Ћекции.ќрг


ѕоиск:
 атегории:

јстрономи€
Ѕиологи€
√еографи€
ƒругие €зыки
»нтернет
»нформатика
»стори€
 ультура
Ћитература
Ћогика
ћатематика
ћедицина
ћеханика
ќхрана труда
ѕедагогика
ѕолитика
ѕраво
ѕсихологи€
–елиги€
–иторика
—оциологи€
—порт
—троительство
“ехнологи€
“ранспорт
‘изика
‘илософи€
‘инансы
’ими€
Ёкологи€
Ёкономика
Ёлектроника

 

 

 

 


“ема 1. ѕредмет ≥ методи макроеконом≥ки
 ј‘≈ƒ–ј ≈ ќЌќћ≤„Ќќѓ “≈ќ–≤ѓ ≤ ≈ ќЌќћ≤ » ѕ≤ƒѕ–»™ћ—“¬ј

 

 

ћј –ќ≈ ќЌќћ≤ ј

 

ѕ–ќ√–јћј “ј ћ≈“ќƒ»„Ќ≤ ¬ ј«≤¬ » ƒЋя ѕ–ќ¬≈ƒ≈ЌЌя —≈ћ≤Ќј–—№ »’ «јЌя““№ “ј —јћќ—“≤…Ќќѓ –ќЅќ“»

студент≥в 1 та 3 курсу (п≥сл€ техн≥куму) економ≥чного факультету

напр€му п≥дготовки 6.030509 обл≥к ≥ аудит

 

ќдеса

Ђ÷ентр ћед≥аї

 

”ƒ  330.101.542 (083.13)

”кладач:

 . е. н., доцент кафедри економ≥чноњ теор≥њ ≥ економ≥ки п≥дприЇмства ќƒј”

™.¬. √олубков

 

 

–ецензент:

 

к. е. н., доцент, зав≥дувач кафедри ≥нформац≥йних систем ≥ технолог≥й ≥мен≥

ћ.ќ. Ѕраславц€ ќƒј” ¬.¬. ѕопович

 

” методичних вказ≥вках подан≥ програма курсу, плани сем≥нарських зан€ть, основн≥ терм≥ни ≥ пон€тт€, теми реферат≥в, питанн€ дл€ самост≥йноњ роботи, тести та задач≥, а також рекомендована л≥тература.

 

 

–екомендовано до друку методичною

ком≥с≥Їю економ≥чного факультету ќƒј”.

ѕротокол є ___ в≥д ____________ 2014 р.

«ћ≤—“

 

ѕередмова.........................................................................................................4

“ематичний план курсу Ућакроеконом≥каФ...................................................5

ѕрограма курсу Ућакроеконом≥каФ.................................................................6

ѕлани сем≥нарських зан€ть............................................................................13

ћодуль 1. “ема 1. ѕредмет ≥ методи макроеконом≥чноњ теор≥њ..................13

“ема 2. ≈коном≥чна система.ЕЕ.................................................................15

“ема 3. ѕоказники функц≥онуванн€ економ≥чноњ системи.........................17

“ема 4. Ѕазова макроеконом≥чна модель Ђсукупний попит Ц сукупна пропозиц≥€їЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕ..23

“ема 5.  ейнс≥анська модель макроеконом≥чноњ р≥вноваги......................26

“ема 6. ћакроеконом≥чна р≥вновага на товарному ≥ грошовому ринках..30

“ема 7. ћакроеконом≥чна нестаб≥льн≥сть...................................................32

ћодуль 2. “ема 8. Ѕюджетно-податкова пол≥тикаЕ..................................40

“ема 9. √рошовий ринок та монетарна пол≥тика.........................................43

“ема 10. ћ≥жнародна торг≥вл€ та њњ теор≥њ.....................................................48

“ема 11. “орговельна пол≥тика......................................................................50

“ема 12. ¬алютний ринок та валютний курсЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕ....53

“ема 13. ѕлат≥жний балансЕЕЕЕ..........................................................56

“ема 14. ≈коном≥чне зростанн€ЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕ...58

“ема 15. —в≥тове господарство на нац≥ональн≥ проблеми економ≥киЕ.62

”мовн≥ позначенн€ЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕ64

—писок рекомендованоњ л≥тератури дл€ вивченн€ курсу Ђћакроеконом≥каїЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕ..65

ѕ≈–≈ƒћќ¬ј

 

¬ умовах ринкових в≥дносин у народному господарств≥ ”крањни виникло безл≥ч проблем ≥ невир≥шених питань. –озвТ€занн€ њх потребуЇ використанн€ наукових засоб≥в, €к≥ маЇ у своЇму арсенал≥ економ≥ка ≥, насамперед, така њњ галузь, €к макроеконом≥ка.

ћакроеконом≥ка Ц наука, €ка маЇ справу з властивост€ми економ≥ки, €к Їдиного ц≥лого. ћакроеконом≥чний анал≥з спр€мований на досл≥дженн€: темп≥в економ≥чного зростанн€ та структурноњ перебудови нац≥ональноњ економ≥ки; стану та перспектив розвитку товарного та ф≥нансового ринк≥в, а також ринк≥в прац≥; ви€вленн€ основних макроеконом≥чних пропорц≥й та ≥ндикатор≥в макроеконом≥чноњ нестаб≥льност≥ (≥нфл€ц≥њ ≥ безроб≥тт€); стану державного бюджету ≥ плат≥жного балансу тощо.

–езультатом макроеконом≥чного анал≥зу Ї: оц≥нка, висновки ≥ пропозиц≥њ щодо зм≥н нац≥ональноњ економ≥чноњ пол≥тики; напрацюванн€ механ≥зм≥в державного регулюванн€ економ≥чних в≥дносин господарюючих субТЇкт≥в на внутр≥шньому та зовн≥шньому ринках; розробленн€ ц≥льових програм стратег≥чних та ≥ндикативних план≥в економ≥чного зростанн€ та ≥н.

ќсновне завданн€ макроеконом≥ки €к складовоњ частини економ≥чноњ теор≥њ пол€гаЇ в тому, щоб надати студентам базов≥ теоретичн≥ знанн€ та найпрост≥ш≥ практичн≥ навички з питань механ≥зму функц≥онуванн€ нац≥ональноњ економ≥ки в умовах ринкових в≥дносин. ƒл€ поглибленого вивченн€ та закр≥пленн€ теоретичного матер≥алу ≥ набутт€ практичних навичок у розвТ€занн≥ макроеконом≥чних завдань крањни важливого значенн€ набувають практичн≥ зан€тт€ з курсу Дћакроеконом≥каФ.

‘ормуванн€ ринковоњ економ≥ки ”крањни передбачаЇ теоретичне осмисленн€ сут≥ економ≥чних €вищ ≥ процес≥в, що в≥дбуваютьс€ на макроеконом≥чному р≥вн≥, та обумовлюЇ розробку д≥Ївих моделей розвитку.

¬ивченн€ макроеконом≥ки базуЇтьс€ на основ≥ набутих студентами знань з ф≥лософ≥њ, основ економ≥чноњ теор≥њ, нац≥ональноњ пол≥тики держави, законодавчих ≥ нормативних акт≥в у сфер≥ економ≥ки. « ≥ншоњ сторони, макроеконом≥ка Ї основою дл€ наступного вивченн€ орган≥зац≥њ ≥ плануванн€ виробництва, економ≥ки аграрного сектору, ф≥нанс≥в, управл≥нн€ маркетингом, ≥нвестиц≥йного менеджменту тощо.

ћета вивченн€ курсу - сформувати у студент≥в вм≥нн€ оперувати системними знанн€ми щодо основних показник≥в, чинник≥в ≥ насл≥дк≥в макроеконом≥чного розвитку крањни за ринкових умов, озброњти њх науковим ≥нструментар≥Їм макроеконом≥чного анал≥зу дл€ самост≥йного досл≥дженн€ економ≥чного простору крањни ≥ св≥ту.

¬ результат≥ вивченн€ курсу студент повинен:

- знати макроеконом≥чну теор≥ю, проблеми, €к≥ вона досл≥джуЇ; систему

нац≥ональних рахунк≥в, њњ основн≥ показники; причини й механ≥зм економ≥чноњ цикл≥чност≥ та особливост≥ економ≥чноњ кризи в ”крањн≥; механ≥зм впливу бюджетно-податковоњ та кредитно-грошовоњ пол≥тики на макроеконом≥чну р≥вновагу; основн≥ модел≥ економ≥чного зростанн€;

- вм≥ти оц≥нювати основн≥ взаЇмозв'€зки м≥ж системою нац≥ональних рахунк≥в; моделювати макроеконом≥чну р≥вновагу залежно в≥д сукупного попиту ≥ пропозиц≥њ; анал≥зувати насл≥дки безро6≥тг€ та ≥нфл€ц≥њ; оц≥нювати ознаки та вплив кредитно-грошовоњ пол≥тики ур€ду на динам≥ку виробництва; застосовувати економ≥чн≥ модел≥ л€ прогнозуванн€ впливу на макроеконом≥чн≥ процеси.

ƒаний пос≥бник м≥стить програму курсу, перел≥к основноњ навчальноњ л≥тератури; плани сем≥нарських зан€ть, основн≥ терм≥ни ≥ пон€тт€, теми реферат≥в, а також питанн€ та завданн€ дл€ самост≥йноњ роботи студент≥в, практичн≥ завданн€.

ƒо кожноњ теми додаютьс€ також питанн€ дл€ самоперев≥рки та тести, €к≥ допоможуть студентам не т≥льки краще засвоњти навчальний матер≥ал, але й дадуть можлив≥сть самост≥йно вивчати його. ÷е також буде слугувати покращенню њх п≥дготовки до пром≥жного та п≥дсумкового контролю знань.

 

“≈ћј“»„Ќ»… ѕЋјЌ  ”–—” ћј –ќ≈ ќЌќћ≤ ј

 

є п/п Ќазва теми Ћекц≥њ —ем≥нарськ≥ зан€тт€ —амост. –обота
  ѕредмет ≥ методи макроеконом≥ки      
  ≈коном≥чна система      
  ѕоказники функц≥онуванн€ економ≥чноњ системи      
  ћакроеконом≥чна модель Дсукупний попит Ц сукупна пропозиц≥€Ф        
   ейнс≥анська модель макроеконом≥чноњ р≥вноваги      
  ћакроеконом≥чна р≥вновага на товарному ≥ грошовому ринках      
  ћакроеконом≥чна нестаб≥льн≥сть      
  Ѕюджетно-податкова пол≥тика      
  √рошовий ринок та монетарна пол≥тика      
  ћ≥жнародна торг≥вл€ та њњ теор≥њ      
  “орг≥вельна пол≥тика      
  ¬алютний ринок та валютний курс      
  ѕлат≥жний баланс      
  ≈коном≥чне зростанн€      
  —в≥тове господарство на нац≥ональн≥ проблеми економ≥ки      
  ¬сього      

 

ѕ–ќ√–јћј  ”–—” Д ћј –ќ≈ ќЌќћ≤ јФ

 

“ема 1. ѕредмет ≥ методи макроеконом≥ки

 

ћакроеконом≥ка €к наука та навчальна дисципл≥на. —тановленн€ макроеконом≥ки €к науки. ћакроеконом≥ка в систем≥ економ≥чних наук.  лючов≥ проблеми макроеконом≥ки. ќб'Їкти та суб'Їкти макроеконом≥ки. —уб'Їкти макроеконом≥ки: домашн≥ господарства; п≥дприЇмницький сектор; державний сектор; сектор закордон. ќсновн≥ види њх економ≥чноњ активност≥. ћакроеконом≥чн≥ агрегати. ¬изначенн€ предмета макроеконом≥ки.

ћакроеконом≥ка та економ≥чна пол≥тика. –≥вн≥ макроеконом≥чного анал≥зу: ехpost - нац≥ональне рах≥вництво; ехante - прогнозне моделюванн€. ѕозитивна ≥ нормативна макроеконом≥ка.

ћетоди макроеконом≥ки: науковоњ абстракц≥њ, фактолог≥чний, к≥льк≥сний, генетичний, функц≥ональний, причинно-насл≥дковий, корел€ц≥йний, економ≥ко-математичн≥ методи, метод моделюванн€, граф≥чний.

ѕоделитьс€ с друзь€ми:


ƒата добавлени€: 2015-11-23; ћы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 432 | Ќарушение авторских прав


ѕоиск на сайте:

Ћучшие изречени€:

Ћучша€ месть Ц огромный успех. © ‘рэнк —инатра
==> читать все изречени€...

2039 - | 1923 -


© 2015-2024 lektsii.org -  онтакты - ѕоследнее добавление

√ен: 0.013 с.