Лекции.Орг


Поиск:
Навчальні посібники та джерела інформації
 

1 Абдулина О.А. Общая педагогическая подготовка учителя. – М, 1982.

2 Высшая школа: правовые вопросы. Справочник. – К.: Лыбидь, 1990.

3 Зимняя И.А. Педагогическая психология. – Ростов-на-Дону, 1997.

4 Кондрашова Л.В., Буряк В.К., Гапонченко Л.А. Индивидуальная работа студентов по педагогическим дисциплинам. – Кривой Рог, 1995.

5 Концептуально-теоретичні положення і методичні рекомендації щодо організації навчального процесу у вузі. – Тернопіль, 1995.

6 Кочетов Д.И. Культура педагогического исследования. – Минск: Адукацыя и виховання, 1996.

7 Лозова В.І., Тройко Г.В. Теоретичні основи виховання і навчання – Харків: Основа, 1997.

8 Рогозинский В.М. Азбука педагогического труда. – М: Высшая школа, 1990.

9 Цербаков К.І. Вступ до спеціальності. Навчальний посібник – Київ: Вища школа, 1990.

 

ВИМОГИ ДО СКЛАДАННЯ ЗВІТУ ПРО ПРОХОДЖЕННЯ ПРАКТИКИ

 

У звіті про проходження практики повинні бути відображені всі види діяльності практиканта у період практики.

Звіт має таку приблизну структуру.

1 Титульний аркуш.

Він оформляється з урахуванням певних вимог. Угорі – назва навчального закладу та кафедри. Посередині аркуша пишеться назва роботи. Нижче, праворуч, – номер групи, прізвище, ім'я, по батькові студента. Нижче – прізвище, ім'я, по батькові керівника практики. Внизу – рік написання звіту.

Зразок оформлення титульного аркуша подається далі (додаток А).

2 План проходження педагогічної практики.

У ньому послідовно відбиваються всі види діяльності практиканта в період практики. При цьому формулювання повинні відповідати змісту роботи, бути лаконічними, чіткими, послідовно і точно відбивати її внутрішню логіку.

Зразок оформлення плану проходження педагогічної практики додається (див. додаток Б).

3 Аналіз відвідуваних занять.

Аналіз відвідуваних занять рекомендується проводити за схемою, наведеною вище. Схема аналізу відвідуваного заняття складена на підставі методики оцінки роботи вчителя (МОРУ), розробленої представниками американської асоціації гуманістичної психології. Методика направлена на виявлення індивідуального рівня прояву (демонстрації) викладачем на занятті педагогічних компетентностей (здібностей).

4 Конспект залікового заняття.

У конспекті повинно бути відображено зміст діяльності викладача та зміст діяльності магістра на кожному етапі заняття відповідно до структурної схеми лекційного, практичного, семінарського або лабораторного заняття.

У процесі складання конспекту заняття необхідно враховувати загальнодидактичні вимоги, що ставляться до структури заняття у вищому навчальному закладі.

 

 

ПІДВЕДЕННЯ ПІДСУМКІВ ПРАКТИКИ

 

Підсумки практики підводяться на підсумковому семінарі з педагогічної практики. Підсумком педагогічної практики є диференційований залік, який ставиться за результатами оцінки діяльності магістра-практиканта, а також на основі поданого звіту. Результат складання звіту про проходження педагогічної практики заноситься до екзаменаційної відомості, проставляється в індивідуальний план студента і в журнал обліку успішності.

 

ДОДАТОК А

Зразок титульного аркуша

 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ХАРКІВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

БУДІВНИЦТВА ТА АРХІТЕКТУРИ

 

 

Кафедра української та російської мов

 

 

ЗВІТ

про проходження інженерно-педагогічної практики

 

студ. гр. М-50

Волошенка І.І.

 

керівники:

проф. Верич Є.Д.

викл. Дитюк С.О.

 

 

Харків 2010

 

ДОДАТОК Б

План проходження педагогічної практики

 

 

  Дата
  Вступний семінар з педагогічної практики 10.02.2010
2. Пасивна практика 15.02.2010
2.1 Відвідування аудиторного заняття з дисципліни „Технологічне обладнання підприємств будівельних матеріалів”. Практичне заняття на тему „Конструкції обертових печей”. Викладач – проф. Федоров Г.Д.  
2.2 Аналіз відвідуваного заняття 16.02.2010
2.3 Відвідування аудиторного заняття з дисципліни „Експлуатація та ремонт обладнання”. Лекційне заняття на тему: „Основні поняття та положення про експлуатацію машин та механізмів”, викладач – доц. Гордієнко А.Т. 18.02.2010
2.4 Аналіз відвідуваного заняття 20.02.2010
  Активна практика  
3.1 Підготовка до заняття: - вивчення наукової та методичної літератури за темою заняття, дидактичне проектування заняття, наукової літератури, добір дидактичних матеріалів наочного приладдя, ТЗН, складання конспекту заняття 22.02.2010
3.2 Проведення залікового заняття 25.02.2010
3.3 Аналіз проведеного залікового заняття 28.02.2010
  Підсумковий семінар з педагогічної практики 1.03.2010

 

 

Навчальне видання

 

Методичні вказівки до проходження інженерно-педагогічної практики з дисципліни „Педагогіка вищої школи” для магістрів усіх спеціальностей

 

 

Укладач Дитюк Світлана Олексіївна

 

 

Відповідальний за випуск Т.В. Креч

 

 

Редактор Л.І. Христенко

 

План 2011, поз.2 Формат 60х84 1\16

Підп. до друку Обл.-вид. арк. 0.6 Папір друк. № 2.

Надруковано на ризографі. Ум. друк. арк. 0,58

Тираж 50 прим. Зам. № 1913 Безкоштовно.

 

ХДТУБА, 61002, Харків, вул. Сумська, 40

Підготовлено та надруковано РВВ

Харківського державного технічного університету будівництва

та архітектури

 

Поделиться с друзьями:


Дата добавления: 2015-11-05; Мы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 292 | Нарушение авторских прав


Поиск на сайте:

Лучшие изречения:

Наглость – это ругаться с преподавателем по поводу четверки, хотя перед экзаменом уверен, что не знаешь даже на два. © Неизвестно
==> читать все изречения...

1609 - | 1281 -


© 2015-2024 lektsii.org - Контакты - Последнее добавление

Ген: 0.01 с.