Лекции.Орг


Поиск:
Інформаційний обсяг навчальної дисципліни
ПОЛІТОЛОГІЯ

 

Методичні рекомендації

до вивчення дисципліни для студентівспеціальності 6.030505

“Управління персоналом та економіка праці”

 

 

Видавництво ХарРІ НАДУ

“Магістр”


НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ

ПРИ ПРЕЗИДЕНТОВІ УКРАЇНИ

ХАРКІВСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ІНСТИТУТ

ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ

_______________________________________________________________

 

Кафедра політології та філософії

 

 

ПОЛІТОЛОГІЯ

 

Методичні рекомендації

до вивчення дисципліни для студентівспеціальності 6.030505

“Управління персоналом та економіка праці”

 

Харків

Видавництво ХарРІ НАДУ

“Магістр”

 


Укладач Козлов Костянтин Іванович, к.держ.упр., доц., доцент кафедри політології та філософії ХарРІ НАДУ
 
Рецензент Куц Юрій Олексійович,. д.держ.упр., проф., завідувач кафедри регіонального розвитку та місцевого самоврядування ХарРІ НАДУ
   
Відповідальний за випуск Дзюндзюк Вячеслав Борисович, д.держ.упр., проф., завідувач кафедри політології та філософії ХарРІ НАДУ

 

Видання затверджено на засіданні кафедри державного управління ХарРІ НАДУ __ січня 2015 р., протокол засідання № __

 

 

Політологія: метод. рекомендації до вивчення дисципліни для студентів спеціальності 6.030505 “Управління персоналом та економіка праці” / уклад. К. І. Козлов. – Х.: Вид-во ХарРІ НАДУ “Магістр”, 2015. – 1_ с.

 

© К. І. Козлов, уклад., 2015

© ХарРІ НАДУ, 2015


ВСТУП

Дисципліна “Політологія” формує у студентів знання про політичну сферу як системне утворення, що складається з різних елементів: політичних інститутів, політичних відносин, правових норм, політичної культури і свідомості, а також дає уявлення про політичні процеси, що відбуваються на сучасному етапі. Дисципліна передбачає вивчення кожного елемента політичної системи, його структури і функцій, при цьому акцент робиться на сучасних проблемах розвитку політичної сфери, що допоможе студентам поглибити знання про світ політичного. Політологія виконує важливу виховну функцію, тому що студенти, засвоюючи у вузівському курсі політології нові знання про політику, проходять наступний етап власної політичної соціалізації і таким чином формуються як розвинені особистості.

Предметом вивчення навчальної дисципліни є дослідження механізму функціонування та розвитку політичних систем і політичних процесів.

Міждисциплінарні зв’язки: Курс “Політологія” тісно пов’язаний з такими суспільними дисциплінами, як філософія, історія, соціологія, правознавство, релігієзнавство. У рамках курсу “Політологія” відбувається актуалізація знань, отриманих студентами при вивченні названих дисциплін.

Програма навчальної дисципліни складається з одного змістового модуля:

1. Політична історія, теорія та сучасність.

 

1. Мета та завдання навчальної дисципліни

1.1. Метою викладання навчальної дисципліни “Політологія” є формування системи знань з питань сучасної політичної системи суспільства, політичної свідомості і демократичної політичної культури, необхідних навичок політичної діяльності.

1.2. Основними завданнями вивчення дисципліни “Політологія” є:

‑ вивчити сутність, теорію та методологію політології як науки;

‑ розвинути здібності розуміння політичних відносин і процесів;

‑ набути навичок і вмінь практичного застосування теоретичних, прикладних та інструментальних компонентів політологічного знання;

‑ аналізувати міжнародне політичне життя, геополітичне становище і політичні процеси в Україні, її місця, статусу і відповідальності у сучасному політичному світі;

‑ сприяти накопиченню, систематизації отриманих знань про політичну сферу життя суспільства та використанню їх відповідно до вибраної професії, усвідомленню свого місця та ролі в суспільстві, прав та обов’язків;

‑ визначити актуальні проблеми розвитку політичної сфери суспільства на сучасному етапі;

‑ навчити студентів тлумачити причинно-наслідкові зв’язки у політиці, визначати роль суб’єктивних факторів;

‑ набути навичок прогнозування наслідків процесів, що відбуваються у політичній сфері: глобалізації, політичних конфліктах тощо.

1.3. Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні:

знати:

‑ об’єкт, предмет і метод політології взагалі й української зокрема; чітко оперувати й володіти її основними понятійно-категоріальним апаратом;

‑ сутність політичного життя, політичних відносин і процесів, суб’єкт політики, конституційні права людини і громадянина, місце і значення політичних систем і режимів у житті держави й окремої людини;

‑ сенс та основні напрямки розвитку світового політичного процесу, геополітичну обстановку, місце, роль і статус України в сучасному світі;

вміти:

‑ розпізнавати різні види владних відносин, специфіку політичної влади, її сутність, структуру, ознаки та функції;

‑ орієнтуватися в проблемах поділу влади, формах державного устрою й управління, чітко розуміти свої громадянські права і обов’язки;

‑ виділяти теоретичні, духовні, прикладні та інструментальні компоненти політичного знання, усвідомлювати їх роль і функції у підготовці політичних рішень, у забезпеченні особистісного внеску в суспільно-політичне життя.

 

На вивчення навчальної дисципліни відводиться 72 години / 2 кредити ECTS.

 


ІНФОРМАЦІЙНИЙ ОБСЯГ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

 

Змістовий модуль 1

Поделиться с друзьями:


Дата добавления: 2015-11-05; Мы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 269 | Нарушение авторских прав


Поиск на сайте:

Лучшие изречения:

Жизнь - это то, что с тобой происходит, пока ты строишь планы. © Джон Леннон
==> читать все изречения...

1206 - | 1058 -


© 2015-2024 lektsii.org - Контакты - Последнее добавление

Ген: 0.012 с.