Лекции.Орг


Поиск:
Б) Давньогрецькому мисленню
В) О. Шпенглеру

г) ле Гофф Жаку

 

2. Хто з наведених філософів розглядав цивілізацію як живий організм?

а) Н. Данілевський

Б) О. Шпенглер

в) А. Тойнбі

г) Г. Рюккерт

3. Скільки цивілізацій (культур) виділяв О. Шпенглер?

а) 21

б) 10

В) 8

г) 9

 

4. Позначте, які з цивілізацій (культур) виділяв О. Шпенглер?

а) Індійська

б)Мінойська

в) Єгипетська

г) Вавілонська

д) Еллінська

Е) Греко-римська

є)Західноєвропейська

ж)Цивілізація Майа

з) Шумерська

и) Іранська

і) Візантійсько-арабська

ї) Китайська

 

5. Зазначте автора цитати «Культура виникає тоді, коли з первісного ладу, хаотичного стану виникає «велика душа», яка з’являється в певний час і в певному місці, будучи прив’язана до нього».

а) М. Арнольд

б) Г. Гегель

в) М. Бердяєв

Г) О. Шпенглер

 

6. Хто з наведених авторів у своїй філософії історії оперував такими категоріями: «життя», «душа», «доля», «символ», «прафеномен»

а) Г. Гегель

Б)О. Шпенглер

в)А. Тойнбі

г) С. Хантінгтон

 

7. Кому належить дана цитата: «Справжня історія має долю, але ніяких законів»?

а) Л. Морган

б)Ф. Енгельс

В) О. Шпенглер

г) А. Тойнбі

 

8. За О. Шпенглером, чи буде дане твердження дійсним? «Культура – це організм, який, по-перше, не володіє жорсткою наскрізною єдністю, по-друге, приєднаний до інших, подібних йому організмів».

а)Так

б) Ні

 

9. Виберіть схему, яка відображує процес розвитку цивілізації за О. Шпенглером.

а) Зародження – Генезис – Розвиток – Надлам - Розпад

б) Народження – Розвиток - Смерть

в) Зародження – Піднесення - Падіння

г) Народження – Розвиток – Застигання - Смерть

 

10. Випадки, коли чужа давня культура тяжіє над краєм з такою силою, що культура молода, для якої край цей – її рідний, не в змозі дихати на повні груди, і не тільки не доходить до складання чистих, власних форм, але не досягає навіть повного розвитку своєї самосвідомості – це…

а) Надлам

б) Історична псевдоморфоза

в) Розпад

г) Загарбництво

ФФФ- 41с

Костишин Мар’яна

Філософія історії

 

 1. Вкажіть основні поняття, які характеризують філософію історії В. Липинського

А) традиція, аристократія, нація, ідея, мораль;

Б) буття, ніщо, час, турбота;

В) любов, віра, повага, еліта.

 

 1. За В. Липинським «характерологічна даність» - це:

А) риси характеру і поведінки індивіда

Б) внутрішні характеристики за якими можна відрізнити одну націю від іншої;

В) продукт історичного процесу соціального життя даного колективу- це твір, формація історії.

 

 1. Чи можливий розвиток техніки без розвитку моралі і розвиток моралі без розвитку техніки, за В. Липинським?

А) так, вони можуть розвиватись окремо одне від одного;

Б) ні, техніка і мораль не можуть розвиватись окремо, вони взаємопов'язані.

 1. Як В. Липинський називає людей, які відіграють провідну роль у творенні історії?

А) еліта;

Б) аристократія;

В) провідна каста.

 

 1. Чим на думку В. Липинського є історія:

А) історія – це суд Божий, постійне протистояння між добром і злом.

Б) історія - це пошук життєвих смислів

В) історія – це вивчення минуло, творення сьогодні та передбачення майбутнього.

 

 1. У своїх поглядах на історію В. Липинський та Д. Донцов:

А) мають більше відмінностей, подібність має ймовірніше формальний, зовнішній характер;

Б) погляди авторів на філософію історії збігаються, вони підтримують думки один одного.

 

 

 1. Питаннями філософії історії на Україні займалися:

А) Є. Головаха, В. Танчер, О. Якуба;

Б) Г. Безсокирна, І. Попова, Л. Шепотько;

В) М. Хвильовий, В. Липинський, М. Грушевський.

 1. Хто для Д. Донцова є прикладом найкращого провідника українського народу?

А) М. Грушевський;

Б) Б. Хмельницький;

В) П. Сагайдачний.

 

 1. Якими рисами повинен володіти провідник народу?

А) шляхетність, мудрість, відвага;

Б) чесність, працьовитість, доброта;

В) хитрість, відвага, наполегливість.

 

 1. Своїми поглядами на історію Д. Донцов був:

А) був консерватором, прагнув відновити дух минулих епох;

Б) прагнув побудувати нову історію, без будь яких згадок про трагічне минуле нашого народу;

В) хоч якою б трагічною не була історія нашого народу, про неї варто пам’ятати, але не варто оплакувати її і сумувати за нею, а потрібно творити нову історію.

 

 

Крупенка Дмитра ФФФ – 41

 

Перший рівень складності

 

1) Скільки цивілізацій виділяє О. Шпенглер?

А) 13

Б) 8 +

В) 11

Г) 9

 

2) За Г. Ріккертом історія повинна належати до:

А) Науки про цінності

Б) Науки про природу

В) Феноменології

Г) Науки про Дух+

 

3) Концепція історії А. Тойнбі характеризується як:

А) Вертикальна

Б) Лінійна

В) Циклічна+

Г) Спіральна

 

4) Який зі світів у історичному розвитку не виділяв Гегель:

А) Германський світ

Б) Візантійський світ+

В) Римський світ

Г) Грецький світ

 

5) Християнське розуміння історії має в основі:

А) Лінійну модель розвитку+

Б) Перпендикулярну модель розвитку

В) Циклічну модель розвитку

Г) Спіральну модель розвитку

 

6) Які форми «людського співжиття» виділяв В. Липинський?

А) Класократія, Хлібороби, демократія

Б)) Охлократія, пролетаріат, демократія

В) Класократія, охлократія, демократія+

Г) Демократія, класократія, тиранія

 

Другий рівень складності

 

1) За Ясперсом основною визначеністю «Осьового часу» була:

А) Територія, яка об’єднувала

Б) Розвиток Торгівлі

В) Визначеність духовними факторами+

Г) Визначеність з точки зору кліматичних умов

 

2) Для Ясперса Західна вісь історії символізує:

А) Розвиток науки і техніки

Б) міфологію

В) розвиток християнства+

Г) Економічні здобутки Заходу

 

 

3) Г. Ріккерт вважав, що історії належить:

А) Індивідуалізуючий метод+

Б) Компілятивний метод

В) Генералізуючий метод

Г) Метод спроб і помилок

 

4) На якій стадії «творча меншість» починає втрачати здатність знаходити відповіді на виклики?

А) Перебудови

Б) Розпаду

В) Занепаду

Г) Надлому+

 

5) Які стадії переходу у світовому історичному процесі виділяв Г. Гегель:

А) Індивіди, народи, епохи+

Б) Епохи, Дух, Розум

В) Розум, свідомість, самосвідомість

Г) Індивіди, народи, Дух

 

6) Які 3 фокальні терміни виділяє М. Грушевський у своїй історіософії?

А) Держава, індивід, суспільство

Б) Суспільство, держава, народ

В) Народ, держава, герой в історії+

Г) Суспільство, герой в історії, народ

 

7) На думку В. Липинського які передумови в ході творення історії повинна мати національна аристократія?

А) Релігійні передумови

Б) політична сила і духовна єдність

В) Матеріальна сила і моральний авторитет +

Г) Жадання влади

 

Третій рівень складності:

 

1) Одна з основних характеристик «Осьового часу» Західного світу за К. Ясперсом включає:

А) Розвиток демократії

Б) Невпевненість і незавершеність

В) Розквіт торгівлі

Г) Рішучість і доведення проблем до логічного завершення +

 

2) За Ю. Габермасом сенс історії тісно переплітається з:

А) Технічним прогресом

Б) Культурними артефактами, які втрачають своє значення

В) Розвитком сил при капіталізмі +

Г) опосередкованим характером історичного суб’єкта

 

3) Яке найголовніше відношення мислилось в Античності у зв’язку з історією

А) відношення простору

Б) Відношення буття

В) Відношення знання

Г) Відношення часу +

 

4) Які порівняння знаходить М. Хвильовий історіософії України 20-х рр.

А) Антична Греція

Б) Німеччина 18 ст. +

В) Ситуація національно-визвольних змагань

Г) Давній Рим

 

5) За А.Шаффом, з чим дедалі більше пов’язується сенс історії:

А) зі зростанням виробничих відносин

Б) Зі зростанням ролі техніки

В) історія не має сенсу

Г) зі зростанням нових сфер праці

 

6) Що для Гегеля було визначенням закономірного і цілеспрямованого характеру історичного розвитку:

А) Ідея

Б) Дух

В) Розум

Г) Свідомість

 

7) Чому період доісторії за К. Ясперсом сам по собі є «позаісторичним»?

А) Тому що він не охоплює «осьового часу»

Б) період доісторії не має достатніх археологічних доказів

В) відсутні документальні дані

Г) відсутність поняття «держава»

 

 

Іммануїл Кант вважав, що цивілізація починається із:

1) усвідомлення людиною правил людського життя і людської поведінки;

2) початком існування громадянського суспільства

3) розвитком науки і техніки

4) розквітом культури і мистецтва.

Які моделі історичного процесу зафіксовані в античній філософії?

1) лінійна, хвильова

2) регресивна, прогресивна, циклічна

3) еволюціоністська, циклічна

4) лінійна, нелінійна, циклічна.

Кому належить думка про те, що в історичному процесі містить об’єктивну закономірність?

1) Іммануїлу Канту

Георгу Гегелю

3) Максу Веберу

4) Освальду Шпенглеру

Яка подія ознаменувала «кінець історії» для Георга Гегеля?

1) 1492 рік – відкриття Колумбом Америки

2) Друга науково-технічна революція

3) 1096 – Перший хрестовий похід

4) 1806 – вхід Наполеона в Єну

Яку із наведених філософських доктрин критикує Карл Поппер?

1) історизм

2) дарвінізм

Історицизм

4) марксизм

Яким є основний принцип філософії історії у марксизмі?

1) визнається первинність суспільного буття і вторинність суспільної свідомості

2) провідну роль у творенні історії відіграє пролетаріат

3) суспільство уподібнюється живому тілу, воно розглядається як організм

4) історія – це історія духу та універсально-історичної еволюції

Які поняття відображають суть історіософської концепції Михайла Грушевського?

1) патріотизм, сила волі, жертовність

2) нація, суспільство, самосвідомість

3) народ, держава, герой в історії

4) нація, духовність, культура

Що таке осьова епоха згідно Карлу Ясперсу?

1) період культурного занепаду певної нації

2) епоха народження і формування світових релігій, що змінили язичництво, і філософії, що змінила міфологічну свідомість

3) епоха, яка є закінченням історії однієї цивілізації, і народженням на її руїнах нової

4) період в історії, який супроводжується великими війнами або іншими нещастями.

Як називається історіософська теорія Миколи Хвильового?

1) Далекосхідне Відродження

2) Європейський декаданс

3) Азіатський ренесанс

4) Європейський ренесанс

Що таке псевдоморфози згідно концепції Освальда Шпенглера?

1) тип розвитку суспільства, коли одне наслідує, імітує розвиток іншого

2) тип розвитку суспільства, коли на нього впливає інше, більш розвинуте суспільство

3) взаємодія культур або цивілізації, наслідком якої є зародження нового суспільства

4) помилкові судження філософів, які стосуються історичних подій.

Оленська Анна, ФФФ-41

Філософія історії

Тести

Тема 1. Історія – предмет філософського осмислення

 

 1. Хто, із поданих античних авторів, вперше вдається до історичного опису, зокрема, греко-перських воєн?

 

А) Август Октавіан;

Б) Геродот;

В) Плутарх;

Г) Цицерон.

 

2. Вкажіть одну із насолод, яку слід очікувати від історії, на думку Цицерона:

 

А) насолода пізнати самого себе;

Б) насолода зрозуміти досвід минулого;

В) насолода отримати корисні настанови для життя;

Г) насолода від розповіді про минуле.

 

 1. Кому, із представників французького символізму, належать вислови: 1) «Історія є найнебезпечнішим витвором хімії інтелекту». 2) Вона (історія) геть нічого не навчає, бо містить у собі все і подає приклади будь-чого»?

 

А) П. Валері;

Б) Ш. Бодлер;

В) А. Рембо;

Г) З. Малларме.

 

 1. Століття «правдивої історії», та в якому історія «пішла в маси» є:

А) ХХІ ст..

Б) ХХ ст..

В) ХІХ ст.

Г) ХVІІІ ст..

 

 1. Хто запроваджує у вжиток поняття «філософія історії»?

А) Йоган Гердер;

Б) Еміль Дюркгейм;

В) Француа Марі Аруе (Вольтер);

Г) П’єр Бурдьє.

 

 1. Автором книги «І ще одна філософія історії для виховання людства» є:

А) Р. Дж. Коллінгвуд;

Б) Француа Марі Аруе (Вольтер);

В) Гейден Байт;

Г) Йоган Гердер.

 1. Об’єктом вивчення філософії історії вважається:

А) історичний процес;

Б) історичне розповідь;

В) історична інтерпретація;

Г) історичні джерела.

Тема 2. Міф та філософія історії.

 1. За Р. Дж. Коллінгвудом, квазі історія – це..?

 

А) історія як міф (історія про богів);

Б) історія як репортаж з місця події;

В) історія як розповідь;

Г)історія про людські діяння.

 

2. За Р. Дж. Коллінгвудом, історія греків:

 

А) міфологічна;

Б) гуманістична;

В) теократична;

Г) теогонічна.

 

3. У чому проявляється антиісторична тенденція грецької думки?

 

А) історія є розповіддю про богів;

Б) історія ставить питання про зроблене людьми в певний момент минулого;

В ) історія є наукою про людські діяння, що не можуть бути до кінця пізнаними, бо належать до мінливого світу;

Г) історія не обґрунтовує людські діяння, бо не вдається до першоджерел;

 

4. Чим являється історія для грека, з погляду Р. Дж. Коллінгвуда?

 

А) переходом від одного стану в інший;

Б) цілеспрямованим зібранням фактів;

В) універсальною історією усього людства;

Г) історією людських пристрастей.

 

5. Джерелом історії у греків, з погляду Р. Дж. Коллінгвуда є:

 

А) Боже Одкровення;

Б) свідчення очевидців;

В) правильне розуміння минулого;

Г) хронологічно структуровані тексти попередників.

 

6. Грецький історик був радше …:

А) автобіографом;

Б) свідком подій;

В) спостерігачем;

Г) переповідачем.

7. З погляду греків на історію, чи можна змінити її за допомогою, зокрема, волі?

 

А) так;

Б) ні.

 

 1. Грецьким історичним методом являється:

А) аналітичний;

Б) критичний;

В) метод моделювання;

Г) системний метод.

 

Тема 3. Християнське розуміння філософії історії

 1. Із поданого переліку, оберіть вагомі ознаки історії у християнському розумінні:

 

А) неповторність (однократність);

Б) універсальність;

В) провіденційність

Г) апокаліптичність;

Ґ) періодизація;

Д) теократичність;

Е) теогонічність.

 

 1. Історичний процес, з погляду християнства – це:

 

А) розгортання всезагальності історії;

Б) розкриття божественних цілей;

В) послідовний розвиток подій;

Г) цілеспрямованість історичних подій.

 

 1. Історії, як процесу, властивим є:

 

А) хронологічність;

Б) зовнішній послідовний прояв;

В) цілеспрямованість подій;

Г) внутрішня об’єктивна необхідність.

 

 1. Основою середньовічної історіографії є:

 

А) Універсальність;

Б) Апокаліптичність;

В) Періодизація;

Г) Боже Одкровення.

 

 1. Середньовічній історик прагне до точного та наукового вивчення …

 

А) атрибутів божества;

Б) справжніх фактів минулого;

В) сутності природи людини;

Г) провіденційності історії.

1. Ким введено термін «філософія історії»?

1)Цицероном

*2)Вольтером

3) Колінгвудом

3)Ясперсом

2. Кому належить вислів: «Філософія історії без науки порожня, наука історія без філософії історії сліпа»?

1) Вольтеру

* 2) Лакатосу

3)Колінгвуду

4)Ясперсу

3. Ясперс підкреслював 2 основні небезпеки як історії так і філософії історії: 1)втрата теперішнього; 2)…:

1) «розчинення у історії»

2) Абстрагованість від історії

3) * Домінування теперішнього над минулим і майбутнім

4) філософія історії більш ширша від «тепер» історика

4. Серед перших істориків античної Греції існувало розрізнення, яке впливало на античне бачення історії:

*1)Physis i techne

2)космос і хаос

3)чуттєве і раціональне

4)апполонівське і діонісійне

5.Завдяки чому для античного грека історія була марною:

1) поезії

*2)міфу

3)метафізики

4)фізики

6. Арістотель в одній зі своїх праць порівнює історію з:

*1)поезією

2)міфом

3) метафізикою

4) логікою

7. Найбільшого значення історія набула в контексті світоляду:

1)античного

*2) християнського

3)філософського

4)позитивітського

8. Християнське розуміння історії пропонує таку модель історії:

1)циклічну

2) спіралеподібну

*3)лінійну

4) точкову

9. За вченням Канта історія виявляється тією областю, де немає місця:

1) емпірії

2) теорії

*3) свободи

4)необхідності

10. За Кантом якщо людина вільна як умоосяжний суб*єкт надчуттєвого світу, вона:

1) приречена до фаталістичного трактування історичної причинності

*2) не може бути суб’єктом історії

3)зводить увесь соціальний довід до індивідуального

4) реаліовує категоричний імператив

11. За Г.Рікертом, що бачить в історії філософія?

1) матеріал

2)форму

3)смисл

4)систему

12. За Г.Рікертом трансцендентність цінності служить для того, щоб:

1)допустити метафізичну можливість часового

2)виявити справжні мотиви метафізичного мислення в філософії історії

*3)надати часовому історичному процесу об*єктивного смислу

4)надати часовому історичному процесу властивість другорядності

13. За Гегелем свобода як «герой історії»:

1)стає на місце необхідності

*2)та ж необхідність, тільки така, що стала прозорою для себе самої

3)свобода і необхідність - сторони дійсності

4) скасовує усяку необхідність

14. Свобода знаходить свою визначеність за Гегелем:

*1)у формі всезагальності

2)у формі одиничності

3) у формах як одиничного так і загального

4)вона є невизначеною

15. Слова «Народи-и це те, чим виявляються їх дії» належать:

1)Канту

*2)Гегелю

3)Шпенглеру

4)Тойнбі

16 За Шпенглером «людство» без матеріалу культури:

*1)не має ніякої мети, ідеї, плану

2)як живий організм народжується, старіє, помирає

3)має власне життя, бажання, відчування і нарешті власну смерть

4)наділене обов*язково смислом.

17. На відміну від філософії історії, історіософія:

*1)завжди націоналістична

2)може бути націоналістичною

3) виключно космополітська

4)прагне до об*єктивності

18.За Кислюком українська історіософія має таке відношення до української історіографії:

*1) історіософія вужча за історіографію

2)історіографія вужча за історіософію

3)історіософія та історіографія є тотожними

4) історіософія включає в себе історіографію

19. Абсолютний провіденціалізм історії Київської Русі означав:

1)сліпий фаталізм

2)виключну необхідність надприродного втручання

3)випадкову випадковість

*4) необхідність надприродного втручання, що зумовлена вільним вибором між добром і злом

20. Виберіть варіант, в якому НЕ характеризується настрій української історіософії періоду ХІХ ст.

1)раціоналізація самого поняття Провидіння

2)бажання пояснювати історичні події з погляду «природних підстав»

3)акцент на національній ідентичності та етнічній самобутності

*4)переважання догматичної рецепсії над вибірковою.

 

 

1. Хто є творцем першої християнської філософії історії?

А) Тома Аквінський

Б) Августин Блаженний +

В) АнсельмКентерберійський

Г)Оріген

 

2. Які два начала складають основу європейської свідомості за Бердяєвим?

А) римське та слов’янське

Б) англосаксонське та франкське

В) арійське та вавилонське

Г) еллінське та єврейське +

 

3. Бердяєв розуміє історію як:

А) емпіричну даність

Б) міф, переказ, передання +

В) втілення Священного Писання

Г) апріорну конструкцію

 

4. Яка ідея юдаїзму є ключовою для утвердження історичної свідомості:

А)месіанство +

Б)обраність єврейського народу

В) Закон як регулятор людського життя

Г) вроджена гріховність людини

 

5. Хто вперше вживає термін «філософія історії»?

А) Дідро

Б) Руссо

В) Вольтер +

Г) Августин

 

6. Які з наведених характеристик властиві історичному факту?

А) багатократність, повторюваність

Б) символічність

В)прогнозованість

Г) конкретність і унікальність +

 

7. Кому належить цитата:«Ця виключна історичність і динамічність християнства пов’язана насамперед з тим, що центральний факт християнської історії – явлення Христа – є факт однократний і неповторний, а однократність і неповторність є основною особливістю всього «історичного»»?

А) Шпенглеру

Б) Гегелю

В) Грушевському

Г) Бердяєву +

 

 

8. Хто з філософів розглядає історію як непомітне для людей здійснення таємного плану природи?

А) Кант +

Б) Гегель

В) Маркс

Г)Тойнбі

 

9. До здійснення якої вищої мети природи,за Кантом, прямує хід історії?

А) формування надлюдини

Б) досягнення всезагального правового громадянського суспільства +

В) воз’єднання людства з Богом

Г) повернення до природного стану

 

10. Що розуміє Шпенглер під «історичними псевдоморфозами»?

А) розчинення однієї культури в іншій

Б) виникнення дихотомії світового міста та провінції

В) перейняття юною культурою формкультури древнішої замість витворення власних +

Г) перехід від культури до цивілізації

 

11. Кому належить цитата: «Замість безрадісної картини лінеарної всесвітньої історії… я бачу справжній спектакль численних могутніх культур, …кожна з яких чеканить на своєму матеріалі – людстві – власну форму, кожна має власну ідею, власні пристрасті, власне життя, воління, чуття, власну смерть»?

А) Гегель

Б) Колінгвуд

В) Шпенглер +

Г) Ясперс

 

12. Скільки цивілізацій – суб’єктів історичного процесу – виділяє Тойнбі?

А) стільки ж, скільки є народів

Б) 9

В) 20

Г) 21 +

 

13. Який закон визначає розвиток цивілізації за Тойнбі?

А) виклику і відповіді +

Б) природнього добору

В)соціального антагонізму

Г)міжцивілізаційної конкуренції

 

14. За якими критеріями Тойнбі виділяє цивілізацію?

А) наявність писемної культури

Б) релігія і територія +

В) наявність політичного врядування

Г) створення власного правового кодексу

 

15. Що означає «осьовий час» заЯсперсом?

А) перехід від античності до середньовіччя

Б) формування духовних передумов сучасного типу людини +

В) виникнення наукового світогляду

Г) утворення єдиної всесвітньої цивілізації

 

16. Які чотири основні елементи виділяє історична модельЯсперса?

А) доісторія, античність, середньовіччя, новий час

Б) доісторія, древні культури, осьовий час, цивілізація

В) осьовий час, античність, середньовіччя, науково-технічна епоха

Г) доісторія, великі культури древності, осьовий час, науково-технічна епоха +

 

17. Всесвітня історія за Гегелем – це:

А) відчуження абсолютної ідеї в інобуття

Б) вияв суб’єктивного духу

В) вияв об’єктивного духу +

Г) вияв абсолютного духу

 

18. В чому особливість історичного пізнання згідно з екзистенціалістською традицією?

А) ми завжди знаходимось всередині історії, яка є принципово незавершеною +

Б) ми можемо розглядати історію як певну цілісність

В) визнання безглуздості історії

Г) визнання історичного детермінізму

 

За Наталею Яковенко «Вступ до історії»

«говорив мудрий Николай Карамзін: «Історія не любить живих»».

Історію «винайшов»: ( За Наталею Яковенко):

А) Бог

Б) філософи

В) давньогрецький народ

Г) Аристотель

«Батьком» історії прийнято вважати ( За Наталею Яковенко 8):

Геродота

Герострата

Фукидида

Фукицота

 

Ставлення Декарта до історії і істориків можна охарактеризувати, як (За Наталею Яковенко 11)

А) Байдуже

Б) Негативне

В) Позитивне

Г) до науки про минулу істинну

 

Один з метрів французької історіографії, Нюма Дені Фюстель де Кулянж вважав (За Наталею Яковенко 11):

А) Історія – це нагромадження різноманітних факті, що відбувалися в минулому…

Б) Історія – це наука про спільноти.

В) Історія - це мандрівка, той, хто довго подорожує стає чужим навіть вдома.

Г) …Вона (історія) це дух, що само розвивається.

 

Історія, як «наука про спільноти», характеризує погляди(За Наталею Яковенко):

А) Екзистенціалістів

Б) Номіналістів

В) Позитивістів

Г) Соціотивістів

 

На думку Коллінгвуда історія розкриває (За Наталею Яковенко 15):

А) Дії людей у минулому.

Б) Сутність спільнот.

В) Вона нічого не розкриває.

Г) Сутність божественного замислу

 

Яку з перелічених «задоволень від історії» не виділяє Цицерон (106-43 до н. е.) у трактаті «De oratore» («Про оратора») (За Наталею Яковенко 20)

А) Задоволення від насолоди пізнавати незвичні речі

Б) Задоволення від корисних, особливо для життя, настанов

В) Задоволення від розповіді про народження теперішнього з минулого

Г) Задоволення від гарної, чаруючої тіло і душу, мови

 

Історична пам'ять(За Наталею Яковенко):

А) красива метафора й не більше

Б) ментальна особливість

В) об’єкти, що свідчать про певні події

Г) певне колективне переживання, що згуртовує спільноту

 

За Ящуком Т.І. «Філософія історії»

 

Історія це сфера (За Ящуком Т.І.104):

А) Пам’яті

Б) Пізнання

В) Самопізнання

Г) Часу

 

Що може розглядатись, як ідеал вічності (За Ящуком Т.І.):

А) минуле

Б) майбутнє

В) мить

Г) історія

 

З погляду європейської традиції «справжня історія» це (За Ящуком Т.І. 115):

А) Тотальне утворення

Б) Загальна історія

В) Макроісторія

Г) Всі відповіді вірні

 

Універсальна історія «бачить» все із(За Ящуком Т.І.):

А) позицій індивіда

Б) позицій спільноти

В) позицій, що виходять за межі виднокола індивіда

Г) всі відповіді хибні

 

Історична свідомість є (За Ящуком Т.І.131):

А) принципово критичною

Б) тим, що несе в собі дещо ілюзорне

В) брехливою в тривіальному сенсі

Г)Всі відповіді вірні

Створенням поняттю філософія історії ми завдячуємо (За Ящуком Т.І. 135):

А) грекам

Б) Вольтеру

В) просвітникам

Г) Гегелю

Якоб Буркгардт, людина яка (За Ящуком Т.І.136):

А) Підтримує філософію історії Георга Гегеля

Б) Підтримує філософію історії Карла Маркса

В) Відкидає філософію історію як беззмістовне поняття

Г) Відкидає філософію історії Георга Гегеля

Європейська цивілізація виробила головні форми теоретичного ставлення до історії(За Ящуком Т.І.):

А) теологію історії та філософію історії

Б) філософію історії

В) наукову історіографію, філософію історії, теологію історії

Г) філософію історії та наукову історіографію

 

Принципова різниця між (спекулятивною)філософією історії і (аналітичною філософією історії) історіософією є (За Ящуком Т.І.176):

А) Орфографічною (як «біда» і «лихо»)

Б) Телеологічною

В) Часово-просторовою

Г) Деонтологічною

 

Зайвим є (За Ящуком Т.І.):

А) Освальд Шпенґлер,

Б) Арнольд Тойнбі,

В) Пітірім Сорокін

Г) Вільгельм Дільтей

 

 

За Элиаде М. «Космос і історія» («Космос и история»)

Християнство, виявляється релігією «падшої людини» у зв’язку з тим, що( За Элиаде М. 301):

А) сучасна людина невідворотно включена в історію і прогрес.

Б) людина невідворотно втратила міф і історію.

В) Християнство це релігія страждання, і вічного повернення до Христа.

Г) Точка «Омега», Іісус, виявилась «кінцем історії»

За Тойнби А. Християнське розуміння історії (Христианское понимание истории)

 

Якщо поглянути на релігії і філософії, які з’явились на разом із першими цивілізаціями то їх можна розділити на(За Тойнби А.305):

А) «Історичні» та «не історичні»

Б) «Історичні» та «міфологічні»

В) «Первинні» та «вторинні»

Г) «Нижчі» та «вищі»

 

Наймолодша із «історичних» релігій є (За Тойнби А. 306):

А) Іудаїзм

Б) Іслам

В) Культ Оссіріса

Г) Культ Ісиди

 

За Тілліхом П. Історія та Боже Царство («История и Царство Божие»)

 

Релігійний символізм створює головні символи життя (За Тілліхом 328):

А) Царство Боже, Вічне Життя, Ісус Христос

Б) Ісус Христос, Бог Отець, Вічне Життя

В) Царство Боже, Вічне Життя, Божий Дух

Г) Бог Отець, Бог Син, Бог Дух Святий

 

Виділяють форми неісторичного тлумачення історії, а саме (За Тілліхом 346):

А) Трагічну, містичну і механістичну

Б) Міфологічна, теологічна

В) неісторичну

Г) не виділяють неісторичного тлумачення історії

 

Трагічне тлумачення історії відповідає (За Тілліхом 346):

А) Християнському мисленню

Б) Давньогрецькому мисленню

В) Сучасному мисленню

Б) Мисленню «загубленого покоління»

 

Поделиться с друзьями:


Дата добавления: 2015-11-05; Мы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 785 | Нарушение авторских прав


Поиск на сайте:

Лучшие изречения:

Стремитесь не к успеху, а к ценностям, которые он дает © Альберт Эйнштейн
==> читать все изречения...

1207 - | 1157 -


© 2015-2024 lektsii.org - Контакты - Последнее добавление

Ген: 0.012 с.