Ћекции.ќрг


ѕоиск:
 атегории:

јстрономи€
Ѕиологи€
√еографи€
ƒругие €зыки
»нтернет
»нформатика
»стори€
 ультура
Ћитература
Ћогика
ћатематика
ћедицина
ћеханика
ќхрана труда
ѕедагогика
ѕолитика
ѕраво
ѕсихологи€
–елиги€
–иторика
—оциологи€
—порт
—троительство
“ехнологи€
“ранспорт
‘изика
‘илософи€
‘инансы
’ими€
Ёкологи€
Ёкономика
Ёлектроника

 

 

 

 


≈)исламды Ђмемлекетт≥к д≥нї мәртебес≥не жетк≥зу
2408Қазақстан қоғамы үш≥н қажетт≥ ұстанымды анықтаңыз д≥н идеологи€ға айналса - қау≥пт≥

2409ѕ.—орокин қай тұжырымдамалардың авторы болып саналады? Әлеуметт≥к стратификаци€ мен мобильд≥л≥к

2410џ.јлтынсарин қазақ қоғамының алдыңғы қатарлы өркениетт≥ елдерден артта қалу себептер≥н неден көрд≥?

¬ ) Қазақтар арасындағы оқу-ағарту ≥с≥н≥ң болмауынан

2501Қазақстан қоғамындағы орта тапты қалыптастырып, дамытуға бағытталған шараны көрсет≥ң≥з ¬) арнайы несиел≥к бағдарламалар

2502Қаз≥рг≥ әлеуметт≥к-тарихи даму тұрғысынан Қазақстан қоғамындағы ықпалды са€си парти€ - ƒ) ЂЌұр ќтанї парти€сы

2503Қазақстандағы мемлекетт≥к емес (қоғамдық) ұйымдар саны қанша ≈) 5000-нан астам

2504≈ңбек ресурстарының (адамдардың) ауылдан қалаға ауысу процес≥ қалай аталады? урбанизаци€

2505Қазақстан ѕрезидент≥н≥ң 2007 жылғы ақпандағы халыққа жолдауы қалай аталады? —) ∆аңа әлемдег≥ жаңа Қазақстан

2506ƒ.—ер≥кбаев атындағы ЎҚћ“” жанындағы инноваци€лық жобалауды және оны жүзеге асыруға бағытталған ғылыми құрылым қалай аталады? ¬) Ђјлтайї технологи€лық парк≥

2507ЂЅалалық шақї деп адам өм≥р≥н≥ң қай кезеңдер≥н атаймыз? ¬) 0 Ц 10-11 жас аралығы

2508Қазақстанның мемлекетт≥к жастар са€саты қандай жас аралығындағы азаматтарды Ђжастарї рет≥нде қарастырады? ≈) 14 - 29

2509јбай қоғамдағы әлеуметт≥к әд≥летс≥зд≥кт≥ң себептер≥н неден көрд≥? E)∆оғарыда аталғандардың барлығынан

2510Әлеуметтануға байланысты алғашқы шығарма қалай аталады? ≈) ќ. онттың Ђѕозитивт≥к са€сат жүйес≥ немесе адамзаттың д≥ни нег≥здер≥ туралы әлеуметтану трактатыї

2601Қазақ халқында ертеректе неге ата-ананың әлеуметт≥к жет≥мд≥г≥ болмаған? —) халықтық салт-дәстүрге сәйкес ата-ананы тастап кету болмағандықтан

2602Қазақстан ≥скерлер≥н≥ң республикалық қоғамдық ұйымы қалай аталады? A)Ђјтамекенї

2603ћемлекет пен жеке менш≥кт≥ң күш≥н б≥р≥кт≥ру нег≥з≥нде елд≥ң әлеуметт≥к-экономикалық әлеует≥н көтеру мақсатында Қазақстанда 4 аймақтық кәс≥пкерл≥к корпораци€сы құрылды. ќрталығын —емей қаласында орналастыру жоспарланып отырған сол корпораци€лардың б≥р≥ қалай аталады? A)ЂЎығысї

2604Қазақстан –еспубликасының  онституци€сына енг≥з≥лген жаңа баптарға сай, енд≥г≥ жерде Үк≥мет басшысын сайлау құқы ƒ ) ѕарламентке бер≥лд≥

2605 1993 жылы јлматыда жарық көрген Ђ–егиональна€ социологи€ї к≥табының авторы к≥мдер? ¬) “әжин ћ., “әж≥мбетов ћ.

 

2606јлғашқы ЂЅ≥л≥м социологи€сыї к≥табының (1922 ж.) авторы к≥м? A)Ё.ƒюркгейм

2607Ўанхай ынтымақтастық ұйымына ќрта јзи€ мемлекеттер≥нен (Қазақстан, Өзбекстан,Қырғызстан, “әж≥кстаннан) басқа тағы қандай елдер мүше болып табылады? ¬) –есей және Қытай

2608Қазақстан бастама көтерген, алайда тек теори€ күй≥нде ғана қалып отырған Ђќрта јзи€ мемлекеттер≥н≥ң одағыї иде€сы қай мемлекеттерд≥ң басын қосуды жоспарлаған ед≥? ≈) Қазақстан, Өзбекстан, Қырғызстан, “әж≥кстан, “үркменстан

2609Қоғамның революци€лық жолмен өзгеру нег≥з≥нде дамуын жақтаған к≥м? —)  .ћаркс

2610Әлеуметтану зерттеу≥н≥ң дербес бағыты болып эмпирикалық әлеуметтану қай елде қалыптасты? —) јҚЎ-та

2701ќрта јзи€ мемлекеттер≥н≥ң одағын құру бастамасы қай елд≥ң тарапынан ұсынылды? ƒ) Қазақстан

2702Қазақстан қай жылы ≈џҚҰ-на (ќЅ—≈-ге) төрағалық етуге сұраныс б≥лд≥руде? ¬) 2010 жылы

2703Қазақстан мектептер≥н 12 жылдық оқуға жаппай көш≥ру қай жылдан басталмақ? ¬) 2008 жылдан

2704Қазақстан –еспубликасының  онституци€сына енг≥з≥лген толықтыруларға сәйкес, парти€лармен қатар ѕарламенттен орын иеленет≥н қоғамдық ұйым қалай аталады? ≈) ’алықтар ассамбле€сы

2705Қазақстандық жоғарғы оқу орындарының халықаралық б≥л≥м стандарты болып табылатын кредитт≥к оқу технологи€сына жаппай ауысуы қай жылы жүрг≥з≥лд≥? ƒ) 2005 жылы

2706Қазақстандағы экономиканы ырықтандыру мақсатындағы жоғары технологи€ларды енг≥зу және инноваци€ларды қолдауға бағытталған шараны анықтаңыз ¬) бизнест≥ң инноваци€лық белсенд≥л≥г≥н көтеру

2707Қазақстандағы әлеуметт≥к саланы нарық қағидаттары нег≥з≥нде дамыту шарасын атаңыз A)қол жет≥мд≥ тұрғын үй және жылжымайтын мүл≥к нарығын дамыту

2708Ђѕарасатты экономикағаї нег≥зделген қазақстандық жаңа б≥л≥м беру модел≥не сәйкес қоғамдық ғылымдар, әс≥ресе әлеуметтану ғылымына сұраныстың артуын немен түс≥нд≥руге болады? —) экономика саласы қоғамның құраушы бөлшег≥ болғандықтан

2709Әлеуметтануда эмпирикалық тенденци€ның қалыптасуына идеологи€лық орта болған: ј) прагматизм

2710Әлеуметт≥к интеракци€ (өзара әрекет) теори€сының авторын көрсет≥ң≥з ƒ) ƒж.√.ћид

2801Ѕұқаралық ақпарат құралдарының басты әлеуметт≥к функци€сы қандай? —) қоғамды әлеуметтенд≥ру

2802Ѕұқаралық ақпарат құралдарына не жатады? ƒ) интернет және газет-журналдар

28032004 жылы Қазақстан –еспубликасы ѕрезидент≥н≥ң жарлығымен құрылған ѕрезидент жанындағы ƒемократи€ және азаматтық қоғам мәселелер≥ жөн≥ндег≥ Ұлттық комисси€ның басты мақсаты қандай? ¬) мемлекетт≥ң және қоғамдағы са€си институттар мен әлеуметт≥к топтардың күш-қуатын қоғамды демократи€ландыру шараларына жұмылдыру

2804Қазақстан Ѕ≥р≥ккен Ұлттар Ұйымына мүшел≥кке қай жылы к≥рд≥? ¬) 1992 жылы

2805Қазақстан бастама көтерген, алайда тек теори€ күй≥нде ғана қалып отырған Ђќрта јзи€ мемлекеттер≥н≥ң одағыї иде€сы қай мемлекеттерд≥ң басын қосуды жоспарлаған ед≥? ≈) Қазақстан, Өзбекстан, Қырғызстан, “әж≥кстан, “үркменстан

2806Ђќрталық јзи€ мемлекеттер≥н≥ң одағын құруї иде€сын ұсынудағы Қазақстанның басты мақсаты - A)аймақтық дамудың тұрақтылығы нег≥з≥нде ұлттық қау≥пс≥зд≥кт≥ қамтамасыз ету

2807Қазақстан ѕрезидент≥ халыққа жолдауын 2007 жылдың қай айында ұсынды? ¬) ақпан

2808≈ңбек қатынастарындағы еңбекш≥лерд≥ң әлеуметт≥к мүддес≥н қорғайтын қоғамдық ұйым қалай аталады? —) кәс≥подақтар

2809ЂҚоғамї деген≥м≥з не? ¬) Өз қажетт≥л≥ктер≥н қанағаттандыру мақсатында адамдардың тарихи формаларымен б≥р≥ккен, өзара байланыстары мен өзара әрекеттер≥ туындайтын адамдар жиынтығы

2810–еволюци€ деген≥м≥з не? ≈) қоғам дамуының бүк≥л саласына түб≥р≥мен, сапалы да терең төңкер≥с жасап, басқа прогрессивт≥ жүйемен алмастыру тәс≥л≥

2901јзаматтармен сайланатын және солардың атынан өк≥лд≥к етуш≥ жоғарғы заң шығарушы орган болып табылатын әлеуметт≥к институт қалай аталады? A)ѕарламент

2902Қазақстан –еспубликасы өз≥н қандай мемлекет рет≥нде анықтайды? ¬) әлеуметт≥к және зайырлы

2903ќтбасын бұзушы әлеуметт≥к факторды көрсет≥ң≥з ¬) маскүнемд≥к

2904≈л≥м≥здег≥ жастар са€сатын реттейт≥н орган Ц ћемлекетт≥к жастар са€саты ƒепартамент≥ қай министрл≥кт≥ң қарауында? —) Ѕ≥л≥м және ғылым министрл≥г≥

2905Қазақстандағы д≥ни қау≥пс≥зд≥кт≥ қамтамасыз етет≥н шараны көрсет≥ң≥з ¬) д≥ни ұйымдарды мемлекетт≥к т≥ркеу

2906Қаз≥рг≥ тарихи даму кезең≥ндег≥ Қазақстан халқының саны қанша? —) 15 млн.-нан астам

2907Қазақстан халқының нег≥зг≥ бөл≥г≥н құрайтын қазақ ұлтының үлес салмағы қанша? ¬) 60 пайызға жуық

2908Қазақстандағы т≥ркелген д≥ни ұйымдардың саны қанша? ≈) 3000-нан астам

2909Қоғамның экологи€лық мәдениет≥н айқындауға қатысты емес қойылымды көрсет≥ң≥з ≈) халық санының артуы

2910Әлеуметт≥к-экономикалық, са€си, мәдени, б≥л≥мд≥к сұраныстарына сәйкес б≥р≥гет≥н адамдар қауымдастықтары қалай аталады? ƒ) Әлеуметт≥к қауымдастықтар

3001ЂӘр қоғам адамның интеллектуалдық, адамгерш≥л≥к және физиологи€лық идеалын жасайды. ќсы идеал тәрбиен≥ң мақсатына айналадыї, - деген тұжырымдардың авторы, б≥л≥м социологи€сын нег≥здеуш≥ француз әлеуметтанушысын атаңыз ƒ) Ё.ƒюркгейм

3002Ќег≥з≥нен орта мектеп проблемаларын, мектеп пен қоғамның өзара ықпалын, мектепт≥ң әлеуметт≥к-экономикалық салалармен, мектепке дей≥нг≥ б≥л≥ммен байланысын зерттеп, б≥л≥м социологи€сының теори€сы мен методологи€сына қомақты үлес қосқан француз социологын атаңыз ¬) ¬.»замбер-∆амати

3003ƒ.—ер≥кбаев атындағы ЎҚћ“”-н≥ң профессоры, әлеуметтанушы “ыныштық Қалдыбаева әлеуметтану ғылымына қандай үлес қосты? —) отандық б≥л≥м мекемелер≥н≥ң қызмет≥н әлеуметт≥к тұрғыдан алғашқы болып нег≥здед≥

3004Қазақстандағы әйелдер қоғамдық ұйымдары қызмет≥н≥ң басты м≥ндеттер≥н≥ң б≥р≥н атап көрсет≥ң≥з

ƒ ) әйел адамдарды құлдыққа сату қылмысымен күрес

3005Қоғамның қалыпты дамуының бұзылуы, жүйес≥зд≥г≥ қандай ұғыммен сипатталады?

ѕоделитьс€ с друзь€ми:


ƒата добавлени€: 2015-11-05; ћы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 741 | Ќарушение авторских прав


ѕоиск на сайте:

Ћучшие изречени€:

≈сли вы думаете, что на что-то способны, вы правы; если думаете, что у вас ничего не получитс€ - вы тоже правы. © √енри ‘орд
==> читать все изречени€...

1132 - | 1153 -


© 2015-2024 lektsii.org -  онтакты - ѕоследнее добавление

√ен: 0.022 с.