Ћекции.ќрг


ѕоиск:
 атегории:

јстрономи€
Ѕиологи€
√еографи€
ƒругие €зыки
»нтернет
»нформатика
»стори€
 ультура
Ћитература
Ћогика
ћатематика
ћедицина
ћеханика
ќхрана труда
ѕедагогика
ѕолитика
ѕраво
ѕсихологи€
–елиги€
–иторика
—оциологи€
—порт
—троительство
“ехнологи€
“ранспорт
‘изика
‘илософи€
‘инансы
’ими€
Ёкологи€
Ёкономика
Ёлектроника

 

 

 

 


ќсновн≥ заходи щодо попередженн€ вибух≥в та пожеж
 

«г≥дно з √ќ—“ 12.1.004-91 попередженн€ утворенн€ горючого середовища може забезпечуватись наступними основними заходами або њx комб≥нац≥€ми:

Ц максимально можливе використанн€ негорючих та важкогорючих матер≥ал≥в зам≥сть горючих, в тому числ≥ зам≥на легкозаймистих та горючих р≥дин €к миючих засоб≥в на пожежобезпечн≥;

Ц максимально можливе за умови технолог≥њ та буд≥вництва обмеженн€ маси та об'Їму горючих речовин, матер≥ал≥в та найб≥льш безпечн≥ способи њx розм≥щенн€;

Ц ≥зол€ц≥€ горючого середовища (використанн€ ≥зольованих в≥дс≥кiв, камер, кaбiн, тощо);

Ц п≥дтриманн€ безпечноњ концентрац≥њ середовища в≥дпов≥дно до норм i правил безпеки;

Ц достатн€ концентрац≥€ флегматизатора в пoвiтpi захищуваного об'Їму (його складовоњ частини);

Ц п≥дтриманн€ в≥дпов≥дних значень температур та тиску середовища, за €ких поширенн€ полум'€ виключаЇтьс€;

Ц максимальна механ≥зац≥€ та автоматизац≥€ технолог≥чних процеciв, пов'€заних з обертанн€м та використанн€м горючих речовин;

Ц установка та розм≥щенн€ пожежонебезпечного устаткуванн€ в ≥зольованих прим≥щенн€х або на в≥дкритих майданчиках;

Ц застосуванн€ пристроњв захисту устаткуванн€ з горючими речовинами в≥д пошкоджень та авар≥й, встановленн€ пристроњв, що в≥дключають, в≥дс≥кають, тощо;

Ц видаленн€ пожежонебезпечних в≥дход≥в виробництва.

Ќайб≥льш радикальним заходом попередженн€ утворенн€ горючого середовища Ї зам≥на горючих речовин i матер≥ал≥в, що використовуютьс€, на негорюч≥ та важкогорюч≥.

ѕроте горюч≥ речовини, матер≥али, вироби з них реально присутн≥ в абсолютн≥й б≥льшост≥ ≥снуючих житлових, громадських, виробничих та ≥нших прим≥щенн€х, буд≥вл€х i спорудах, a њx повна зам≥на практично неможлива.

“ому попередженн€ виникненн€ в горючому середовищ≥ або внесенн€ до нього джерел запалюванн€ Ї головним стратег≥чним пр≥оритетом у робот≥ щодо запоб≥ганн€ пожежам. ƒжерелом запалюванн€ може бути нагр≥те т≥ло чи екзотерм≥чний процес, €к≥ здатн≥ нагр≥ти де€кий об'Їм горючоњ cyмiшi до температури, коли швидк≥сть тепловидаленн€ ≥н≥ц≥йованого нагр≥вом процесу окисленн€ перевищуЇ швидк≥сть теплов≥дводу iз зони реакц≥њ.

ƒо основних груп джерел запалюванн€ в≥днос€ть: в≥дкритий вогонь, розжарен≥ продукти гор≥нн€ та нагр≥т≥ ними поверхн≥, тепловий про€в xiмiчноњ реакц≥њ, електричноњ, механ≥чноњ, сон€чноњ, €дерноњ енерг≥њ тощо.

ѕожежна небезпека в≥дкритого вогню зумовлена ≥нтенсивн≥стю теплового впливу, площею впливу, ор≥Їнтац≥Їю у простор≥, пер≥одичн≥стю i часом його впливу на горюч≥ речовини. ¬≥дкрите полум'€ небезпечне не т≥льки при безпосередньому контакт≥ з горючим середовищем, але i €к джерело опром≥нюванн€ горючого середовища. ¬оно маЇ достатню температуру та запас тепловоњ енерг≥њ, €к≥ спроможн≥ викликати гор≥нн€ ycix вид≥в горючих речовин i матер≥ал≥в €к при без≠посередньому контакт≥, так i в результат≥ опром≥ненн€.

Ќагр≥ти поверхню ст≥нок апарат≥в вище за температуру самозайманн€ речовин, що обертаютьс€ у виробництв≥, здатн≥ газопод≥бн≥ продукти гор≥нн€, €к≥ виникають при гор≥нн≥ твердих, р≥дких та газопод≥бних речовин i мають температуру 800Е1200∞—. ƒжерелом запа≠люванн€ можуть бути також ≥скри, €к≥ виникають при poбoтi двигун≥в внутр≥шнього згор€нн€ та електричних. ¬они €вл€ють собою розжарен≥ частинки пального або окалини у газовому потоц≥, €к≥ виникають внасл≥док неповного згор€нн€, чи механ≥чного винесенн€ горючих речовин та продукт≥в короз≥њ. “емпература такоњ частинки досить висока, але запас тепловоњ енерг≥њ Ї невеликим, тому що icкpa маЇ малу масу. ≤скри здатн≥ запалити т≥льки речовини, €к≥ достатньо п≥дготовлен≥ дл€ гор≥нн€, наприклад, газо- та паропов≥тр€н≥ cyмiшi, ос≥лий пил, волокнист≥ матер≥али. ƒо джерел в≥дкритого вогню належить i полум'€ с≥рник≥в, необережне поводженн€ з €кими може призвести до пожеж≥.

—еред теплових про€в≥в електричноњ енерг≥њ найб≥льш поширеними та небезпечними Ї коротке замиканн€ в електричних мережах, струмов≥ перевантаженн€ провод≥в та електричних машин, великий перех≥дний oпip, розр€ди статичноњ та атмосферноњ електрики, електричн≥ icкpи. ѕри короткому замиканн≥ величина струму в пров≥дниках i струмопров≥дних частинах електричних апарат≥в та машин дос€гаЇ дуже великих значень, внасл≥док чого можливий не т≥льки пepeгpiв, але i займанн€ ≥зол€ц≥њ, розплавленн€ струмопров≥дних частин, жил кабел≥в та провод≥в.

¬еликий струм, що тривалий час перевищуЇ нормативне значенн€ при перевантаженн€х електричних мереж, також Ї причиною пepeгpiвiв струмопров≥дних елемент≥в та електропроводки. ќсновними причинами перевантаженн€ електричних мереж Ї вв≥мкненн€ в електричну мережу споживач≥в п≥двищеноњ потужност≥, а також нев≥дпов≥дн≥сть площ≥ поперечного пepep≥зy жил провод≥в робочим струмам. ѕричиною пожеж≥ може також стати великий перех≥дний oпip, €кий виникаЇ в м≥сц€х з'Їднанн€ провод≥в та в електричних контактах електрообладнанн€. “ому у цих м≥сц€х може вид≥л€тис€ значна к≥льк≥сть тепла, €ка здатна призвести до загор€нн€ ≥зол€ц≥њ, а також горючих речовин, що знаход€тьс€ поруч. ѕерех≥дний oпip з'Їднань буде меншим при зб≥льшенн≥ площ≥ стискуванн€ контакт≥в, використанн≥ дл€ њх виготовленн€ м'€ких метал≥в з малим електричним опором, з'Їднуванн≥ пров≥дник≥в та провод≥в встановленими ѕ”≈ способами: зварюванн€м, па€нн€м, опресуванн€м, за допомогою гвинтових та болтових з'Їднань (але н≥ в €кому раз≥ так званою Ђскруткоюї).

–озр€ди статичноњ електрики виникають при деформац≥њ, подр≥бненн≥ речовин, в≥дносному перем≥щенн≥ двох т≥л, що знаход€тьс€ в контакт≥, перем≥шуванн≥ р≥дких та сипких матер≥ал≥в тощо. Icкpoвi розр€ди статичноњ електрики здатн≥ запалити паро-, газо- та пилопов≥тр€н≥ cyмiшi. Ќакопиченню i формуванню зар€д≥в статичноњ електрики спри€Ї в≥дсутн≥сть або неефективн≥сть спец≥альних заход≥в захисту, створенн€ електро≥зол€ц≥йного шару в≥дкладень на поверхн≥ заземленн€, порушенн€ режиму робочих апарат≥в.

ѕожежа, вибухи, механ≥чн≥ руйнуванн€, перенапруги на проводах електричних мереж можуть бути насл≥дками ураженн€ буд≥вл≥ чи устаткуванн€ блискавкою. Ѕлискавка, €ка Ї електричним розр€дом в атмосфер≥, маючи високу температуру i запас тепловоњ енерг≥њ, при пр€мому удар≥ може проплавл€ти металев≥ поверхн≥, перегр≥вати i руйнувати ст≥ни буд≥вель та надв≥рного устаткуванн€, безпосередньо запалювати горюче середовище. Ќебезпека вторинноњ д≥њ блискавки пол€гаЇ в ≥скрових розр€дах, що виникають €к результат ≥ндукц≥йноњ та електромагн≥тноњ д≥њ атмосферноњ електрики на виробниче обладнанн€, трубопроводи i буд≥вельн≥ конструкц≥њ.

ўе одним тепловим про€вом електричноњ енерг≥њ Ї електрична дуга та електричн≥ ≥скри у вигл€д≥ крапель металу, що утворюютьс€ при короткому замиканн≥ електропроводки, електрозварюванн≥ та при плавлен≥ ниток розжарюванн€ електричних ламп загального призначенн€. “емпература таких електричних icкop становить 1500Е2500∞—, а температура дуги може перевищувати 4000∞—. “ому природно, що вони можуть бути джерелом запалюванн€ горючих речовин. ¬ ц≥лому, частка пожеж, €к≥ викликан≥ насл≥дками теплових про€в≥в електричноњ енерг≥њ, складаЇ 20Е25% i маЇ тенденц≥ю до зростанн€.

ѕожежонебезпечний про€в механ≥чноњ енерг≥њ внасл≥док њњ перетворенн€ в теплову спостер≥гаЇтьс€ в раз≥ удар≥в твердих т≥л (з виникненн€м або без виникненн€ icкop), поверхневого терт€ т≥л п≥д час њx взаЇмного перем≥щенн€, стисненн€ газ≥в та пересуванн€ пластмас, механiчнoњ обробки твердих матер≥ал≥в р≥зальними ≥нструментами. —туп≥нь нагр≥ванн€ т≥л та можлив≥сть по€ви при цьому джерел запалюванн€ залежить в≥д умов переходу механ≥чноњ енерг≥њ в теплову. ƒосить часто пожежонебезпечн≥ ситуац≥њ виникають внасл≥док утворенн€ icкop, що €вл€ють собою в даному випадку розпечен≥ до св≥т≥нн€ частинки металу або кам≥нн€. ¬≥д icкop при удар≥ у виробничих умовах можуть займатис€ ацетилен, етилен, водень, металопов≥тр€н≥ cyмiшi, волокнист≥ матер≥али, або в≥дкладенн€ др≥бного горючого пилу (розм≥льн≥ цехи млин≥в та круп'€них завод≥в, сортувально-розпутувальн≥ цехи текстильних фабрик, бавовн€но-очисн≥ цехи тощо). Ќайчаст≥ше icкpи утворюютьс€ п≥д час роботи ударними ≥нструментами i при ударах рухомих елемент≥в механ≥зм≥в машин по њx нерухомих частинах. ѕожежну небезпеку внасл≥док терт€ найчаст≥ше створюють п≥дшипники ковзанн€ навантажених високо оборотних вал≥в, а також транспортерн≥ стр≥чки та прив≥дн≥ паси механ≥зм≥в.

ѕроходженн€ х≥м≥чних реакц≥й iз значним вид≥ленн€м тепловоњ енерг≥њ мicтить у coбi потенц≥йну небезпеку виникненн€ пожеж≥ або вибуху, тому що виникаЇ можлив≥сть неконтрольованого роз≥гр≥ванн€ реагуючих, новоутворюваних чи тих, що знаход€тьс€ пор€д, горючих речовин. ≤снуЇ також велика к≥льк≥сть таких х≥м≥чних сполук, €к≥ в контакт≥ з пов≥тр€м чи водою, а також в раз≥ взаЇмод≥њ можуть стати причиною виникненн€ пожеж≥. Ќайчаст≥ше тепловий про€в xiм≥чних реакц≥й стаЇ причиною пожеж≥ внасл≥док д≥њ окисник≥в на орган≥чн≥ речовини, а також при займанн≥ та вибуху де€ких речовин п≥д час нагр≥ванн€ або механ≥чноњ д≥њ з порушенн€м технолог≥чного регламенту.

Kpiм вище наведених джерел запалюванн€ ≥снують ≥нш≥, €к≥ не сл≥д виключати п≥д час анал≥зу пожежноњ небезпеки.

ѕопередженн€ утворенн€ в горючому середовищ≥ джерел запалюванн€ може забезпечуватись наступними засобами або њх комб≥нац≥€ми:

Ц використанн€м машин, механ≥зм≥в, устаткуванн€, пристроњв, при
експлуатац≥њ €ких не утворюютьс€ джерела запалюванн€;

Ц використанн€м швидкод≥йних засоб≥в захисного в≥дключенн€ можливих джерел запалюванн€;

Ц улаштуванн€м блискавкозахисту i захисного заземленн€ ≥нженерних комун≥кац≥й та устаткуванн€;

Ц використанн€м технолог≥чних процес≥в i устаткуванн€, що задовольн€Ї вимогам електростатичноњ ≥скробезпеки;

Ц п≥дтриманн€м температури нaгpiвy поверхн≥ машин, устаткуванн€, пристроњв, речовин i матер≥ал≥в, €к≥можуть ув≥йти в контакт з горючим середовищем, нижче гранично допустимоњ, €ка не повинна перевищувати 80% температури самозайманн€ горючого середовища;

Ц виключенн€м можливост≥ по€вленн€ icкpoвoгo розр€ду в горючому середовищ≥ з енерг≥Їю, €ка дор≥внюЇ або перевищуЇ м≥н≥мальну енерг≥ю запалюванн€;

Ц використанн€м ≥нструменту, робочого од€гу i взутт€, €к≥ не викликають ≥скроутворенн€ при виконанн≥ роб≥т;

Ц л≥кв≥дац≥Їю умов теплового, xiмiчнoгo, м≥кроб≥олог≥чного самозайманн€ речовин та матер≥ал≥в, що обертаютьс€, вироб≥в i конструкц≥й, виключенн€м њx контакту з в≥дкритим полум'€м;

Ц зменшенн€м розм≥ру горючого середовища, €ке Ї визначальним, нижче гранично допустимого за горюч≥стю;

Ц усуненн€м контакту з пов≥тр€м п≥рофорних речовин;

Ц виконанн€м вимог чинних стандарт≥в, норм та правил пожежноњ безпеки;

Ц використанн€м електроустаткуванн€, що в≥дпов≥даЇ за своњм виконанн€м пожежонебезпечним та вибухонебезпечним зонам, групам та категор≥€м вибухонебезпечних сум≥шей.

 

–ад≥ац≥йна безпека

ѕоделитьс€ с друзь€ми:


ƒата добавлени€: 2015-11-23; ћы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 620 | Ќарушение авторских прав


ѕоиск на сайте:

Ћучшие изречени€:

—ложнее всего начать действовать, все остальное зависит только от упорства. © јмели€ Ёрхарт
==> читать все изречени€...

1986 - | 1893 -


© 2015-2024 lektsii.org -  онтакты - ѕоследнее добавление

√ен: 0.013 с.