Ћекции.ќрг


ѕоиск:
 атегории:

јстрономи€
Ѕиологи€
√еографи€
ƒругие €зыки
»нтернет
»нформатика
»стори€
 ультура
Ћитература
Ћогика
ћатематика
ћедицина
ћеханика
ќхрана труда
ѕедагогика
ѕолитика
ѕраво
ѕсихологи€
–елиги€
–иторика
—оциологи€
—порт
—троительство
“ехнологи€
“ранспорт
‘изика
‘илософи€
‘инансы
’ими€
Ёкологи€
Ёкономика
Ёлектроника

 

 

 

 


«апрошенн€ батьк≥в до школи
«а необх≥дност≥ вчитель запрошуЇ батьк≥в окремих учн≥в до школи на розмову, п≥д час €коњ дуже важливо дотримуватис€ педагог≥чного такту, створити атмосферу доброзичливост≥. ўоб викликати батьк≥в на в≥дверт≥сть, треба розмовл€ти з ними про учн€ наодинц≥, переконати њх в конф≥денц≥йност≥ розмови. “ака бес≥да буде корисна ≥ дл€ вчител€, ≥ дл€ батьк≥в. ѕедагог в≥дпов≥даЇ на запитанн€ батьк≥в, висловлюЇ њм своњ вимоги. Ѕатьки отримують корисн≥ поради ≥ допомогу в≥д педагога, переконуютьс€ в його уважному ставленн≥ до них, турбот≥ про њхню дитину. ” так≥й розмов≥ педагог маЇ бути особливо тактовним, пам'€таючи, що надм≥рне акцентуванн€ на недол≥ках учн€ викликаЇ в батьк≥в насторогу, непри€знь, нав≥ть €кщо вони в≥дчувають, що в≥н маЇ рац≥ю.


ƒень в≥дкритих дверей у школ≥

÷ей вид роботи потребуЇ Їдност≥ школи, батьк≥в, учн≥в, спри€Ї згуртуванню шк≥льного колективу. ÷ього дн€ у школ≥ провод€ть батьк≥вськ≥ збори, лекц≥њ, консультац≥њ, екскурс≥њ по школ≥, орган≥зовують виставки, вечори, читацьк≥ конференц≥њ. ¬ одних школах день в≥дкритих дверей дл€ батьк≥в провод€ть що семестру, в ≥нших - щом≥с€ц€. –оботу з його п≥дготовки очолюЇ батьк≥вський ком≥тет ≥ ком≥с≥€ з питань педагог≥чноњ пропаганди. …ого доц≥льно починати з лекц≥њ, допов≥д≥, конференц≥њ, в €ких зад≥€н≥ вс≥ батьки. ¬≥дтак вони працюють диференц≥йовано. ’оч би €кою була програма, батьки повинн≥ отримати вичерпн≥ в≥домост≥ про своњх д≥тей ≥ поговорити з директором, його заступниками, учител€ми, класними кер≥вниками, шк≥льним л≥карем, органами дит€чого самовр€дуванн€.

 ласн≥ батьк≥вськ≥ збори

™ важливим колективним видом роботи класного кер≥вника з батьками учн≥в. њх провод€ть 1-2 рази на семестр. “ак≥ збори спри€ють формуванню громадськоњ думки батьк≥в, об'Їднанню њх в Їдиний колектив.

“ематика збор≥в визначаЇтьс€ загальними завданн€ми вихованн€, умовами навчально-виховноњ роботи в клас≥, р≥внем загальноњ культури та педагог≥чного кругозору батьк≥в. «бори можуть в≥дбуватис€ у форм≥ лекц≥й або допов≥дей класних-кер≥вник≥в, виступ≥в батьк≥в у обм≥ну досв≥дом виховноњ роботи ≥з залученн€м учн≥в, показом њхн≥х класних роб≥т ≥ художньоњ самод≥€льност≥, демонструванн€м к≥ноф≥льм≥в.

ѕ≥дготовка збор≥в залежить в≥д зм≥сту ≥ форми њх проведенн€. √отуючись до них, класний кер≥вник визначаЇ пор€док денний; продумуЇ форму њх проведенн€ та призначаЇ ос≥б, в≥дпов≥дальних за п≥дготовку; безпосередньо готуЇ збори в≥дпов≥дно до нам≥ченого плану (допов≥дь, виступи батьк≥в, учител≥в та учн≥в, орган≥зац≥€ виставки, п≥дготовка р≥шенн€ збор≥в); забезпечуЇ €вку батьк≥в на збори.  р≥м добре оформлених оголошень у школ≥, в м≥сц€х роботи батьк≥в, сл≥д своЇчасно над≥слати спец≥альн≥ запрошенн€ додому. њх оформл€ють сам≥ учн≥. ” запрошенн≥ зазначають ≥м'€, по батьков≥ та пр≥звище обох батьк≥в, час, м≥сце ≥ пор€док денний збор≥в.

”читель ще до збор≥в повинен поговорити з окремими батьками, звернути њхню увагу на виставку дит€чих роб≥т, стенди з л≥тературою, спец≥ально випущену ст≥нгазету. ƒопов≥дь або виступ вчител€ сл≥д виголошувати в≥льно. «важаючи на особливост≥ аудитор≥њ, учитель маЇ бути тактовним, не допускати повчального тону, р≥зкост≥ у критиц≥ помилок. якщо збори провод€ть у форм≥ обм≥ну досв≥дом вихованн€ д≥тей у с≥м'њ, треба уважно ≥ спок≥йно вислухати вс≥ виступи ≥ зауваженн€ батьк≥в. ” заключному слов≥ вчитель тактовно в≥дпов≥даЇ на запитанн€ й висловлюЇ конкретн≥ пропозиц≥њ. –≥шенн€, прийн€т≥ батьк≥вськими зборами, стосуютьс€ ≥ батьк≥в, €к≥ з певних причин не змогли прийти на збори. “ому при зустр≥ч≥ з ними вчитель повинен ознайомити њх ≥з зм≥стом збор≥в та прийн€тими р≥шенн€ми.

ѕод≥бну п≥дготовчу роботу провод€ть ≥ перед загальношк≥льними батьк≥вськими зборами, на €ких обговорюють питанн€, що стосуютьс€ вс≥х батьк≥в: про п≥дсумки навчально-виховноњ роботи з учн€ми за п≥вр≥чч€ або навчальний р≥к, про л≥тн≥й в≥дпочинок школ€р≥в тощо.

« метою пропаганди педагог≥чних знань серед батьк≥в орган≥зовують бес≥ди ≥ лекц≥њ на педагог≥чну тематику. њх провод€ть або дл€ батьк≥в учн≥в одного класу, або окремо дл€ батьк≥в учн≥в початкових клас≥в, середн≥х ≥ старших клас≥в, що даЇ змогу враховувати в≥ков≥ особливост≥ д≥тей. ÷≥ заходи ефективн≥ лише тод≥, коли спираютьс€ на конкретн≥ факти, про≥люстрован≥ ц≥кавими прикладами з питань с≥мейного вихованн€.

√либшому п≥знанню методики с≥мейного вихованн€ спри€ють тематичн≥ вечори ≥ вечори запитань та в≥дпов≥дей, на €к≥ запрошують прац≥вник≥в правоохоронних орган≥в, л≥кар≥в та ≥нших фах≥вц≥в, причетних до проблем вихованн€ п≥дростаючого покол≥нн€.

ƒл€ педагог≥чноњ пропаганди серед батьк≥в використовують також диспут. ¬≥н найприйн€тн≥ший за умови, що в клас≥ або в школ≥ сформувавс€ дружний батьк≥вський колектив ≥ кожен може в≥дверто висловитис€ стосовно обговорюваноњ проблеми. ƒиспут не лише збагачуЇ батьк≥в знанн€ми з педагог≥ки, б≥льш спри€Ї т≥сним контактам з учител€ми, а й створюЇ додатков≥ можливост≥ дл€ врахуванн€ ≥ндив≥дуальних особливостей батьк≥в при засвоЇнн≥ ними педагог≥чноњ ≥нформац≥њ.

ƒл€ пропагуванн€ педагог≥чних знань практикують конференц≥њ, на €ких батьки обм≥нюютьс€ досв≥дом с≥мейного вихованн€ 3 певноњ проблеми.

јктивно сп≥впрацюють школи з батьками п≥д час проведенн€ усних журнал≥в, прес-конференц≥й, зустр≥чей "за круглим столом", батьк≥вських ун≥верситет≥в, вечор≥в с≥мейних традиц≥й та ≥н. ¬икористовують також ≥нш≥ традиц≥йн≥ й нетрадиц≥йн≥ види пропагуванн€ педагог≥чних знань. ƒо нетрадиц≥йних належать: педагог≥чний десант (виступи педагог≥в на п≥дприЇмствах); дерево родоводу (зустр≥ч≥ покол≥нь); у с≥мейному кол≥ (≥ндив≥дуальн≥ консультац≥њ, зустр≥ч≥ з л≥кар€ми, психологами, юристами); родинний м≥ст (зустр≥ч≥ з батьками та обговоренн€ проблем вихованн€); народна св≥тлиц€ (зверненн€ до народних традиц≥й); день добрих справ (сп≥льна трудова д≥€льн≥сть педагог≥в, батьк≥в ≥ д≥тей); веч≥р великоњ розмови (участь педагог≥в, батьк≥в, учн≥в в орган≥зац≥њ в≥дпочинку, ≥гри, вистави та ≥н. (альбом-естафета "як ми в≥дпочиваЇмо" - досв≥д орган≥зац≥њ в≥дпочинку в родин≥)); дискус≥йний клуб; клуб посл≥довник≥в с≥м'њ Ќ≥к≥т≥них; клуб "—≥мейн≥ традиц≥њ"; с≥мейна скринька (з досв≥ду родинного вихованн€); аукц≥он ≥дей с≥мейноњ педагог≥ки; батьк≥вський ринг (вир≥шенн€ педагог≥чних ситуац≥й); батьк≥вська школа (клуб, в €кому провод€тьс€ диспути, обм≥н досв≥дом, випускаютьс€ газети, бюлетен≥ та ≥н.); азбука родинного вихованн€ (обговоренн€ проблем вихованн€, виступи спец≥ал≥ст≥в); дн≥ дов≥ри (консультац≥њ р≥зних фах≥вц≥в); с≥мейн≥ св€та в клас≥ (сп≥льн≥ св€ткуванн€ дн≥в народженн€ д≥тей, календарних, народних св€т).

¬≥дпов≥дну роль у педагог≥чному навчанн≥ батьк≥в в≥д≥граЇ њх самоосв≥та - читанн€ науково-попул€рноњ л≥тератури з питань с≥мейноњ педагог≥ки, тематичн≥ рад≥о- ≥ телепередач≥.

ѕедагог≥чна осв≥та батьк≥в маЇ бути ц≥леспр€мованою, системною, посл≥довною. ƒос€гти цього можна, дотримуючись ч≥ткоњ програми педагог≥чного всеобучу батьк≥в, €ка може охоплювати так≥ питанн€:

- 1 -4 класи: завданн€ ≥ зм≥ст родинного вихованн€ в сучасних умовах розвитку незалежноњ ”крањни; анатомо-ф≥з≥олог≥чн≥ особливост≥ д≥тей 6-7-р≥чного в≥ку ≥ њх врахуванн€ при вступ≥ до школи; в≥ков≥ особливост≥ д≥тей молодшого шк≥льного в≥ку та њх врахуванн€ в с≥мейному вихованн≥; роль батька ≥ матер≥ у вихованн≥ д≥тей в с≥м'њ. ћетоди родинного вихованн€; розумовий розвиток д≥тей молодшого шк≥льного в≥ку ≥ наданн€ њм допомоги у навчанн≥; режим дн€ молодшого школ€ра; особливост≥ читацьких ≥нтерес≥в молодших школ€р≥в ≥ завданн€ батьк≥в в орган≥зац≥њ домашнього читанн€; орган≥зац≥€ дозв≥лл€ в родин≥; традиц≥њ украњнськоњ родини ≥ њх виховне значенн€; типов≥ помилки родинного вихованн€; культура сп≥лкуванн€ в родин≥; роль родини у формуванн≥ в д≥тей рис громад€нина ”крањни; вихованн€ у д≥тей любов≥ ≥ готовност≥ до прац≥; роль гри у житт≥ молодшого школ€ра; вихованн€ у молодших школ€р≥в любов≥ до природи ≥ бажанн€ берегти њњ; можливост≥ с≥м'њ в естетичному вихованн≥ дитини; турбота батьк≥в про ф≥зичний розвиток ≥ здоров'€ дитини; вплив родинних традиц≥й на вихованн€ школ€р≥в;

- 5-8 класи: психолого-ф≥з≥олог≥чн≥ особливост≥ д≥тей середнього шк≥льного в≥ку ≥ њх врахуванн€ у родинному вихованн≥; розумове вихованн€ ≥ розвиток п≥знавальноњ активност≥ ≥ самост≥йност≥ п≥дл≥тк≥в; зд≥йсненн€ морального вихованн€ в родин≥; естетичне вихованн€ у родин≥; засоби ≥ методи виховного впливу на п≥дл≥тк≥в в родин≥; заохоченн€ ≥ покаранн€ в родинн≥й педагог≥ц≥; роль родини у формуванн≥ в п≥дл≥тка потреби у систематичн≥й прац≥; г≥г≥Їна побуту, розумовоњ ≥ ф≥зичноњ прац≥ п≥дл≥тка в родин≥; авторитет, особистий приклад ≥ педагог≥чний такт батьк≥в; роль родини у запоб≥ганн≥ по€в≥ шк≥дливих звичок у п≥дл≥тк≥в: духовний св≥т п≥дл≥тка ≥ його формуванн€ в родин≥; вплив родинних стосунк≥в на вихованн€ у п≥дл≥тк≥в культури сп≥лкуванн€ ≥ повед≥нки; педагог≥чна занедбан≥сть п≥дл≥тк≥в ≥ шл€хи њњ подоланн€; формуванн€ у п≥дл≥тк≥в нац≥ональноњ самосв≥домост≥; вихованн€ еколог≥чноњ культури п≥дл≥тка в с≥м'њ; формуванн€ у п≥дл≥тк≥в читацьких ≥нтерес≥в ≥ смак≥в; телебаченн€ ≥ п≥дл≥ток; орган≥зац≥€ дозв≥лл€ ≥ розумного використанн€ в≥льного часу п≥дл≥тка в родин≥; особливост≥ статевого вихованн€ п≥дл≥тк≥в в родин≥; форми роботи батьк≥в з вихованн€ ≥нтересу у п≥дл≥тк≥в до навчанн€; роль батька в родинному вихованн≥ п≥дл≥тк≥в; кер≥вництво самовихованн€м п≥дл≥тк≥в у родин≥;

- 9-12 класи: особливост≥ юнацького в≥ку та њх врахуванн€ в родинному вихованн≥; особливост≥ метод≥в ≥ засоб≥в виховного впливу на старшокласник≥в у родин≥; роль родини у в≥дродженн≥ нац≥ональноњ школи; пр≥оритетн≥ напр€ми вихованн€ д≥тей в нац≥ональн≥й школ≥ ≥ м≥сце с≥м'њ в нац≥ональному вихованн≥ школ€р≥в; сп≥лкуванн€ з≥ старшокласниками в родин≥; привчанн€ старшокласник≥в до розумного проведенн€ в≥льного часу, орган≥зац≥њ дозв≥лл€; традиц≥њ украњнськоњ родини ≥ њх виховн≥ можливост≥; родини ≥ трудов≥ традиц≥њ та њх вплив на виб≥р профес≥њ старшокласниками; моральний кл≥мат в родин≥ та формуванн€ загальнолюдських моральних €костей у старшокласник≥в; формуванн€ естетичноњ культури у старшокласник≥в; ф≥зичне вихованн€ старшокласник≥в у родин≥; орган≥зац≥€ самоосв≥ти та самовихованн€ старшокласник≥в в родин≥; п≥дготовка старшокласник≥в до с≥мейного житт€; п≥дготовка юнак≥в у родин≥ до служби в арм≥њ; засади сп≥впрац≥ школи ≥ родини у вихованн≥ старшокласник≥в; робота батьк≥в з вихованн€ у старшокласник≥в в≥дпов≥дальност≥" за €к≥сть навчанн€; роль с≥м'њ у формуванн≥ в старшокласник≥в патр≥отичних почутт≥в та нац≥ональноњ самосв≥домост≥.


ѕоделитьс€ с друзь€ми:


ƒата добавлени€: 2015-11-05; ћы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 1018 | Ќарушение авторских прав


ѕоиск на сайте:

Ћучшие изречени€:

—лабые люди всю жизнь стараютс€ быть не хуже других. —ильным во что бы то ни стало нужно стать лучше всех. © Ѕорис јкунин
==> читать все изречени€...

1416 - | 1381 -


© 2015-2024 lektsii.org -  онтакты - ѕоследнее добавление

√ен: 0.013 с.