Лекции.Орг


Поиск:
Монографії, підручники, навчальні посібники
 

Алексеев В. П. Становление человечества. – М.,1984.

Андрусяк М. Гетьман Іван Мазепа як культурний діяч. – К., 1991.

Антонович И. И. После современности: Почерк цивилизации модернизма и постмодернизма. – Минск, 1997.

Афоніна О. С. Сучасна українська музика у вимірах європоцентризму. – К., 2012.

Баран В. Д., Баран Я. В. Історичні витоки українського народу. – К., 2005.

Безклубенко С. Українська культура: погляд крізь віки. Історико-теоретичні нариси. – Ужгород, 2006.

Бокань В., Польовий Л. Історія культури України. – К., 2002.

Борисковский П. И. Древнейшее прошлое человечества. – Л.,1979.

Вагнер Г. К., Владишевская Т. Ф. Искусство Древней Руси. – М., 1993.

Василь Барвінський і сучасна українська музична культура: зб. наук. праць. – Дрогобич, 2012.

Виткалов В. Г. Українська культура: Сторінки історії ХХ століття. – Рівне, 1997.

Возняк М. Історія української літератури. У 2-х кн. – Львів, 1992.

Воропай П. Звичаї українського народу. – К., 1993.

Галичанець М. Українська нація: Походження і життя української нації з найдавніших часів до ХІ століття. – Тернопіль, 2005.

Гетало Т. Є Українська і зарубіжна культура. Конспект лекцій. – Х.: Харків. держ. економічний ун-т, 2002.

Горєлов М. Є., Моця О. П., Рафальський О. О. Цивілізаційна історія України. – К. ЕксОб, 2005.

Греченко В., Чорний І. [та ін.]. Історія світової та української культури. – К., 2000.

Грицак Я. Нарис історії України. Формування модерної української нації. XIX-XX ст. - К., 2001.

Гриценко О. Культура і влада: Теорія і практика культурної політики в сучасному суспільстві. – К., 2000.

Гуревич П. С. Культурология. Учебник для студентов вузов. 3-е изд. – М.,2002.

Давня історія України. Навч. посібник. У двох книгах. Кн..1. /Первісна доба. – К.:Либідь. – 1994.

Даниленко В. В. Історія України. Всесвітня історія. Найдавніші часи – 1500 р. Навч. посібник. – К.: ДП «Вид-во «Учитель»; Харків: ВКФ «Гриф», 2002.

Дейвис Норман. Європа: Історія. Пер. з англ. – К.: Основи, 2000.

Єфремов С. Історія українського письменства. – К., 1995.

Залізняк Л. Л. Первісна історія України. Навч. посібник. – К., 1999.

Ісаєвич Я. Д. Братства та їх роль у розвитку української культури XYI XYIII ст. – К.,1996.

Історія української та зарубіжної культури. Навч. посібник /За ред. С. М. Клапчука і В. Ф. Остафійчука. – К., 2004.

Історія української культури /І. Крип’якевич (заг. ред.). – К.: Либідь, 2002.

Історія світової культури. Навч. посібник. /Керівник автор. колективу Л. Т. Левчук. – К., 2000.

Історія української літератури ХХ ст. Кн. 1. – К., 1993.

Історія українського мистецтва. У 6 томах. - Т. 4. – К., 1970.

Констэбл Д. Неандертальцы. – М.,1978.

Кордон М. В. Українська та зарубіжна культура. Курс лекцій. – К., 2005.

Красильников О. Історія українського театру ХХ ст. - К., 1999.

Крижановська О. О. Таємні організації: масонський рух в Україні: [поява, склад та організаційна структура] / О. О. Крижановська. – К.: Наш час, 2012. – 200 с.

Крип’якевич І. Галицько-Волинське князівство. – Львів: Ін-т українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України, 1999.

Крип’якевич І. Всесвітня історія: У 3 кн. – К.: Либідь, 1995. - Кн. 2. Середньовіччя і нові часи.

Культурологія: теорія та історія культури. Навч. посібник /За ред. Тюрменка І. І. – К.,2005.

Культурология Учебник для студентов тех. вузов /Под ред. Багдасарьян Н. Г. – М.,2001.

Кучменко Е. М. Культурологія. Історія світової культури: Навч. посіб. – К., 2012.

Ліндсей Джек. Коротка історія культури. Від доісторичних часів до доби Відродження. Том 1. – К.: Мистецтво. – 1995.

Литература и культура Древней Руси. – М., 1994.

Лосєв І. В. Історія і теорія світової культури: Європейский контекст: [Навч. посібник для студентів вузів]. – К., 1995.

Мєднікова Г. С. Українська і зарубіжна культура ХХ ст. Навч. посібник. – К., 2002.

Микитась В. Давньоукраїнські студенти і професори. – К., 1994.

Міщенко М. М. Сучасна культура України (друга половина ХХ - початок ХХІ ст.): навч.-метод. посіб. з курсу «Історія української культури». – Харків, 2014.

Нічик В. М. Петро Могила в духовній історії України. – К., 1997.

Огієнко І.І. Історія українського друкарства. – К., 1994.

Павленко Ю. Історія світової цивілізації. Соціокультурний розвиток людства. Навч. посібник для студентів гуманітарних ф-тів вищих закладів освіти. – К.: Либідь. – 2000.

Палій О. Ключ до історії України. Друга сторона української прабатьківщини. – К.,2005.

Поплавський М. М. Шоу-бізнес: теорія, історія, практика. Підручник. – К., 2001.

Попович М. В. Нарис історії культури України. – К., 2001.

Рой Є. Є. Методичні рекомендації до курсу «Історія і теорія зарубіжної культури» по темі «Культура в умовах первіснообщинного ладу». – К., 2001.

Рыбаков Б. А. Киевская Русь и русские княжества XII-XIII вв. – М.: Наука, 1982.

Світова культура. Основні тенденції розвитку: навч.-метод. посіб. – Бучач: БІМА, 2011.

Смирнова В. В. Мировая художественная культура. – М., 1995.

Соціально-гуманітарна сфера України перед глобальними викликами сучасності: монографія / [Дзьобань О. П. та ін.; за заг. ред. проф. Панфілова О. Ю.]. – Харків, 2013.

Тихомиров М. Н. Древняя Русь. – М.: Наука, 1976.

Толочко П. П. Київська Русь. – К.: Абрис, 1996.

Україна: Процеси націотворення / Упоряд. Андреас Каппелер; пер. з нім. – К.: К.І.С., 2011. – 416 с.

Федорів Юрій. Історія Церкви в Україні. Репринт. вид. – Львів: Монастир Монахів Студитського Уставу; Вид. відділ «Свічадо», 2001. – 364 с.

Українська та зарубіжна культура. Навч. посібник /За ред. М. М. Заковича. – К., 2001.

Українська та зарубіжна культура. Навч. посібник. /В. В. Єшина, М. В. Колінко, О. О. Петровська та ін. – Донецьк: Східний видавничий дім. – 2001.

Українська та зарубіжна культура. Метод. вказівки до вивчення дисципліни для студентів усіх спец. заочної форми навчання /О. Д. Горбул та інші. – К.: Національний інститут харчових технологій. – 2002.

Українська та зарубіжна культура. Курс лекцій. Навч. посібник /Т. Д. Жеревчук, І. В. Зайцева, О. Р. Довгорук. – Ірпінь: Академія ДПС України. – 2002.

Українська і зарубіжна культура. Курс лекцій. Навч. посібник для студентів і викладачів вищих навчальних закладів /Л. Є. Лещинський, Л. В. Цубов, Н. М. Божко та ін. – Львів: Вид-во Національного ун-ту «Львівська політехніка» – 2001.

Феномен української культури. Методологічні засади осмислення. – К., 1991.

Чмихов М. О. Давня культура. Навч. посібник. – К.: Либідь. – 1994.

Шейко В. М. Історія світової культури: Навч. посіб. / В. М. Шейко, О. А. Гаврюшенко, О. В. Кравченко. – К., 2006.

Шилов Ю. О. Джерела витоків української етнокультури ХІХ тис. до н.е. – ІІ тис. н.е. – К., 2002

Яковенко Н. Нарис історії середньовічної та ранньомодерної України. 3-тє вид., перероб. та розшир. – К.: Критика, 2006.

 

Поделиться с друзьями:


Дата добавления: 2015-11-05; Мы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 517 | Нарушение авторских прав


Поиск на сайте:

Лучшие изречения:

Своим успехом я обязана тому, что никогда не оправдывалась и не принимала оправданий от других. © Флоренс Найтингейл
==> читать все изречения...

1332 - | 1180 -


© 2015-2024 lektsii.org - Контакты - Последнее добавление

Ген: 0.01 с.