Ћекции.ќрг


ѕоиск:
 атегории:

јстрономи€
Ѕиологи€
√еографи€
ƒругие €зыки
»нтернет
»нформатика
»стори€
 ультура
Ћитература
Ћогика
ћатематика
ћедицина
ћеханика
ќхрана труда
ѕедагогика
ѕолитика
ѕраво
ѕсихологи€
–елиги€
–иторика
—оциологи€
—порт
—троительство
“ехнологи€
“ранспорт
‘изика
‘илософи€
‘инансы
’ими€
Ёкологи€
Ёкономика
Ёлектроника

 

 

 

 


 афедра економ≥чноњ теор≥њ
ѕрактична частина –озрахункове завданн€ є1

¬ додатку » наведено дан≥ щодо обс€гу попиту на товар X за р≥зних ц≥нових р≥вн≥в.

Ќа основ≥ цих даних необх≥дно:

- визначити виручку в≥д продажу товару X при кожному ц≥новому значенн≥;

- обрахувати коеф≥ц≥Їнт ц≥новоњ еластичност≥ попиту дл€ вс≥х зазначених ≥нтервал≥в ц≥н. «а €ких значень ц≥ни попит Ї еластичним, нееластичним та одинично еластичний?

- зобразити граф≥чно крив≥ попиту на товар X та виручки в≥д його продажу. ¬изначити на крив≥й попиту зони еластичност≥ попиту;

- зробити висновки про залежн≥сть еластичност≥ попиту на товар та виручки

–езультати розрахунк≥в завданн€ є1

ќбчислен≥ показники занести в таблицю 1.1.

“аблиц€ 1.1.
–, гри. 0, тис. од. “ , тис. гри.   ≈ластичн≥сть попиту за ц≥ною
        Ќаприклад, еластичний
         
         
         
         
         
      -  


–озрахункове завданн€ є2

ѕрипустимо, що споживач щом≥с€ц€ купуЇ товари X та ”. Ќа основ≥ даних, наведених в додатках   та Ћ, необх≥дно визначити наступн≥ показники:

- к≥льк≥сть грошей витрачаЇ споживач на покупку необх≥дноњ к≥лькост≥ товар≥в X та ”;

- корисн≥сть, €ку споживач одержуЇ в≥д споживанн€ такоњ комб≥нац≥њ товар≥в;

- граничну корисн≥сть, що одержуЇ споживач в≥д споживанн€ товар≥в X та ”.

- в≥дношенн€ граничноњ корисност≥ до ц≥ни дл€ кожного з товар≥в;

- при €к≥й комб≥нац≥њ (к≥лькост≥) товар≥в X та ” корисн≥сть ви€витьс€ максимальною?

«образити граф≥чно крив≥ граничноњ корисност≥ товар≥в X та ” «робити висновки.

–езультати розрахунк≥в завданн€ є2
–езультати розрахунк≥в завданн€ є2

Ќа основ≥ обчислених показник≥в заповнити таблиц≥ 1.2 та 1.3.

“аблиц€ 1.2
 ≥льк≥сть, кг “овар X “овар ”
ти, ютиль ти, ютиль ћќх –х ти, ютиль ти, ютиль ћиу –у
    - -   - -
             
             
             
             
             
             

 

 

“аблиц€ 1.3
є п/п ѕоказники –езультат
1. ≤, грн.  
2. “и.\у, ютиль  
3.  омб≥нац≥€ товар≥в при €к≥й корисн≥сть Ї максимальною  


–озрахункове завданн€ є3

ѕрипустимо, що обс€г прац≥ ф≥рми може вар≥юватись в≥д 0 до 6 люд.-год. ¬ додатку ћ наведено дан≥, щодо сукупного продукту ф≥рми. Ќа основ≥ цих даних необх≥дно

- визначити граничний та середн≥й продукт прац≥;

- побудувати крив≥ ћ– та ј–;

- визначити за €кого р≥вн€ використанн€ прац≥ крива ћ–≥ перетне криву ј–≥. «робити висновки.

–езультати розрахунк≥в завданн€ є3

Ќа основ≥ обчислених показник≥в заповнити таблицю 1.4.

“аблиц€ 1.4
№, люд.-год. “–≥., од. ћ–, од. ј– т, од.
    - -
       
       
       
       
       
       

 

–озрахункове завданн€ є4

ѕрипустимо, що ф≥рма нарощуЇ обс€ги виробництва в≥д 0 до 7 одиниць продукц≥њ у короткостроковому пер≥од≥

¬ додатках Ќ та ѕ наведено фактори виробництва, €к≥ використовуЇ ф≥рма та плата за них.

Ќа основ≥ цих даних необх≥дно:

- розрахувати сукупн≥, пост≥йн≥, зм≥нн≥, середн≥ сукупн≥, середн≥ пост≥йн≥, середн≥ зм≥нн≥, а також граничн≥ витрати ф≥рми. ¬изначен≥ показники занести в таблицю 1.5;

- зобразити граф≥чно крив≥ сукупних, пост≥йних ≥ зм≥нних витрат ѕо€снити форми кривих;

- зобразити граф≥чно крив≥ середн≥х сукупних, середн≥х пост≥йних, середн≥х зм≥нних та граничних витрат. ¬изначити ≥ по€снити точки м≥н≥м≥зац≥њ середн≥х сукупних та середн≥х зм≥нних витрат;

- вказати та по€снити, €к кожна з наступних под≥й вплине на величини р≥зних вид≥в витрат ≥ розташуванн€ њх кривих

а) внасл≥док п≥двищенн€ зал≥зничних тариф≥в зросли транспортн≥ витрати ф≥рми;

б) зросли витрати на рекламу продукц≥њ ф≥рми;

в) скоротивс€ управл≥нський персонал;

г) з виробництва зв≥льнена частина роб≥тник≥в;

д) зросла орендна плата за прим≥щенн€;

–езультати розрахунк≥в завданн€ є4

е) зросли ц≥ни енергонос≥њв.

“аблиц€ 1.5
од. Z, га ь, прац. –г, грн”га –≥, грн. на прац≥ника –— ”— “— ј–— ј”— ј“— ћ—
грн.
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
           

 

–озрахункове завданн€ є5

ѕрипустимо, що у де€коњ ф≥рми прац€ Ї Їдиним зм≥нним фактором виробництва в≥д 0 до 8 чол. ¬ додатках – та — наведено дан≥, щодо ц≥ни одиниц≥ продукц≥њ та обс€гу њњ випуску, можлив≥ обс€ги ринковоњ та м≥н≥мальноњ ставки зароб≥тноњ плати, а також розм≥р п≥двищеноњ зароб≥тноњ плати п≥д тиском профсп≥лок.

л

–езультати розрахунк≥в завданн€ є5
–езультати розрахунк≥в завданн€ є5

„'

Ќа основ≥ цих даних необх≥дно:

- розрахувати обс€ги граничного продукту прац≥, сукупний дох≥д та граничну дох≥дн≥сть прац≥. ¬изначен≥ показники занести в таблицю 1.6;

2. √раф≥чно визначити:

а) обс€г попиту ф≥рми на працю за ринковоњ ставки зароб≥тноњ плати;

б) €ку максимальну к≥льк≥сть роб≥тник≥в може найн€ти ф≥рма при м≥н≥мальному обс€з≥ зароб≥тноњ плати, встановленому державою?

в) €ким повинно бути р≥шенн€ адм≥н≥страц≥њ ф≥рми щодо зв≥льненн€ (найму на роботу) роб≥тник≥в, €кщо п≥д тиском профсп≥лки ф≥рма буде змушена п≥двищити м≥с€чну зароб≥тну плату?

Ќа основ≥ граф≥чно обчислених показник≥в заповнити таблицю 1.7.

“аблиц€ 1.6
№, чол. <2, од. ћ–≥., од. та, гри. на тиждень ћЋ–ь, гри. на тиждень
    -   -
         
         
         
         
         
         
         
         

 

 

“аблиц€ 1.7
є п/п ѕоказники –езультат
1. ќбс€г попиту ф≥рми на працю за ринковоњ ставки зароб≥тноњ плати, чол.  
2. ќбс€г попиту ф≥рми на працю за м≥н≥мальноњ ставки зароб≥тноњ плати, чол.  
3. ќбс€г попиту ф≥рми на працю при п≥двищенн≥ зароб≥тноњ плати, чол.  

 

3. –екомендована л≥тература

1. јнал≥тична економ≥€: макроеконом≥ка ≥ м≥кроеконом≥ка: п≥дручник: у 2 кн. / «а ред. —. ћ. ѕанчишина, ѕ. ≤ ќстроверха -  н. 2: ћ≥кроеконом≥ка. -  .: «нанн€, 2010.-437 с.

2. јндреюк Ќ. ¬. ћ≥кроеконом≥ка: навч. пос≥б. / Ќ. ¬. јндреюк. -  .:  ондор, 2006.-176 с.

3. Ѕаз≥л≥нська ќ я ћ≥кроеконом≥ка: навч. пос≥б. (3-тЇ вид. випр.) / Ѕаз≥л≥нська ќ.я., ћ≥н≥на ќ.¬ / «а ред. Ѕаз≥л≥нськоњ ќ. я. -  : ÷ентр учбовоњ л≥тератури, 2009. -

352 C.

4. Ѕезугла ¬. ќ. ћ≥кроеконом≥ка: навч. пос≥б. / ¬. ќ. Ѕезугла, ≤. ≤. ѕост≥л. -  : ÷ентр учбовоњ л≥тератури, 2007. - 288 с.

5. Ѕур€к ѕ ё ћ≥кроеконом≥ка: навч пос≥б. / ѕ. ё Ѕур€к, ќ √. √упало, ≤. ¬ —тасюк. -  : Ђ’ай-“ек ѕресї, 2008. - 368 с.

6. √оробчук “. “. ћ≥кроеконом≥ка: навч. пос≥б. / “. “. √оробчук. -  : ÷ентр учбовоњ л≥тератури, 2004. Ч 272 с.

7. √осподарський кодекс ”крањни: в≥д 16 с≥чн€ 2003 p. є 436-IV [≈лектронний ресурс] / ¬ерховна –ада ”крањни. - –ежим доступу: http://zakon.radagov.ua/cgi- bin/laws/main.cgi?nreg=436-l 5.

8. √ронтковська √. ≈.. ћ≥кроеконом≥ка. ѕрактикум, навч. пос≥б. (3-ге вид., стер.) / √. ≈. √ронтковська ј. ‘  ос≥к. -  : ÷ентр учбовоњ л≥тератури, 2010. -418 с.

9 ≈коном≥чна теор≥€: ≥стор≥€ економ≥ки економ≥чноњ думки, пол≥тична економ≥€, м≥кроеконом≥ка макроеконом≥ка: навч. пос≥б. / [Ќ. ѕ. ћацелюх, ≤. ј. ћаксименко, ≤. ћ. Ѕурденний, ћ. ћ. “ел≥щук та ≥н ]. - „ерн≥вц≥.: Ђѕрутї, 2012. - 552 с.

10. «адо€ ј. ќ. ћ≥кроеконом≥ка. курс лекц≥й та вправи: навч. пос≥б. (2-ге вид., стер.) / ј. ќ. «адо€. -  .: “-во Ђ«нанн€ї,  ќќ, 2002. - 211 с.

11.  ал≥н≥ченко ќ. ¬. ћ≥кроеконом≥ка: навч. пос≥б. / ќ. ¬.  ал≥н≥ченко, JI. ћ. Ѕерез≥на -  : ÷ентр учбовоњ л≥тератури, 2008. - 472 с.

12.  ал≥н≥ченко ќ. ¬. ћ≥кроеконом≥ка. ѕрактикум: навч. пос≥б. / ќ. ¬.  ал≥н≥ченко, Ћ. ћ. Ѕерез≥на. -  : ÷ентр учбовоњ л≥тератури, 2008. - 432 с.

13.  анц≥р ≤. ј. ћакро-м≥кроеконом≥ка: в≥д теор≥њ до практики: навч. пос≥б. /1.

A.  анц≥р, ќ. ≤.  л≥пкова, Ћ. ¬. ≤ванець. - Ћ.: Ќовий —в≥т-2000, 2011. - 443 с.

14.  ос≥к ј. ‘. ћ≥кроеконом≥ка: навч. пос≥б. (2-ге вид., перероб. ≥ доп.) / ј. ‘.  ос≥к, √. ≈. √ронтковська. -  : ÷ентр учбовоњ л≥тератури, 2008. - 438с.

15. Ћ≥совий ј. ¬. Ќавчально-методичний пос≥бник дл€ самост≥йного вивченн€ дисципл≥ни Ђћ≥кроеконом≥каї: навч.-метод, пос≥б. (виданн€ сьоме, виправлене) / ј.

B. Ћ≥совий. -  .. ƒ≥€, 2009. -138 с.

16. Ћ≥совицький ¬. ћ. ћ≥кроеконом≥ка: навч. пос≥б. (3-те вид., перероб. ≥ доп.) / ¬. ћ. Ћ≥совицький. -  .:  ондор, 2007. - 164 с.

17. ћ≥кроеконом≥ка: навч пос≥б. / [уклад: “. ≤. √ончарук, Ћ. ¬. Ћощина, “ ќ —еменеко]; ƒержавний вищий навчальний заклад Ђ”крањнвька академ≥€ банк≥вськоњ справи Ќац≥онального банку ”крањниї. - —уми: ƒ¬Ќ« Ђ”јЅ— ЌЅ”ї, 2009. - 160 с.

18. ћ≥кроеконом≥ка: ѕ≥дручник (2-ге вид., перероб. ≥ доп.) / «а ред.. ¬. ƒ. Ѕазилевича. - 2-е вид., перероб. ≥ доп. -  : «нанн€, 2008. - 679 с.

19. ћ≥кроеконом≥ка: практикум: навч. пос≥б. (2-ге вид., перероб. ≥ доп) / «а ред.. ¬. ƒ. Ѕазилевича. -  : «нанн€, 2010. - 491 с.

20. ѕилипенко ¬. ¬. ћ≥кроеконом≥ка: навч. пос≥б. [дл€ студ. ¬ищ. Ќавч. закл.] ≥ ¬. ¬. ѕилипенко, Ќ. ћ. ѕилипенко. -  : ÷ентр учбовоњ л≥тератури, 2009. - 298 с.

21. ѕодатковий кодекс ”крањни в≥д 02 грудн€ 2010 р. є 2755-VI [≈лектронний ресурс] / ¬ерховна –ада ”крањни. - –ежим доступу: http://zakon. rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main. cgi?nreg=2755-l 7.

22. ѕоплавська ∆. ¬. ћ≥кроеконом≥ка: навч. пос≥б. [дл€ студ. ¬ищ. Ќавч. закл.] / ∆. ¬. ѕоплавська, ќ. ….  риса. -  : јлерта, 2009. - 224 с.

23. ѕро державну реЇстрац≥ю юридичних ос≥б та ф≥зичних ос≥б - п≥дприЇмц≥в: «акон ”крањни в≥д 19 травн€ 2003 р. є 755-IV ≥з зм≥нами та доповненн€ми: [≈лектронний ресурс] / ¬ерховна –ада ”крањни - –ежим доступу: http://zakon. rada. gov. ua.


24. ѕро господарськ≥ товариства: «акон ”крањни в≥д 19 вересн€ 1991 р. є 1576-’ѕ ≥з зм≥нами та доповненн€ми: [≈лектронний ресурс] / ¬ерховна –ада ”крањни. - –ежим доступу. http://zakon.rada.gov.ua.

25. ѕро оплату прац≥: «акон ”крањни в≥д 24 березн€ 1995 р. є 108/95-¬– ≥з зм≥нами та доповненн€ми: [≈лектронний ресурс] / ¬ерховна –ада ”крањни - –ежим доступу: http://zakon.rada.gov.ua.

26. ѕро п≥дприЇмництво: «акон ”крањни в≥д 07 лютого 1991 р. є 698-’≤1 ≥з зм≥нами та доповненн€ми: [≈лектронний ресурс] / ¬ерховна –ада ”крањни - –ежим доступу: http://zakon.rada.gov.ua.

27. ѕро розвиток та державну п≥дтримку малого ≥ середнього п≥дприЇмництва в ”крањн≥: «акон ”крањни в≥д 22 березн€ 2012 р. є 4618-VI ≥з зм≥нами та доповненн€ми: [≈лектронний ресурс] / ¬ерховна –ада ”крањни. - –ежим доступу: http://zakon.rada.gov.ua

28. –удий ћ. ћ.. ћ≥кроеконом≥ка: навч. пос≥б. / ћ. ћ. –удий, ¬. ¬ ∆ебка -  : ÷ентр учбовоњ л≥тератури, 2008. - 360 с.

29. –удий ћ. ћ.. ћ≥кроеконом≥ка: навч. пос≥б. / ћ. ћ. –удий -  :  аравела, 2012.-360 с.

30. ÷ив≥льний кодекс ”крањни: в≥д 16 с≥чн€ 2003 р. є 43 5-IV [≈лектронний ресурс] / ¬ерховна –ада ”крањни. - –ежим доступу: http://zakon.rada.gov иа.

–екомендован≥ фахов≥ пер≥одичн≥ виданн€:

1. ∆урнал Ђ≈коном≥стї

2. ∆урнал Ђ≈коном≥ка п≥дприЇмстваї

3. ∆урнал Ђ≈коном≥ка ”крањниї

4. ∆урнал Ђ—правочник экономистаї

5. ∆урнал Ђѕерсоналї

6. ∆урнал ЂЅ≥знесї

4. ƒодатки

«разок оформленн€ титульноњ стор≥нки

ƒ≈–∆ј¬Ќј ѕќƒј“ ќ¬ј —Ћ”∆Ѕј ” –јѓЌ» Ќј÷≤ќЌјЋ№Ќ»… ”Ќ≤¬≈–—»“≈“ ƒ≈–∆ј¬Ќќѓ ѕќƒј“ ќ¬ќѓ —Ћ”∆Ѕ» ” –јѓЌ»

 афедра економ≥чноњ теор≥њ

–ќ«–ј’”Ќ ќ¬ј –ќЅќ“ј з навчальноњ дисципл≥ни Ђћакроеконом≥каї

¬ар≥ант є

ѕоделитьс€ с друзь€ми:


ƒата добавлени€: 2015-11-23; ћы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 564 | Ќарушение авторских прав


ѕоиск на сайте:

Ћучшие изречени€:

Ќеосмысленна€ жизнь не стоит того, чтобы жить. © —ократ
==> читать все изречени€...

2090 - | 1830 -


© 2015-2024 lektsii.org -  онтакты - ѕоследнее добавление

√ен: 0.041 с.