниць продукції на місяць. Його економіст, оцінивши приріст витрат у 2000 грн.,а функцію щомісячного попиту як Qd=900-2P,сповістив що:

Б)його рішення неправильне, економічний прибуток фірми зменшиться

*монополія може продати 10 одиниць товару за ціною 100 грн.,за одиницю, але для продажу 11 одиниць повинна знизити ціну до 99,5 грн. Граничний виторг від продажу 11-ї одиниці становить:

А)94,5 грн.

Монополія максимізуватиме прибуток або мінімізуватиме збитки, виробляючи обсяг продукції, для якого:

В)граничний виторг дорівнює граничним витратам

Монополіст ніколи не вироблятиме обсяг продукції, для якого Еd<1, оскільки у цьому випадку:

В)МС>МR

Монополіст, який прагне максимізувати прибуток, буде знижувати цінеу на свою продукцію, доки:

А)граничний виторг перевищує граничні витрати

Монополія призначає ціну:

А)вищу за граничні витрати на величину, обернено пропорційну еластичності попиту

Монопсплія – це ринкова структура, за якої:

В) на ринку багато продавців і лише один покупець

Монопсоніст, на відміну від конкурентного покупця:

Б) купує товару менше і за нижчою ціною

Міський метрополітен може слугувати прикладом:

В)природної монополії

Міжміські телефонні компанії призначають нижчі розцінки за хвилину розмови вночі та у вихідні дні. Це приклад:

В)ціноутворення в пікові періоди

Монополія, яка виробляє оптимальний обсяг продукції і максимізує економічний прибуток:

Г) не забезпечує ні виробничої ефективності, ні ефективності розподілу ресурсів

Монополістична конкуренція виникає на ринках товарів, де попитна продукцію фірми:

Г)правильні відповіді а) і Б)

Модель монополістичної конкуренції характеризується тим, що:

В) крива попиту на продукцію фірми є спадною

Монополістичний конкурент максимізує прибуток або мінімізує збитки, виробляючи обсяг продукції, для якого:

Б) граничний виторг дорівнює граничним витратам

Монополістичний конкурент буде збільшувати обсяг випуску і знижувати ціну на свою продукцію, якщо:

В) граничний виторг перевищує граничні витрати

Монополістичні конкуренти часто витрачають значні кошти на рекламу своєї продукції, тоді як ціни на продукцію залишаються здебільшого на рівні цін конкурентів. Цей факт ілюструє:

Г)нецінову конкуренцію

Модель Штакельберга:

Г) всі відповіді правильні

Межа можливих корисностей:

Б) відображає досягнуті двома споживачами рівні корисності за всіх розподілів на кривій контрактів

Метою споживача є максимізація:

Б) сукупної корисності

Між кривими сукупної та граничної корисності існує геометричний зв'язок:

Г) всі відповіді правильні

Модель бажаного:

А)описує поведінку споживача без врахування його видатків на придбання будь-якого ринкового кошика

Модель можливого:

Г) всі відповіді правильні

Межа можливих корисностей ілюструє:

Г) правильні відповіді А і Б

Межа можливих корисностей:

Б) відображає досягнуті двома споживачами рівні корисності за всіх розподілів на кривій контрактів

Метою виробника є:

Б) максимізація економічного прибутку.

Мінімальний ефективний розмір підприємства – це:

А) найменший обсяг виробництва, за якого фірма може мінімізувати свої довгострокові середні витрати.

Н

Недосконало конкурентними є ринки:

г) правильні відповіді а і б

На ринковий попит не чинять впливу:

б) ціни ресурсів

Незалежними у споживанні вважаються товари, для яких:

в) підвищення ціни одного не впливає на попит іншого

На ринкове пропонування безпосередньо не впливають:

в)доходи споживачів

На ринку певного товару обсяг попиту перевищує обсяг пропонування. Це приклад:

в)дефіциту

Надання субсидії виробникам:

г) всі відповіді правильні

Нееластичне пропонування означає, що:

а) підвищення ціни на 1% веде до збільшення обсягу пропонування менш як на 1%

Надходження до ДБ від встановлення акцизного податку зростатимуть, якщо:

а)попит на товар нееластичний

На відміну від конкурентної фірми, монополіст:

В)може збільшити свій прибуток, застосовуючи цінову дискримінацію

Негативний вплив монополізації виробництва полягає у тому, що:

Г)всі відповіді правильні

На відміну від конкурентної фірми, монополістичний конкурент:

Б) визначає комбінацію обсягу випуску та ціни, що забезпечує максимізацію економічного прибутку

На відміну від монополії, монополістичний конкурент:

А)виробляє диференційовану продукцію

На ринку монополістичної конкуренції найбільш поширеним способом боротьби з конкурентами є:

В)нецінова конкуренція

На відміну від моделідуополії Курно, у моделі Бертрана:

Г) всі відповіді правильні

Необхідними умовами досягнення повної системної ефективності є:%

Г) всі відповіді правильні

Нахил бюджетної лінії визначається:

В) співвідношенням цін товарів

На відміну від моделі Хікса, у моделі Слуцькго:

Г) правильні відповіді Б і В

На відміну від моделі Слуцького, у моделі Хікса:

В)компенсуючи бюджетна лінія є дотичною до початкової поверхні байдужості

Негативні сіткові зовнішні впливи, такі як ефект снобізму:

Б)роблять ринковий попит менш еластичним

Надлишок споживача:

Г) всі відповіді правильні

Необхідною умовою загальної економічної рівноваги для економіки досконалої конкуренції є:

В)підтримання умов рівноваги між попитом та пропонуванням на ринках всіх продуктів і ресурсів

Необхідними умовами досягнення повної системної ефективності є:%

Г) всі відповіді правильні

Неявні витрати – це:

Б) альтернативна вартість ресурсів, що належать власникам фірми.

Нормальний прибуток – це:

Г) мінімальний доход, необхідний для утримання фірми в межах даного виду діяльності.

На фірмі «Фортем» працюють 100 робітниців, кожний з яких протягом робочого дня виготовляє 10 виробів. Останній найнятий робітник збільшує сукупний випуск фірми на 8 одиниць продукції. Якщо фірма звільнить цього робітника, то продуктивність праці:

А) зросте

О

Основна економічна суперечність, що вивчається мікроекономікою, зумовлена:

г) безмежністю потреб та обмеженістю ресурсів, необхідних для їх задоволення

Основною метою цінової дискримінації є:

В) захоплення споживчого надлишку і перетворення його у монопольний прибуток

Особливість ринку комп*ютерних програм полягає у тому, що:

А)резервна ціна покупця залежить від обсягу ринкового попиту

Основна характеристика монополістичної конкуренції полягає у тому, що:

В)фірми випускають диференційовану продукцівю

Олігополія – неринкова структура, в якій діє:

В)незначне число конкуруючих фірм – виробників однорідної або диференційованої продукції

Олігополію відрізняють:

А)значні перешкоди до вступу в галузь

Обсяг продажу однієї з фірм на олігополістичному ринку не залежить від числа фірсм на ринку і розподілу залишку ринку між іншими продавцями:

Г)для фірми-лідера у моделі Штакельберга

Оптимальний розподіл ресурсів між галузями досягається,коли:

Г) всі відповіді правильні

Ординалістський підхід до аналізу поведінки споживача на відміну від кардиналістського:

Б)не вимагає вимірювання величини корисності

Оптимальний споживчий вибір передбачає:

Г) всі відповіді правильні

Оптимальний розподіл ресурсів між галузями досягається,коли:

Г) всі відповіді правильні

Оскільки граничний продукт змінного фактора зі збільшенням обсягу випуску фірми спочатку зростає, а потім знижується, то:

А) сукупні витрати спочатку зростають повільно, а згодом спостерігається їх стрімке зростання.

Оптимальний обсяг випуску конкурентної фірми становить 10 одиниць продукції. Сукупний виторг від їх продажу дорівнює 150 грн. AVC= 10 грн., FC = 20 грн. Фірма:

Г) максимізує прибуток, величина якого становить 30 грн.

П

Проблема вибору, з якою постійно стикаються економічні суб’єкти, зумовлена тим, що :

в) потреби людей безмежні, а ресурси обмежені

Проблему обмеженості ресурсів:

г) неможливо вирішити за жодних проблем

Проблема обмеженості ресурсів може бути вирішена, якщо:

г) неможливо вирішити за жодних проблем

Принцип раціональності поведінки означає, що:

б)кожна людина робить вибір, максимізуючи власну вигоду

Проблема доцільності запровадження податку на тютюнові вироби з метою зниження захворюваності людей – це проблема:

б)нормативної мікроекономіки

Підвищення ціни на бензин переміщує криву попиту на шини:

б)ліворуч, оскільки бензин і шини є товарами – доповнювачами

*Попит на ділові щоденники та їх пропонування описуються рівняннями Q= 10-p. Q=2p-5. З встановленням податку на виробників у розмірі 3 грн. з од. товару:

в) рівноважна ціна зросте на 2 грн.

Продавець знизив ціну на свій товар на 5 %, внаслідок чого обсяг продажу зріс на 4 %. Можна стверджувати, що попит на цей товар :

б)нееластичний

Попит на молоко менш еластичний ніж попит на кефір:

г)найчастіше

Перехресна еластичність попиту – це:

а) процентна зміна обсягу попиту на один товар при зміні на 1 % ціни іншого товару

Перехресна еластичність попиту між рисом та гречкою становить 0,14. Якщо ціна рису зросте на 10 %, то:

г) попит на гречку збільшиться на 1,4 %

Показники перехресної еластичності попиту та еластичності попиту за доходом вимірюють:

б) процентне зміщення кривої попиту під впливом відповідного нецінового чинника

Попит на товар є абсолютно еластичним за ціною. Якщо пропонування товару зменшиться, то рівноважна ціна:

б) не зміниться, а рівноважний обсяг зменшиться

*Попит на сонцезахисні окуляри та їх пропонування описуються рівнянням: Q=189-2.25p, Q=124+1.5p. цінова еластичність попиту у точці ринкової рівноваги становить:

б)-0,26

*Попит на ком пакт- диски та їх пропонування описуються рівнянням: Q=100- p, Q=2p - 50. Якщо обсяг попиту на ком пакт – диски зросте, то:

б) сукупний виторг продавців зменшиться

*Попит на відеокасети та їх пропонування описуються рівнянням: Q=10-p, Q=2p-5. З встановленням податку на виробників в розмірі 3 грн. з од. товару більшу частину податкового тягаря будуть нести:

б) споживачі

Перевищення ціною граничних витрат монополіста для оптимального випуску є вимірником:

В)ринкової влади монополіста

Посилення тенденції до монополізації в економіці будь-якої країни має наслідком:

А)встановлення вищих цін і менших обсягів виробництва

Прирождна монополія відрізняється від простої монополії тим, що:

Г)всі відповіді правильні

Природні монополії існують переважно у галузі комунального господарства, тому що:

В)існування конкуренції в галузі комунального господарства невигідне для суспільства

Природна монополія існує, коли товар виробляє фірма, яка:

Б)зі збільшенням обсягу випуску має економію на масштабі

Під час передсвяткового розпродажу крамниця надає 10% знижку на пляшку вина, якщо ви купуєте від 5 до 10 пляшок, і 20% знижку – якщо ви купуєту більше 10 пляшок. Крамниця практикує:

Б)цінову дискримінацію другого ступеня

Прикладом цінової дискримінації третього ступеня є:

Г)продаж залізничних квитків дітям, студентам та пенсіонерам за нижчими цінами, ніж решті пасажирів

Парето-ефективними є розподіли, за яких:

Г) всі відповіді правильні

Продуктова скринька Еджворта:

Г) всі відповіді правильні

Парето-ефективний розподіл ресурсів за умов монополії досягається лише у випадку, коли:

В)монополіст застосовує досконалу цінову дискримінацію

Перешкодою для досягнення Парето-ефективного розподілу ресурсів може стати:

Г) всі відповіді правильні

П’яте морозиво, яке ви їсте, надає вам менше задоволення, ніж перше. Це приклад:

Б) дії закону спадної граничної корисності

Припущення щодо транзитивності благ полягає у тому, що споживач, який вважає набір К привабливішим за М, а набір М привабливішим за набір Н:

А)віддасть перевагу набору К перед набором Н

Поверхні байдужості:

Г) всі відповіді правильні

Пропорції можливої заміни одного товару іншим на бюджетній лінії визначаються:

Г) всі відповіді правильні

Положення бюджетної лінії не зміниться, якщо:

В) ціни і доход зміняться в одному напрямку і в однаковій пропорції

Правило максимізації корисності полягає у тому, що:

Г)правильні відповіді А і Б

Після зміни доходу та ринкових цін благ споживач знову досягає стану рівноваги. У новому рівноважному кошику граничні корисності всіх благ стали нижчими, ніж були в початковому. Уподобання споживача не змінилися. Можна стверджувати, що:

Б)добробут споживача підвищився

Позитивні сіткові зовнішні впливи:

А)виникають, коли типовий споживач збільшує свій попит, якщо товар купує багато покупців

Парето-оптимальний розподіл благ:

В)є лише економічно ефективним

Парето-ефективні результати конкурентного ринкового розподілу благ вважаються справедливими згідно:

В)ліберального підходу

Підвищення цін чаю чинитиме наступний вплив на ринках кави та кавоварок:

А)ціни на каву та кавоварки зростуть

Парето-ефективними є розподіли, за яких:

Г) всі відповіді правильні

Продуктова скринька Еджворта:

Г) всі відповіді правильні

Парето-ефективний розподіл ресурсів за умов монополії досягається лише у випадку, коли:

В)монополіст застосовує досконалу цінову дискримінацію

Перешкодою для досягнення Парето-ефективного розподілу ресурсів може стати:

Г) всі відповіді правильні

Постійні витрати фірми – це:

Б) витрати, які мають місце навіть тоді, коли фірма нічого не виробляє.

Причинною U – подібності більшості кривих середніх витрат є:

Б) у коросткостроковому періоді – дія закону спадної віддачі, в довгостроковому періоді – змінний ефект масштабу.

Попит на продукцію конкурентної фірми є:

А) абсолютно еластичним.

Приймаючи рішення щодо оптимального обсягу втробництва, конкурентна фірма, як і будь-яка інша, повинна таку кількість продукції, для якої:

В) граничний виторг дорівнює граничним витратам.

Парадокс прибутку полягає в тому, що:

А) можливість отримати економічний прибуток в конкурентній галузі є причиною його зникнення у довгостроковому періоді внаслідок входження в галузь нових фірм.

Р

Рух вздовж кривої виробничих можливостей означає, що змінюються:

в) альтернативні витрати виробництва

Ринок товару знаходиться у стані рівноваги, якщо:

г) всі відповіді правильні

Ринок певного товару знаходиться у стані рівноваги, якщо:

г) обсяг попиту дорівнює обсягу пропонування

Ринкові ціни:

в) встановлення внаслідок взаємодії попиту і пропонування

Рівноважна ринкова ціна олії зросте, якщо:

в) домогосподарки почнуть робити заготовки салатів з олією на зиму

Розподіл податкового тягаря між покупцями і продавцями залежить від :

б) відносної еластичності попиту та пропонування

Ринкова влада монополіста буде тим більшою:

Б)чим менш еластичним є попит на продукцію монополії

Ринкова влада монополіста буде тим більшою:

Г) чим менш еластичним є ринкове пропонування

Ринкова влада монополістичного конкурента буде тим більшою:

Б)чим менш еластичним є попит на продукцію фірми

Розподіл благ між споживачами М і N є Парето-ефективним, якщо:

В) MRSmxy = 1/MRSnxy на кривій контрактів

Ресурсна скринька Еджворта:

Г) всі відповіді правильні

Ресурси економіки розподілені ефективно, якщо:

В)збільшення виробництва будь-якого товару можливе лише за рахунок зменшення виробництва хоча б одного іншого

Рівновага в моделі загальної ринкової рівноваги:

Г) всі відповіді правильні

Раціональність поведінки споживача означає, що:

В)споживач прагне максимізувати корисність за наявних обмежень

Рівновага споживача на карті байдужості – це:

Г)точка дотику бюджетної лінії до кривої байдужості

Розподіл ресурсів є Парето-ефективним, коли:

В)жоден суб’єкт не може поліпшити свого стану, не погіршуючи при цьому стану іншого

Розподіли благ на межі можливих корисностей:

Б)допускають існування крайньої нерівномірності розподілу благ

Рівновага в моделі суспільного добробуту означає, що:

Г) всі відповіді правильні

Ринкова економіка враховує суспільні інтереси навіть тоді, коли окремі виробники переслідують свої власні цілі, тому що існують:

Г) конкурентні ринки

Розподіл благ між споживачами М і N є Парето-ефективним, якщо:

В) MRSmxy = 1/MRSnxy на кривій контрактів

Ресурсна скринька Еджворта:

Г) всі відповіді правильні

Ресурси економіки розподілені ефективно, якщо:

В)збільшення виробництва будь-якого товару можливе лише за рахунок зменшення виробництва хоча б одного іншого

Рівновага в моделі загальної ринкової рівноваги:

Г) всі відповіді правильні

Рівновага фірми за технологією і витратами встановлюється у:

Б) Точці дотику ізокванти та ізокости.

 

С

Сутність проблеми обмеженості ресурсів найкраще розкриває твердження:

б) ресурсів завжди не вистачає для задоволення усіх людських потреб

Скорочення попиту на товар і зміщення кривої попиту на нього ліворуч є наслідком:

а)скорочення доходів споживачів

Студент уважно слідкує за своїми видатками. Коли ціни на продукти харчування зросли на 2 5, він скоротив їх купівлю на 1 %. Для студента попит на продукти харчування:

а)нееластичний, а його видатки збільшуються

Суспільні втрати від монопольної влади полягають у тому, що зав інших рівних умов:

Г)всі відповіді правильні

Спільним для ринків досконалої та монополістичної конкуренції є:

В)відсутність бар*єрів для вступу в галузь нових конкурентів

Станції заправки пальним є прикладом монополістично конкурентної галузі. Нетиповим для їх діяльності є:

В) ціни, що дорівнюють граничним витратам

Сукупний обсяг виробництва двох фірм у рівновазі Курно:

Г) перебуває в проміжкуу від монопольного до конкурентного обсягу виробництва

Структура економіки е оптимальною, якщо:

Г) всі відповіді правильні

Стан економіки є Парето-ефективнисм, якщо:

В)неможливо змінити структуру виробництва і розподілу так, щоб підвищити добробут одного чи декількох індивідів без погіршення добробуту інших

Сукупна корисність –це:

А)загальна сума задоволення від споживання певного набору благ

Сукупна корисність:

В)збільшується зі зростанням споживання спадним темпом

Сукупна корисність:

Г)всі відповіді правильні

Сукупна корисність зростає, коли гранична корисність:

В) збільшується або зменшується, але є додатковою величиною

Споживач готовий купити третій кілограм цукерок тільки за умови, що продавець знизить ціну. Його поведінку найкраще пояснює:

А)закон спадної граничної корисності

Споживчий вибір є оптимальним, якщо:

А)в межах бюджетного обмеження споживач обирає такий набір товарів, для якого відношення граничних корисностей благ дорівнює відношенню їхніх цін

Співвідношення між граничними корисностями різних благ оптимального споживчого кошика:

А)є однаковим для всіх споживачів

Споживач перебуває у стані рівноваги, якщо:

Г) правильні відповіді Б і В

Споживач купує лише яблука та сливи. Ціна яблук – 2 грн. за кілограм, ціна слив – 1,5 грн. Споживач може витратити на покупку цих товарів 16 грн. Для оптимального споживчого кошика гранична норма заміни слив яблуками становитиме:

Б)4/3

Сіткові зовнішні впливи – це явище, пов’язане з впливом:

А) на попит одного покупця попиту інших покупців

Структура економіки е оптимальною, якщо:

Г) всі відповіді правильні

Стан економіки є Парето-ефективнисм, якщо:

В)неможливо змінити структуру виробництва і розподілу так, щоб підвищити добробут одного чи декількох індивідів без погіршення добробуту інших

Сукупний продукт змінного фактора виробництва набуває максимального значення, коли:

А) граничний продукт змінного фактора дорівнює нулю.

Середній продукт змінного фактора набуває максимального значення, коли:

Г) він дорівнює його граничному продукту.

Сукупні витрати обчислюються як:

Б) FC+VC.

Сукупні витрати фірми для будь-якого обсягу випуску дорівнюють:

А) середнім сукупним витратам, помноженим на обсяг випуску.

Середні сукупні витрати матимуть мінімальне значення за умови, що для даного обсягу випуску:

Б) граничні витрати дорівнюють середнім сукупним витратам.

Середні постійні витрати фірми можна визначити як:

Г) всі відповіді правильні.

Середні змінні витрати є мінімальними, коли вони дорівнюють:

Б) граничним витратам виробництва.

Сума збитків конкурентної фірми, що припиняє виробництво у короткостроковому періоді:

В) Дорівнює постійним витратам.

Стан довгострокової рівноваги конкурентної фірми характеризується рівністю:

В) Р=min AC=MC.

Сукупні витрати конкурентної фірми на виробництво 101 одиниці продукції становлять 2030 грн., а середні сукупні витрати виробництва 100 одиниць продукції складають 20 грн. Ціна одиниці продукції становить 30 грн. Фірма:

А) максимізує економічний прибуток, виробляючи 101 одиницю продукції.

Середні сукупні витрати виробництва 101 одиниці продукції – оптимального обсягу, що дозволяє конкурентній фірмі максимізувати економічний прибуток становить 101 грн. При виробництві 102 одиниць продукції АТС = 102 грн. Фірма отримала пропозицію виробити 102-гу одиницю продукції за ціною 200 грн. Фірмі доцільно:

Б) відхилити цю пропозицію, оскільки MC>MR.

Середні змінні витрати конкурентної фірми є мінімальними і становлять 6 грн., а граничний продукт змінного фактора становить 10 одиниць. Це означає, що:

Г) всі відповіді правильні.

Т

Товар, що має високу альтернативну вартість, як правило:

б)має високу ціну

Точки на кривій попиту показують:

А)обсяг попиту всіх споживачів за кожної можливої ціни

Товар вважається нормальним, якщо попит на нього:

в) зростає зі зростанням доходів споживачів

Товар вважається нижчим, якщо попит на нього:

г) зменшується зі зростанням доходів споживачів

Товар вважається нейтральним, якщо попит на нього:

г) не змінюється зі зміною доходів споживачів

Товари - субтитри – це пари товарів, для яких:

а) підвищення ціни одного викликає зростання попиту на інший

Товари - комплементи – це пари товарів, для яких:

а) підвищення ціни одного викликає скорочення попиту на інший

Товар можна віднести до категорії «нижчих», якщо:

в)еластичність попиту за доходом для нього= -0,5

Точки перетину бюджетної лінії з осями координат характеризуються тим, що:

Б)перебуваючи в цих точках, споживач витрачає весь доход лише на один з двох товарів

Товар Гіффена – це:

Г) всі відповіді правильні

Товари Веблена:

Г) всі відповіді правильні

Технологічно ефективним є спосіб виробництва, який:

Б) максимізує обсяг випуску за використання точно визначеного обсягу ресурсів.

Траєкторія розвитку фірми:

А) ілюструє комбінації праці і капіталу, які обирає фірма, мінімізуючи витрати кожного з можливих рівнів випуску у довгостроковому періоді.

У

Удосконалення технології виробництва товару переміщує:

в) криву його пропонування праворуч

Удосконалення технології виробництва товару призведе до:

а) зниження його рівноважної ціни і збільшення рівноважного обсягу

У випадку встановлення податку з од. товару на виробників:

б) крива пропонування зміститься ліворуч паралельно до початкової, рівноважна ціна зросте, а рівноважний обсяг зменшиться

У випадку встановлення відсоткового податку на виробників:

б) крива пропонування зміститься ліворуч змінивши кут нахилу, рівноважна ціна зросте, а рівноважний обсяг зменшиться

Дата добавления: 2015-11-23; просмотров: 7368 | Нарушение авторских прав


Рекомендуемый контект:


Похожая информация:

Поиск на сайте:


© 2015-2019 lektsii.org - Контакты - Последнее добавление

Ген: 0.071 с.