Ћекции.ќрг


ѕоиск:
 атегории:

јстрономи€
Ѕиологи€
√еографи€
ƒругие €зыки
»нтернет
»нформатика
»стори€
 ультура
Ћитература
Ћогика
ћатематика
ћедицина
ћеханика
ќхрана труда
ѕедагогика
ѕолитика
ѕраво
ѕсихологи€
–елиги€
–иторика
—оциологи€
—порт
—троительство
“ехнологи€
“ранспорт
‘изика
‘илософи€
‘инансы
’ими€
Ёкологи€
Ёкономика
Ёлектроника

 

 

 

 


¬имоги до оформленн€ курсовоњ роботи. ќформленн€ курсовоњ роботи повинно бути зг≥дно д≥ючому —тандарту установи —“” 1:2009. ¬≥дхиленн€ в≥д вимог цього —тандарту в≥дзначаютьс€ у в≥дгуку кер≥вника ≥
 

ќформленн€ курсовоњ роботи повинно бути зг≥дно д≥ючому —тандарту установи —“” 1:2009. ¬≥дхиленн€ в≥д вимог цього стандарту в≥дзначаютьс€ у в≥дгуку кер≥вника ≥, €к правило, т€гнуть за собою зниженн€ оц≥нки. ѕри на€вност≥ грубих в≥дхилень зав≥дувач випусковоњ кафедри маЇ право не допустити роботу до захисту до усуненн€ зазначених в≥дхилень.

“екст повинен бути виконаним друкарським способом або з застосуванн€м компТютерних засоб≥в. ѕри виконанн≥ компТютерним способом використовують шрифт Times New Roman є 14 з полуторним м≥жр€дковим ≥нтервалом. ¬икористанн€ сканованих або коп≥йованих ≥ншим способом матер≥ал≥в не допускаЇтьс€, за вин€тком рисунк≥в Ц з обовТ€зковим посиланн€м на джерело ≥нформац≥њ.

“екст повинен бути написаний ч≥ткою ≥ €сною державною мовою без граматичних ≥ стил≥стичних помилок.

¬ текст≥ (кр≥м цитат) не допускаЇтьс€:

- вживати звороти розмовноњ мови;

- вживати застар≥л≥ та жаргонн≥ терм≥ни ≥ вислови;

- вживати скорочен≥ слова, кр≥м встановлених чинними стандартами ≥ загальноприйн€тих в л≥тературноњ мов≥.

“екстовий документ розд≥л€ють на частини (розд≥ли). „астини (розд≥ли) за необх≥дност≥ под≥л€ють на п≥дрозд≥ли, а њх, в свою чергу, на пункти ≥ п≥дпункти. ” цьому випадку кожна з зазначених структурних одиниць повинна включати не менше двох структурних одиниць б≥льш низького р≥вн€.

„астини (розд≥ли) повинн≥ мати пор€дков≥ номери в межах усього документу. ¬ступ, висновки ≥ перел≥к посилань не нумеруютьс€. Ќомери частин (розд≥л≥в) позначають арабськими цифрами ≥ записують перед заголовком частини (розд≥лу) без крапки.

Ќомер п≥дрозд≥лу, пункту чи п≥дпункту складаЇтьс€ з номера структурноњ одиниц≥ б≥льш високого р≥вн€ ≥ номера даноњ структурноњ одиниц≥, под≥лених крапкою. ¬ к≥нц≥ номера крапку не ставл€ть. Ќомер структурноњ одиниц≥ зазначають перед њњ заголовком, а при його в≥дсутност≥ - перед початком тексту даноњ структурноњ одиниц≥.

¬середин≥ структурноњ одиниц≥ будь-€кого р≥вн€ можуть бути наведен≥ перел≥ки. ѕеред перел≥ком ставл€ть деф≥с (-), малу л≥теру з дужкою або арабську цифру з дужкою, наприклад:

а)..........;

б)..........;

1)..........;

2)..........;

в)...........;

 ожну частину починають з нового аркуша. “екст кожноњ структурноњ одиниц≥ починають з абзацу.

¬≥дстань м≥ж попередн≥м текстом ≥ заголовком маЇ бути в два-три рази, а в≥дстань м≥ж заголовком ≥ наступним текстом Ч в п≥втора - два рази б≥льше м≥жр€дкового пром≥жку звичайного тексту. ѕ≥сл€ заголовка на стор≥нц≥ повинн≥ бути принаймн≥ два р€дки тексту.

–исунки повинн≥ бути виконан≥ ч≥тко ≥ охайно, з застосовуванн€м ≥нструмент≥в дл€ кресленн€, тушшю, ол≥вцем, фломастером, фарбою чи пастою. ƒопускаЇтьс€ використанн€ р≥зних кольор≥в. ƒопускаЇтьс€ виконанн€ рисунк≥в на компТютер≥. ≈лектрограф≥чн≥ коп≥њ допускаютьс€ з дозволу кер≥вника проекту (роботи) з посиланн€м на джерело ≥нформац≥њ.

–исунки розм≥щують, €к правило, на окремих аркушах. ƒопускаЇтьс€ розм≥щенн€ на одному аркуш≥ к≥лькох рисунк≥в, а також розм≥щенн€ невеликих рисунк≥в безпосередньо в текст≥.

–исунки нумерують в межах кожноњ частини (розд≥лу) двома числами - номером частини, розд≥лу або позначенн€м додатку ≥ пор€дковим номером рисунка - под≥леними крапкою.

Ќа вс≥ рисунки повинн≥ бути посиланн€ в текст≥, наприклад,... наведено на рисунку 2.1.

 ожний рисунок повинен мати найменуванн€. —лово "–исунок", його номер ≥ найменуванн€ розм≥щують п≥д рисунком ≥ розташовують таким чином:

–исунок 2.1 Ч ‘орми др≥жджових кл≥тин Saccharomyces cerevisiae

ѕ≥сл€ найменуванн€ рисунка крапку не ставл€ть.

“аблиц≥ нумерують в межах кожноњ частини (розд≥лу) двома числами - номером частини, розд≥лу або позначенн€м додатка ≥ пор€дковим номером таблиц≥, под≥леними крапкою.

Ќа вс≥ таблиц≥ повинн≥ бути посиланн€ в текст≥, наприклад:... наведено в таблиц≥ 3.1.

“аблиц€ повинна мати найменуванн€, €ке вказують над таблицею. ѕеред найменуванн€м таблиц≥ пишуть слово "“аблиц€" та њњ номер, €кий в≥дд≥л€ють в≥д найменуванн€ за допомогою тире, наприклад:

“аблиц€ 4.1 - ¬их≥дн≥ дан≥

√рафу "Ќомери по пор€дку" в таблицю включати не допускаЇтьс€. «а необх≥дност≥ нумерац≥ю р€дк≥в зазначають безпосередньо перед њх заголовком.

ѕри написанн≥ текстовоњ частини можуть бути використан≥ так≥ джерела ≥нформац≥њ:  онституц≥€ ”крањни; закони ”крањни та ≥нших держав; ≥нш≥ документи законодавчого характеру (постанови, укази, р≥шенн€ тощо); п≥дручники; навчальн≥ пос≥бники; монограф≥њ; дов≥дники; статт≥; виступи та ≥нша ≥нформац≥€, опубл≥кована в зб≥рках, журналах, газетах; нормативно-техн≥чн≥ документи (стандарти, техн≥чн≥ умови, ≥нструкц≥њ, кер≥вництва тощо); дисертац≥њ; зв≥ти; каталоги; рекламн≥ проспекти; препринти; патенти та авторськ≥ св≥доцтва; опубл≥кован≥ конспекти лекц≥й, методичн≥ вказ≥вки; науково-попул€рн≥ ≥ художн≥ твори; арх≥вн≥ матер≥али; компТютерн≥ програмн≥ засоби; матер≥али на магн≥тних або ≥нших непаперових нос≥€х; матер≥али з ≤нтернету та ≥нш≥ джерела, що допускають однозначну ≥дентиф≥кац≥ю та неодноразове використанн€, кр≥м тих, що складають державну, службову чи комерц≥йну таЇмницю ≥ засекречен≥ у встановленому пор€дку.

¬ текст≥ повинн≥ бути посиланн€ на вс≥ джерела, що були використан≥. ѕосилатис€ сл≥д, €к правило, на джерело в ц≥лому. «а необх≥дност≥ допускаютьс€ посиланн€ на розд≥ли, таблиц≥, ≥люстрац≥њ чи стор≥нки джерела.

¬икористанн€ запозичених даних без посиланн€ на джерело не допускаЇтьс€ ≥ розгл€даЇтьс€ €к плаг≥ат.

 

 

ѕоделитьс€ с друзь€ми:


ƒата добавлени€: 2015-11-05; ћы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 475 | Ќарушение авторских прав


ѕоиск на сайте:

Ћучшие изречени€:

¬ы никогда не пересечете океан, если не наберетесь мужества потер€ть берег из виду. © ’ристофор  олумб
==> читать все изречени€...

1471 - | 1383 -


© 2015-2024 lektsii.org -  онтакты - ѕоследнее добавление

√ен: 0.011 с.